Přeskočit na obsah

Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu v léčbě a sekundární prevenci infarktu myokardu

Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu jsou skupinou léčiv, u nichž byl prokázán příznivý účinek při časné aplikaci i během jejich chronického podávání u nemocných s infarktem myokardu (IM). Perorální aplikace zahájená v průběhu prvních 24 hodin až 16 dnů po IM signifikantně snižuje mortalitu nemocných. V některých studiích bylo zjištěno snížení incidence rekurentních IM a incidence náhlé smrti po aplikaci inhibitorů ACE u nemocných s akutním IM.

Úvod

Srdeční selhání je významnou příčinou morbidity a mortality nemocných po infarktu myokardu (IM). Výsledkem infarktu je ischémie a nekróza myocytů způsobující dysfunkci levé komory a snížení minutového výdeje. Jejím následkem je aktivace kompenzačních mechanismů, včetně neurohumorální aktivace, s cílem udržet v klidu i při námaze dostatečnou perfuzi tkání a vitálních orgánů. Tato primárně prospěšná patofyziologická reakce však v delším časovém horizontu přispívá k progresivnímu zhoršování funkce levé komory.

Experimentální laboratorní studie s lidským myokardem prokazují významné zastoupení angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) na okrajích infarktového ložiska, což napovídá o důležité roli angiotenzinu II v procesech remodelace levé komory po IM. Dilatace levé komory po IM  je také výraznější u jedinců s ACE DD genotypem, který je spojen se zvýšenou aktivitou angiotenzin konvertujícího enzymu [1–8].

Není proto překvapením, že inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI) jsou skupinou léčiv, u nichž byl prokázán příznivý účinek při časné aplikaci i během jejich chronického podávání u nemocných s infarktem myokardu. Již v roce 1986 prokázali Sharpe a kol., že ACEI omezují remodelaci levé komory srdeční po infarktu myokardu a tento účinek byl více vyjádřen při jejich podání v prvních 24 hodinách [9,10]. Následně řada velkých, randomizovaných, placebem kontrolovaných studií demonstrovala snížení mortality a morbidity blokádou angiotenzin konvertujícího enzymu po infarktu myokardu.

Perorální aplikace ACEI zahájená v průběhu prvních 24 hodin až 16 dnů po IM signifikantně snižuje mortalitu nemocných

Největší snížení mortality (záchrana 50 životů na 1 000 léčených) je zaznamenáno u nemocných se sníženou ejekční frakcí levé komory, známkami srdečního selhání a s předním infarktem. Menší zisk z léčby  ACEI (záchrana 5 životů na 1 000 léčených) byl zjištěn i u ostatních méně rizikových nemocných s IM.

Ve studii SAVE bylo randomizováno 2 231 nemocných s IM, ejekční frakcí levé komory <40 %, bez známek srdečního selhání, do skupiny léčené captoprilem v dávce 50 mg 3x denně a do skupiny placeba. Léčba byla zahájena 3–16 dnů po IM. Po 42měsíčním sledování došlo ve skupině captoprilu ke snížení kardiovaskulární mortality o 21 %, vzniku srdečního selhání o 37 % a výskytu rekurentního IM o 25 % [11].

Podobné výsledky byly dosaženy ve studii TRACE s trandolaprilem v dávkách titrovaných od 1 mg do 4 mg denně u nemocných s ejekční frakcí levé komory £35 %. Nemocní byli randomizováni za 3–7 dnů po IM. Po čtyřech

letech sledování snížila léčba trandolaprilem oproti placebu mortalitu o 25–30 % (34,7 % vs. 42,3 %, p = 0,001 [12]).

