Přeskočit na obsah

Farmakoterapie a psychoterapie generalizované úzkostné poruchy

Generalizovaná úzkostná porucha (GAD) patří mezi nejčastější psychické poruchy a vede ke značnému postižení a distresu. Při léčbě je možné použít celou řadu farmakologických intervencí. Inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, jako je paroxetin, sertralin a escitalopram, a nová antidepresiva, jako je venlafaxin, duloxetin, mirtazapin, bupropion, se stávají léky první volby u pacientů s touto poruchou. Benzodiazepiny, jako je alprazolam, klonazepam, diazepam, bromazepam a lorazepam, mohou zmírnit úzkost v krátkodobém zvládání GAD, ale jejich dlouhodobé podávání není doporučováno pro vznik tolerance, závislosti a tzv. syndromu z vysazení po přerušení léčby. Nebenzodiazepinová anxiolytika (buspiron), antihistaminika (hydroxyzin) a antipsychotika druhé generace (quetiapin XR) mohou být rovněž úspěšně použita v léčbě generalizované úzkostné poruchy. Z psychoterapeutických přístupů prokázala vysokou efektivitu u generalizované úzkostné poruchy v řadě výzkumných studií kognitivně behaviorální terapie.

Úvod

Základním rysem generalizované úzkostné poruchy (GAD) jsou nadměrné obavy a starosti týkající se kteréhokoliv aspektu života a chronická volně plynoucí úzkost [1]. Typicky se objevují starosti a obavy z běžných každodenních činností, o zdraví svoje i rodiny, z finanční situace, ze selhání v práci a z budoucnosti vůbec.

Epidemiologie

Epidemiologické studie v populaci 18–65letých v Evropě ukazují, že úzkostné poruchy mají roční prevalenci kolem 15 % a celoživotní prevalenci kolem 21 % [2]. Roční prevalence GAD v Evropě se pohybuje v rozmezí 1,2 % až 1,9 %, celoživotní představuje 4,3 % až 5,9 %. Poměr mezi muži a ženami bývá 1 : 2 [3]. Jde o pátou nejčastější psychiatrickou poruchu. Komorbidita s dalšími úzkostnými poruchami a s depresivní poruchou je rozsáhlá, objevuje se až u 75 % postižených. Pacienti s nadměrnou úzkostí častěji využívají zdravotní péči, mají celkově vyšší spotřebu péče a jejich léčba je podstatně dražší. Navíc úzkostné příznaky zvyšují postižení pacienta s tělesnou nemocí, jsou spojeny s vyšší mortalitou, zejména u kardiovaskulárních chorob.

Etiologie a patogeneze

Tato porucha často vzniká u zranitelných osob na podkladě chronického stresu. Zvažovány jsou jak biologické vlivy, tak vlivy výchovy a životních událostí. Asi 15–17 % příbuzných prvního stupně trpí stejnou poruchou [4]. Konkordance u monozygotních dvojčat je vyšší než u dizygotních. Z biologických teorií se uvažuje o dysfunkci GABA-benzodiazepinových receptorů v mozku, o dysregulaci serotonergního, noradrenergního, glutamátového a cholecystokininového systému. Podle teorie učení trpí postižení chronickou úzkostí, protože vycházejí z určitých mylných postojů vytvořených v dětském věku, na jejichž základě interpretují širokou škálu různých situací jako ohrožujících. Behaviorálním problémem souvisejícím s GAD, který předchází jejímu rozvoji, je chybění asertivity a dovednost řešit problémy systematickým způsobem. Rozvoj příznaků často navazuje na stresující životní situaci. Může jít o partnerské problémy, závažné onemocnění v rodině nebo jiný problém či období, kdy jsou na jedince kladeny vyšší nároky. Pokud k rozvoji obrazu GAD došlo, má tendenci přetrvávat i potom, co byla obtížná situace vyřešena [5].

Klinický obraz a diagnóza

tb1.jpg Pro klinický obraz GAD je typické výrazné napětí, strach a obavy z každodenních problémů, které trvají nejméně 6 měsíců (MKN-10, 1996), viz tab. 1 [6]. Stav je kolísavý a měnlivý. A většinou trvá léta. Postižení mají pocit, že své obavy a starosti nejsou schopni kontrolovat, jsou jimi zavaleni. Uvědomují si, že jejich obavy a starosti jsou přehnané, nadmíru je stresují a omezují jejich život a fungování, nicméně nemohou se jich zbavit. Také se objevují příznaky tělesné a psychické, kdy pro splnění diagnostických kritérií musí postižený splňovat nejméně 4 ze symptomů následujícího výčtu, přičemž přinejmenším jeden z nich musí patřit k příznakům vegetativního podráždění.

 • Příznaky vegetativního podráždění: palpitace nebo bušení srdce nebo zrychlený puls; pocení; chvění nebo třes; sucho v ústech.
 • Příznaky týkající se hrudníku nebo břicha: obtížné dýchání; pocit zalykání se; bolesti nebo nepříjemné pocity v hrudníku; nauzea nebo břišní nevolnost (např. neklid, víření v břiše).
 • Příznaky týkající se duševního stavu: pocit závratě, neklidu, mdloby, točení hlavy; pocity, že objekty nejsou reálné (derealizace) nebo že jedinec je mimo, „není zde skutečně“ (depersonalizace); strach ze ztráty kontroly, „zešílení“, ztráty vědomí; strach, že zemře.
 • Celkové příznaky: návaly horka nebo chladu; pocity znecitlivění nebo mravenčení.
 • Příznaky napětí: pobolívání, napětí nebo bolesti ve svalech; neklid a neschopnost se uvolnit; pocity podráždění, nesnesitelného napětí nebo duševního přepětí; pocity „knedlíku v krku“ nebo obtíže s polykáním.
 • Další nespecifické příznaky: přehnaná reakce na malé překvapení nebo vyrušení; obtíže s koncentrací nebo „prázdno v hlavě“ kvůli strachu nebo úzkosti; neustálé podráždění; obtíže s usínáním kvůli strachu.

Diferenciální diagnóza a komorbidita

tb2.jpg Obraz může připomínat celou řadu psychických i tělesných onemocnění. Situaci dále komplikuje fakt, že generalizovaná úzkostná porucha má výraznou komorbiditu téměř se všemi psychickými poruchami, zejména pak s depresivní poruchou a jinými úzkostnými poruchami, a může se také objevit v komorbiditě s kteroukoliv tělesnou chorobou, zejména pak s chronickým onemocněním.

