Přeskočit na obsah

Farmakoterapie poruch příjmu potravy

Patologické jídelní chování je multifaktoriální podstaty, vyžaduje tedy komplexní terapeutický přístup a úzkou spolupráci mezi odborníky. Mezi nejzávažnější poruchy příjmu potravy patří anorexia nervosa a bulimia nervosa. Při léčbě anorexia nervosa je kromě normalizace hmotnosti důležitá zejména změna postoje k jídelnímu režimu; farmakoterapie je zatím užívána spíše na empirickém podkladě. Vhodnou léčebnou strategií bulimia nervosa je kombinace podávání antidepresiv (fluoxetinu, popř. dalších) s kognitivně behaviorální terapií. Nejčastější diagnózu v rámci spektra patologického chování k jídlu představuje psychogenní přejídání, které vede často k obezitě. Podávání některých léčiv (sibutramin, topiramát) se ukázalo jako účinné v redukci záchvatů přejídání a ve snížení hmotnosti, její opětný nárůst je však pravděpodobný.

Poruchy příjmu potravy (PPP) zahrnují spektrum patologického jídelního chování. Anorexia nervosa (AN) a bulimia nervosa (BN) představují nejzávažnější formy onemocnění a také byly nejlépe popsány v literatuře [1]. Nejčastější diagnózu PPP v populaci ale představuje psychogenní přejídání, které vede často k obezitě. Při farmakoterapii je kromě stanovení aktuální diagnózy důležité myslet na to, že jednotlivé diagnostické jednotky do určité míry přecházejí jedna v druhou [2], a je nutné s tím počítat při dlouhodobém podávání farmak, o kterých je prokázáno, že vedou k nárůstu hmotnosti. Touto problematikou se nás zabývají spíše obezitologové a farmakologové, kteří se snaží tyto nežádoucí účinky převážně antipsychotik snížit různými programy zaměřenými na zdravý životní styl.

Základní onemocnění je multifaktoriální. Vyžaduje komplexní terapeutický přístup k biologické, psychologické i sociální problematice [3, 4] a spolupráci mezi odborníky. Neodborné intervence dané popularitou tematiky mohou situaci zhoršit. Ale ani odborným výběrem adekvátní farmakoterapie poruch příjmu potravy nelze nahradit komplexní, dobře koordinovaný terapeutický postup [4–9] vhodný pro danou pacientku. Ten je nutno vysvětlit pacientce a často i její rodině takovým způsobem, který zároveň nejpříznivěji ovlivní její nedostatek motivace a náhledu na povahu potíží, jenž je pro problematiku PPP, zvláště v jejích začátcích, typický [6, 9].

Farmakoterapie poruch příjmu potravy byla v posledním desetiletí dobře popsána a shrnuta. Zahraniční i naše standardy klinické léčby [4–9] rozdělují konkrétní léčebné přístupy podle jednotlivých subdiagnóz, na základě poznatků medicíny založené na důkazech (evidence-based medicine) a na základě úrovně výzkumu, kterým je doložena jejich účinnost [10–16]. Celosvětovým problémem v této oblasti ale zůstává, že mnoho lékařů klinické standardy nerespektuje, změny postojů k léčbě jsou prosazovány velmi pozvolna, přestože některá klinická doporučení jsou dostupná na internetu [6, 9] a v některých zemích je jejich dodržování sledováno audity.

Výzkum farmakoterapie v této oblasti je často problematičtější než u pacientů s jinými psychiatrickými diagnózami. Pacientky výzkum i medikaci častěji odmítají, častěji předčasně studie přerušují, a protože jsou často ohroženy malnutricí, mají větší rizika nežádoucích účinků. V tomto sdělení se zaměřujeme na nové poznatky z oblasti psychofarmakoterapie PPP, které jsou založeny na kvalitních výzkumných studiích. Rozděleny jsou podle jednotlivých diagnóz PPP. V posledních letech nejčastější diagnózou ve výzkumu farmakoterapie je psychogenní přejídání.

