Přeskočit na obsah

Nová léčiva v roce 2001 – 2. část

V pokračování již zavedeného seriálu přinášíme informace o nových léčivech (nových chemických entitách – NCE), nových kombinacích a nových indikacích již používaných léčiv. Podle přehledu každoročně publikovaného v časopise Drug News Perspectives bylo v roce 2001 uvedeno na trh 34 nových produktů, což bylo o něco méně než v dřívějších letech (2000 – 44; 1999 – 44; 1998 – 42; 1997 – 50). Tradičně bylo nejvíce produktů uvedeno v USA (43 %), v Evropě (37 %) a Japonsku (11 %). Seznam byl doplněn z přehledů nových registrací podle lékových agentur FDA (Food and Drug Administration) a EMEA (European Medicines Evaluation Agency). Ve druhém dílu uvádíme přehled gastrointestinálních a muskuloskeletálních léčiv a léčiv k terapii endokrinních chorob.

Gastrointestinální léčiva

tegaserod

Tegaserod je parciálním agonistou serotoninových 5-HT4 receptorů. Je určen k terapii obstipační formy syndromu dráždivého tračníku (IBS – irritable bowel syndrome). Stimulace 5-HT4 receptorů aktivuje peristaltický reflex uvolněním CGRP (calcitonin gene-related peptide) ve stěně střevní. V klinických studiích s více než 4 500 pacientkami tegaserod účinně ovlivňoval bolesti břicha a střevní diskomfort. Nejčastějšími nežádoucími účinky léčby tegaserodem jsou průjmy a bolesti hlavy. Tegaserod působí také jako prokinetikum a je zkoušen v terapii gastroezofageálního refluxu. Jeho selektivita vůči 5-HT4 receptorům je vyšší než v případě cisapridu a také nemá jeho kardiotoxické účinky.

peginterferon a-2a

Terapie interferonem, popř. v kombinaci s ribavirinem, patří k zavedeným postupům v léčbě hepatitidy C. Interferon má nespecifický protivirový účinek, který vede v 50–75 % případů k úpravě hodnot jaterních aminotransferáz a v 30–50 % případů ke zmizení virové RNA z plazmy. Novou farmaceutickou úpravou molekuly interferonu je tzv. pegylace, tj. připojení jednoho nebo více řetězců polyethylenglykolu (PEG) k molekule interferonu. Výsledkem je prodloužení biologického poločasu eliminace, s menšími výkyvy v plazmatických hladinách léčiva a lepší snášenlivostí léčby. Prvním produktem připraveným touto technologií byl peginterferon a-2b, uvedený na trh v roce 2000, v loňském roce to byl peginterferon a-2a. Peginterferon a -2a je aplikován subkutánně jednou týdně a jeho účinnost byla vyšší než interferonu a-2a třikrát týdně.

Endokrinologika

falecalcitriol

Falecalcitriol je novým analogem vitaminu D a je určen k terapii sekundární hyperparathyreózy u dialyzovaných pacientů. Byl připraven fluorací calcitriolu. V jedné klinické studii byl falecalcitriol (0,15–3 mg denně) účinnější než alfacalcidiol (0,25–0,5 mg denně) v potlačení hladin parathormonu.

insulin aspart + insulin aspart protamin

Jedná se o premixovanou inzulinovou směs obsahující ultrakrátkodobý insulinový analog insulin aspart a střednědobý insulinový analog insulin aspart protamin v poměru 30/70. Při této kombinaci je zajištěn rychlý nástup (do 30 minut) účinku, eliminující postprandiální hyperglykémii, střednědobý analog zaručuje trvání účinku okolo 20–24 hodin. Maximální účinek směsi se dostavuje v intervalu 4–10 hodin. Výhodou premixovaných inzulinů je možnost snížit počet aplikací, a tím zlepšit compliance k inzulinoterapii, u kombinace s insulinem aspart byla také zjištěna nižší incidence nočních hypoglykémií.

alprostadil krém

Alprostadil byl používán k terapii erektilní dysfunkce ve formě intrakavernózní injekce ještě před příchodem selektivních inhibitorů fosfodiesterázy 5. Nyní přichází v nové lékové formě, jako transdermální gel, který usnadňuje jeho aplikaci. Nástup účinku se dostavuje během 10–15 minut, což je dříve než při perorální aplikaci inhibitorů fosfodiesterázy 5. Alprostadil je určen k terapii neurogenní, vaskulární nebo smíšené erektilní dysfunkce. Alprostadil je analogem prostaglandinu E1, jehož mechanismem účinku je přímé vazodilatační působení v kavernózních tělesech penisu.