V diferenciální diagnóze zvažujeme [7]:
 • Organická onemocnění: Na možnost organické nemoci musíme vždycky myslet. V tab. 2 jsou uvedeny důležité organické nemoci, které se mohou projevovat úzkostnou symptomatologií. Potvrzení tělesného onemocnění však nevylučuje současnou přítomnost GAD. Často se i po kompenzaci tělesného onemocnění nadále objevují příznaky úzkosti. Na druhé straně lidé trpící GAD mají z důvodu nadměrných obav o zdraví tendenci častěji vyhledávat somatické odborníky, přestože byli opakovaně ujištěni, že tělesnou nemocí netrpí a jsou již v psychiatrické péči [8].
 • Jiné úzkostné poruchy: Diferenciálně diagnosticky je nutné odlišit panickou poruchu, která se projevuje náhlými záchvaty extrémní úzkosti s výrazným tělesným doprovodem, kdy má pacient náhlý panický strach, že zemře, zblázní se nebo nad sebou ztratí kontrolu. U panické poruchy je typické přesvědčení postiženého, že nyní akutně hrozí nebezpečí, zatímco u GAD má typicky obavy z budoucího ohrožení [9]. Podobně je potřebné odlišit GAD od sociální fobie, kdy se obavy a starosti týkají možnosti selhání v sociálních situacích, a proto se jim postižený vyhýbá. Dále je nutné odlišení od specifických fobií, kdy se obává vystavit se určité konkrétní situaci (uzavřeným prostorám, bouřce, výškám, hmyzu, hadům apod.), od hypochondrické poruchy, kde se všechny obavy a starosti týkají ohrožení tělesnou nemocí a pacient chce bez ohledu na opakovaná ujištění lékařů o tom, že je tělesně zdráv, stále další vyšetření a léčebné zákroky [5]. Opakované obavy se objevují také u obsedantně-kompulzivní poruchy, zde se však stereotypně opakují (obavy z nákazy, nedostatečné kontroly, vlastního agresivního chování apod.) a vedou k neutralizačnímu chování nebo myšlení ve formě kompulzí [10]. Situaci navíc komplikuje vysoká komorbidita GAD s ostatními úzkostnými poruchami [11]. 
 • Někdy mohou příznaky GAD připomínat posttraumatickou stresovou poruchu (PTSD). U GAD však zpravidla chybí jak flashbacky, tak systematické vyhýbavé chování [12] a obraz se vyvíjí i bez zjevného těžkého traumatu, které je typické pro PTSD. 
 • V průběhu depresivní epizody jsou typické obavy z budoucnosti, které jsou založeny na depresivním přesvědčení, že postižený není schopen situaci zvládnout [13]. Nad úzkostí však dominují pocity beznaděje a bezvýchodnosti. S úpravou nálady obavy mizí. 
 • Obtížné může být odlišení od dystymie. U obou těchto poruch je typický chronický průběh a příznakové překrytí je značné. U GAD však dominují příznaky úzkosti, které se projevují i ve vegetativních reakcích, a obavy a starosti jsou směřovány do budoucnosti. U dystymie dominuje smutek, únava a sebeznevažování a pacient častěji přemýšlí o minulých selháních a ztrátách, má pocit, že je obětí osudu nebo vlastní neschopnosti. Brown a kol. [14] však zjistili, že až 90 % pacientů s diagnózou dystymie a 67 % s diagnózou deprese splňuje také kritéria pro GAD. 
 • Psychotické poruchy: Počáteční stadia psychotického onemocnění se mohou projevovat úzkostnou symptomatologií. Proto musíme vždy pátrat po specifických psychotických příznacích, na které si pacient nemusí spontánně stěžovat. U schizofrenie se někdy objeví strach z budoucnosti a nadměrné obavy, obsah však bývá často bludný. 
 • Chronická úzkost se objevuje rovněž také u některých nemocných trpících demencí. Vyšetření však odhalí další příznaky, zejména poruchy paměti, afektivní inkontinenci, změny úsudku a osobnosti. 
 • Závislosti: Upozornit na přítomnost závislosti na alkoholu nebo jiných látkách může anamnéza nebo informace od blízkých, ale také zvýšené hodnoty jaterních enzymů v krvi. Dlouhodobý abúzus návykových látek může vést k úzkostné symptomatologii, rovněž se mohou úzkostné příznaky objevit v rámci syndromu z vysazení. U pacientů s úzkostnou poruchou může dojít druhotně k rozvoji závislosti, když se snaží příznaky zmírnit „sebeléčením“ – pitím alkoholu nebo užíváním benzodiazepinů.

Termín komorbidita zdůrazňuje současné objevení se dvou nebo více psychiatrických poruch u jednoho člověka v definovaném čase. U GAD byla dle různých metodologických přístupů zjištěna komorbidita s jednou nebo více psychickými poruchami u 45 % až 91 % pacientů [15]. Snad nejvíce frekventovanými komorbidními poruchami jsou sociální fobie (16–59 %), specifická fobie (21–55 %), panická porucha (3–27 %) a deprese (8–39 %), insomnie (30 %), bolestivé stavy (46,7 %) [11, 16]. Obzvláště komorbidita s depresí vede u pacientů s GAD k výraznému zhoršení úrovně fungování a kvality života [8]. U některých pacientů komplikuje stav rozvoj závislosti na alkoholu, ale bývá to méně časté než u jiných úzkostných poruch. Porucha osobnosti bývá přítomna zhruba u 50 % pacientů s GAD [17, 18]. Nejčastějšími z nich jsou úzkostná porucha osobnosti, anankastická porucha osobnosti a závislá porucha osobnosti. Nejčastěji souvisí GAD s úzkostnou poruchou osobnosti. V tomto případě se k příznakům GAD přidružuje častější vyhýbavé chování, zvýšená citlivost na odmítnutí a kritiku a výrazné omezení životního stylu pro potřebu jistoty. Při komorbidní anankastické osobnosti je vystupňována potřeba ujišťování, upřesňování a nadměrná nerozhodnost a váhavost. Při komorbidní závislé poruše osobnosti přibývá jako nápadný rys přesouvání zodpovědnosti na druhé, podřizování vlastních potřeb potřebám okolí, neschopnost snášet samotu, strach z opuštění blízkým člověkem. GAD se může objevit jako komorbidní porucha u celé řady tělesných nemocí. Vyšší komorbiditu s GAD (20–50 %) mají zejména nemocní trpící dráždivým tračníkem, ulcerativní kolitidou, diabetem mellitem, chronickým únavovým syndromem a fibromyalgií [19–22]. Ve studii WHO měli pacienti s GAD zvýšený ukazatel odds ratio pro hypertenzi (2,8), koronární nemoc (2,6) a jakoukoliv chronickou nemoc (2,1) [23]. Při komorbiditě s tělesným onemocněním GAD zhoršuje jeho prognózu, znásobuje utrpení pacienta a prohlubuje jeho handicapy, nemoc se celkově hůře léčí pro složitější spolupráci s pacientem [24]. Úzkost po infarktu myokardu zdvojnásobuje riziko nového infarktu, ztrojnásobuje riziko smrti a zvyšuje riziko náhlé smrti 6krát [25].

Průběh a prognóza

Jedná se o chronickou poruchu, neléčená může s kolísavou intenzitou probíhat celý život. Počátek bývá nejčastěji mezi 16.–25. rokem, ale projevy se mohou objevit kdykoliv v životě. Příznaky se nejčastěji objevují nenápadně a pozvolna, ale může také dojít k rychlému vzniku potíží v souvislosti se stresujícími životními událostmi. Někdy předchází rozvoji GAD jiná úzkostná porucha, zejména sociální fobie [14]. Průměrný věk stanovení klinické diagnózy je až 39 let [15]. Pouze třetina postižených bývá adekvátně léčena. Do léčby se často dostávají až při komplikaci s depresí. Postižení se mohou stát závislými na benzodiazepinech nebo na alkoholu. Prognóza ve většině případů není nijak dobrá. Dlouhodobé studie ukazují, že většina postižených trpí příznaky po léta a přibližně polovina je handicapovaná v práci i v soukromém životě.

