Přeskočit na obsah

Nová americká doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze – stručný přehled a kritický komentář

Souhrn:
Cífková R. Nová americká doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze – stručný přehled a kritický pohled. Remedia 2018; 28:155–157.
Americká doporučení pro prevenci, detekci, hodnocení a léčbu hypertenze z roku 2017 přinášejí novou definici hypertenze. Za hypertenzi jsou nyní považovány hodnoty krevního tlaku (TK) ≥ 130/80 mm Hg. Nová je i kategorizace TK. Zahájení antihypertenzní léčby je doporučeno u většiny pacientů při hodnotách TK ≥ 130/80 mm Hg. Pouze u osob v primární prevenci a s odhadovaným desetiletým rizikem kardiovaskulárního onemocnění < 10 % je doporučeno zahajovat léčbu při hodnotách TK ≥ 140/90 mm Hg. Pro většinu nemocných s hypertenzí je cílová hodnota TK < 130/80 mm Hg. Za léky první volby jsou považována thiazidová diuretika, blokátory kalciových kanálů a inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) nebo AT1 blokátory.

Key words: definition of hypertension – blood pressure categorization – threshold blood pressure values – goal blood pressure values.

Summary:
Cifkova R. New American guideline for the prevention, detection, evaluation and management of high blood pressure – a brief overview and critical comments. Remedia 2018; 28: 155–157.
The 2017 American guideline for the prevention, detection, evaluation and management of high blood pressure (BP) in adults provides a new definition of hypertension. Hypertension is now defined as a BP ≥130/80 mmHg. There is also a new BP categorization. Initiation of antihypertensive medication is recommended for most patients at BP values ≥130/80 mmHg. Only in individuals in primary prevention and at estimated 10‑year cardiovascular disease risk <10% is it recommended to initiate antihypertensive medication at BP values ≥140/90 mmHg. The goal BP for most patients with hypertension is <130/80 mmHg. For initiation of antihypertensive drug therapy, first‑line agents include thiazide diuretics, calcium‑channel blockers, and ACE inhibitors or ARBs.

Nová americká doporučení pro prevenci, detekci, hodnocení a léčbu hypertenze u dospělých byla prezentována a současně publikována v listopadu 2017 na kongresu Americké kardiologické asociace (American Heart Association, AHA) [1]. Rozsáhlý dokument je společným stanoviskem 11 odborných společností, kde dominantní a zastřešující úlohu sehrály Americká kardiologická společnost (American College of Cardiology, ACC) a AHA. Je poněkud překvapující, že mezi těmito společnostmi chybí American Academy of Family Physicians, která sdružuje téměř čtvrt milionu rodinných lékařů, a American College of Physicians, profesní sdružení asi 150 000 internistů.t1.jpg

Vydávání doporučených postupů je součástí oficiální politiky ACC a AHA; revize stávajících doporučení vycházejí přibližně v šestiletých intervalech. Jednotlivá doporučení jsou kvantifikována formou třídy doporučení (I–III) a úrovní důkazů (A–C).

Nová americká doporučení přinášejí revoluční změnu v definici hypertenze. Za hypertenzi jsou nyní povat2.jpgžovány hodnoty krevního tlaku (TK) ≥ 130/80 mm Hg.

Nová je i kategorizace TK (viz tab. 1). Je doporučeno měřit TK minimálně dvakrát a diagnóza hypertenze musí být potvrzena při nejméně dvou různých příležitostech. Nová definice a kategorizace hypertenze zvyšuje prevalenci hypertenze u americké dospělé populace na současných 45,6 %. Mírně narůstá i část populace (o 1,9 %), které je nově doporučeno užívání antihypertenziv [2]. Většina osob nově označených za hypertoniky se kvalifikuje na nefarmakologickou léčbu.t3.jpg

Je zdůrazněna správná technika měření TK včetně použití správného rozměru manžety. Pro potvrzení diagnózy hypertenze se doporučuje měření TK mimo ordinaci lékaře (v domácích podmínkách, 24hodinové ambulantní monitorování TK) (viz tab. 2). Při použití 24hodinového ambulantního monitorování TK je kladen důraz na vyloučení hypertenze bílého pláště a na detekci maskované hypertenze u léčených pacientů.

Relativně dost prostoru je věnováno lékům a látkám, které mohou zvyšovat TK, a pozornost je upřena též na sekundární hypertenzi. Laboratorní vyšetření jsou rozdělena do dvou skupin ‒ základní a fakultativní (tab. 3).

