Přeskočit na obsah

Farmakoterapie portální hypertenze

Krvácení do trávicí trubice je nejčastější závažnou komplikací portální hypertenze vznikající obvykle na podkladě jaterní cirhózy. Součástí komplexní léčby je farmakoterapie, která se uplatňuje ve všech fázích. V léčbě akutního krvácení a v profylaxi infekce při elektivní endoskopické sklerotizaci se užívají antibiotika, nejčastěji chinolony. Vazoaktivní léčba se zahajuje již v předhospitalizační fázi. Prvotní lék vazopresin byl zatížen kolísáním hladiny v plazmě a velkým množstvím vedlejších účinků. U nás se nyní podává terlipresin, a to po 5 dnů či do druhé etapy endoskopické léčby. Další možností léčby je oktreotid. V prevenci opakovaného krvácení se vedle endoskopické ligace podávají beta-blokátory. Značná část nemocných ovšem na jejich podávání nereaguje a dalšími problémy mohou být komplikace a nedostatečná compliance nemocných. Podobně se -blokátory uplatňují v primární prevenci krvácení. Příslib léčebného přínosu dalších skupin farmak, jako jsou nitráty, karvedilol, blokátory receptorů angiotenzinu II a statiny, se dosud nenaplnil. Je otázkou, nakolik časné podání b-blokátorů brání progresi varixů (preprimární profylaxe). K výzkumu portální hypertenze významně přispěli domácí odborníci, obzvlášť zásadní byla syntéza terlipresinu v šedesátých letech.

Úvod

Krvácení do trávicí trubice je častou fatální komplikací portální hypertenze, která obvykle vzniká na podkladě jaterní cirhózy. Jeho velká závažnost (30–50% mortalita) je dána zejména rozsahem jaterního postižení. Z tohoto důvodu zahrnuje komplexní léčba paletu přístupů od resuscitační péče až po transplantaci jater. Kombinace zvýšeného průtoku splanchnickou oblastí a intrahepatální rezistence vede ke vzniku kolaterál, z nichž klinicky nejvýznamnější jsou gastroezofageální varixy. Na vzniku portální hypertenze se podílí nejen změněná architektura jater, ale přispívá k němu i dynamický prvek spočívající v kontrakci perivaskulárních buněk hladkého svalstva, myofibroblastů a stelárních buněk (obr. 1).

Kliknutím obrázek zvětšíte

Klíčovým patofyziologickým jevem je vazodilatační účinek oxidu dusnatého (NO); uplatňuje se vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF), který podporuje produkci NO a vznik kolaterál. Opakovaně byla prokázána zvýšená produkce endoteliální NO syntetázy (eNOS). Varixy se objevují přibližně u poloviny cirhotiků a bez léčby u jedné třetiny z nich krvácejí. Nejčastějším zdrojem krvácení jsou varixy jícnu, krvácení z varixů žaludku je podstatně méně časté; anatomickou situaci schematicky znázorňuje obr. 2.

Kliknutím obrázek zvětšíte

 Manifestní krvácení v důsledku portální gastropatie či z varixů v jiné lokalizaci je výjimečné. Léčebná strategie směřuje k eliminaci varixů jako takových, ke snížení portální hypertenze a k ovlivnění rizikových faktorů. Probíhá ve třech fázích: stavění akutního krvácení, prevence jeho opakování, jehož riziko by bez léčby bylo absolutní, a primární prevence. Možnost ovlivnění progrese jaterní cirhózy je dosud zcela nedostatečná. Vedle farmakoterapie má zásadní význam léčba eliminační (nejčastěji endoskopická) a transjugulární intrahepatální portosystémový shunt (TIPS), jehož rozšíření zásadně zmenšilo význam klasické chirurgie. Farmakoterapie se uplatňuje ve všech zmíněných fázích [1].

