Přeskočit na obsah

Možnosti použití desloratadinu u dětí

Desloratadin (descarboethoxyloratadine, DCL) je systémové, perorálně podávané, dlouhodobě účinné antihistaminikum bez vlivu na centrální nervový systém a bez kardiovaskulárních účinků. Řadí se do skupiny antihistaminik s imunomodulačními účinky. DCL je biologicky aktivní metabolit loratadinu, který vedle antihistaminového působení vykazuje řadu dalších antialergických a imunomodulačních efektů. DCL je indikován pro léčbu intermitentní i perzistující alergické rinokonjunktivitidy a pro léčbu chronické idiopatické kopřivky. Má rychlý nástup účinku, který přetrvává po dobu minimálně 24 hodin bez klinicky relevantní kumulace při opakovaném podání. Text diskutuje použití DCL u dětské populace. Doporučená denní dávka pro nejmenší děti ve věku 1–5 let je 1,25 mg jednou denně, pro děti ve věku 6–11 let 2,5 mg a pro osoby starší 12 let 5 mg. Vedle tabletové formy a ` 5 mg, určené pro pacienty od 12 let věku, je DCL k dispozici ve formě roztoku a nově také jako orálně dispergovatelné tablety.

Úvod

Desloratadin (DCL) patří mezi nejoblíbenější antihistaminika nejen u dospělých pacientů, ale také v pediatrické praxi. Přehledný článek o DCL byl v časopise Remedia publikován v roce 2007 [1], kam odkazuji pro informace o fyzikálních a chemických vlastnostech, mechanismu účinku, farmakodynamice a farmakokinetice a rovněž pro informace o klinických studiích na dospělé populaci. Tento text je zaměřen na shrnutí pediatrických klinických studií a zkušeností s léčbou dětské populace. DCL je v České republice indikován k léčbě pacientů s alergickými projevy intermitentní i perzistující alergické rýmy (dle starší klasifikace sezonní – SAR – a celoroční – PAR – alergické rýmy) včetně očních příznaků a k léčbě pacientů s chronickou idiopatickou kopřivkou.

Laboratorní studie u dětské populace

Graf 1 Parametry oxidativního stresu měřené v erytrocytech u dětských pacientů s perzistující alergickou rýmou. Graf znázorňuje srovnání pacientů léčených desloratadinem (před léčbou a po dvouměsíční léčbě) se zdravými jedinci (kontrolní skupina). Byla hodnocena enzymatická aktivita (A) katalázy, (B) superoxiddismutázy a dále (C) změna hladiny malondialdehydu. Jedná se o průměr (Ī směrodatná odchylka) šesti měření z šesti nezávislých opakování; podle [2] – Sadowska-Woda, et al., 2010; Hb – hemoglobin, U – jednotka enzymatické aktivity Sadowska-Woda a kol. [2] studovali vliv podávání DCL na vybrané ukazatele oxidativního stresu u dětských pacientů ve věku 3–10 let. Do studie bylo zahrnuto celkem 50 dětí (35 chlapců a 15 dívek) ve věku 3–10 let s perzistující alergickou rýmou. Kontrolní soubor tvořilo 11 zdravých dětí. Autoři hodnotili parametry oxidativního stresu před léčbou a po dvou měsících léčby 5 mg DCL denně. Léčba DCL normalizovala aktivitu superoxiddismutázy a katalázy a také tvorbu malondialdehydu (graf 1). Hladina plazmatických hydroperoxidů u léčených pacientů s perzistující alergickou rýmou byla proti neléčeným pacientům snížená, i když proti kontrolnímu souboru setrvala na vyšších hodnotách. DCL zvýšil hladinu celkového antioxidačního stavu, i když tento výsledek nedosáhl statistické významnosti. Autoři uzavírají, že oxidativní stres je součástí patogenetického mechanismu perzistující alergické rýmy a že DCL vykazuje antioxidační účinky in vivo.

Klinické studie a zkušenosti u dětské populace

Gupta a kol. [3] srovnávali populační farmakokinetiku DCL u dětí ve věku 6 měsíců až 2 let a u dospělé populace. Pro zmíněnou dětskou věkovou skupinu se pokusili stanovit nejvhodnější léčebnou dávku DCL. Zjistili, že sirup s obsahem DCL je bezpečnou možností léčby alergických stavů u malých dětí. Vhodnou dávkou DCL pro kojence od 6 měsíců do jednoho roku života je 1,0 mg/den a pro děti ve věku 1–2 let 1,25 mg/den. Tyto dávky vykazovaly podobnou AUC jako dávka 5,0 mg/den u dospělé populace.