Účinek ACEI u nemocných po IM s dysfunkcí levé komory a se známkami

srdeční insuficience sledovala studie AIRE. Celkem 2 006 nemocných bylo randomizováno do skupiny léčené ramiprilem nebo placebem od 3. až 10. dne po IM. Po 15 měsících snížil ramipril signifikantně mortalitu nemocných o 27 % (17 % vs. 23 %, p = 0,002 [13,14]). Přetrvávající účinek léčby byl prokázán ve studii AIREX, která sledovala podskupinu 603 nemocných participujících ve studii AIRE po průměrnou dobu 59 měsíců. Absolutní snížení mortality u nemocných, kteří byli léčeni ramiprilem, bylo i po této době statisticky významné (11,4 %, p = 0,002 [15]).

Časnější podání ACEI u nemocných s vyšším rizikem  (přední IM) bylo ověřováno ve studii SMILE. V aktivně léčené skupině byla zahájena léčba 7,5 mg zofenoprilu v prvních 24 hodinách po vzniku IM.  Dávka byla postupně zdvojnásobena každých 12 hodin až do cílové dávky 30 mg 2x denně. Po 6 týdnech snížil zofenopril oproti placebu signifikantně incidenci mortality + srdečního selhání  (7,1 % vs. 10,6 %, p = 0,018). Mortalita po 1 roce byla stále významně nižší u nemocných léčených zofenoprilem (10 % vs. 14,1 %, p = 0,011 [16]).

Snížení mortality po  podávání ACEI zahájeném v prvních 24 hodinách  u neselektovaných nemocných s IM  potvrdily i megastudie ISIS-4 a GISSI-3. Studie ISIS-4 sledovala účinek podávání captoprilu na 5týdenní mortalitu a morbiditu nemocných se suspektním IM. Do skupin léčených captoprilem nebo skupiny placeba bylo randomizováno 58 050 nemocných, přijatých do 24 hodin od vzniku prvních příznaků. Captopril byl podáván v iniciální dávce 6,25 mg, která byla titrována v průběhu dalších 24 hodin do cílové dávky 50 mg 3x denně. Výsledkem léčby ACEI bylo snížení 5týdenní mortality oproti placebu o 7 % (7,19 % vs. 7,69 %, p = 0,02) [17,18]. Ve studii GISSI-3 bylo 18 895 nemocných s elevacemi nebo depresemi úseku ST >1 mm v končetinových svodech, resp. >2 mm v hrudních svodech randomizováno do 24 hodin od poslední stenokardie do skupiny léčené lisinoprilem nebo skupiny placeba. studie probíhala po dobu 6 týdnů. Počáteční dávka 5 mg lisinoprilu byla titrována do dávky 10 mg denně. Podávání lisinoprilu signifikantně snížilo 6týdenní mortalitu (6,3 % vs. 7,1 %, RR 0,88, 95% CI, p = 0,03). Zvláště výrazný prospěch z léčby ACEI byl zjištěn u podskupiny nemocných s diabetem (8,7 % vs. 12,4 %, p = 0,025). Analýza po 6 měsících prokázala přetrvávající nižší mortalitu a nižší progresi srdeční nedostatečnosti u neselektovaných nemocných léčených po dobu 6 týdnů po IM lisinoprilem (18,1 % vs. 19,3 %, p = 0,03 [19,20]).

Jedinou výjimkou mezi jinak příznivými výsledky studií sledujících podávání ACEI u nemocných s IM jsou závěry studie CONSENSUS II, která testovala časné použití enalaprilu podávaného intravenózně. Autoři zaznamenali mírně negativní účinek této léčby oproti placebu. Randomizováno bylo 6 090 nemocných do 24 hodin od vzniku stenokardie, kteří měli na EKG elevace úseku ST nebo nově vzniklé vlny Q. Dvouhodinová intravenózní infuze 1 mg enalaprilu nebo placeba byla zahájena

ihned po přijetí. Za 6 hodin byl podán enalapril perorálně v dávce 2,5 mg s postupnou titrací do dávky 20 mg denně. Studie byla předčasně ukončena kontrolními orgány pro přetrvávající trend k vyšší mortalitě za 10 dnů, 3 a 6 měsíců ve skupině léčené ACEI (4,3 % vs. 4,6 %, 6,3 % vs. 7,2 %, resp. 10,2 % vs. 11,0 %, p = 0,26). Příčinou těchto výsledků mohla být časná hypotenze, definovaná jako systolický TK <90 mm Hg nebo diastolický TK <50 mm Hg, která se vyskytovala signifikantně častěji u nemocných léčených intravenózní formou enalaprilu (12 % vs. 3 %, p = 0,001 [21]) – tab. 1, 2, 3.