Léčba akutního krvácení

Probíhá přirozeně na oddělení intenzivní péče, ale zahajuje se již před hospitalizací při prvním kontaktu s nemocným. Resuscitace zahrnuje podávání oběhových expandérů i korekci hemostatických abnormalit plazmou a koncentráty, aniž by byly známy přímé a jednoznačné důsledky těchto opatření. Doporučuje se udržovat hladinu hemoglobinu na úrovni přibližně 80 g/l. Zásadním opatřením je evakuace ascitu, čímž klesá portální hypertenze [2, 3]. Laktulóza je účinná v léčbě, nikoliv v prevenci encefalopatie. Nejzávažnějším defektem koagulace je deficience faktoru VII a koagulopatie je prokázaným rizikovým faktorem. Nedávno publikovaná studie, na které se podílelo i naše pracoviště, prokázala pozitivní vliv rekombinantního faktoru VIIa u nemocných s pokročilou jaterní dysfunkcí [4]. Závažným rizikem je bakteriální infekce, k níž dochází u 35–66 % nemocných. Antibiotickou profylaxí se zabývala řada studií a dvě metaanalýzy, které prokázaly statisticky významné snížení mortality. V pěti studiích se podávaly chinolony, které je možné aplikovat perorálně i parenterálně. Považují se za antibiotika první volby, z dalších antibiotik se zkoušely ceftriaxon, imipenem, gentamycin, vankomycin a amoxicilin potencovaný kyselinou klavulanovou. Při krvácení se podávají v obvyklých dávkách po 6–10 dnů, bolus se užívá jako profylaxe při elektivní endoskopické sklerotizaci. Ligace tuto profylaxi nevyžaduje [5].

Vazoaktivní léčba se zahajuje již v předhospitalizační fázi. Vazopresin izolovaný původně ze zadního laloku hypofýzy obsahuje 9 aminokyselin a váže se na specifické receptory V1 přítomné v játrech a cévách a V2 lokalizované v ledvinách. Vazopresin snižuje portální průtok a variceální tlak splanchnickou vazokonstrikcí. Krátký poločas vyžaduje jeho kontinuální podávání. Několik kontrolovaných studií prokázalo významný vliv na kontrolu krvácení, aniž by došlo ke snížení mortality. U čtvrtiny nemocných však léčba musela být ukončena pro vedlejší účinky a 3 % nemocných v jejich důsledku zemřela, což vedlo k zastavení používání vazopresinu v klinické praxi. Mezi nejzávažnější komplikace patří infarkt myokardu a mezenteriální ischémie. S ohledem na snížení výskytu vedlejších účinků se v několika studiích kombinoval vazopresin s nitráty, ale i přes pozitivní vliv na kontrolu krvácení se ani tato kombinace v širší klinické praxi neuplatnila.

Terlipresin (triglycyl-lysin-vazopresin, glypresin) je syntetický neaktivní analog vazopresinu nabývající účinnost odštěpováním glycinu, čímž se jeho aktivita v séru prodlužuje. Menší kolísání hladiny umožňuje jeho podávání v bolusech a snižuje výskyt komplikací, na kterých se podílí i kompenzatorně zvýšený průtok v a. hepatica. Nedávno publikovaná metaanalýza kontrolovaných studií prokázala snížení mortality při léčbě terlipresinem a redukci podaných transfuzí. Tento efekt se prokázal i u podskupiny léčených současně endoskopicky. Vedlejší účinky nebyly četnější proti kontrolním skupinám. V jedné studii se přidával nitroglycerin, ale předpoklad výhody této kombinace se nepotvrdil. Bylo publikováno několik studií porovnávajících léčbu terlipresinem se sklerotizací a léčbou somatostatinem bez statisticky významných rozdílů mezi léčebnými alternativami [6].

Podobně i somatostatin snižuje portální tlak vazokonstrikcí splanchniku. Řada studií jej porovnávala s placebem, vazopresinem, terlipresinem a sklerotizací. Oktreotid je syntetický analog somatostatinu s předpokládaným delším poločasem v plazmě, aniž by byl prokázán protrahovaný vliv na intravariceální tlak. Je známo, že oktreotid snižuje fyziologický vzestup portálního tlaku po jídle. Také zde kontrolované studie zahrnovaly podávání placeba, terlipresinu, vazopresinu a sklerotizaci. Mezi jednotlivými postupy nebyly shledány statisticky významné rozdíly. Oktreotid se ukázal být účinný v kombinaci s ligací v redukci časného recidivujícího krvácení. V některých zemích se podává běžně (v dávce 25–50 mg/h, případně po úvodním bolusu). Není mi známa studie, která by potvrdila oprávněnost jeho podávání předcházející endoskopii v předhospitalizační fázi.

