Přeskočit na obsah

Sitagliptin v léčbě subkompenzovaného diabetu 2. typu u křehké seniorky

Souhrn:
Urbánek R. Sitagliptin v léčbě subkompenzovaného diabetu 2. typu u křehké seniorky. Remedia 2022; 32: 162–163.
Diabetes mellitus 2. typu je nejčastější metabolickou chorobou současnosti. Má progredující charakter a vzniká při kombinaci porušené sekrece inzulinu a jeho působení v cílových tkáních. U nemocných s diabetem nacházíme často další abnormity (centrální obezitu, zvýšené riziko srdečního selhání, dyslipidemii, arteriální hypertenzi a další). Toto onemocnění postihuje ve stáří až třetinu české populace. Pokud léčíme seniory s diabetem, přihlížíme kromě přítomných komorbidit také k jejich kognitivním schopnostem. Vždy se snažíme, aby léčba byla bezpečná. U křehkých pacientů musíme často velmi pečlivě zvažovat, který postup zvolit ve druhém léčebném kroku, když terapie metforminem selhává nebo ji nelze zahájit. Vyhýbáme se lékům vyvolávajícím hypoglykemii (inzulin, deriváty sulfonylurey). Gliptiny, inhibitory dipeptidylpeptidázy 4 (DPP‑4), představují bezpečnou skupinu antidiabetik zejména u starších diabetiků. Kazuistika pojednává o příznivém účinku včasného nasazení sitagliptinu u subkompenzované pacientky s diabetem.

Summary:
Urbanek R. Sitagliptin in the treatment of sub‑compensated type 2 diabetes in a frail older woman. Remedia 2022; 32: 162–163.
Type 2 diabetes mellitus is the most common metabolic disease today. It has a progressive character and arises from the combination of impaired insulin secretion and its action in target tissues. We often find other abnormalities in patients with diabetes (central obesity, increased risk of heart failure, dyslipidemia, arterial hypertension and others). The disease affects up to a third of the Czech population in old age. When we treat the elderly with diabetes, we consider the comorbidities present and their cognitive abilities. We always try to keep the treatment safe. In frail patients, we often must carefully consider the course of action in the second treatment step when metformin therapy fails or cannot be used. We avoid drugs that cause hypoglycemia (insulin, sulfonylureas). Gliptins, dipeptidyl peptidase 4 (DPP‑4) inhibitors, are a safe class of antidiabetic drugs, especially in the elderly. The case report discusses the beneficial effect of early use of sitagliptin in sub‑compensated diabetics.

Key words: diabetes mellitus type 2, DPP‑4 inhibitors, sitagliptin, metformin, frail elder.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené

Studie ADVOR

28. 4. 2023

Souhrn Špinarová L, Špinar J, Vítovec J. Studie ADVOR. Remedia 2023; 33: 138–140. ADVOR (Acetazolamide in Decompensated heart failure with Volume…

Studie STRONG‑HF

28. 4. 2023

Souhrn Vítovec J, Špinarová L, Špinar J. Studie STRONG‑HF. Remedia 2023; 33: 141–143. Studie STRONG‑HF sledovala dva léčebné režimy u nemocných s…