V některých studiích bylo zjištěno snížení incidence rekurentních IM a incidence náhlé smrti po aplikaci ACEI u nemocných s akutním IM

Tyto účinky pravděpodobně nesouvisí pouze s redukcí dotížení a omezením  remodelace levé komory. Příznivě se mohou uplatňovat také [22–30]:

– úprava zvýšených plazmatických koncentrací PAI-1 a tkáňového koagulačního faktoru,

– snížení aktivace a akumulace makrofágů a monocytů ovlivněním hladiny cytokinů (monocytárního chemotaktického proteinu-1),

– ovlivnění dodávky a spotřeby kyslíku v myokardu tlumením vazokonstrikce a inotropie indukované angiotenzinem II, a tím zlepšení diastolické i systolické dysfunkce levé komory,

– zlepšení endoteliální dysfunkce prostřednictvím snížené degradace bradykininu a následné zvýšené syntézy oxidu dusnatého endotelem,

– pokles sympatického tonu s následným zlepšením senzitivity baroreflexu,

– ovlivnění remodelace levé komory, která je arytmogenním substrátem.      

Na základě současných znalostí by měla být perorální léčba ACEI zahájena u všech nemocných s akutním IM v průběhu 24 hodin po přijetí. Kontraindikací je přecitlivělost na ACEI, hypotenze (sTK <90–100 mm Hg), šok, oboustranná stenóza renální arterie a signifikantní zhoršení renálních funkcí po ACEI v anamnéze. Samotná přítomnost renální insuficience však není kontraindikací (tab. 4, 5). Retrospektivní přehled více než 20 000 nemocných s IM  starších 65 let s poruchou funkce levé komory srdeční prokázal snížení mortality i u těch, u kterých byla hladina sérového kreatininu >265 mmol/l. Zahájit léčbu se doporučuje nízkými dávkami (captopril 6,25 mg, enalapril 2,5 mg, lisinopril 2,5 mg, trandolapril 1 mg, ramipril 1,25 mg, zofenopril 7,5 mg), které jsou postupně titrovány na dávky, které byly úspěšně použity ve výše uvedených klinických studiích (captopril 50 mg 3x denně, enalapril 20 mg 2x denně, lisinopril 10 mg 1x denně, ramipril 5 mg 2x denně, trandolapril 4 mg 1x denně, zofenopril 30 mg 2x denně). U nemocných, kteří dostávají současně diuretika či nitráty, je během titrační fáze někdy nutná redukce dávky nebo vysazení těchto léčiv, aby nedošlo k nežádoucímu poklesu systémového krevního tlaku. Především na počátku léčby, ale i dále v jejím průběhu, je nutné provádět laboratorní kontroly plazmatické koncentrace sodíku a kreatininu [31,32].

Bez ohledu na to, že různé ACEI mají odlišné farmakologické vlastnosti a různou afinitu k renin-angiotenzinovému systému, je jejich příznivý účinek u nemocných s akutním IM pravděpodobně srovnatelný (tzv. class effect) (tab. 6).

Zatím nebyly podány žádné přesvědčivé důkazy o tom, že by současné dlouhodobé podávání kyseliny acetylsalicylové snižovalo příznivé účinky související s léčbou ACEI [33,34].