V ojedinělých studiích byla zkoumána analoga somatostatinu vapreotid a lanreotid. Vapreotid podávaný před endoskopií se ukázal být účinnější než placebo v kontrole krvácení, lanreotid tuto naději nepotvrdil [1, 7].

Optimální doba podávání vazoaktivních léčiv nebyla stanovena, obvyklé je podávání po 5 dnů či do druhé etapy endoskopické léčby, což snižuje riziko opakovaného krvácení. Vhodné je započít bolusem již třeba před hospitalizací a urgentní endoskopií okamžitě při zjištění známek krvácení. Podobně není rozhodnuto o superioritě některé látky nad ostatními. V naší oblasti dáváme přednost terlipresinu, který naopak, pro nás z nepochopitelných důvodů, není schválen k používání ve Spojených státech. Vedle farmakoterapie je zásadní léčebnou metodou endoskopie. Starší studie srovnávající sklerotizaci s farmakoterapií či placebem vyznívaly ve prospěch endoskopie, recentnější práce její prioritu nepotvrzují [8]. Ligace se rozšířila na počátku devadesátých let. Řada studií prokázala její výhodnost zejména ve smyslu účinnější hemostázy, redukce rekurence krvácení z důvodu rychlejší eradikace a hlavně snížení rizika komplikací [9]. Další možností je injektáž adheziv, která se zdá být účinnější v zástavě prudkého a zejména gastrického krvácení. V tomto smyslu také vyznívají naše zkušenosti, adheziva neváháme použít ani u varixů jícnu [10]. Vzhledem k jednoznačnému účinku endoskopické i vazoaktivní léčby je jejich kombinace žádoucí. Řada studií a metaanalýz prokázala superioritu léčby kombinací ve srovnání se samotnou léčbou endoskopickou v dosažení zástavy krvácení (88 % vs. 76 %) a v prevenci časné recidivy, nikoliv však snížení mortality a počtu komplikací [11]. Podobně vyznívají i opačně koncipované studie srovnávající léčbu kombinací se samotnou farmakoterapií. V případě neúspěchu endoskopické a farmakologické léčby se zavádí TIPS, v posledních letech potažený [12].

Prevence opakovaného krvácení

Nedopustíme se patrně přehánění, označíme-li riziko recidivujícího krvácení bez léčby za absolutní. V prevenci recidivujícího krvácení se uplatňuje farmakoterapie, endoskopické metody a TIPS. Kontrolované studie jednoznačně prokázaly superioritu ligace nad sklerotizací. Výhodou je kratší doba do dosažení eradikace (obvykle jen 3 sezení proti 5–6 sezením při sklerotizaci), nižší zátěž vedlejšími účinky a nepodstatná interexpertní variabilita. Oba postupy je možné kombinovat, je totiž jisté, že ligací někdy nelze dosáhnout jednoznačné eradikace varixů, a naopak, nelze ji použít po předcházející sklerotizaci, která může být metodou volby u prudkého krvácení.

Jedinou skupinou léčiv, která se skutečně rutinně využívá, jsou b-blokátory. Neselektivní b-blokátory působící na receptory b2 vyvolávají vazokonstrikci splanchniku a snižují průtok krve ve v. portae. Působení na receptory b1 (omezení srdečního výdeje a snížení systémového tlaku) se na snížení portální hypertenze podílí jen velmi omezeně. Výsledky pionýrské práce Lebreca z roku 1981 byly potvrzeny i v dalších kontrolovaných studiích [13].

Ve většině studií se podával propranolol, výhodou nadololu byl delší poločas a renální metabolismus. Většina z mnoha prací publikovaných od osmdesátých let prokázala snížení výskytu recidivujícího krvácení a metaanalýza potvrdila též redukci mortality [14]. Nepřímým účinkem je též snížení rizika spontánní bakteriální peritonitidy [15]. b-blokátory mají srovnatelný účinek jako sklerotizace (opakovaná), oba postupy se přirozeně liší v profilu vedlejších účinků.

