Přeskočit na obsah

SECURE – polypill u pacientů po infarktu myokardu

Souhrn

Václavík J. SECURE – polypill u pacientů po infarktu myokardu. Remedia 2023; 33: 148.

Studie SECURE randomizovala pacienty s infarktem myokardu v předcházejícím půlroce k podávání polypill, nebo k obvyklé péči. Ve skupině pacientů užívajících polypill byl v průběhu následujících 36 měsíců zaznamenán signifikantní, o 24 % nižší výskyt kardiovaskulárních příhod ve srovnání s běžnou léčbou. Adherence k léčbě reportovaná pacienty byla vyšší ve skupině s polypill. Studie potvrdila účinnost terapie polypill v sekundární prevenci kardiovaskulárních příhod. Klíčová slova: infarkt myokardu – polypill – běžná léčba – adherence.

Summary

Vaclavik J. SECURE – polypill for patients with myocardial infarction. Remedia 2023; 33: 148.

In the SECURE trial, patients who have suffered a myocardial infarction in the last 6 months were randomized to a polypill or a common care. In the polypill group, significantly less (by 24%) cardiovascular events were seen during the following 36 months than in the placebo group. The patient‑reported adherence to treatment was higher in the polypill group. The trial has confirmed the effectiveness of polypill in the secondary prevention of cardiovascular events.

Key words: myocardial infarction – polypill – common care – adherence.

U pacientů s nedávno proběhlým infarktem myokardu může podávání tzv. polypill (jedné tablety obsahující více účinných látek z různých skupin) zjednodušit léčbu a zlepšit její dodržování, avšak účinnost této terapie v sekundární prevenci kardiovaskulárních příhod byla dosud nejistá.

Výsledky studie SECURE

GRAF 1 Výskyt kardiovaskulárních příhod u pacientů užívajících polypill a běžné léky po třech letech léčby (studie SECURE); podle [1] – Castellano, et al., 2022.Studie SECURE randomizovala téměř 2 500 starších pacientů s infarktem myokardu v předcházejících šesti měsících buď k užívání polypill (obsahující aspirin, ramipril a atorvastatin), nebo k obvyklé péči. Primární cílový ukazatel klinického sledování byl složený a zahrnoval úmrtí, nefatální infarkt myokardu, nefatální ischemickou cévní mozkovou příhodu nebo urgentní revaskularizaci. Ve skupině pacientů užívajících polypill byl v průběhu následujících 36 měsíců zaznamenán signifikantně nižší výskyt kardiovaskulárních příhod (o 24 %) ve srovnání s běžnou léčbou (9,5 % vs. 12,7 %; p = 0,02), graf 1 [1].

GRAF 2 Adherence pacientů k užívání polypill a běžných léků po šesti měsících a po 24 měsících (studie SECURE); podle [1] – Castellano, et al., 2022.Adherence k léčbě hlášená pacienty prostřednictvím dotazníku byla vyšší ve skupině nemocných užívajících polypill (graf 2) [1]. Výskyt nežádoucích účinků byl srovnatelný v obou skupinách. Krevní tlak a koncentrace LDL cholesterolu se však významně nelišily – autoři to vysvětlují nízkými hodnotami krevního tlaku a LDL cholesterolu již na začátku studie a otevřeným uspořádáním uvedeného klinického hodnocení.

Literatura

[1]   Castellano JM, Pocock SJ, Bhatt DL, et al.; SECURE Investigators. Polypill Strategy in Secondary Cardiovascular Prevention. N Engl J Med 2022; 387: 967–977.

Sdílejte článek

Doporučené