Přeskočit na obsah

Komentář ke druhé interní analýze evropské observační studie účinnosti fremanezumabu – PEARL

Úvod a metodika

Pan‑European Real Life (PEARL; EUPAS35111) je pokračující studie fáze IV hodnotící reálnou účinnost, bezpečnost a snášenlivost fremanezumabu u evropské populace pacientů s epizodickou (EM) a chronickou (CM) migrénou. Sledování se účastní 87 center z 11 různých evropských zemí (Česká republika, Dánsko, Finsko, Řecko, Itálie, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Spojené království). Jedná se tak o doposud nejrozsáhlejší studii běžné praxe hodnotící fremanezumab. Kompletní protokol pro studii PEARL byl již dříve publikován, včetně všech primárních a sekundárních cílových ukazatelů, délka trvání studie činí celkem 24 měsíců [1].

Výchozí hodnota (baseline) je definována jako 28denní období před zahájením léčby fremanezumabem. Primárním cílovým ukazatelem účinnosti studie PEARL je podíl pacientů s alespoň 50% snížením průměrného počtu dní s migrénou za měsíc (monthly migraine days, MMD) oproti výchozí hodnotě během šestiměsíčního období po zahájení léčby. Sekundární ukazatele účinnosti zahrnují průměrnou změnu od výchozí hodnoty MMD v 1., 3., 6., 9. a 12. měsíci, průměrný počet dní užívání akutní medikace za měsíc; a skóre v dotaznících MIDAS (Migraine Disability Assessment) a HIT‑6 (Head Impact Test). Intenzita bolesti hlavy se měří na 11bodové numerické hodnoticí škále (numeric rating scale, NRS) v uvedených časových intervalech. Bezpečnost léčby fremanezumabem je hodnocena na základě dokumentace hlášených nežádoucích účinků (NÚ) [1].

Fremanezumab byl aplikován standardně v dávce 225 mg jednou za měsíc nebo 675 mg jednou za tři měsíce.

Uvedeny jsou výsledky předem plánované druhé interim analýzy, která byla provedena k 15. 2. 2022, kdy alespoň 500 pacientů dokončilo šestiměsíční léčbu fremanezumabem.

Při uzávěrce dat pro tuto druhou předem plánovanou průběžnou analýzu bylo zařazeno 897 pacientů. Všichni byli zahrnuti do souboru pro analýzu bezpečnosti a 574 pacientů bylo zahrnuto do souboru úplných analýz. Ostatní pacienti byli vyloučeni z hodnocení kvůli chybějícím výchozím údajům, přerušení kvůli deviaci protokolu, nedostatečnému  MMD v období pozorování nebo v období před zahájením léčby nebo kvůli absenci údajů v deníku.

Výsledky

Průměrný věk pacientů byl 45,2 roku; 88,5 % byly ženy a poměr pacientů s CM (74,2 %) oproti EM (25,8 %) byl 3 : 1. Mezi běžné komorbidity patřily psychiatrické poruchy (uvedené u 27,2 % pacientů), z nich nejvíce deprese (13,8 %) a nespavost (5,2 %); nemoci pohybového aparátu (17,4 %); gastrointestinální onemocnění (16,7 %); arteriální hypertenze (9,4 %); hypotyreóza (7,3 %) a asthma bronchiale (6,8 %).

Průměrná doba trvání migrény byla 26,2 roku od počátku příznaků a 16,6 roku od stanovení diagnózy do zahájení léčby fremanezumabem. Protizáchvatové léky (antiseizure medication, ASM), betablokátory a tricyklická antidepresiva představovaly tři nejčastější předchozí skupiny profylaktické léčby migrény u pacientů s EM i CM, přičemž ASM byla nejpoužívanější u EM (76,4 % pacientů) a betablokátory u CM (61,7 %). Celkem 66 pacientů (11,5 %) dříve užívalo erenumab jako preventivní léčbu migrény a dva pacienti (0,3 %) galkanezumab [2].

Účinnost

Celkem 313 pacientů má dostupná data pro primární cílový ukazatel: 72 (23,0 %) s EM a 241 (77,0 %) s CM. Během šestiměsíčního období po zahájení léčby fremanezumabem bylo dosaženo ≥ 50% redukce MMD u 55,9 % (175/313) pacientů. Snížení frekvence MMD ≥ 50 % bylo zaznamenáno u 69,4 % (50/72) pacientů s EM a 51,9 % (125/241) pacientů s CM. Více než polovina pacientů s EM a CM dosáhla redukce MMD o více než 50 % ve všech časových úsecích od 3. do 12. měsíce.

Před zahájením léčby fremanezumabem byl průměrný počet MMD 14,8. V měsících 1, 3, 6, 9 a 12 po zahájení léčby byl snížen na 8,9, 7,6, 6,7, 6,0 a 6,4 MMD. U pacientů s EM došlo k redukci MMD z 10,1 dne na 5,3, 4,0, 3,8, 3,7 a 2,3 dne, zatímco u pacientů s CM ze 16,5 dne na 10,1, 8,8, 7,6, 6,5 a 6,9 dne. Průměrné snížení MMD oproti výchozí hodnotě v 6. měsíci bylo –8,0 u všech pacientů, –5,7 u pacientů s EM a –8,7 u pacientů s CM. V 9. měsíci bylo u všech pacientů průměrné snížení oproti výchozí hodnotě −8,5 dne a ve 12. měsíci −8,3 dne.