Dizdar a kol. [4] zkoumali rozdíl v účinku DCL na projevy alergické rýmy vyvolané pylovými alergeny při pravidelném podávání a při aplikaci jen dle potřeby. Do studie bylo zahrnuto 37 dětí s alergickou rýmou, kterým byl v průběhu pylové sezony podáván DCL pravidelně, nebo jen při potížích. Vedle záznamů o záchranné medikaci a symptomovém skóre byla sledována nosní průchodnost a byly vyšetřeny zánětlivé markery. Před začátkem sezony a v jejím průběhu byl proveden metacholinový provokační test. Autoři shrnují, že léčba DCL dle potřeby byla stejně účinná jako pravidelná léčba. Spekulují ale, že pravidelná léčba by mohla v dlouhodobějším horizontu lépe ovlivňovat reaktivitu dýchacích cest.

Akustickou rinometrií se u 27 adolescentů ve věku 12–18 let trpících perzistující alergickou rýmou a léčených DCL zabývali Fomin a kol. [5]. Pacienti byli léčeni po dobu 90 dní 5 mg DCL jednou denně. Autoři zjistili statisticky významné zlepšení průměrných celkových symptomů ve druhém a třetím měsíci léčby a rovněž statisticky významné zlepšení objektivně měřitelných parametrů nosní průchodnosti (MCA2 po 30 dnech a VOL1 po 90 dnech léčby). Autoři uzavírají, že DCL může být vhodným lékem pro zvládání příznaků perzistující alergické rýmy, včetně nosní obstrukce.

K podobným závěrům dospěla také skupina Tassinari a kol. [6], která studovala efekt léčby DCL a kortikoidy (KS) u 455 dětí ve věku 6–12 let se sezonní nebo celoroční (nově spíše s intermitentní a perzistující) alergickou rýmou. Dvě třetiny dětí byly léčeny samotným DCL, třetina s přidáním KS (nazálních, inhalačních nebo systémových). Účinek léčby byl hodnocen na základě zmírnění tíže nosní kongesce, sekrece z nosu, svědění nosu a kýchání. Celkové skóre symptomů kleslo ze 7,44 na 2,04 u dětí léčených samotným DCL a ze 7,44 na 1,37 u dětí s přidanými KS. Významné zlepšení u pacientů léčených samotným DCL bylo zaznamenáno u kýchání, svědění nosu, nosní sekrece i nosní obstrukce. Nevyskytly se žádné závažné nežádoucí účinky, nejčastějším nežádoucím účinkem byla bolest hlavy. Autoři hodnotí, že léčba alergické rýmy DCL u věkové skupiny 6–12 let je vysoce účinná a současně bezpečná a dobře snášená.

U dětí se sezonní alergickou rýmou zkoumali efekt léčby DCL Rossi a kol. [7]. Autoři podávali alergickým dětem ve věku 6–12 let jednou denně 2,5 mg DCL ve formě sirupu po dobu 4 týdnů. Prokázali, že DCL účinně zmírňuje nebo odstraňuje příznaky sezonní alergické rýmy, konkrétně nosní sekreci, kýchání, svědění nosu a také ucpání nosu. U většiny dětí navíc došlo také ke zmírnění očních potíží.

V neintervenční, nekomparativní, multicentrické otevřené studii provedené v roce 2004 v ČR [8] byl 50 dětským pacientům ve věku 6–11 let s alergickou rýmou indukovanou pylem trav a/nebo pelyňku a s průduškovým astmatem podáván DCL v jedné denní dávce 5 ml sirupu (2,5 mg DCL) po dobu 14 dní. V průběhu léčby došlo ke zlepšení stavu u většiny sledovaných parametrů (sekrece z nosu, ucpání/zduření nosu, kýchání, svědění nosu, svědění a pálení očí, slzení, zarudnutí, pískoty, kašel, dyspnoe, tíže na hrudi). Pacienti hodnotili jako nejúčinnější vliv léčby DCL na sekreci z nosu, ucpání nosu, kýchání, svědění nosu, oční příznaky a kašel. Pozitivní efekt byl zaznamenán také u pískotů a dyspnoe. Bez statisticky významného zlepšení zůstal pocit tíže na hrudi. V objektivním lékařském hodnocení bylo nejlépe hodnoceno ovlivnění sekrece z nosu, ucpání nosu a oční symptomy, slaběji, ale statisticky významně byl zlepšen auskultační nález pískotů. V průběhu celé studie nebyl zaznamenán žádný nežádoucí účinek léčby. Tato studie potvrdila vysokou bezpečnost a velmi dobrou účinnost DCL u dětských pacientů trpících sezonní alergickou rinokonjunktivitidou v kombinaci s průduškovým astmatem.