Léčba GAD

K léčbě generalizované úzkostné poruchy můžeme přistoupit pomocí specifické psychoterapie (zejména kognitivně behaviorální terapie, KBT), předepsáním psychofarmak nebo kombinací obou přístupů. V perspektivě akutní péče se efekt farmakoterapie dostavuje rychleji a léčba bývá pro pacienta i psychiatra méně náročná, ovšem relapsy jsou častější, zejména pokud se podávání farmak přeruší [26]. Z dlouhodobého hlediska je stabilnější remise, která nastává po psychoterapii [27]. Specifická psychoterapie však nemusí být dostupná (nedostatek psychoterapeutů) nebo možná (intelektová omezení) nebo ji pacient může odmítnout. U závažných forem generalizované úzkostné poruchy je vhodná kombinace obou přístupů.

Farmakologická léčba

tb3.jpg Farmakologický přístup nabízí v léčbě GAD více možností volby (tab. 3). Léčba může být prováděna antidepresivy: SSRI (paroxetin, sertralin, escitalopram) nebo SNRI (venlafaxin), tricyklickými antidepresivy (amitriptylin, imipramin, klomipramin). Další možnost léčby představuje podávání benzodiazepinů (alprazolam, klonazepam, diazepam), nebenzodiazepinových anxiolytik (buspiron), antihistaminik (hydroxyzin), antiepileptik (pregabalin) nebo antipsychotik (quetiapin). Léky volby u dlouhodobé léčby GAD jsou antidepresiva, buspiron a pregabalin [7].

Antidepresiva

Moderní volbu v léčbě GAD představují antidepresiva, při jejichž užívání nevzniká závislost ani tolerance a je možné podávat je dlouhodobě. Z antidepresiv dáváme přednost SSRI (paroxetin, escitalopram, sertralin) a SNRI (venlafaxin, duloxetin) a bupropionu, pro mírnější nežádoucí účinky, před tricyklickými antidepresivy (imipramin, amitriptylin, klomipramin).

Escitalopram byl zkoumán ve třech multicentrických, 8týdenních, placebem kontrolovaných studiích s podobným designem a dvou dlouhodobých studiích [28–33]. Všechny prokázaly vysokou účinnost jak proti placebu, tak proti komparátoru.

Paroxetin byl účinný u pacientů s GAD v několika dvojitě slepých 8týdenních studiích ve srovnání s placebem, s imipraminem i s benzodiazepiny [34–38]. Zhruba dvě třetiny pacientů nereagovaly dostatečně na dávku 20 mg/den, ale až na vyšší dávkování 30, 40 nebo 50 mg na den. V udržovací studii Stocchiho a kol. [39, 40] trvající 6 měsíců relabovalo v průběhu půl roku 39,9 % pacientů, kterým bylo podáváno placebo, a 10,9 % pacientů, kteří užívali paroxetin.

Účinnost sertralinu byla zkoumána v 12týdenní randomizované, placebem kontrolované studii s paralelními skupinami [41]. Sertralin byl významně účinnější než placebo a 37 % pacientů dosáhlo během léčby plné remise.

Venlafaxin je účinný v léčbě GAD v dávce 75 mg až 150 mg na den. Výsledky několika dvojitě slepých studií porovnávajících jeho efekt ve srovnání s buspironem a placebem ukazují na vysokou účinnost venlafaxinu [42–48]. Efekt léčby se objevuje již v průběhu druhého týdne podávání [45].

Koponen a kol. [49] testovali účinnost a tolerabilitu fixních dávek duloxetinu (60 mg/den a 120 mg/den) v 9týdenní randomizované, dvojitě slepé multicentrické studii. Obě dávky duloxetinu vedly u pacientů k významně vyššímu zlepšení příznaků než placebo. Ve dvojitě slepé randomizované 10týdenní studii Rynn a kol. [50] zjistili, že pacienti, kteří se léčili duloxetinem, měli významně větší pokles v hodnocení v posuzovacích stupnicích a zlepšení ve fungování než pacienti, kterým bylo podáváno placebo. Nejčastějšími nežádoucími účinky byly nauzea, závratě a somnolence. Endicott a kol. [51] zkoumali účinnost duloxetinu na zlepšení celkového fungování u pacientů s GAD ve třech nezávislých dvojitě slepých, placebem kontrolovaných multicentrických studiích. Ukázalo se, že léčba duloxetinem vedla ke zlepšení celkového fungování pacientů i ke zvýšení jejich kvality života.

Studie, které by porovnávaly účinnost léků proti komparátoru, většinou ukazují na podobnou účinnost porovnávaných moderních antidepresiv [52]. Ovšem escitalopram (20 mg/den) byl shledán účinnějším než paroxetin (20 mg/den) [29]. Venlafaxin (75–225 mg/den) byl účinnější než fluoxetin (20–60 mg/den) v některých měřeních u pacientů s komorbidní GAD a s depresivní poruchou [53].

Trazodon. Rickels a kol. [54] porovnávali u pacientů s GAD efekt imipraminu, trazodonu a diazepamu. Během 8 týdnů léčby se dostatečně až výrazně zlepšil stav u dvou třetin pacientů ve všech skupinách. První dva týdny však byl zaznamenán rychlejší ústup somatických příznaků úzkosti po léčbě diazepamem. Od třetího týdne léčby však byla v celkovém hodnocení obě antidepresiva účinnější než diazepam. Podávání obou antidepresiv provázelo více nežádoucích účinků než podávání diazepamu.

Mirtazapin byl úspěšně zkoušen pacientů s GAD s komorbidní depresí v jedné malé otevřené 8týdenní studii [55]. Ke zlepšení u řady z nich došlo už v prvním týdnu léčby.

Bystritsky a kol. [56] ve 12týdenní dvojitě slepé studii porovnávali bupropion XL s escitalopramem. Účinnost i tolerance obou léků byla stejně dobrá.

Tricyklická antidepresiva. Studie z 80. a 90. let zjistily, že úzkostní pacienti se subsyndromální úrovní deprese lépe reagují na tricyklická antidepresiva než na benzodiazepiny [57]. Další studie z 90. let [54] tyto nálezy potvrdila; porovnání imipraminu, trazodonu a diazepamu u GAD ukázalo, že diazepam je nejvíce účinný první dva týdny, ale imipramin je významně účinnější po 6 a 8 týdnech léčby. Navíc analýza pacientů se subsyndromálními depresivními příznaky prokázala ještě větší rozdíl mezi skupinami. Někteří autoři [58] potvrzují mírné antidepresivní účinky vysoce potenciálních benzodiazepinů (jako je alprazolam) z krátkodobého hlediska. Ovšem jiní ukazují na fakt, že během léčby benzodiazepiny dochází častěji k rozvoji depresivních příznaků při jejich chronickém užívání [59]. Tricyklická antidepresiva jsou výhodná pro svoji dobrou účinnost, podávání jednou denně a nízkou cenu. Nevýhodou je pozdější počátek terapeutického účinku, který se objevuje až po týdnech podávání, anticholinergní nežádoucí účinky, zvyšování hmotnosti, ortostatická hypotenze a vysoká letalita při předávkování. Nejčastěji studovanými klasickými antidepresivy byly imipramin a klomipramin [38, 54, 60, 61]. Účinek je vyšší u psychických příznaků GAD, zejména u vlastní úzkosti, obav a starostí, anticipační úzkosti; nižší účinek je u somatických příznaků, než tomu bývá po benzodiazepinech. Klasická antidepresiva pokrývají jak úzkostné, tak depresivní příznaky. Nevýhodou je poměrně pozdní začátek léčebné odpovědi (většinou za několik týdnů), nepříjemné vedlejší účinky (sedace, ortostatické kolapsy, prodloužení síňo-komorového vedení, zácpa, zvyšování hmotnosti, rozmazané vidění, sexuální dysfunkce, neklid až agitace na počátku užívání, potíže s močením apod.) a vysoká toxicita při předávkování.