Léčba b-blokátory je provázena řadou problémů. Poměrně často je kontraindikována nebo není tolerována. Účinnost jednorázového podání není totožná s účinností při podávání chronickém [16]. b-blokátory nelze podávat u portopulmonální hypertenze, kde zhoršují plicní hemodynamiku [17]. Až 30 % cirhotiků na jejich podání neodpovídá dostatečným poklesem portohepatálního gradientu, jehož měření je, byť v zásadě bezpečné, přesto jednoznačně invazivní. Obecně se považuje za vhodný ukazatel účinnosti pokles tepové frekvence, který však nebyl dostatečně validizován. Užití dalších možných ukazatelů, jako například markerů fibrózy (fibrotest – skóre bilirubinu, GMT, haproglobinu a apolipoproteinu A1) nepřesáhlo dosud teoretické úvahy [18].

Očekávaný přínos podávání kombinace b-blokátorů s isosorbiddinitrátem (vs. b-blokátory samotné) se nepotvrdil. V jedné studii byla nadto kombinační léčba provázena vyšším výskytem vedlejších účinků [19]. Celkem 3 studie porovnávaly kombinaci b-blokátorů s nitráty oproti ligaci s rozdílnými navzájem se eliminujícími závěry. Je logické, že se v řadě studií testovala kombinovaná endoskopická a farmakologická léčba, která je opodstatněná zejména před dosažením eradikace varixů. Eradikace nadto může vést ke zhoršení gastropatie s rizikem chronického krvácení [20]. Ačkoliv většina studií signifikantní rozdíl v prevenci krvácení neprokázala, vyzněla tak metaanalýza, jejíž závěry je však nutné hodnotit rezervovaně pro značnou heterogenitu jednotlivých metodik [21]. Ojedinělé studie prokázaly pozitivní účinek léčby nadololem v kombinaci s endoskopickou ligací [22]. Pokud dochází k recidivujícímu krvácení přes farmakologickou a endoskopickou léčbu, je indikován TIPS.

Primární prevence

V posledních dvaceti letech se v této oblasti dosáhlo značného úspěchu jak rozšířením farmakoterapie b-blokátory, tak endoskopické ligace. Frekvence krvácení tak poklesla o polovinu, přibližně na 15 % cirhotiků. Obecně se názory liší, pokud jde o prevenci krvácení u malých a velkých jícnových varixů. U malých varixů je riziko krvácení relativně nízké; přítomnost barevných změn na povrchu varixů, portohepatální gradient vyšší než 10–12 mm Hg a přítomnost varixů žaludku riziko krvácení zvyšují. Malé varixy se mění na větší rychlostí 12 % za rok a 31 % během 3 let [23]. Obecně se využívají stejná léčiva jako v prevenci opakovaného krvácení, dominují tedy b-blokátory a považují se za účinné [24].

Osobně se ovšem domnívám, že zejména u primární prevence je největším problémem farmakoterapie prostá compliance. Jak vysvětlit například zcela asymptomatickému alkoholikovi nutnost naprosto pravidelné celoživotní medikace? Právě zde je zásadní rozdíl mezi studiemi s vysokou motivací zkoušejících a rutinní klinickou praxí, kde se b-blokátory často poddávkovávají, takže jejich účinnost může být značně omezena.

Hledání alternativ k léčbě b-blokátory je vedeno třemi principy: léčba nemocných s kontraindikací či intolerancí b-blokátorů, účinnější a lépe tolerovaná kombinovaná léčba a pochopitelně zcela nová a účinnější farmaka. Několik studií se zabývalo léčbou nitráty. V dvojitě slepé studii byla jednoroční četnost epizod prvního krvácení vyšší při podávání isosorbid-5-mononitrátu (ISMN) než při podávání placeba (29 % vs. 16 %). Podobně vyznívá metaanalýza srovnávacích studií s b-blokátory (27 % vs. 16 %) [25, 26].

Kombinaci b-blokátorů a ISMN podrobila zkoumání řada studií a 2 metaanalýzy, aniž by prokázaly výhody kombinační léčby (na rozdíl od prevence sekundární) [7].

Spironolakton snižuje portální tlak snížením celkového plazmatického objemu. Podávání spironolaktonu v kombinaci s nadololem neprokázalo ve srovnání s monoterapií nadololem redukci epizod krvácení ani zvýšené přežívání [27]. Slibným se zdál být karvedilol, neselektivní b-blokátor s anti-a1-adrenergní aktivitou s předpokládaným hemodynamickým působením napodobujícím kombinaci b-blokátorů s prazosinem. Výsledky zatím velmi předběžných studií jsou slibné ve smyslu ovlivnění jak markerů endoteliální dysfunkce, tak přímo portohepatálního gradientu [28].