 

Kdy je doporučeno zahájení antihypertenzní léčby

 • sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění (KVO) u pacientů s klinicky manifestním KVO a s průměrným systolickým krevním tlakem (STK) ≥ 130 mm Hg nebo s průměrným diastolickým krevním tlakem (DTK) ≥ 80 mm Hg.
 • V primární prevenci KVO u dospělých s odhadovaným desetiletým rizikem KVO na podkladě aterosklerózy více než 10 % a s průměrným STK ≥ 130 mm Hg nebo s průměrným DTK ≥ 80 mm Hg.
 • V primární prevenci KVO u dospělých s odhadovaným desetiletým rizikem KVO na podkladě aterosklerózy méně než 10 % a s průměrným STK ≥ 140 mm Hg nebo s průměrným DTK ≥ 90 mm Hg.
 • Za léky první volby jsou považována thiazidová diuretika, blokátory kalciových kanálůinhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) nebo AT1 blokátory.

Betablokátory nejsou uvedeny mezi léky první volby, protože v obecné populaci méně snižují riziko cévních mozkových příhod (CMP) než blokátory kalciových kanálů a thiazidová diuretika [3,4]. U černošské populace má iniciální léčba hypertenze obsahovat thiazidové diuretikum nebo blokátor kalciových kanálů.

Betablokátory jsou doporučovány jako léky volby u onemocnění hrudní aorty a dále u pacientů se stabilní ischemickou chorobou srdeční (ICHS), kde jsou jednoznačně indikovány u nemocných po infarktu myokardu a se stabilní anginou pectoris. Léčba hypertenze u pacientů se stabilní ICHS by měla být vždy zahajována betablokátory a inhibitory ACE nebo AT1 blokátory, další léky jsou přidávány podle potřeby (blokátory kalciových kanálů – dihydropyridiny, thiazidová diuretika nebo antagonisté mineralokortikoidních receptorů) k dosažení cílových hodnot TK.o1.jpg

Zahájení antihypertenzní léčby dvěma léky první volby z různých skupin je doporučeno u dospělých ve stadiu 2 hypertenze a s průměrným TK > 20/10 mm Hg nad cílovou hodnotou.

Po zahájení léčby hypertenze nebo po úpravě medikace je třeba provádět kontrolní vyšetření ke zjištění adherence a odpovědi na terapii v měsíčních intervalech do dosažení cílových hodnot (obr. 1).

 

Cílové hodnoty krevního tlaku pro pacienty s hypertenzí

 • Pro dospělé se známým KVO nebo s desetiletým rizikem KV příhod < 10 % je doporučen TK < 130/80 mm Hg.
 • Pro dospělé bez dalších markerů zvýšeného rizika KVO lze patrně doporučit TK < 130/80 mm Hg.

Cílové hodnoty TK < 130/80 mm Hg jsou doporučeny i při většině doprovodných onemocnění (stabilní ICHS, srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí levé komory, chronické renální onemocnění) (tab. 4). U pacientů s akutním intracerebrálním krvácením a s hodnotami TK > 220 mm Hg je vhodné snížit TK intravenózním podáním antihypertenziv a TK těsně monitorovat. Prudké snížení TK na hodnoty < 140 mm Hg není doporučováno a může býtt4.jpg potenciálně škodlivé.

Odborné společnosti American Academy of Family Physi­ciansAmerican College of Physicians vydaly počátkem roku 2017 doporučení pro farmakologickou léčbu hypertenze u dospělých ve věku nad 60 let [5], kde ve shodě se stávajícími evropskými doporučeními [6] je navrhováno zahajovat farmakologickou léčbu při hodnotách STK ≥ 150 mm Hg s cílem dosáhnout hodnoty STK < 150 mm Hg. U pacientů po předchozí CMP nebo tranzitorní ischemické atace (TIA) je doporučena hodnota cílového STK < 140 mm Hg. Nižší hodnoty cílového STK (< 140 mm Hg) je možno doporučit individuálně i u nemocných bez předchozí CMP nebo TIA.

Cílové hodnoty v současných amerických doporučeních jsou silně ovlivněny studií SPRINT (Systolic Blood Pressure Intervention Trial) [7], kde však byl TK měřen jinou technikou (automated office BP readings, automatické měření TK v ordinaci) bez přítomnosti personálu. Bylo prokázáno, že hodnoty TK měřené tímto způsobem jsou významně nižší než hodnoty měřené standardní technikou v ordinaci lékaře [8,9]. Studie SPRINT sice prokázala významný pokles počtu sledovaných příhod v intenzivně léčené skupině, ale tento rozdíl byl způsoben především snížením dekompenzace srdečního selhání, které je považováno za tzv. měkký sledovaný parametr (soft endpoint). Intenzivní léčba hypertenze s cí­lo­vou hodnotou STK < 120 mm Hg byla provázena větším výskytem nežádoucích příhod včetně akutního poškození ledvin nebo akutního renálního selhání.

