Přeskočit na obsah

Prevence kardiovaskulárních příhod a mortality použitím ethyl‑ikosapentu po předchozím infarktu myokardu

Souhrn:
Lapka M. Prevence kardiovaskulárních příhod a mortality použitím ethyl‑ikosapentu po předchozím infarktu myokardu. Remedia 2022; 32: 484–487.
REDUCE‑IT je dvojitě zaslepená klinická studie, která randomizovala 8 179 pacientů léčených statiny s kontrolovanou hodnotou LDL cholesterolu a mírně zvýšenou koncentrací triglyceridů k léčbě ethyl‑ikosapentem (IPE) nebo k podávání placeba. Cílem studie bylo prozkoumat přínos léčby IPE na výskyt ischemických příhod u pacientů s předchozím infarktem myokardu. Autoři provedli post hoc analýzy pacientů s předchozím infarktem myokardu. Primární cílový ukazatel zahrnoval kardiovaskulární úmrtí, infarkt myokardu, cévní mozkové příhody, koronární revaskularizace nebo hospitalizace pro nestabilní anginu pectoris. Byla použita data od celkem 3 693 pacientů s předchozím infarktem myokardu v anamnéze. Primární cílový ukazatel byl snížen z 26,1 % na 20,2 % při použití IPE oproti placebu (poměr rizik 0,74; 95% interval spolehlivosti 0,65–0,85; p = 0,00001). Bylo dosaženo významné 35% redukce relativního rizika celkového výskytu ischemických příhod (p = 0,0000001), 34% redukce výskytu infarktu myokardu (p = 0,00009), 30% redukce výskytu kardiovaskulárních úmrtí (p = 0,01) a 20% redukce výskytu úmrtí ze všech příčin (p = 0,054), ačkoliv došlo k mírnému nárůstu výskytu fibrilace síní. Významně se také snížila míra náhlé srdeční smrti a srdeční zástavy, a to o 40 %, resp. 56 %. U pacientů s předchozím infarktem myokardu v anamnéze bylo ve studii REDUCE‑IT při léčbě IPE prokázáno velké a významné relativní i absolutní snížení rizika výskytu ischemických příhod, včetně kardiovaskulárního úmrtí.

Summary:
Lapka M. Prevention of cardiovascular events and mortality following myocardial infarction using icosapent ethyl. Remedia 2022; 32: 484–487.
REDUCE‑IT is a double‑blind trial in which 8,179 patients treated by statins, whose LDL cholesterol level was controlled and triglyceride level slightly raised, were randomized to icosapent ethyl (IPE) therapy or to placebo. The aim of the trial was to assess the effect of IPE therapy on ischemic events in patients with a history of myocardial infarction. The authors have performed post hoc analyses of patients with such a history. The primary endpoint comprised cardiovascular death, myocardial infarction, stroke, coronary revascularization, and hospitalization for unstable angina. Data from 3,693 patients with a history of myocardial infarction were used. Primary endpoint was reduced from 26.1% to 20.2%, comparing IPE use to placebo (RR 0.74; 95% CI 0.65–0.85; p = 0.00001). Significant relative risk reductions (RRR) were achieved, namely RRR of 35% for all ischemic events (p = 0.0000001), RRR of 34% for myocardial infarction (p = 0.00009), RRR of 30% for cardiovascular death (p = 0.01), and RRR of 20% for all‑cause death (p = 0.054) while atrial fibrillation became slightly more frequent. The rates of sudden cardiac death and cardiac arrest were also reduced to a significant extent, by 40% and 56%, respectively. In patients with a history of myocardial infarction, IPE treatment in the REDUCE‑IT trial was associated with a large and significant reductions in both relative and absolute risk of ischemic events including cardiovascular death.

Key words:
clinical trials, icosapent ethyl, ischemic events, myocardial infarction.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené

Studie ADVOR

28. 4. 2023

Souhrn Špinarová L, Špinar J, Vítovec J. Studie ADVOR. Remedia 2023; 33: 138–140. ADVOR (Acetazolamide in Decompensated heart failure with Volume…

Studie STRONG‑HF

28. 4. 2023

Souhrn Vítovec J, Špinarová L, Špinar J. Studie STRONG‑HF. Remedia 2023; 33: 141–143. Studie STRONG‑HF sledovala dva léčebné režimy u nemocných s…