Z dalších léčiv se zkoušely blokátory receptorů angiotenzinu II (losartan, irbesartan). Předběžné slibné výsledky prokazující dramatický pokles portálního tlaku nebyly potvrzeny v kontrolovaných studiích, naopak problémem byla systémová hypotenze a zhoršení renálních funkcí [29, 30].

Výzkum se dále rozšiřuje na statiny, jejichž potenciál je skutečně mimořádný. Jsou schopny ovlivnit endoteliální dysfunkci (nadprodukci eNOS) [31]. Selektivní donátory NO se zkoušejí v experimentech na zvířecích modelech [32].

Jiným směrem se ubírají studie zaměřené na léčiva (pentoxifylin, thalidomid) působící na prozánětlivé mediátory (tumour necrosis factor-a), jejichž aktivace může přispět k rozvoji portální hypertenze [33].

V elektivní léčbě jícnových varixů vytlačila ligace sklerotizaci z důvodu nižšího výskytu komplikací a menší interexpertní variability. Celá řada studií i metaanalýz hodnotila účinnost ligace ve srovnání s placebem i s b-blokátory. Ligace snížila riziko krvácení a jeho mortalitu o 80 %, přesto jeho riziko zcela neeliminovala. Dochází k němu jednak z jiných lokalizací (například z varixů žaludku), jednak nikoliv často, avšak překvapivě prudce z vředů jícnu, které mají poněkud jiný charakter než vředy po sklerotizaci [34].

Recentně publikovaná metaanalýza srovnává ligaci a použití b-blokátorů v osmi studiích. Zjistilo se signifikantní snížení epizod krvácení bez ovlivně­­­ní mortality u ligace. Problémem jednotlivých studií jsou nedostačující počty nemocných a různé zastoupení pacientů v jednotlivých stadiích cirhózy. V dalších studiích se zkoumala kombinace ligace se sklerotizací a s b-blokátory, aniž by se došlo k jednoznačnému závěru [35].

Současné standardy doporučují ligaci jako alternativu léčby b-blokátory. V praxi je ligace indikována dle uvážení hepatologa, mimořádně případně po zjištění, že portohepatální gradient na podávání b-blokátorů nereaguje. Podotkl bych, že obě základní léčebné metody jsou si podle metaanalýz přibližně rovnocenné, terapeutický prospěch z ligace však nepodmiňuje compliance nemocných.

Preprimární prevence

Tento pojem byl vymezen poměrně nedávno a znamená zabránění vzniku varixů či jejich progresi. Do cílové skupiny patří nemocní s cirhózou bez portální hypertenze, s hypertenzí, avšak dosud bez varixů, a dále nemocní s malými varixy. Problémem se zabývalo několik studií s nikterak překvapivě odlišnými výsledky. Calés (propranolol) a Groszmann (timolol, neselektivní b-blokátor) nezaznamenali proti kontrolám rozdíl, časté ovšem byly vedlejší účinky. Naopak Merkel zaznamenal kumulativní pětileté riziko růstu varixů 20 % při léčbě nadololem vs. 51 % při podávání placeba, riziko krvácení se ovšem nelišilo [36–39]. Významný faktor nepředstavovala etiologie a redukce varixů byla pravděpodobnější u abstinentů. Budoucím cílem se stane specifičtější zásah do endoteliální dysfunkce [40]. Otázky panují kolem screeningu varixů, podle mého názoru poněkud akademické. Neprovedení endoskopie u všech nemocných při stanovení diagnózy jaterní cirhózy není dostatečně odůvodněno, u malých varixů je třeba ji opakovat v tříletých a u velkých v jednoletých intervalech.