Kritické hlasy na adresu nové definice hypertenze [10] a cílových hodnot TK [11] přicházejí již i z USA.

 

Závěr

Nová americká doporučení pro prevenci, detekci, hodnocení a léčbu hypertenze u dospělých přinášejí novou definici hypertenze (TK ≥ 130/80 mm Hg). Zahájení antihypertenzní léčby je doporučeno u většiny pacientů při hodnotách STK/DTK ≥ 130/80 mm Hg. Pouze u osob v primární prevenci a s odhadovaným desetiletým rizikem KVO méně než 10 % je doporučeno zahajovat léčbu při hodnotách TK ≥ 140/90 mm Hg.

Seznam použité literatury

 • [1] Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, Casey DE Jr, Collins KJ, Dennison Himmelfarb C, DePalma SM, Gidding S, Jamerson KA, Jones DW, ­MacLaughlin EJ, Muntner P, Ovbiagele B, Smith SC Jr, Spencer CC, Stafford RS, Taler SJ, Thomas RJ, Williams KA Sr, Williamson JD, Wright JT Jr. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 2017 Nov 7; pii: S0735‑1097(17)41518‑X; doi: 10.1016/j.jacc.2017.11.005. [Epub ahead of print]
 • [2] Muntner P, Carey RM, Gidding S, et al. Potential U.S. Population Impact of the 2017 ACC/AHA High Blood Pressure Guideline. J Am Coll Cardiol 2018; 71: 109‒118.
 • [3] Law MR, Morris JK, Wald NJ. Use of blood pressure lowering drugs in the prevention of cardiovascular disease: meta‑analysis of 147 randomised trials in the context of expectations from prospective epidemiological studies. BMJ 2009; 338: b1665.
 • [4] Thomopoulos C, Parati G, Zanchetti A. Effects of blood pressure‑lowering on outcome incidence in hypertension: 5. Head‑to‑head comparisons of various classes of antihypertensive drugs‑overview and meta‑analyses. J Hypertens 2015; 33: 1321‒1341.
 • [5] Qaseem A, Wilt TJ, Rich R, et al.; Clinical Guidelines Committee of the American College of Physicians and the Commission on Health of the Public and Science of the American Academy of Family Physicians. Pharmacologic Treatment of Hypertension in Adults Aged 60 Years or Older to Higher Versus Lower Blood Pressure Targets: A Clinical Practice Guideline From the American College of Physicians and the American Academy of Family Physicians. Ann Intern Med 2017; 166: 430‒437.
 • [6] Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, Redón J, Zanchetti A, Böhm M, Christiaens T, Cifkova R, De Backer G, Dominiczak A, Galderisi M, Grobbee DE, Jaarsma T, Kirchhof P, Kjeldsen SE, Laurent S, Manolis AJ, Nilsson PM, Ruilope LM, Schmieder RE, Sirnes PA, Sleight P, Viigimaa M, Waeber B, Zannad F; Task Force Members. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J Hypertens 2013; 31: 1281–1357.
 • [7] SPRINT Research Group, Wright JT Jr, Williamson JD, Whelton PK, et al. A Randomized Trial of Intensive versus Standard Blood‑Pressure Control. N Engl J Med 2015; 373: 2103‒2116.
 • [8] Filipovský J, Seidlerová J, Kratochvíl Z, et al. Automated compared to manual office blood pressure and to home blood pressure in hypertensive patients. Blood Press 2016; 25: 228‒234.
 • [9] Wohlfahrt P, Cífková R, Movsisyan N, et al. Threshold for diagnosing hypertension by automated office blood pressure using random sample population data. J Hypertens 2016; 34: 2180‒2186.
 • [10] Messerli FH, Rimoldi SF, Bangalore S. Changing definition of hypertension in guidelines: how innocent a number game? Eur Heart J 2018 Jan 9; doi: 10.1093/eurheartj/ehx806. [Epub ahead of print]
 • [11] Messerli FH, Bangalore S. Lowering the Thresholds of Diseases: Is Anyone Still Healthy? J Am Coll Cardiol 2018; 71: 119‒121.

Sdílejte článek

Doporučené