Nebenzodiazepinová anxiolytika

Buspiron je účinný u GAD podobně jako benzodiazepiny a léčba není provázena rizikem rozvoje návyku [26]. V několika klinických studiích se ukázala jeho dobrá účinnost u GAD; je podobně účinný v porovnání s benzodiazepiny, jako je alprazolam, bromazepam, klonazepam, diazepam, lorazepam a oxazepam [62, 63]. Metaanalýza kontrolovaných studií s buspironem u GAD ukázala, že buspiron je efektivní také u pacientů s GAD, kteří trpí depresivními příznaky [64]. Ovšem existují i studie, které jeho dostatečnou efektivitu u GAD nepotvrdily [43]. Významným klinickým rysem buspironu ve srovnání s benzodiazepiny je postupný, relativně pomalý nástup efektu. Mnohým pacientům trvá 2–4 týdny, než na lék zareagují. V tom je buspiron podobný počátku účinku antidepresiv. Proto je málo užitečný pro odstranění situační nebo akutní úzkosti. Tento pomalý nástup účinku je vysvětlován chyběním sedativního a svalově relaxačního efektu [65]. Podobně jako antidepresiva je buspiron účinnější na psychické než na somatické příznaky GAD; v léčbě somatických příznaků generalizované úzkostné poruchy jsou účinnější benzodiazepiny. Samotní pacienti si myslí, že buspiron je méně účinný než benzodiazepiny [66].

Antiepileptika

Krátkodobá (4–6 týdnů) účinnost pregabalinu v léčbě generalizované úzkostné poruchy byla zkoumána v několika randomizovaných, dvojitě slepých, aktivním komparátorem nebo placebem kontrolovaných multicentrických studiích, do kterých bylo zařazeno celkem 2050 pacientů [67–72]. Dlouhodobá účinnost léčiva v prevenci relapsu byla zkoumána ve 26týdenní studii kontrolované placebem [73]. Ve všech studiích byl pregabalin srovnáván s placebem, ve třech z nich s lorazepamem, v jedné s alprazolamem a v jedné s venlafaxinem. Zdá se, že na rozdíl od antidepresiv se nástup léčebného efektu objevuje u pregabalinu již v prvním týdnu léčby [74]. Pregabalin byl dobře tolerován. Nejčastějším nežádoucím účinkem byla přechodná somnolence a závratě, většinou lehké nebo střední intenzity. Pregabalin se ukázal také jako účinný v prevenci relapsu [73]. Stein a kol. [75] provedli post hoc analýzu 6 studií s pregabalinem, při níž zjišťovali, zda pregabalin má vliv na depresivní příznaky v rámci GAD. Ukázalo se, že jak při dávkování 150 mg na den, tak při dávkování 300–450 a 600 mg na den byl pregabalin účinný v léčbě depresivních příznaků v rámci GAD.

Benzodiazepiny

Benzodiazepiny byly po mnoho let pokládány za léky první volby v terapii GAD. Jejich účinek se dostavuje relativně rychle s maximem efektu během 1–2 týdnů po zahájení léčby. Jsou dobře tolerovány, i když sedace, ochablost svalstva a poruchy paměti mohou dělat problémy. Všechny benzodiazepiny mají přibližně podobný účinek [9]. Studovány byly zejména často podávané benzodiazepiny, jako je diazepam, chlordiazepoxid [57], alprazolam (review: [26]), klonazepam [76], bromazepam a lorazepam [77]. Benzodiazepiny účinkují rychle, někdy je efekt viditelný již po jedné dávce, proto jsou vhodné zejména u akutně úzkostných pacientů. Bývají účinné u 70–75 % pacientů trpících GAD. Jsou více účinné pro kontrolu tělesných projevů úzkosti než k odstranění kognitivních komponent úzkosti (obavy a starosti), úzkostné nebo dysforické nálady či interpersonální hypersenzitivity, kde jsou všeobecně účinnější antidepresiva [38]. Hlavními vedlejšími účinky medikace bývá sedace a ospalost během dne, která se však snižuje v průběhu několika dnů. Lehké postižení pozornosti, soustředění a výpadky paměti jsou častější, nicméně jen zřídka vadí. Omezují schopnost řízení. Problémem však mohou být u starších pacientů. I když odstranění příznaků GAD obvykle trvá 2–4 měsíce, po ukončení léčby se příznaky u řady pacientů objevují znovu. Znovuobjevení se příznaků během snižování dávek benzodiazepinů postihuje 25–44 % pacientů [78]. Rozlišit mezi abstinenčními příznaky a relapsem je někdy obtížné. Pokud příznaky trvají 3–4 týdny, půjde spíše o relaps než o abstinenční příznaky, pokud odezní, dá se usuzovat, že se jednalo spíše o abstinenční příznaky [26]. Kolem 25 % pacientů relabuje v prvním měsíci po přerušení léčby anxiolytiky a 60–80 % pacientů v průběhu dalšího roku. Je potřebná dlouhodobá léčba, která trvá nejméně rok, často léta, někdy celý život. Proto jsou benzodiazepiny méně vhodné než antidepresiva.

Antihistaminika

Hydroxyzin se ukázal jako velmi účinný nejméně ve dvou dvojitě slepých studiích kontrolovaných placebem (v dávce 50 mg pro die) [79, 80]. Při porovnání účinku hydroxyzinu s lorazepamem měla obě léčiva podobný anxiolytický efekt, hydroxyzin však byl rychlejší a účinnější ve zlepšení kognitivních příznaků [77]. Jeho účinek proti placebu se projevuje již ve druhém týdnu léčby, efekt se udržuje v době, kdy je lék podáván, přerušení léčby nevede k rozvoji syndromu z vysazení. Hydroxyzin nevyvolává závislost a jeho užívání nevede k rozvoji tolerance.

Antipsychotika

Pro léčbu úzkosti se někdy podávají malé dávky antipsychotik. Studie o účinnosti antipsychotik 1. generace u GAD však chybí. Podle Rickelse a kol. [54] se jejich efektivita pohybuje někde mezi účinkem benzodiazepinů a placeba. Příkladem takových léčiv jsou z klasických antipsychotik thioridazin (25–50 mg 2krát denně), chlorprotixen (15–50 mg 2krát denně) a flupentixol (1–3 mg za den) a trifluoperazin (1–2 mg 2krát denně) [81], fluspirilen (1,5 mg týdně), z modernějších sulpirid (150 mg denně, nejlépe večer) a melperon (50–150 mg denně). Tato léčiva jsou méně účinná než benzodiazepiny i antidepresiva. Přinášejí u pacientů s GAD zvýšené riziko akatizie při akutním podávání a tardivních dyskinezí při dlouhodobém podávání [82]. Proto jsou antipsychotika rezervována pro situace, kdy antidepresiva ani benzodiazepiny nemají dostatečnou efektivitu nebo jsou kontraindikovány. Ze škály atypických antipsychotik byla provedena dvojitě slepá 8týdenní studie s quetiapinem XR, kontrolovaná placebem s aktivním komparátorem paroxetinem [83]. Účinek quetiapinu se významně lišil od placeba už po 4 dnech léčby. Nežádoucí účinky byly minimální, objevily se u méně než 10 % pacientů. Poruchy sexuálních funkcí se objevily u 2,3 % nemocných, což je významně méně než po paroxetinu.