Přínos domácích odborníků

Portální hypertenze je jedním z témat, při jehož výzkumu byl přínos domácích odborníků zřejmý i v mezinárodním měřítku. Již v šedesátých letech několik chirurgických pracovišť rozvinulo techniku portokaválních shuntů. Vždy nás překvapí, pokud se k hospitalizaci s encefalopatií dostaví nemocný, jehož spojka byla konstruována již před několika desítkami let [41]. Terlipresin syntetizoval E. Kasafírek [42]. V hojně citované studii z počátku 70. let prokázal Vosmík snížení mortality a zkrácení krvácení u nemocných léčených terlipresinem ve srovnání s kontrolní skupinou [43]. V 80. letech hepatologové 1. interní kliniky 1. LF UK opakovaně publikovali výsledky podávání nitrátů. Díky aktivitě hepatologů a radiologů FN v Hradci Králové bylo v Čechách relativně záhy rozšířeno zavádění TIPS a jejich úspěchy s touto léčbou vešly do evropského povědomí [44]. V roce 2002 byla publikována multicentrická studie prokazující výhodnost podávání vyšší dávky terlipresinu [6], jejíž výsledek reflektovaly standardy České hepatologické společnosti. Významnou práci, která doložila potenciál karvedilolu ovlivnit endoteliální dysfunci, publikoval Brůha a kol. v loňském roce [45]. Brněnští autoři zabývající se také bakteriální translokací potvrdili nutnost adekvátního řešení bakteriální infekce v průběhu variceálního krvácení a význam antibiotické léčby [46]. Do poptávky po srovnání léčebných alternativ randomizovaným způsobem „se trefili" Drastich a kol., kteří provedli studii porovnávající léčbu b-blokátory a ligaci v primární prevenci, která je citována při všech renomovaných setkáních [47].

Fenomén Baveno

Každých pět let se v městečku Baveno na břehu okouzlujícího Lago Magiore na severu Itálie schází výkvět hepatologů, aby posunul výzkum v oblasti portální hypertenze o další milník vpřed. Program sympozia je vždy dokonale promyšlen – ve stručnosti zopakuje závěry sympozia předešlého a analyzuje poznatky a výzvy, které se v mezidobí objevily. Autor měl možnost se této akce již třikrát zúčastnit a považuje ji za nejsystematičtější a nejzávaznější evropskou iniciativu v celé hepatogastroenterologii [7].