Anorexia nervosa (AN)

Cílem léčby u AN je navodit normální hmotnost, obnovit reprodukční funkce, normální tělesný růst a sexuální vývoj u dětí a adolescentů a zastavit demineralizaci kostí. Odstranit následky malnutrice vyžaduje především normalizaci hmotnosti, což pacientky často odmítají. U všech vážně podvyživených pacientek je ale nezbytná realimentace, nutriční rehabilitace. Ideální nárůst hmotnosti za týden je 1,0–1,5 kg u hospitalizovaných a 0,5 kg u ambulantních pacientek specializovaných jednotek pro PPP. Tato léčba patří do rukou odborníků, abychom předešli hyperalimentačnímu syndromu nebo dalším komplikacím [9, 17, 18]. Pacientky s dlouhodobým průběhem choroby jsou na chronickou podváhu a laboratorní změny minerálů částečně adaptovány. Speciální pozornost je nutno věnovat somatickým komplikacím u dětí a dospívajících [19, 20]. Pouhá realimentace beze změny postojů k jídelnímu režimu má většinou krátkodobý efekt [21]. Stává se tak často u nemotivovaných chronifikujících pacientek, které odmítají návaznou péči po realimentaci na metabolických jednotkách. Taková léčba je často pouze “paliativní“ a ani psychofarmakoterapie, bohužel bez motivační terapie a komplexnějšího přístupu, není řešením. Léčba psychofarmaky je často kombinována s farmakoterapií somatických následků diet, hladovění a excesivního zvracení především substitucí minerálů, hormonální substitucí a terapií osteoporózy. Také pacientky samy někdy tajně používají mnoho látek, např. antiobezitika, která mohou účinnost psychofarmakoterapie ovlivňovat.

Farmakoterapie AN [9, 13, 22, 23] je stále užívána spíše na empirickém podkladě, častěji v ambulantních a nespecializovaných službách. Není jedinou ani primární terapií ani nenahrazuje jiné formy péče [24]. Dle klinických standardů americké Akademie pro poruchy příjmu potravy doporučujeme antidepresiva (AD), především SSRI, v léčbě AN, kde deprese přetrvává i po zvyšování hmotnosti; a pro prevenci relapsu [14, 25] při obsedantně-kompulzivní symptomatice doporučujeme podávat malé dávky neuroleptik při symptomech dosahujících psychotické hloubky. Anxiolytika podaná krátkodobě před jídlem mohou zmírnit anticipační úzkosti [4, 7]. Bulik a kol. (2007) podali přehled randomizovaných kontrolovaných studií zabývajících se účinností léčby AN [10]. Hodnocení výsledku léčby spočívá především v komplexním posouzení nárůstu hmotnosti, touhy po štíhlosti a nespokojenosti s vlastním tělem, v posouzení nadměrného cvičení a purgativního chování. Dále autoři posuzují komorbidní depresivní a úzkostnou symptomatiku. Ze 32 studií publikovaných v 35 článcích autoři vyřadili 13 prací pro metodologické nedostatky ve způsobu randomizace, popsání nežádoucích příznaků a ve statistickém zpracování (např. chybění tzv. power analysis, intention-to-treat analysis a kontroly zkreslujících faktorů). Pouze dvě farmakoterapeutické studie byly u populace s AN posouzeny jako dobré, šest bylo průměrných. Jejich výčet byl již u nás publikován [8]. Pozdější studie Millera a kol. (2005) s 3týdenním transdermálním podáváním testosteronu (150 nebo 300 mg) 38 ženám ve věku 16–43 let ukázala snížení rozvoje deprese a její pomalejší nárůst oproti skupině s placebem [26]. Autoři ukazují, že současné znalosti o léčbě se nemohou opírat o kvalitní výzkum, zejména chybějí poznatky ohledně léčby mužů a adolescentů. Málo jsou zmapovány vedlejší účinky léčby, autoři zde zmiňují vedlejší účinky nejen farmakologických, ale i psychologických intervencí. Závěry studií se odrážejí v klinických doporučeních NICE (2004), které u anorektických pacientek, zvláště v adolescenci, farmakoterapii nedoporučují vůbec. U nás existují klinická empirická data ohledně léčby AN, která jsou převážně využívána v současných přístupech klinické praxe [9, 22].