Postupy při rezistenci na léčbu

Při farmakorezistenci pacient nedostatečně odpovídá na adekvátní dávku léku, která byla podávána po adekvátní dobu (6–8 týdnů). Typickými příklady domnělé farmakorezistence jsou případy pacientů medikovaných příliš nízkými dávkami léku nebo pacientů, u kterých se farmaka střídají za velmi krátkou dobu. Na farmakorezistenci se může též mylně usuzovat u pacientů, kteří zároveň trpí nerozpoznanou tělesnou nemocí (např. hypertyreoidismus, anémie, avitaminózy, karcinoid, temporální epilepsie apod.), užívají somatickou léčbu (např. antiparkinsonika, antihypertenziva, digitalisové glykosidy, sympatomimetika, tyreoidální hormony apod.) nebo jsou závislí na návykových látkách (např. kokain, halucinogeny, amfetaminy). Dalším problémem je nedostatečná spolupráce pacienta, který léky užívá nepravidelně. Pokud lékař zjistí domnělou farmakorezistenci, zaměří se na odstranění jejích příčin. Pokud zjistí, že jde o farmakorezistenci skutečnou, má několik možností (viz následující výčet).

 • Zvýšit dávku léků (pokud byla nízká nebo pokud se objevila částečná reakce na průměrnou dávku). Pro účinnost zvyšování dávek při rezistenci na léčbu však není dost výzkumných důkazů, kromě faktu, že při akutní léčbě jsou vyšší dávky účinnější než nižší [29, 37]. 
 • Změnit lék (pokud pacient nereagoval na adekvátní dávku) [84]. 
 • Přidat další lék k augmentaci (při částečné reakci na plnou dávku). 
 • Přidat systematickou psychoterapii (při kolísání stavu souvisejícím se zjevnými psychosociálními problémy.

Studie týkající se farmakorezistence však u GAD chybí. Rovněž klinická data či kazuistiky o pacientech, kteří trpěli GAD a nereagovali na benzodiazepiny, antidepresiva nebo buspiron, nejsou k dispozici. Ovšem z klinické zkušenosti i z doporučení autorit [85] kombinace antidepresiv s buspironem, benzodiazepiny, atypickými antipsychotiky nebo s valproátem, gabapentinem či pregabalinem může pomoci rezistenci prolomit. Rovněž kombinace dvou antidepresiv, z nichž jedno funguje spíše serotonergně a druhé dopaminergně, může někdy pomoci.

Psychoterapie

Léčbou volby u GAD je psychoterapie, a to jak individuální, tak skupinová. Vysoce účinná je zejména kognitivně behaviorální terapie, která pacienta učí postupně kontrolovat obavy, zvládat úzkost, tělesné příznaky a systematicky řešit životní problémy (metaanalýza [86]). O psychoterapii generalizované úzkostné poruchy bylo publikováno několik přehledových prací [87–91]. Tyto přehledy se soustředily na KBT (kognitivně behaviorální terapie) přístupy k odstranění obav, starostí a ke snížení úzkosti. Všechny uzavírají, že KBT přístupy, na rozdíl od čekajících kontrol a nedirektivních podpůrných psychoterapeutických přístupů, jsou u GAD účinné [91]. Předběžné výsledky [92, 93] naznačují, že také psychodynamická psychoterapie může být u GAD účinná, ale zatím chybí studie, které by prokázaly její efektivitu za objektivních kontrolovaných podmínek.

Kognitivně behaviorální terapie

Přístup k léčbě generalizované úzkostné poruchy není v rámci KBT jednotný – řada autorů používá trochu jiné přístupy s větším či menším důrazem na behaviorální, kognitivní nebo interpersonální proměnné [5, 12, 94]. Nejdůležitější jsou uvedeny.

Psychoedukace

Pacientovi poskytujeme informace o tom, co je to úzkost (stresová reakce „boj nebo útěk“), a pak na jeho příznacích vysvětlujeme vztah mezi myšlenkami, emocemi, chováním a vegetativními reakcemi a důsledky. Dostáváme se k bludnému kruhu úzkostného očekávání. Je důležité upozornit, že prožívaná úzkost neznamená „šílenství“. Informujeme, že tělesné reakce související se stresovou reakcí nejsou zdraví nebezpečné. Po vysvětlení bludného kruhu úzkosti na pacientových typických příznacích pokračujeme v edukaci o léčbě. K edukaci jsou vytvořeny brožurky a knížky přímo zaměřené na GAD [95].

Kognitivní restrukturalizace

V kognitivní rekonstrukci jde o změnu automatických úzkostných myšlenek, představ, metakognicí (myšlenky o myšlenkách) a postojů vedoucích ke zmírnění úzkosti. Stejně jako u negativních automatických myšlenek je třeba zpochybnit i metakognice („Z těch obav se jednou zblázním.“ či „Pokud si nebudu dělat starosti, dopadne to špatně.“) a dysfunkční předpoklady („Když udělám chybu, znamená to, že jsem bezcenná.“). Pak prověřovat a posilovat nový pohled pomocí změn v chování.

Relaxace

Relaxace má u GAD základní význam. Pacienti se sami přesvědčí, že většinu svých tělesných i psychických příznaků úzkosti mohou dostat pod vlastní kontrolu. Použít se dá autogenní trénink, Jacobsonova nebo Ostova progresivní relaxace.

Expozice obavám

Přetrvávání obav je důsledkem neúčinného procesu jejich zpracování. Pacient má tendence se obavám vyhýbat, odvádět od nich pozornost, proto se stále vracejí. Expozice obavám znamená, že místo vyhýbání s pacientem probereme nejhorší možné perspektivy, kterým se dříve snažil vyhnout. Místo „a co když…“ ho vystavíme představě „už se to děje“. Cílem je, aby místo vyhýbání pacient habituoval na představu nejhorších možných důsledků.

Plánování činností

Pro GAD je typické odkládání těžších úkolů a vyhýbání se problémům. Nevyřešené problémy jsou pak zdrojem napětí i sebevýčitek. Dalším typickým rysem je chybění příjemných a odpočinkových aktivit. Nácvik plánování činnosti pomáhá pacientům překonat tyto problémy.

Nácvik dovedností

Učení se novému chování a dovednostem může být střednědobým cílem léčby. Řada pacientů má problémy s používáním potřebných konverzačních dovedností, buď proto, že to neumí, nebo že použití blokuje úzkost. Terapie bývá zacílená na přímé řešení komunikačních problémů, s kterými pacient přichází.

Řešení problémů

Většina pacientů má s řešením běžných problémů v životě potíže. Katastroficky hodnotí i běžné denní problémy, protože je většinou neumí systematickým způsobem řešit. Používají systém „pokus – omyl“ a na nepodstatné problémy vyplýtvají hodně času a energie. Proto i malé problémy je vyvádějí z klidu a nejraději by před nimi unikali. Na těchto denních problémech se pacient postupně učí systematické strategii řešení problémů.