Seznam použité literatury

 • [1] Fergusson JW, Tripasthi D, Hayes PC. Review article: the management of acute variceal bleeding. Aliment Pharmacol Ther 2003; 18: 253–262.
 • [2] Kravetz D, Romero G, Argonz J, et al. Totale volume paracentesis decreases variceal pressure, size and variceal wall tension in cirrhotic patients. Hepatology 1997; 25: 59–62.
 • [3] Luca A, Cirera I, Garcia-Pagan JC, et al. Hemodynamic effects acute changes in intra-abdominal pressure in patients with cirrhosis. Gastroenterology 1993; 104: 222–227.
 • [4] Bosch J, Thabut D, Bendsen F, et al. Recombinant factor VIIa for upper gastrointestinal bleeding in patients with cirrhosis: a randomised, double-blind trial. Gastroenterology 2004; 127: 1123–1130.
 • [5] Bernard B, Grange JD, Khac EN, et al. Antibiotic prophylaxis for the prevention of bacterial infection in cirrhotis patients with gastrointestinal bleeding: a meta-analysis. Hepatology 1999; 29: 1655–1661.
 • [6] Bruha R, Marecek Z, Spicak J, et al. Double-blind randomized, comparative multicenter study of the effect of terlipresin in the treatment of acute esophageal variceals and/or hypertensive gastropathy bleeding. Hepato-gastroenterology 2002; 49: 1161–1166.
 • [7] De Franchis R. IV portal hypertension. Proceedings of the fourth Baveno international consensus workshop on methodology of diagnosis and treatment. Blackwell Publishing, Malden, USA, 2006.
 • [8] D´Amico G, Pietrosi G, Tarantino I, Pagliaro L. Emergency sclerotherapy versus vasoactive drugs for variceal bleeding in cirrhosis: a Cochrane meta-analysis. Gastroenterology 2003; 124: 1277–1291.
 • [9] Avgerinos A, Asmonis A, Manolakopoulos S, et al. Endoscopic sclerotherapy vs. variceal ligation in the long-term management of patients with cirrhosis after variceal bleeding. A prospective randomised study. J Hepatol 1997; 26: 1034–1341.
 • [10] Lo GH, Lai KH, Cheng JS, et al. A prospective, randomised trial of butyl cyanoacrylate injection versus band ligation in the management of bleeding gastric varices. Hepatology 2001; 33: 1060–1064.
 • [11] Banares R, Allbillos A, Rincon D, et al. Endoscopic treatment versus endoscopic plus pharmacologic treatment for acute variceal bleeding. A meta-analysis. Gastroenterology 2003; 124: 1277–1291.
 • [12] Bureau C, Garcia-Pagan JC, Otal P, et al. Improved clinical outcome using polytetrafluoroethylen-coated stents for tips: results of a randomised study. Gastroenterology 2004; 126: 469–475.
 • [13] Lebrec D, Poynard T, Hillon P, Genhamou JP. Propranolol for the prevention of recurrent esophageal bleeding with cirrhosis: a controlled study. N Engl J Med 1981; 305: 1371–1374.
 • [14] Bernard B, Lebrec D, Mathurin P, et al. Beta-adrenergic antagonists in the prevention of gastrointestinal rebleeding in patients with cirrhosis. A meta-analysis. Hepatology 1997; 25: 63–67.
 • [15] Turnes J, Garcia-Pagan JC, Abdaldes JG, et al. Pharmalogical reduction of portal pressure and long-term risk of first variceal bleeding in patients with cirrhosis. Am J Gastroenterol 2006; 101: 506–512.
 • [16] Merkel C, Bolognesi M, Sacerdoti D, et al. Dis-agreement between acute and chronic haemodynamic effects of nadolol in cirrhosis: a pathophysiological interpretation. Aliment Pharmacol Ther 2005; 22: 433–439.
 • [17] Provencher S, Herve P, Jais X, et al. Deleterious effects of beta-blockers on exercise capacity and hemodynamics in patients with portopulmonary hypertension. Gastroenterology 2006; 130: 120–126.
 • [18] Thabut D, Imbert-Bismuth F, Cazals-Hatem D, et al. Diagnostic value of fibrosis biochemical markers (Fibrotest-Fibrosure) for the prediction of portal hypertension in patients with or without cirrhosis. Hepatology 2004; 40 (Suppl. 1): 202–203A.
 • [19] Gournay J, Masliah CF, Martin T, et al. Isosorbide mononitrate with nadolol compared to nadolol alone for prevention of variceal rebleeding. Hepatology 2000; 31: 1239–1245.
 • [20] Lo GH, Lai KH, Cheng JS, et al. The effects of endoscopic variceal ligation and propranolol on portal hypertensive gastropathy: a prospective controlled trial. Gastrointest Endosc 2001; 53: 579–584.
 • [21] De Franchis R, Primignani M. Endoscopic treatments for portal hypertension. Semin Liver Dis 1999; 19: 439–455.
 • [22] De La Pena J, Sanchez-Hernandez E, Rivero M, et al. Variceal ligation plus nadolol compared with ligation for prophylaxis of variceal reblee- ding: a multicenter trial. Hepatology 2005; 41: 572–578.
 • [23] Merli M, Nicolini G, Angeloni S, et al. Incidence and natural history of small esophageal varices in cirrhotic patients. J Hepatol 2006; 38: 266–272.
 • [24] Grace ND, Garcia-Pagan JC, Angelico M, et al. Primary prophylaxis for variceal bleeding. In: De Franchis R. Portal hypertension IV. Proceedings of the Fourth Baveno International Consensus Workshop of Methodology of Diagnosis and Treatment, Blackwell Publishing, Malden, USA, 2006; 168–200.