Bulimia nervosa (BN)

Při léčbě BN je nutné redukovat přejídání a zvracení, zmírnit patologické zaujetí dietami a vlastním zevnějškem a dosáhnout fyziologické a emoční stability. Symptomy s pocity méněcennosti, sociálně-fobickou symptomatikou a u komorbidních poruch osobnosti s porušenou sebekontrolou, nezvládanou agresivitou a sníženou frustrační tolerancí bulimickou symptomatiku často doprovázejí [13]. Zatím kontrolované studie u BN ukázaly účinnost AD v redukci bulimické symptomatiky, která ale nemusí odpovídat ovlivnění depresivní symptomatiky. Kombinace AD s kognitivně behaviorální terapií (CBT) přináší lepší výsledky než monoterapie [27–29]. Shapiro a kol. (2007) systematicky zhodnotili studie z 6 databází z let 1980–2005 [15]. Sledovali účinnost léčby a její vyústění ve 47 studiích (referovaných v 58 pracích), psychofarmakologických a behaviorálních intervencí a jejich kombinací. Základním kritériem úspěšnosti byla redukce frekvence přejídání a zvracení, nespokojenosti s vlastním tělem, touhy po štíhlosti, BMI, depresivní a úzkostné symptomatiky. Kvůli metodologickým nedostatkům bylo vyřazeno 10 studií. Kritéria pro vyřazení byla obdobná jako u výše uvedené studie zaměřené na AN, posuzována byla i reprezentativnost souboru. Většina studií byla již u nás souborně popsána [8]. Z nejnovějšího přehledného článku vyplývá, že existují dostatečné důkazy o účinnosti fluoxetinu v dávce 60 mg/den. Snižuje krátkodobě frekvenci přejídání a zvracení a s nimi spojených psychologických problémů. Pozitivní efekt je popsán u trazodonu, fluvoxaminu, topiramátu a desimipraminu a brofarominu, ale u nich je nutné výsledky replikovat [4, 9, 13, 30]. CBT redukuje základní behaviorální i psychologické symptomy dle autorů krátkodobě i dlouhodobě, dostatečné důkazy zatím neexistují o účinnosti pouhých svépomocných aktivit a užívání manuálů [31–33]. V literatuře nemáme dostatek informací o rozdílech v účinnosti u adolescentů a na dlouhodobou účinnost je nutné se zaměřit v dalším výzkumu.

Psychogenní přejídání

Při terapii psychogenního přejídání je terapeutickým cílem zredukovat přejídání, často i hmotnost a anxiózní a depresivní symptomatiku, která se vyskytuje současně. Snížení přejídání ale nemusí odpovídat redukci váhy ani depresivní symptomatiky. V posledních letech jsou nejčastěji prezentovány dvě randomizované, dvojitě slepé, placebem kontrolované studie. První z nich je studie Appolinaria a kol. (2003), kteří prezentovali účinnost farmakoterapie v práci se sibutraminem [34], druhou studie McElroye a kol. (2003) o použití topiramátu v této indikaci [35]. Podávání obou látek vedlo k signifikantní redukci záchvatů přejídání a snížení hmotnosti. V posledních letech popsali Golay a kol. (2005) účinek orlistatu, antiobezitika působícího lokálně. Způsobil vyšší úbytek hmotnosti než placebo, ale nevedl ke snížení frekvence přejídání [36]. Grilo a kol. (2005) neprokázali vyšší účinnost fluoxetinu v redukci přejídání a psychopatologie či ve snížení hmotnosti. [37], což je v rozporu s předchozí prací Arnolda a kol. (2002) [38], ale ve shodě s pracemi Ricca a kol. (2001) [29] a Devlina (2005) [39]. McElroy a kol. (2004) v otevřené studii zkoušeli zonisamid, který je novým antiepileptikem působícím snížením hmotnosti. Došlo k signifikantnímu snížení frekvence přejídání a závažnosti onemocnění [40].

McElroy a kol. vydali v r. 2007 práci hodnotící účinnost atomoxetinu [41], selektivního inhibitoru reuptake noradrenalinu, ve studii kontrolované placebem. Trvala 10 týdnů a vedla k signifikantnímu snížení frekvence přejídání. Přes nárůst počtu studií v posledních letech metaanalýzy odborné literatury stále ukazují, že současné důkazy o účinnosti medikace v redukci frekvence přejídání nebo hmotnosti jsou omezené (častá přerušení léčby, silný placebo efekt a redukce záchvatů přejídání okolo 50 %). Kombinace antidepresivní medikace s psychoterapií může zvýšit účinnost, i když opětné zvýšení hmotnosti je pravděpodobné [42]. Adekvátní dávkování a délka léčby jsou podobné jako u BN. Tyto závěry se také odrážejí v doporučení NICE 2004.