S přihlédnutím k výsledkům randomizovaných studií by léčba ACEI měla pokračovat bez časového omezení u nemocných po IM se symptomatickým srdečním selháním, asymptomatickou dysfunkcí levé komory srdeční

(EF ≤45 %), hemodynamicky významnou mitrální insuficiencí a hypertenzí. Data prokazující prospěch z chronického užívání ACEI u neselektovaných nemocných s nekomplikovaným IM dosud nejsou k dispozici. Na základě výsledků studie HOPE (Heart Outcome Prevention Evaluation [35]), zvláště pokud budou potvrzeny v současnosti probíhajícími studiemi (EVROPA,

PEACE), je však možné očekávat další rozšíření indikací ACEI, a to na chronické užívání u všech nemocných po infarktu myokardu, včetně nemocných s normální funkcí levé komory srdeční.

Současná praxe je však taková, že i přes prokázaný zisk u výše uvedených skupin nemocných s IM nejsou ACEI celosvětově dostatečně využívány. Podle přehledu dat 202 438 nemocných v americkém registru NRMI 2 stoupla preskripce ACEI v akutní fázi u nemocných přijatých pro akutní IM v letech 1994 až 1996 ze 14 % na pouhých 17,3 %. U 190 015 nemocných propuštěných po IM pokračovalo v užívání ACEI 25 % v roce 1994, resp. 31 % v roce 1996. Pouze však 43 % těch, kteří měli při hospitalizaci zjištěnu EF <40 %, a 26 % těch, kteří měli přední IM, užívalo po propuštění dále ACEI [36,37].

Situaci v Evropě dokumentují  studie EUROASPIRE I a II,  do kterých bylo zařazeno 3 569, resp. 3 379 pacientů, mužů i žen, do 70 let věku, kteří byli hospitalizováni pro akutní infarkt myokardu nebo ischémii, případně u nichž byla provedena koronární angioplastika

nebo bypass (CABG) a kteří byli kontrolně vyšetřeni nejméně šest měsíců po propuštění z nemocnice (nejde tedy pouze o nemocné s IM). Sledováno bylo mimo jiné i využívání možností moderní farmakoterapie, včetně terapie ACEI. Podle studie EUROASPIRE II byl celoevropský průměr užívání ACEI u těchto nemocných 38 %. Ze 410 nemocných zařazených v České republice užívalo ACEI 47 % [38].

 