Na začátku léčby byl průměrný počet dní s užitím akutní medikace 11,1 za měsíc u všech pacientů s následnou redukcí na 5,3, 4,6, 4,1, 3,9 a 4,3 dne ve výše uvedených měsících. Pokles průměrného užití akutních léků byl pozorován u obou skupin pacientů: u pacientů s EM z 9,2 dne na 4,0, 3,1, 2,9, 3,5 a 1,1 dne a u pacientů s CM od 11,9 dne na začátku do 5,8, 5,0, 4,4, 4,0 a 4,7 dne [3].

Dotazníky kvality života, závažnosti a intenzity bolesti hlavy

MIDAS kvantifikuje postižení při migréně jako: 0–5 – malé nebo žádné postižení; 6–10 – lehké postižení; 11–20 – střední postižení; a více než 20 – těžké postižení za dobu předešlých tří měsíců [4]. Průměrné skóre MIDAS se u všech pacientů postupně snižovalo – pro srovnání uvádíme data ve výchozím stavu, po 6 měsících léčby a po 12 měsících léčby: u všech pacientů 87,2, 27,9 a 27,3; z toho 66,3, 6,0 a 7,2 pro pacienty s EM; a 92,5, 34,5 a 30,8 pro pacienty s CM.

Dotazník HIT‑6 se používá ke kvantifikaci závažnosti migrény za poslední měsíc se skórováním 0–49 – malý nebo žádný vliv; 50–55 – určitý vliv, 56–59 – podstatný vliv a 60 nebo více – silný vliv [5]. I hodnota skóre dotazníku HIT‑6 se postupně snižovala při srovnání výchozího stavu vs. po 6 měsících léčby resp. po 12 měsících léčby: u všech pacientů 66,2, 56,2 a 55,4; 66,3, 52,5 a 47,5 pro pacienty s EM; a 66,1, 57,2 a 56,9 pro pacienty s CM.

V celkové populaci byla průměrná maximální závažnost záchvatů bolesti hlavy 6,1 na začátku na 11bodové NRS. Výchozí průměrná maximální závažnost bolesti hlavy byla mírně vyšší u pacientů s CM (6,3/11) než u pacientů s EM (5,6/11). Závažnost bolesti hlavy se po zahájení léčby fremanezumabem snížila, přičemž průměrné skóre v měsících 1, 3, 6, 9 a 12 bylo 5,2, 5,1, 4,7, 5,0 a 4,9 [3].

Bezpečnost

Z 897 pacientů mělo 25,0 % (n = 224) ≥ 1 NÚ a 17,7 % (n = 159) ≥ 1 NÚ, který byl zkoušejícím klasifikován jako související s léčbou fremanezumabem. Nejčastějšími nežádoucími účinky, hlášenými u ≥ 3 % pacientů, byly erytém v místě injekce (5,4 % [48/897]) a pruritus v místě vpichu (3,3 % [30/897]). U jednoho pacienta se objevil závažný NÚ související s lékem – dysfonie. 2,2 % (20/897) pacientů přerušilo léčbu kvůli NÚ [3].

Závěr

V druhé průběžné analýze studie PEARL došlo po nasazení fremanezumabu u pacientů s EM i CM k výrazné redukci MMD, snížení počtu dní s užitím akutní medikace a k poklesu skóre v dotaznících MIDAS a HIT‑6. Typický je nižší pokles skóre v HIT‑6, kdy i při výrazné redukci MMD může trvat vyšší intenzita jednotlivých záchvatů migrény. Hlášeno bylo pouze malé množství NÚ, převážně lokálních v místě aplikace léku. Studie PEARL prokázala ještě větší efektivitu léčby fremanezumabem než předchozí kontrolované studie a obdobně dobrou tolerabilitu.

Poznámka: V komentáři vycházím z níže uvedených po­ste­ro­­vých sdělení autorů z 16th European Headache Congress (EHC), který se konal ve dnech 7.–10. prosince 2022 ve Vídni. Výsledky druhé interim analýzy budou podrobně publikovány v časopise Cephalalgia v průběhu tohoto roku.

Literatura

[1]   Ashina M, Amin FM, Kokturk P, et al. PEARL study protocol: a real‑world study of fremanezumab effectiveness in patients with chronic or episodic migraine. Pain Manag 2021; 11: 647–654.
[2]   Ashina M, Mitsikostas D, Amin F, et al. Past Preventive Migraine Treatment in Patients Initiating Fremanezumab in Clinical Practice: Interim Data From the PEARL Study. In: 16th European Headache Congress (EHC), Vienna, Austria, 7‑10 December 2022, Abstr. No. P270.
[3]   Ashina M, Mitsikostas D, Amin F, et al. Interim Analysis on the Effectiveness of Fremanezumab for the Preventive Treatment of Migraine: The Observational PEARL Study. In: 16th European Headache Congress (EHC), Vienna, Austria, 7‑10 December 2022, Abstr. No. P266.
[4]   Stewart WF, Lipton RB, Dowson AJ, et al. Development and testing of the Migraine Disability Assessment (MIDAS) Questionnaire to assess headache‑related disability. Neurology 2001; 56: S20–528.
[5]   Shin HE, Park JW, Kim YI, et al. Headache Impact Test‑6 (HIT‑6) scores for migraine patients: Their relation to disability as measured from a headache diary. J Clin Neurol 2008; 4: 158–163.

Sdílejte článek

Doporučené

Studie HEART-FID

30. 4. 2024

Léčba karboxymaltózou železa (FCM) zmírňuje příznaky a zlepšuje kvalitu života u pacientů se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí levé komory…

Studie NOAH-AFNET 6

30. 4. 2024

Epizody rychlé frekvence síní (atrial high‑rate episodes, AHRE) jsou síňové arytmie detekované implantovanými srdečními zařízeními. Dosud nebylo…