Závěrem lze říci, že i když je farmakoterapie v jednotlivých subdiagnózách poruch příjmu potravy rozpracována v mnoha klinických doporučeních, důkaz její účinnosti je stále založen na poměrně malém počtu kvalitních randomizovaných studií. V klinické praxi je stále léčba založena převážně na klinických zkušenostech jednotlivých pracovišť. Vzhledem k povaze onemocnění nelze v žádné subdiagnóze spoléhat na pouhou farmakoterapii a vzhledem k možným kombinacím se zatajovanými látkami je nutné především myslet na bezpečnost léčby a spolupráci a motivaci pacientek.

Práce byla podpořena grantem VZ-0021620816.

Seznam použité literatury

 • [1] Smolík P. Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory. Klasifikace a základy nosologie. Psychiatrická klinika IPVZ. Praha 1995.
 • [2] Fairburn CG, Harrison PJ. Eating disorders. Lancet 2003; 361: 407–416.
 • [3] Faltus F. Farmakoterapie poruch příjmu potravy. Čes a slov Psychiatr 1998; 2: 85–96.
 • [4] Practice guideline for the treatment of patients with eating disorders (Revision) Suppl. Am J Psychiat 2000; 157: 1, 39.
 • [5] Beumont P, Hay P, Beumont D, et al. Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists Clinical Practice Guidelines Team for Anorexia Nervosa. Australian and New Zealand clinical practice guidelines for the treatment of anorexia nervosa. Aust N Z J Psychiatry 2004; 38: 659–670.
 • [6] ED outcome NICE (National Institute for Clinical Excellence). Appendix 18. Clinical evidence forest plots. http: //www.nice.org.uk/article.asp?a=85492.
 • [7] Papežová H. Poruchy příjmu potravy. In: Doporučené postupy psychiatrické péče. Standardy Psychiatrie. Houdek L (ed); Galén 1999, 149–151.
 • [8] Papežová H. Poruchy příjmu potravy. In: Seifertová D, Praško J, Höschl C (eds): Postupy v léčbě psychických poruch. Medical Tribune Group. Praha 2004, 335–350.
 • [9] Papežová H, Kocourková J, Koutek J. Poruchy příjmu potravy. In: Psychiatrie. Doporučené postupy psychiatrické péče II. Infopharm, Praha 2006.
 • [10] Bulik CM, Berkman ND, Brownley KA, et al. Anorexia nervosa treatment: A systematic review of randomized controlled trials. Int J Eat Disord 2007; 40: 310–320.
 • [11] Bulik CM, Brownley KA, Shapiro JR. Diagnosis and management of binge eating disorder. World Psychiatry 2007; 6: 142–149.
 • [12] Brownley KA, Berkman ND, Sedway JA, et al. Binge Eating Disorder Treatment: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. Int J Eat Disord 2007; 40: 337–348.
 • [13] De Zwaan M, Roerig J. Pharmacological treatment of eating disorders in: Eating Disorders. Editors: Maj M, Halmi K, Lopez-Ibor JJ, Sartorius N, WPA Series 2003 John Wiley & Sons: 223–285.
 • [14] Kaye W, Strober M, Stein D, Gendall K. New directions in treatment research of anorexia and bulimia nervosa. Biological Psychiatry 1999; 45: 1285–1292
 • [15] Shapiro JR, Berkman ND, Brownley KA, et al. Bulimia Nervosa Treatment: A systematic Review of Randomized Controlled Trials. Int J Eat Disord 2007; 40: 321–336.
 • [16] Walsh BT, Wilson GT, Loeb KL, et al. Medication and psychotherapy in the treatment of bulimia nervosa: a review. Arch Psychiat Nurs 1995; 9: 111–121.
 • [17] Navrátilová M, Češková E, Sobotka L. Klinická výživa v psychiatrii. Maxdorf-Jesenius 2000.
 • [18] Russell J, Byrnes S. Nutritional Management. In: Neurobiology in the Treatment of Eating Disorders. Hoek HW, Treasure JL and Katzman MA, 1998, 431–455.
 • [19] Koutek J. Poruchy příjmu potravy. In: Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha 2000, 263–283.