apomorfin

Apomorfin je morfinový derivát strukturou podobný dopaminu a také působí jako dopaminový agonista (stimuluje receptory D1 a D2 v CNS). Jeho původní indikací je terapie Parkinsonovy nemoci. V loňském roce byl uveden na trh v nové indikaci, k terapii erektilní dysfunkce. Apomorfin je podáván ve formě sublinguálních tablet. Nástup účinku je možné očekávat za 18–19 minut od podání, což je asi o 10 minut méně než v případě sildenafilu. Nejčastějším nežádoucím účinkem je nevolnost. Výhodou oproti sildenafilu by mohlo být bezpečnější použití apomorfinu u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním, léčených nitráty.

choriogonadotropin-a

Jedná se o první rekombinantní lidský choriový gonadotropin (rhCG) na trhu, který je určen k terapii anovulace. Choriogonadotropin-a je produkován ve tkáňových kulturách. Právě anovulační cykly jsou nejčastější příčinou ženské neplodnosti. Choriogonadotropin-a je používán ke spouštění ovulace a zrání oocytu po ovariální stimulaci v programech asistované reprodukce. Doposud byl choriový gonadotropin získáván z moči těhotných žen. Účinnost rekombinantní formy hormonu byla ověřena ve studii s 242 pacientkami, kterým byla aplikována jednorázová dávka 250 mg subkutánně.

lutropin-a

Lutropin-a je první rekombinantní verzí (rhLH) luteinizačního hormonu. Luteinizační hormon je gonadotropin, který je produkován předním lalokem hypofýzy společně s folikuly stimulujícím hormonem (FSH). Luteinizační hormon vyvolává rupturu zralého folikulu ve fázi ovulace a jeho přeměnu na žluté tělísko produkující progesteron. V kombinaci s folikuly stimulujícím hormonem je určen k terapii ženské neplodnosti vyvolané deficitem LH a FSH. Doporučené dávkování je 75 jednotek lutropinu-a denně po dobu 7 až 14 dnů.

Muskuloskeletální terapie

anakinra

Anakinra je rekombinantní verze lidského antagonisty receptoru pro interleukin-1 (IL-1RA). Je určena k terapii středně závažné až závažné formy revmatoidní artritidy u pacientů, kteří neodpovídají na léčbu chorobu modifikujícími léky. Může být použita buď v monoterapii, nebo v kombinaci s chorobu modifikujícími antirevmatiky. IL1-RA je přirozeně se vyskytující cytokin, který kompenzuje nežádoucí účinky IL-1. Interleukin-1 společně s TNF-a hraje klíčovou úlohu při zánětlivých procesech a podílí se na patogenezi revmatoidní artritidy (destrukce kosti a chrupavky). Zatím se zdá, že účinek anakinry je nižší než blokáda TNF-a etanerceptem a infliximabem. Vhodnost kombinace anakinry s těmito léčivy musí být ještě posouzena. Nepodařila se prokázat účinnost anakinry v terapii septického stavu.

valdecoxib

Valdecoxib je novým nesteroidním antirevmatikem, specificky blokujícím cyklooxygenázu 2 (COX-2). Tato skupina byla uvedena na trh s cílem zlepšit gastrointestinální snášenlivost této skupiny léčiv. Je odhadnuto, že jen v USA zemře každoročně na NSA gastropatii 16 500 pacientů a ve Velké Británii další 2 000. Valdecoxib byl registrován v indikacích osteoartróza, revmatoidní artritida a menstruační bolesti. Specifické COX-2 inhibitory jsou určeny především pro rizikové pacienty (vyšší věk, vředová choroba, současná terapie antikoagulancii nebo kortikosteroidy). V modelu rekombinantního enzymu byl valdecoxib ke COX-2 20 000krát selektivnější než ke COX-1. Zatím nejsou k dispozici data přímo srovnávající valdecoxib se staršími COX-2 specifickými inhibitory celecoxibem a rofecoxibem.

Sdílejte článek

Doporučené

Webové stránky vakciny.net

18. 9. 2016

Dnes je tomu více než 16 let, kdy jsem vytvořil první české webové stránky věnující se problematice očkování a vakcín. Tenkrát byly umístěny pod…