Seznam použité literatury

 • [1] Budaj A, Herbaczynska-Cedro K, Kokot F, Ceremuzynski L. Effect of early captopril treatment on blood adrenaline levels in acute myocardial infarction (the substudy of ISIS-4). International Study of Infarct Survival-4. Am J Cardiol 1998;81(3):335–9.
 • [2] Kelley ST, Malekan R, Gorman JH 3rd, et al. Restraining infarct expansion preserves left ventricular geometry and function after acute anteroapical infarction. Circulation 1999;99(1): 135–42.
 • [3] Sutton MG, Sharpe N. Left ventricular remodeling after myocardial infarction: pathophysiology and therapy. Circulation 2000;101(25): 2981–8.
 • [4] Yousef ZR, Redwood SR, Marber MS. Postinfarction left ventricular remodelling: where are the theories and trials leading us? Heart 2000;83(1):76–80.
 • [5] Bosimini E, Giannuzzi P, Temporelli PL, et al. Electrocardiographic evolutionary changes and left ventricular remodeling after acute myocardial infarction: results of the GISSI-3 Echo substudy J Am Coll Cardiol 2000; 35(1):127–35.
 • [6] Hokimoto S, Yasue H, Fujimoto K, et al. Expression of angiotensin-converting enzyme in remaining viable myocytes of human ventricles after myocardial infarction. Circulation 1996;94(7):1513.
 • [7] Oosterga M, Voors AA, de Kam PJ, et al. Plasma angiotensin-converting enzyme activity and left ventricular dilation after myocardial infarction. Circulation 1997;95(12):2607–9.
 • [8] Wollert KC, Studer R, Doerfer K, et al. Differential effects of kinins on cardiomyocyte hypertrophy and interstitial collagen matrix in the surviving myocardium after myocardial infarction in the rat. Circulation 1997;95(7): 1910–7.
 • [9] Sharpe N, Murphy N, Smith H, Hannon S. Treatment of patients with symptomless left ventricular dysfunction after myocardial infarction. Lancet 1988;334:255–9.
 • [10] Sharpe N, Smith H, Murphy J, Greaves S, Hart J, Gamble G. Early prevention of left ventricular dysfunction after myocardial infarction with angiotensin-converting-enzyme inhibition. Lancet 1991;337:872-6.
 • [11] Pfeffer MA, Braunwald E, Moye LA, et al. Effect of captopril on mortality and morbidity in patients with left ventricular dysfunction after myocardial infarction. Results of the survival and ventricular enlargement trial. The SAVE Investigators. N Engl J Med 1992;327(10): 669–77.
 • [12] TRACE Study Group. Trandolapril Cardiac Evaluation. Effect of ACE inhibitor trandolapril on life expectancy of patients with reduced left-ventricular function after acute myocardial infarction. Lancet 1999;354(9172):9–12.
 • [13] The Acute Infarction Ramipril Efficacy (AIRE) Study Investigators. Effect of ramipril on mortality and morbidity of survivors of acute myocardial infarction with clinical evidence of heart failure. Lancet 1993;342(8875):821–8.
 • [14] Cleland JG, Erhardt L, Murray G, Hall AS, Ball SG. Effect of ramipril on morbidity and mode of death among survivors of acute myocardial infarction with clinical evidence of heart failure. A report from the AIRE Study Investigators. Eur Heart J 1997;18(1):41–51.
 • [15] Hall AS, Murray GD, Ball SG, od behalf of the AIRE Study Investigators. Follow-up study of patients randomly allocated ramipril or placebo for heart failure after myocardial infarction : AIRE Extension (AIREX) Study. Lancet;1997:349:1493.
 • [16] Ambrosioni E, Borghi C, Magnani B. The effect of the angiotensin-converting-enzyme inhibitor zofenopril on mortality and morbidity after anterior myocardial infarction. The Survival of Myocardial Infarction Long-Term Evaluation (SMILE) Study Investigators. N Engl J Med 1995;332(2):80–5.
 • [17] Torp-Pedersen C. Kober L. ISIS-4: a randomised factorial trial assessing early oral captopril, oral mononitrate, and intravenous magnesium sulphate in 58,050 patients with suspected acute myocardial infarction. ISIS-4 (Fourth International Study of Infarct Survival) Collaborative Group. Lancet 1995;345(8951): 669–85.
 • [18] Budaj A, Cybulski J, Cedro K, et al. Effects of captopril on ventricular arrhythmias in the early and late phase of suspected acute myocardial infarction. Randomized, placebo-controlled substudy of ISIS-4. Eur Heart J 1996;17(10):1506–10.
 • [19] Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nellinfarto Miocardico GISSI-3. effects of lisinopril and transdermal glyceryl trinitrate singly and together on 6-week mortality and ventricular function after acute myocardial infarction. Lancet 1994;343:1115–22.
 • [20] Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nellInfarto Miocardico. Six-month effects of early treatment with lisinopril and transdermal glyceryl trinitrate singly and together withdrawn six weeks after acute myocardial infarction: the GISSI-3 trial. J Am Coll Cardiol 1996;(2):337–44.