 • [25] Albillos A. Pharmacological alternatives to beta-blockers in primary prophylaxis. In: De Franchis R. IV Portal Hypertension. Blackwell Publishing, Malden, USA 2006; 177–180.
 • [26] Garcia-Pagan JC, Villaneuva C, Vila MC, et al. Isosorbide mononitrate in the prevention of first bleed in patients who cannot receive beta-blockers. Gastroenterology 2001; 121: 908–914.
 • [27] Abecasis R, Kravetz D, Fassio E, et al. Nadolol plus spironolactone in the prophylaxis if first variceal bleed in nonascitic cirrhotic patients: a preliminary study. Hepatology 2003; 37: 359–365.
 • [28] Lee SD, Yang YY, Lin HC, et al. Acute administration of carvedilol is more effective than propranolol plus isosorbide-5-mononitrate in the reduction of portal pressure in patients with viral cirrhosis. Am J Gastroenterol 2004; 99: 1953–1958.
 • [29] Be BK, Bandyopadhyay K, Das TK, et al. Portal pressure response to losartan compared with propranolol in patients with cirrhosis. Am J Gastroenterol 2003; 98:1371–1376.
 • [30] Schepke M, Werner E, Biecker E, et al. Haemodynamic effects of the angiotensin II receptor antagonist irbesartan in patients with cirrhosis and portal hypertension. Gastroenterology 2001; 121: 382–388.
 • [31] Zafra C, Abraldes JG, Turnes J, et al. Simvastatin enhances hepatic nitric oxide production and decreases the hepatic vascular tone in patients with cirrhosis. Gastroenterology 2004; 126: 749–755.
 • [32] Loureiro-Silva MR, Cadelinas GW, Iwakiri Y, Groszmmann RJ. A liver specific nitric oxide donor improves the intra-hepatic vascular response to both portal blood flow increase and methoxamine in cirrhootic rats. J Hepatol 2003; 39: 940–946.
 • [33] Austin AS, Mahida YR, Clarke D, et al. A pilot study to investigate the use of oxpentifylline (pentoxifylline) and thalidomide in portal hypertension secondary to alcoholic cirrhosis. Aliment Pharmacol Ther 2004; 19: 79–88.
 • [34] Imperiale T, Chalalsani N. A meta-analysis of endoscopic variceal ligation for primary prophylaxis of esophageal variceal bleeding. Hepatology 2004; 33: 802–807.
 • [35] Singh P, Pooran N, Indaram A, Bank S. Combined ligation and sclerotherapy versus ligation alone for secondary prophylaxis of esophageal variceal bleeding. A metaanalysis. Am J Gastroenterol 2002; 97: 623–629.
 • [36] Calés P, Desmorat H, Vinel LP, et al. Incidence of large esophageal varices in patients with cirrhosis: application to prophylaxis of first bleeding. Gut 1990; 31: 1298–1303.
 • [37] Calés P, Oberti F, Payen JL, et al. Lack of effect of propranolol in the prevention of large esophageal varices in patients with cirrhosis: a randomised trial. Eur J Gastroenterol Hepatol 1999; 11: 741–747.
 • [38] Groszmann RJ, Garcia-Tsao G, Bosch Jn, et al. Multicenter randomized placebo-controlled trial of non-selective beta-blockers in the preferention of the complication of portal hypertension: final results and identification of a predictive factor. Hepatology 2003; 38 (Suppl. 1): 260A.
 • [39] Merkel C, Marin R, Angeli P, et al. A placebo controlled clinical trial of nadolol in the prophylaxis of growth of small esophageal varices in cirrhosis. Gastroenterology 2004; 127: 476–484.
 • [40] Sansoé G, Aragno M, Mastrocola R, et al. Neutral endopeptidase (EC 3.4.24.11) in cirrhotic liver: a new target to treat portal hypertension? J Hepatol 2005; 43: 791–798.
 • [41] Balaš V, Kršňíková M, Krušina V, et al. The problem of surgical treatment of portal hypertension. Rozhl Chir 1969; 48: 314–323.
 • [42] Kasafírek E, Rábek V, Rudinger J, Šorm F. Amino acids and peptides. Synthesis of ten extended-chain analogues of lysin vasopressin. Collection Czechoslov Chem Commun 1966; 31: 4581–4591.
 • [43] Vosmík J, Jedlička K, Mulder JL, Cort AH. Action of the triglycyl hormonogen of vasopressin (glypressin) in patients with liver cirrhosis and bleeding esophageal varices. Gastroenterology 1977; 72: 605–607.
 • [44] Hůlek P, Krajina A. Current Practice of TIPS. Olga Stambergova Publishing House, Hradec Králové, 2001.
 • [45] Brůha R, Vítek L, Petrtyl J, et al. Effect of carvediol on portal hypertension depends on the degree of endothelial activation and inflammatory changes. Scand J Gastroenterol 2006; 41: 1454–1463.
 • [46] Lata J, Juránková J, Husová L, et al. Faktory podílející se na vzniku varikózního krvácení při portální hypertenzi – 1. část: Bakteriální infekce a porovnání účinnosti intravenózního a perorálního podání antibiotik – randomizovaná studie. Vnitř Lék 2004; 50: 830–835.
 • [47] Drastich P, Lata J, Petrtýl J, et al. Endoscopic variceal band ligation in comparison with propranolol in prophylaxis of first variceal bleeding in patients with liver cirrhosis: a randomized controlled study. V tisku.

Sdílejte článek

Doporučené