Rehabilitace a prevence

tb4.jpg Typickou součástí rehabilitace je upevňování pravidelných pracovních návyků a postupné řešení životních problémů, které s GAD souvisely [5]. V rámci ukončení terapie sem patří příprava plánu do budoucna s promyšlením postupů u předpokládaných problémů. Pouze u pacientů s reziduální symptomatologií je vhodné navíc doléčování v lázních. V dlouhodobé rehabilitaci jsou vhodné kurzy, kde se pacient může naučit efektivněji plánovat čas a prohloubit si komunikační dovednosti. Nejdůležitějším krokem rehabilitace je však návrat do života v rodině i v práci mimo kontext terapie a posilování jeho samostatnosti v rozhodování. Primární prevence generalizované poruchy známa není. K sekundární prevenci patří udržovací léčba léky a/nebo pokračovací sezení v psychoterapii (tab. 4). Kolem 25 % nemocných relabuje v prvním měsíci po přerušení léčby farmaky a 60–80 % v průběhu dalšího roku. Po dosažení remise je vhodné pokračovat ve farmakoterapii 12–18 měsíců. Vysazování léků poté má být postupné, se snižováním dávky v průběhu 1–3 měsíců. Udržovací léčba však u pacientů s opakovanými relapsy může trvat celý život. K sekundární prevenci patří programy kontroly stresu a nácvik komunikace [7].

Podpořeno projektem IGA MZ ČR NS 9752 – 3/2008.