 • [21] Swedberg K, Held P, Kjejkshus J, et al. Effects of early administration of enalapril on mortality in patients with acute myocardial infarction: Results of the Cooperative North Scandinavian Enalapril Survival Study II (CONSENSUS II). N Engl J Med 1992;327:678.
 • [22] Piana RN, Wang SY, Friedman M, Sellke FW. Angiotensin-converting enzyme inhibition preserves endothelium-dependent coronary microvascular responses during short-term ischemia-reperfusion. Circulation 1996;93(3): 544–51.
 • [23] Wright RA, Flapan AD, Alberti KG, Ludlam CA, Fox KA. Effects of captopril therapy on endogenous fibrinolysis in men with recent, uncomplicated myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 1994;24(1):67–73.
 • [24] Soejima H, Ogawa H, Yasue H, et al. Angiotensin-converting enzyme inhibition reduces monocyte chemoattractant protein-1 and tissue factor levels in patients with myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 1999;34(4):983–8.
 • [25] van Gilst WH, Tio RA, van Wijngaarden J, de Graeff PA, Wesseling H. Effects of converting enzyme inhibitors on coronary flow and myocardial ischemia. J Cardiovasc Pharmacol 1992;19(Suppl 5):S134–9.
 • [26] Willenheimer R, Rydberg E, Oberg L, Juul-Moller S, Erhardt L. ACE inhibition with ramipril improves left ventricular function at rest and post exercise in patients with stable ischaemic heart disease and preserved left ventricular systolic function. Eur Heart J 1999;20(22): 1647–56.
 • [27] Schneider CA, Voth E, Moka D, et al. Improvement of myocardial blood flow to ischemic regions by angiotensin-converting enzyme inhibition with quinaprilat IV: a study using [15O] water dobutamine stress positron emission tomography. J Am Coll Cardiol 1999;34(4):1005–11.
 • [28] Mancini GB, Henry GC, Macaya C, ONeill BJ, et al. Angiotensin-converting enzyme inhibition with quinapril improves endothelial vasomotor dysfunction in patients with coronary artery disease. The TREND (Trial on Reversing ENdothelial Dysfunction) Study. Circulation 1996;94(3):258–65.
 • [29] Pedersen OD, Bagger H, Kober L, Torp-Pedersen C. Trandolapril reduces the incidence of atrial fibrillation after acute myocardial infarction in patients with left ventricular dysfunction. Circulation 1999;100(4):376–80.
 • [30] Prasad A, Husain S, Quyyumi AA. Effect of enalaprilat on nitric oxide activity in coronary artery disease. Am J Cardiol 1999;84(1):1–6.
 • [31] Domanski MJ, Exner DV, Borkowf CB, et al. Effect of angiotensin converting enzyme inhibition on sudden cardiac death in patients following acute myocardial infarction. A meta- analysis of randomized clinical trials. J Am Coll Cardiol 1999;33(3):598–604.
 • [32] Schulman SP, Weiss JL, Becker LC, et al. Effect of early enalapril therapy on left ventricular function and structure in acute myocardial infarction. Am J Cardiol 1995;76(11): 764–70.
 • [33] Leor J, Reicher-Reiss H, Goldbourt U, et al. Aspirin and mortality in patients treated with angiotensin-converting enzyme inhibitors: a cohort study of 11 575 patients with coronary artery disease. J Am Coll Cardiol 1999;33(7):1920–5.
 • [34] Mysak T, Cadario B. Acetyllalicylic Acid and Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors in Heart Failure: A Serious Hemodynamic Interaction? A Systematic Critique. Can J Hosp Pharm 2001;54:83–95.
 • [35] Bonarjee V, Dickstein K. How long should angiotenzin-converting enzyme inhibitors be given to patients following myocardial infarction: implication of the HOPE trial. Curr Control Trials Cardiovasc Med 2001;2:151–5.
 • [36] Flather MD, Yusuf S, Kober L, et al. Long-term ACE-inhibitor therapy in patients with heart failure or left-ventricular dysfunction: a systematic overview of data from individual patients. ACE-Inhibitor Myocardial Infarction Collaborative Group. Lancet 2000;355: 1575–81.
 • [37] Latini R, Tognoni G, Maggioni AP, et al. Clinical effects of early angiotensin-converting enzyme inhibitor treatment for acute myocardial infarction are similar in the presence and absence of aspirin: systematic overview of individual data from 96 712 randomized patients. Angiotensin-converting Enzyme Inhibitor Myocardial Infarction Collaborative Group. J Am Coll Cardiol 2000;35(7):1801–7.
 • [38] Wood DA, et al. For the EUROASPIRE Study Group. Clinical reality of coronary prevention guidelines: a comparison of EUROASPIRE I and II surveys in nine countries. Lancet 2001;357: 997–1003.

Sdílejte článek

Doporučené