 • [20] Nicholls D, Stanhope R. Medical complications of Anorexia Nervosa in Children and Young Adolescents. Eur Eat Disorders Rev 2000; 8: 170–180.
 • [21] Mitchell JE, Peterson CB, Myers T, Wonderlich S. Combining pharmacotherapy and psychotherapy in the treatment of patients with eating disorders. Psychiatr Clin North Am 2001; 24: 315–323.
 • [22] Češková E, Palčíková I. Farmakoterapie mentální anorexie. Čes a slov Psychiat 2007; 6: 280–284.
 • [23] Faltus F. Anorexia Mentalis. Praha, Avicenum, 1979.
 • [24] Halmi KA. Eating Disorders. In: Kaplan HI and Sadock BJ (eds): Comprehensive textbook of psychiatry, 7th edition, Lippincott Williams and Wilkins 2000, 1361–1371.
 • [25] Kaye WH, Nagata T, Weltzin TE, et al. Double-blind placebo controlled administration of fluoxetin in restricting and purging type anorexia nervosa. Biol Psychiatry 2001; 49: 644–652.
 • [26] Miller KK, Grieco KA, Klibanski A. Testosterone administration in women with anorexia nervosa. J Clin Endocrinol Metab 2005; 90: 1428–1433.
 • [27] Mitchell JE, Pyle RL, Eckert ED, et al. A comparison study of antidepressant and structured group therapy in the treatment of bulimia nervosa. Arch Gen Psychiatry 1990; 47: 149–157.
 • [28] Mitchell JE, de Zwaan M, Roerig JL. Drug therapy for patients with eating disorders. Curr Drug Target CNS Neurol Disord 2003; 2: 17–29.
 • [29] Ricca V, Mannucci E, Mezzani B, et al. Fluoxetine and fluvoxamine combined with individual cognitive-behaviour therapy in binge eating disorder: a one-year follow-up study. Psychother Psychosomat 2001; 70: 298–306.
 • [30] Mitchell JE, Halmi K, Wilson GT, et al. A randomized secondary treatment study of women with bulimia nervosa who fail to respond to CBT. Int J Eat Disord 2002; 32: 271–281.
 • [31] Cooper PJ. Mentální bulimie a záchvatovité přejídání. Olomouc, Votobia, 1995.
 • [32] Krch F, et al. Poruchy příjmu potravy. Praha, Grada, 2005.
 • [33] Krch F. Bulimie. Jak bojovat s přejídáním. Grada Publishing, 1999.
 • [34] Appolinario JC, Bacaltchuk J, Sichieri R, et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled study of sibutramine in treatment of binge-eating disorder. Arch Gen Psychiatry 2003; 60: 1109–1116.
 • [35] McElroy SL, Arnold LM, Shapira NA, et al. Topiramate in the Treatment of Binge Eating Disorder Associated With Obesity: A Randomized, Placebo-Controlled Trial. Am J Psychiatry 2003; 160: 255–261.
 • [36] Golay A, Laurent-Jaccard A, Habicht F, et al. Effect of Orlistat in Obese Patients with Binge Eating Disorder. Obesity Res 2005; 13: 1701–1708.
 • [37] Grilo MC. Treatment of binge eating disorder. Annual Review of Eating Disorders. Part 1. Wonderlich S, Mitchell JE, de Zwaan M, Steiger H, (eds), 2007; 23–34.
 • [38] Arnold LM, McElroy SL, Hudson JI, et al. A placebo-controlled randomized trial of fluoxetine in the treatment of binge-eating disorder. Journal of Clinical Psychiatry 2002; 63: 1028–1033.
 • [39] Devlin MJ, Fisher SE. Treatment of binge eating disorder.2005 In: Annual Review of Eating Disorders. Part 1. Wonderlich S, Mitchell JE, de Zwaan M, Steiger H, (eds) Part 1, p. 41.
 • [40] McElroy SL, Kotwal R, Hudson JI, et al. Zonisamide in the treatment of binge-eating disorder: an open-label, prospective trial. J Clin Psychiatry 2004; 65: 50–56.
 • [41] McElroy SL, Guerdjikova A, Kotwal R, et al. Atomoxetine in the treatment of binge-eating disorder: a randomized placebo-controlled trial. J Clin Psychiatry 2007; 68: 390–398.
 • [42] De Zwaan M, Nutzinger DO, Schönbeck G. Binge eating in overweight females. Compr Psychiatry 1992; 33: 256–261.

Sdílejte článek

Doporučené