Seznam použité literatury

 • [1] Sanderson WC, Barlow DH. A description of patients diagnosed with DSM-III-R generalized anxiety disorder. J Nerv Ment Dis 1990; 178: 588–591.
 • [2] Wittchen HU, Jacobi F. Size and burden of mental disorder in Europe: a critical review and appraisal of 27 studies. Eur Neuropsychopharmacol 2005; 15: 357–376
 • [3] Judd LL, Kessler RC, Paulu MP, et al. Comorbidity as a fundamental feature of generalized anxiety disorder: results from the National Comorbidity Study (NCS). Acta Psychiatr Scand 1998; 93 (suppl. 3): 6–11.
 • [4] Skre I, Torgensen S, Lygren S, Kringlen E. A twin study of DSM-III-R anxiety disorders. Acta Psychiatr Scand 1993; 88: 85–92.
 • [5] Praško J, Možný P, Šlepecký M (eds). Kognitivně behaviorální terapie psychických poruch. Triton, Praha 2007; 1048s.
 • [6] Mezinárodní klasifikace nemocí. 10. revize. Duševní poruchy a poruchy chování: Diagnostická kritéria pro výzkum. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 1996, Zprávy č. 134: 179.
 • [7] Praško J, Vyskočilová J. Generalizovaná úzkostná porucha. In: Seifertová D, Praško J, Horáček J, Hőschl C (eds): Postupy v léčbě psychických poruch. Amepra, Medical Tribune 2008; 231–255.
 • [8] Caballero L, Bobes J, Pérez M, et al. Clinical and self-perceived health status in outpatients with generalized anxiety disorder (GAD) followed in psychiatric clinics: a Spanish perspective. European Psychiatry 2008; 23 (suppl. 2): S219.
 • [9] Huppert JD, Rynn M. Generalized anxiety disorder. In: Stein DJ (ed): Clinical Manual of Anxiety Disorders. American Psychiatric Association, Washington 2004; 147–171.
 • [10] Wells A, Butler G. Generalized anxiety disorder. In DM Clark a CG Fairburn (eds): Science and Practice of Cognitive Behavior Therapy, Oxford University Press, Oxford, 1997.
 • [11] Bobes J, Caballero L, Pérez M, et al. Comorbid symptoms as assessed by Hamilton anxiety scale in outpatients with generalized anxiety disorder (GAD). European Psychiatry 2008; 23 (suppl. 2): S218.
 • [12] Praško J. Úzkostné poruchy. Klasifikace, diagnostika a léčba. Praha: Portál, 2005. 416s.
 • [13] Bareš M, Praško J. Depresivní porucha. In: Seifertová D, Praško J, Hőschl C (eds): Postupy v léčbě psychických poruch. Amepra, Praha 2004; 67–92.
 • [14] Brown TA, Campbell LA, Lehman MR, et al. Current and lifetime comorbidity of the DSM-IV-TR anxiety and mood disorders in a large clinical sample. J Abnorm Psychol 2001; 110: 585–599.
 • [15] Wittchen HU, Zhao S, Kessler RC, Eaton WW. DSM-III-R generalized anxiety disorder in the national comorbidity survey. Arch Gen Psychiatry 1994; 51: 355–364.
 • [16] Wittchen HU, Carter PM, Pfister H, et al. Disabilities and quality of life in pure and comorbid generalized anxiety disorder and major depression in a national survey. Int Clin Psychopharmacol 2000; 15: 319–328.
 • [17] Emmanuel NP, Mintzer O, Lydiard RB, et al. Prevalence of personality disorders in general anxiety disorder. Presented at the 12th National Conference of the Anxiety Disorders Association of America: April 9–12th, 1992, Houston, TX.
 • [18] Gasperini M, Battaglia M, Diaferia GA, Bellodi L. Personality features related to generalized anxiety disorder. Compr Psychiatry 1990; 31: 363–368.
 • [19] Fishler B, Cluydts R, de Gucht V, et al. Generalized anxiety disorder in chronic fatigue syndrome. Acta Psychiatr Scand 1997; 95: 405–413.
 • [20] Lustman PJ, Griffith LS, Clouse RE, et al. Psychiatric illness in diabetes mellitus: relationship to symptoms and glucose control. J Nerv Ment Dis 1986; 174: 736–742.
 • [21] Lydiard RB. Anxiety and the irritable bowel syndrome: psychiatric, medical, or both? J Clin Psychiatry 1997; 58 (Suppl. 3): 51–58.
 • [22] Magni G, Bernasconi G, Mauro P, et al. Psychiatric diagnoses in ulcerative colitis. Br J Psychiatry 1991; 158: 413–415.
 • [23] Ustun TB, Sartorius N, eds. Mental Illness in General Health Care. New York, NY: Wiley; 1995.
 • [24] Surtees PG, Wainwright NWJ, Khaw KT, et al. Functional health status, chronic medical conditions and disorders of mood. Br J Psychiatry 2003; 183: 299–303.
 • [25] Januzzi JL, Stern TA, Pasternak RC, et al. The influence of anxiety and depression on outcomes of patients with coronary artery disease. Arch Intern Med 2000; 160: 1913–1921.
 • [26] Brawman-Mintzer O, Lydiard RB. Generalized anxiety disorder. In: Tasman A, Kay J and Lieberman JA (eds). Psychiatry. Philadelphia: WB Saunders Comp 1997: 1100–1118.
 • [27] Fisher PL, Durham RC. Recovery rates in generalized anxiety disorder following psychological therapy: an analysis of clinically significant change in the STAI-T across outcome studies since 1990. Psychol Med 1999; 29: 1425–1434.
 • [28] Allgulander C, Huusom AKT, Florea I. Escitalopram for relapse prevention in generalized anxiety disorder (GAD). Poster presentation, ADAA meeting, March 2005.
 • [29] Baldwin DS, Huusom AKT, Maehlum E. Escitalopram and paroxetine compared to placebo in generalized anxiety disorder. Eur Neuropsychopharmacol 2004; 14: (Suppl. 3): S311–S312.
 • [30] Bielski RJ, Bose A, Chang C-C. A double-blind comparison of escitalopram and paroxetine in the long-term treatment of generalized anxiety disorder. Presented at the 42nd Annual Meeting of the American College of Neuropsychopharmacol, 2004, December 7–11, San Juan, Puerto Rico.
 • [31] Davidson JRT, Bose A, Zheng H. Escitalopram in the treatment of generalized anxiety disorder: a double-blind, placebo-controlled, flexible dose study. Presented at the 156th Annual Meeting of APA, May 17–22, 2003, San Francisco.
 • [32] Goodman W, Bose A, Wang Q. Escitalopram 10 mg/day is effective in the treatment of generalized anxiety disorder. Presented at the 156th Annual Meeting of APA, May 2003, San Francisco.
 • [33] Pollack MH, Bose A, Zheng H. Efficacy and tolerability of escitalopram in the treatment of anxiety disorder. Presented at the 23rd Annual conference of Anxiety disorders Association of America, March 27–30, Toronto, 2003.
 • [34] Baldwin DS. Improving the disability and impairment associated with generalized anxiety disorder with paroxetine treatment. Int J Neuropsychopharmacol 2002; 5 (suppl. 1): S213.
 • [35] McCafferty JP, Bellew KM, Zaninelli RM. Paroxetine treatment of GAD: an analysis of response by dose. Paper presented at the annual meeting of the American Psychiatric Association, New Orleans, LA, May 2001.
 • [36] Pollack MH, Zaninelli R, Goddard A, et al. Paroxetine in the treatment of generalized anxiety disorder: results of a placebo controlled, flexible dosage trial. J Clin Psychiatry 2001; 62: 350–357.
 • [37] Rickels K, Zaninelli R, McCafferty J, et al. Paroxetine treatment of generalized anxiety disorder: a double-blind, placebo-controlled study. Am J Psychiatry 2003; 160: 749–756.
 • [38] Rocca P, Fonzo V, Scotta M, et al. Paroxetine efficacy in the treatment of generalized anxiety disorder. Acta Psychiatr Scand 1997; 95: 444–445.
 • [39] Stocchi F, Nordera G, Jokinen R, Lepola U. Efficacy and tolerability of paroxetine for long-term treatment of GAD, Poster presented at American Psychiatric Association (APA) Annual Meeting, New Orleans, LA May 5-10, 2001; (abstract) NR635:171.
 • [40] Stocchi F, Nordera G, Jokinen R, Lepola U. Efficacy and tolerability of paroxetine for long-term treatment of GAD. J Clin Psychiatry 2003; 64: 250–258.
 • [41] Morris PLP, Dahl AA, Kutcher SP, et al. Efficacy of sertraline for the acute treatment of generalized anxiety disorder (GAD). European Neuropsychopharmacology 2003; 13 (suppl. 4): S375.
 • [42] Allgulander C, Hackett D, Salinas E. Venlafaxine extended release (ER) in the treatment of generalized anxiety disorder: twenty-four-week placebo-controlled dose-ranging study. Br J Psychiatry 2001; 179: 15–22.
 • [43] Davidson JRT, Dupont RL, Hedges D, Haskins JT. Efficacy, safety and tolerability of venlafaxine extended release and buspirone in outpatients with generalized anxiety disorder. J Clin Psychiatry 1999; 60: 528–535.
 • [44] Derivan AT, Entsuah R, Haskins JT, Rudolph R. Double-blind, placebo-comparator-controlled study of once daily venlafaxine XR and buspirone in outpatients with generalized anxiety disorder. Eur Neuropsychopharmacol 1998; 8 (Suppl. 1): 26.
 • [45] Gelenberg AJ, Lydiard RB, Rudolph RL, et al. Efficacy of venlafaxine extended release capsules in nondepressed outpatients with generalized anxiety disorder. JAMA 2000; 283: 3082–3088.
 • [46] Haskins JT, Rudolph R, Pallay A, Derivan AT. Double-blind, placebo controlled study of once daily venlafaxine ER in outpatients with generalized anxiety disorder. Eur Neuropsychopharmacol 1998; 8 (Suppl. 1): 26.
 • [47] Meoni P, Hackett D, Lader M. Pooled analysis of venlafaxine XR efficacy on somatic and psychic symptoms of anxiety in generalized anxiety disorder. Depress Anxiety 2004: 19: 127–132.
 • [48] Rickels K, Pollack MH, Sheehan DV, Haskins JT. Efficacy of venlafaxine extended release in non-depressed outpatients with generalized anxiety disorder. Am J Psychiatry 2000; 157: 968–974.
