Přeskočit na obsah

Léčba fixní kombinací po selhání konvenční léčby hypertenze

Souhrn:
Díky vývoji fixních kombinací antihypertenziv se pro možnosti farmakologické léčby arteriální hypertenze naskytla další kvalita. Pro současnou i budoucí antihypertenzní léčbu tak vzniká nová naděje na maximalizaci kontroly krevního tlaku, spolupráce nemocného a snižování rizik rozvoje následných kompli-kací u pacientů, jejichž hypertenze není ideálně kompenzována. Fixní trojkombinace takovouto perspektivu představuje – výsledky léčby přípravkem Tripli-xam® v naší ambulanci toto v současnosti úspěšně naplňují a potvrzují, jak dokládáme v kasuistice našeho pacienta léčeného ambulantně.

Key words: resistant hypertension – fixed triple combination – therapy.

Summary:
A novel quality has appeared in the pharmacotherapy of arterial hypertension thanks to the advent of fixed combinations of antihypertensives. New hope for the maximization of blood pressure control, patient compliance, and lowering of the risk of complications has thus emerged for the current and future antihypertensive treatment of all patients whose hypertension is suboptimally compensated. Fixed triple combination does represent such a perspective – the experience with Triplixam® in our clinic fulfills the above expectations, as documented by a case study concerning one of our outpatients.

Úvod

Arteriální hypertenze je diagnostikována, pokud jst1.jpgou při opakovaných měřeních krevního tlaku, získaných při alespoň dvou ambulantních vyšetřeních pacienta, zjištěny hodnoty krevního tlaku vyšší než 140/90 mm Hg [1]. Vedle systolicko‑diastolické hypertenze se může objevit i tzv. izolovaná systolická hypertenze. Jednotlivé kategorie podle výše krevního tlaku jsou uvedeny v tab. 1.

Prognóza onemocnění závisí na výšce krevního tlaku dosažené při léčbě, na přítomnosti dalších rizikových faktorů, které určují celkové kardiovaskulární riziko (věk, pohlaví, kouření, hodnoty cholesterolu), a na přítomnosti komorbidit.

Farmakologická léčba hypertenze prokazatelně snižuje kardiovaskulární i celkovou mortalitu. Monoterapie bývá úspěšná u méně než 30 % pacientů s hypertenzí. K normalizaci krevního tlaku je obvykle zapotřebí kombinace dvou a více antihypertenziv. Za rezistentní označujeme hypertenzi, kdy se ani při vhodně volené kombinaci minimálně tří antihypertenziv obsahující diuretikum nepodaří snížit krevní tlak pod hodnotu 140/90 mm Hg.

Fixní kombinace v léčbě hypertenze

Smyslem zavedení fixní kombinace účinných látek do léčby pacientů s nekontrolovanou hypertenzí je zjednodušení léčby, zvýšení compliance hypertonika k dlouhodobě/celoživotně podávané medikaci (menší počet tablet i jednodušší léčebné schéma). Cílem této strategie je tedy lepší kontrola pravidelného podávání hypotenziv a tím účinnější zpětnovazebná kontrola právě vedené antihypertenzní léčby.

Kasuistika

Fixní trojkombinace obsahující inhibitor acetylcholinesterázy (ACE) perindopril arginin, diuretikum indapamid a blokátor kalciových kanálů (BKK) amlodipin je slibným adeptem pro úspěšné naplnění současného směru vývoje přípravků s fixní kombinací léčiv. Kombinace léčiv dlouhodobě klinicky ověřených, jejichž působení je synergické/komplementární, a navíc metabolicky neutrální, může být přínosem nejen z hlediska snížení krevního tlaku a mortality, ale i ve vztahu např. ke snížení rizika vzniku diabetes mellitus.

V náslet2.jpgdujícím textu přinášíme kasuistiku pacienta, který z hlediska stratifikace antihypertenzní léčby směřuje k naplnění kritérií metabolického syndromu (dle kritérií International Diabetes Federation) [2]. Proto je vhodnou léčbou první volby kombinace inhibitoru ACE/blokátoru receptorů AT1 pro angiotenzin II a BKK, která je pak v další linii případně doplněna o nízké dávky beta‑blokátoru a diuretika.

Konkrétní úspěchy léčby přípravkem Triplixam® v naší ambulantní praxi lze demonstrovat u asymptomatického pacienta s hypertenzí nereagující na podávanou léčbu. Pacient (narozen v roce 1974, BMI 36,5, bez komorbidit) k nám byl odeslán s hypertenzní chorobou rezistentní na léčbu čtyřkombinací léčiv (inhibitory ACE, BKK, beta‑blokátor a diuretikum) podávaných jednotlivě.

Při léčbě původní kombinací antihypertenziv (tab. 2) se hodnoty pacientova krevního tlaku pohybovaly v rozmezí středně závažné až závažné hypertenze (hypertenze 2. a 3. stupně dle klasifikace arteriální hypertenze [1]). Průměrné hodnoty krevního tlaku při původní medikaci v rámci úvodního Holterova monitorování krevního tlaku uvádí tab. 3t3.jpg.

Podávaná léčba byla upravena na fixní trojkombinaci léčiv a samostatně podávaného beta‑blokátoru (tab. 2). Po osmi týdnech od zahájení nově zavedené léčby, resp. původní léčby změněné na podávání přípravku Triplixam® 10 mg/2,5 mg/10 mg a Betalok ZOK 25 mg, pak proběhl kontrolní 24hodinový monitoring krevního tlaku našeho pacienta (tab. 4).

Po dvou měsících upravené léčby došlo ke snížení hodnot průmt4.jpgěrného systolického krevního tlaku o 26 % (den) a o 36 % (noc) a ke snížení hodnot průměrného diastolického krevního tlaku o 17 % (den) a 26 % (noc).

Diskuse

Současnou léčbu se sníženým počtem tablet v porovnání se vstupní medikací pacient toleruje bez jakýchkoli potíží (objektivně i subjektivně). Léčebné úspěchy s dosažením normotenzních hodnot jsou tedy podpořeny a provázeny pacientovou maximalizovanou compliance k pravidelnému užívání medikace.

Triplixam® je účinnou fixní trojkombinací při léčbě a dlouhodobé kontrole vysokého krevního tlaku, který na ostatní léčbu ne­re­aguje. V současnosti je zmíněná fixní trojkombinace pro maximální možnou individualizaci léčby pacienta dostupná ve čtyřech variantách, lišících se gramážemi účinných látek.

Díky spojení účinku tří léčivých látek v jedné fixní kombinaci podávané ve zjednodušeném schématu léčby se Triplixam®, přípravek obsahující molekuly ověřené podle zásad medicíny založené na důkazech, přirozeně a rychle stává oblíbeným antihypertenzivem obohacujícím možnosti klinické praxe v léčbě pacientů s rezistentní hypertenzí.

Seznam použité literatury

  • [2] The IDF consensus worldwide definition of the metabolic syndrome. Dostupné na https://www.idf.org/webdata/docs/IDF_Meta_def_final.pdf

Sdílejte článek

Doporučené