Lékové formy

V České republice je DCL již řadu let k dispozici ve formě 5mg tablet (pro pacienty nad 12 let věku), nověji – pro děti od jednoho roku věku – také ve formě roztoku (2,5 mg v 5 ml).
Od roku 2011 je nově k dispozici také jako orálně dispergovatelné tablety (ODT). Nová léková forma ODT byla vyvinuta především pro vybrané skupiny pacientů. ODT mají speciální složení pomocných látek a neobsahují laktózu. Vlastní účinná látka je v tabletě ve formě rychle rozpustných granulí. Sliny v dutině ústní pronikají tvořícími se kanálky v pomocných látkách do tablety a v řádu vteřin způsobují rozpad tablety. Účinná látka se u ODT vstřebává už ve sliznici ústní dutiny (zvláště sublinguálně, v oblasti měkkého patra a bukální sliznice, kde je nízký stupeň keratinizace), dále ve faryngu a jícnu, spolknutá část potom také v žaludku a tenkém střevě [9]. ODT přinášejí řadu výhod zvláště pro pediatrické pacienty, kteří mají problémy s polykáním běžných tablet, ale také pro geriatrické pacienty a rovněž pro speciální skupiny pacientů s poruchou polykání (dysfagie, zvracení, dráždivý kašel, psychózy, ležící pacienti). Pro běžnou alergickou populaci nabízejí tyto tablety výhody v jednoduchosti a pohodlnosti dávkování – tablety jsou vhodné k užití bez nutnosti zapíjení vodou a díky orální absorpci účinné látky vykazují rychlejší nástup účinku. Proto se doporučují jako vhodná součást pohotovostního balíčku pro zvládání závažných alergických reakcí [10]. Desloratadin ve formě ODT je v České republice na trhu v síle 2,5 mg ODT (pro děti ve věku 6–11 let) a 5 mg ODT (od 12 let věku).

Závěr

DCL je moderní antihistaminikum, které vedle svého silného antihistaminového působení vykazuje řadu protizánětlivých a protialergických účinků na časnou i pozdní fázi alergické reakce. V klinických studiích i v klinické praxi byla prokázána vysoká účinnost a bezpečnost DCL při léčbě intermitentní a perzistující alergické rinokonjunktivitidy, a to včetně očních příznaků, a rovněž dobrý účinek na nosní kongesci, což je efekt, který léčba většinou ostatních antihistaminik nepřináší. Díky provázanosti horních a dolních dýchacích cest vede léčba DCL u pacientů s kombinací alergické rinokonjunktivitidy a alergického astmatu nejen k potlačení příznaků rýmy, ale rovněž ke zmírnění příznaků astmatu a ke zlepšení kvality života. Společnou alergologickou a dermatologickou indikací DCL je chronická idiopatická kopřivka. Výborná účinnost DCL, imunomodulační působení a vynikající bezpečnostní profil s minimálním potenciálem k lékovým interakcím a absencí účinků na CNS a kardiovaskulární systém jej předurčují k užití nejen u dospělé, ale i dětské populace trpící alergickými projevy. Nová léková forma ODT významně usnadňuje a zpříjemňuje použití DCL zvláště u pediatrických a geriatrických pacientů a u osob s různými poruchami polykání.

Seznam použité literatury

 • [1] Rybníček O. Desloratadin. Remedia 2007; 17: 6–12.
 • [2] Sadowska-Woda I, Bieszczad-Bedrejczuk E, Rachel M. Influence of desloratadine on selected oxidative stress markers in patients between 3 and 10 years of age with allergic perennial rhinitis. Eur J Pharmacol 2010; 640: 197–201.
 • [3] Gupta SK, Kantesaria B, Banfield C, Wang ZQ. Desloratadine dose selection in children aged 6 months to 2 years: comparison of population pharmacokinetics between children and adults. Br J Clin Pharmacol 2007; 64: 174–184.
 • [4] Dizdar EA, Sekerel BE, Keskin O, et al. The effect of regular versus on-demand desloratadine treatment in children with allergic rhinitis. Int J Ped Otorhinolaryngol 2007; 71: 843–849.
 • [5] Fomin ABF, Oliveira AGA, Pastorino AC, Jacob CMA. Acoustic rhinometry and symptoms score evaluation during the treatment with desloratadine in pediatric patients with allergic rhinitis. J Allergy Clin Immunol 2007; 119: S229.
 • [6] Tassinari P, Suarez, NR, Centeno J, et al. Improvement of symptoms in children 6 to 12 years with allergic rhinitis seen with desloratadine therapy with or without concomitant corticosteroids. J Allergy Clin Immunol 2007; 119: S63.
 • [7] Rossi GA, Tosca MA, Passalacqua G, et al. Evidence of desloratadine syrup efficacy and tolerability in children with pollen induced allergic rhinitis. Allergy 2005; 60: 416–417.
 • [8] Rybníček O, Cimrová H, Honomichlová H, et al. Účinnost a bezpečnost desloratidine sirupu u dětí s pylovými alergeny indukovanou alergickou rýmou a průduškovým astmatem. Alergie 2005; 2: 139–142.
 • [9] Danckwerts MP. Intraoral Drug Delivery: A Comparative Review. Am J Drug Delivery 2003; 1: 171–186.
 • [10] Goel H, Rai P, Rana V, Tiwary AK. Orally Disintegrating Systems: Innovations in Formulation and Technology. Recent Pat Drug Delivery Formul 2008; 2: 258–274.

Sdílejte článek

Doporučené