 • [49] Koponen H, Allgulander C, Erickson J, et al. Efficacy of Duloxetine for the Treatment of Generalized Anxiety Disorder: Implications for Primary Care Physicians. Prim Care Companion J Clin Psychiatry 2007; 9: 100–107.
 • [50] Rynn M, Russell J, Erickson J, et al. Efficacy and safety of duloxetine in the treatment of generalized anxiety disorder: a flexible-dose, progressive-titration, placebo-controlled trial. Depress Anxiety 2008; 25: 182–189.
 • [51] Endicott J, Russell JM, Raskin J, et al. Duloxetine treatment for role functioning improvement in generalized anxiety disorder: three independent studies. J Clin Psychiatry 2007; 68: 518–524.
 • [52] Mitte K, Noack P, Steil R, Hautzinger M. A metaanalytic review of the efficacy of drug treatment in generalized anxiety disorder. J Clin Psychopharmacol 2005; 25: 141–150.
 • [53] Silverstone PH, Salinas E. Efficacy of venlafaxine extended release in patients with major depressive disorder and comorbid generalized anxiety disorder. J Clin Psychiatry 2001; 62: 523–539.
 • [54] Rickels K, Downing R, Schweizer E, Hassman H. Antidepressants for the treatment of generalized anxiety disorder. Arch Gen Psychiatry 1993; 50: 884–895.
 • [55] Goodnick PJ, Puig A, DeVane CL, et al. Mirtazapine in major depression with comorbid generalized anxiety disorder. J Clin Psychiatry 1999; 60: 446–448.
 • [56] Bystritsky A, Kerwin L, Feusner JD, Vapnik T. A Pilot Controlled Trial of Bupropion XL Versus Escitalopram in Generalized Anxiety Disorder. Psychopharmacol Bull 2008; 41: 46–51.
 • [57] Kahn RJ, McNair DM, Lipman RS, et al. Imipramine and chlordiazepoxide in depressive and anxiety disorders. II. Efficacy in anxious outpatients. Arch Gen Psychiatry 1986; 43: 79–85.
 • [58] Rimon R, Kultalahti ER, Kallu A, et al. Alprazolam and oxazepam in the treatment of anxious outpatients with depressive symptoms: a double-blind multicenter study. Pharmacotherapy 1991; 24: 81–84.
 • [59] Lydiard RB, Brawman-Mintzer O, Ballenger JC. Recent developments in the psychopharmacology of anxiety disorders. J Cons Clin Psychol 1996; 64: 660–668.
 • [60] Hoehn-Saric R, McLeod DR, Zimmerli WD. Differential effects of alprazolam and imipramine in generalized anxiety disorder: somatic versus psychic symptoms. J Clin Psychiatry 1988; 49: 293–301.
 • [61] Wingerson D, Nguyen C, Roy-Byrne PP. Clomipramine treatment for generalized anxiety disorder. J Clin Psychopharmacol 1992; 12: 214–215.
 • [62] Lader M, Scotto JC. A multicentre double-blind comparison of hydroxyzine, buspirone and placebo in patients with generalized anxiety disorder. Psychopharmacol 1998; 139: 402–406.
 • [63] Llorca P M, Sapdone C, Sol O. Efficacy and safety of hydroxyzine in the treatment of generalized anxiety disorder: a three-month double blind study. J Clin Psychiatry 2002; 63, 1020–1027.
 • [64] Gammans RE, Stringfellow JC, Hvizdos AJ, et al. Use of buspirone in patients with generalized anxiety disorder and coexisting depressive symptoms: a meta-analysis of eight randomized, controlled studies. Neuropsychobiol 1992; 25: 193–201.
 • [65] Nutt D, Ballenger J. Anxiety Disorders: Generalized Anxiety Disorder, Obsessive Compulsive Disorder and Post-Traumatic Stress Disorder. Oxford: Blackwell Publishing 2005; 242s.
 • [66] Schweizer E, Rickels K, Lucki I. Resistence to the anti-anxiety effect of buspirone in patients with a history of benzodiazepine use. N Engl J Med 1986; 314: 719–720.
 • [67] Feltner DE, Crockatt JG, Dubovsky SJ, et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled, fixed-dose, multicenter study of pregabalin in patients with generalized anxiety disorder. J Clin Psychopharmacol 2003; 23: 240–249.
 • [68] Montgomery SA, Tobias K, Zornberg GL, et al. Efficacy and safety of pregabalin in the treatment of generalized anxiety disorder: a 6-week, multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled comparison of pregabalin and venlafaxine. J Clin Psychiatry 2006; 67: 771–782.
 • [69] Pande AC, Crockatt JG, Janney C, et al. Three randomized, placebo-controlled double-blind trials of pregabalin treatment of generalized anxiety disorder (GAD) (abstract no. P.3.025) Int J Neuropsychopharmacol 2000; 3 (suppl. 1): S344.
 • [70] Pande AC, Crockatt JG, Feltner DE, et al. Pregabalin in generalized anxiety disorder: a placebo-controlled trial. Am J Psychiatry 2003; 160: 533–540.
 • [71] Pohl RB, Feltner DE, Fieve RR, et al. Efficacy of pregabalin in the treatment of generalized anxiety disorder: double-blind, placebo-controlled comparison of BID versus TID dosing. J Clin Psychopharmacol 2005; 25: 151–158.
 • [72] Rickels K, Pollack MH, Feltner DE, et al. Pregabalin for treatment of generalized anxiety disorder: a 4-week, multicenter, double-blind, placebo-controlled trial of pregabalin and alprazolam. Arch Gen Psychiatry 2005; 62: 1022–1030.
 • [73] Smith W, Feltner D, Kavoussi R. Pregabalin in generalized anxiety disorder: long term efficacy and relapse prevention (abstract no. P.3.047). Eur Neuropsychopharmacol 2002; 12 (suppl. 3): S350.
 • [74] Bandelow B, Seidler-Brandler U, Becker A, et al. Meta-analysis of randomized controlled comparisons of psychopharmacological and psychological treatment of anxiety disorder. World J Biol Psych 2007; 8: 175–187.
 • [75] Stein DJ, Baldwin DS, Baldinetti F, Mandel F. Efficacy of pregabalin in depressive symptoms associated with generalized anxiety disorder: A pooled analysis of 6 studies. Eur Neuropsychopharmacol 2008; 18: 422–430.
 • [76] Rickels K, Schweizer E. The clinical course and long-term management of generalized anxiety disorder. J Clin Psychopharmacol 1990; 10: 101–110.
 • [77] Ferreri M, Hantouche EG. Recent clinical trials of hydroxyzine in generalized anxiety disorder. Acta Psychiatric Scand 1998; 393: 102–108.
 • [78] Fontaine R, Chouinard G, Annable L. Rebound Anxiety in anxious patients after abrupt withdrawal of benzodiazepine treatment. Am J Psychiatry 1984; 141: 848–852.
 • [79] Darcis T, Ferreri M, Natens J, et al. A multicentre double-blind placebo controlled study investigating the anxiolytic efficacy of hydroxyzine in patients with generalized anxiety. Hum Psychopharmacol 1995; 10: 181–187.
 • [80] Ferreri M, Hantouche EG, Billardon M. Advantages of hydroxyzine in generalized anxiety disorder. A double blind controlled versus placebo study. Encephale 1994; 20/6, 785–791.
 • [81] Weiss BL. Controlled comparison of trifluoperazine and chlordiazepoxide in the treatment of anxiety. Curr Ther Res 1997; 22: 635–643.
 • [82] Wurthmann C, Klieser E, Lehman E. Side effects of low dose neuroleptics and their impact on clinical outcome in generalized anxiety disorder. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 1997; 21: 601–609.
 • [83] Chouinard G, Bobes J, Ahokas A, et al. Once-daily extended release quetiapine fumarate (quetiapine XR) monotherapy in generalized anxiety disorder (GAD): a placebo-controlled study with active-comparator paroxetine. European Psychiatry 2008; 23 (suppl. 2): S 211.
 • [84] National Institute for Clinical Excellence: The management of panic disorder and generalized anxiety disorder in primary and secondary care. National Collaborating Centre for Mental Health, London, December 2004.
 • [85] Sussman N, Stein DJ. Pharmacotherapy for generalized anxiety disorder. In: Stein DJ, Hollander E (eds). Textbook of anxiety disorders. Washington: American Psychiatric Publishing, 2003: 135–140.
 • [86] Gould RA, Otto MW, Pollack MH, Yap L. Cognitive behavioral and pharmacological treatment of generalized anxiety disorder: A preliminary meta-analysis. Behavior Ther 1997; 28/2: 285–305.
 • [87] Barlow HD, Rapee RM, Brown TA. Behavioral treatment of generalized anxiety disorder. Behav Ther 1997; 23: 551–570.
 • [88] Borkovec TD, Whisman MA. Psychosocial treatment for generalized anxiety disorder. In: Mavissakalian MR, Prien RF (eds). Long-term treatments of anxiety disorder. Washington, DC: American Psychiatric Press, 1996: 171–199.
 • [89] Butler G, Booth RG. Developing psychological treatments for generalized anxiety disorder. In: Rapee RM, Barlow DH (eds). Chronic anxiety: generalized anxiety disorder and mixed anxiety-depression. New York: Guilford, 1991: 187–209.
 • [90] Chambless DL, Gillis MM. Cognitive therapy of anxiety disorders. J Consult Clin Psychol 1993; 61: 248–260.
 • [91] Huppert JD, Sanderson WC. Psychotherapy for generalized anxiety disorder. In: Stein DJ, Hollander E (eds). Textbook of anxiety disorders. Washington: American Psychiatric Publishing, 2003: 141–155.
 • [92] Crits-Christoph PC, Connolly MB, Azarian K, et al. An open trial of brief supportive-expressive psychotherapy in the treatment of generalized anxiety disorder. Psychotherapy 1996; 33: 418–430.
 • [93] Durham RC, Murphy T, Allan T, et al. Cognitive therapy, analytic psychotherapy and anxiety management training for generalized anxiety disorder. Br J Psychiatry 1994; 165: 315–323.
 • [94] Praško J, Herman E, Hovorka J, Prašková H. Generalizovaná úzkostná porucha. In: Seifertová D, Praško J, Hőschl C (eds): Postupy v léčbě psychických poruch. Amepra, Praha 2004; 175–192.
 • [95] Praško J, Vyskočilová J, Prašková J. Úzkost a obavy. Portál, Praha 2006; 225s.

Sdílejte článek

Doporučené