Přeskočit na obsah

Nová antimykotika – jaká jsou a co přinášejí

Mezi „tradiční“ antimykotika [22] se systémovým účinkem se řadí jednak skupina polyenů, mezi které patří konvenční amphotericin B (c-AmB) [20, 21] a amphotericiny na tukovém nosiči – lipidový komplex amphotericinu B (ABLC) [23], koloidní disperze amphotericinu B (ABCD), jednak skupina triazolů 1. generace, tj. fluconazol [17] a itraconazol [19], a skupina antimetabolitů (flucytosin) [18].

V posledních letech rozšířily paletu triazolových antimykotik nové preparáty 2. generace. Voriconazol, analog fluconazolu, je již u nás běžně dostupný, posaconazol, analog itraconazolu, má za sebou první klinické zkušenosti (klinické studie fáze III), o ravuconazolu je dosud nejvíce zpráv z preklinických studií. Objevila se zcela nová skupina – echinokandiny (caspofungin, micafungin, anidulafungin), z nichž je u nás dostupný caspofungin. Jejich pozice v léčbě nejčastějších invazivních mykóz je vyjádřena ve společném stanovisku několika odborných společností [24]. Jedná se zejména o „změnu" v léčbě 1. linie invazivní aspergilózy, kde se lékem volby stal voriconazol, dále o rozšíření vhodných antimykotik v 1. linii léčby invazivní kandidózy a kandidémie o caspofungin a voriconazol a o pozice těchto léků v empirické léčbě. V krátkém přehledu si povšimneme, jaké změny nová antimykotika přinesla. Na cestě do praxe jsou i další preparáty – skupina pradimicinů (benanomycin A), nikkomyciny (nikkomycin Z), liposomální nystatin.

Triazoly

Charakteristika skupiny

Chemicky jde o azoly s různě velkou molekulovou hmotností (nejmenší molekulu má fluconazol 306,6 kD a voriconazol 349,3 kD, itraconazol 705,64 kD), které se liší v dílčí změně molekuly, což s sebou nese rozdílné fyzikálně-chemické vlastnosti (rozpustnost ve vodě, rozdílnou vazbu na plazmatické bílkoviny) a i rozdílné antimykotické spektrum. Z fyzikálně-chemických charakteristik vyplývají farmakokinetické a farmakodynamické vlastnosti včetně cesty biotransformace (obr. 1).

Kliknutím obrázek zvětšíte

Mechanismus účinku

Mechanismus účinku triazolů (tab. 1), blokáda syntézy ergosterolu v buněčné membráně houby prostřednictvím inhibice fungálního cytochromu P-450, je vlastní celé skupině (obr. 2).

Kliknutím obrázek zvětšíte

Postupným vývojem od azolů (miconazol, ketoconazol) k triazolům 1. a 2. generace se zvyšuje antifungální specificita. To znamená, že u vyšších generací triazolů je ovlivnění cytochromu P-450 v lidské buňce (hepatocytu) nevýznamné. Např. v případě voriconazolu je selektivita 3–5x vyšší než u itraconazolu a ketoconazolu, ale cca 10x menší než u fluconazolu. Až na jednu výjimku je účinek triazolů in vivo fungistatický jak na kvasinky, tak i na vláknité houby, jen voriconazol má u vláknitých hub in vivo fungicidní efekt. Z experimentálních studií mechanismu účinku triazolů na aspergily lze předpokládat, že antifungálního účinku se účastní ještě jiný mechanismus, který na rozdíl od polyenů a echinokandinů brání konidiaci (= tvorba asexuálních reprodukčních spór – konidií) aspergilů, a to v pořadí účinnosti: voriconazol >> ravuconazol > posaconazol > itraconazol [58].

Kliknutím obrázek zvětšíte

Spektrum účinku

Spektrum účinku triazolů (tab. 2) se od éry fluconazolu postupně rozšiřuje. Již itraconazol je účinný proti kmenům kandid rezistentním vůči fluconazolu (C. krusei, C. glabrata) a proti aspergilům.

Kliknutím obrázek zvětšíte

Voriconazol, posaconazol i ravuconazol jsou účinné proti celému spektru kandid, (C. albicans i non-albicans) včetně fluconazol-rezistentních [40, 47]. Voriconazol je v případě C. krusei dokonce ve většině případů účinný i při rezistenci na amphotericin B [36]. Voriconazol je proti kandidám 4–16x účinnější než fluconazol a 2–8x účinnější než itraconazol, a to včetně C. krusei a C. glabrata. U určitého procenta kmenů C. glabrata (5,5 % – [11]) lze pozorovat zkříženou rezistenci všech tří triazolů (vyšší minimální inhibiční koncentrace – MIC) [49]. Rezistence je jednak způsobena zvýšenou expresí genů CDR1, CDR2 a MDR1 kódujících činnost refluxní pumpy, jednak mnohočetnou mutací genu ERG11 kódujícího strukturu místa zásahu triazolů [37]. Posaconazol je proti kandidám stejně účinný jako itraconazol a 8x více než fluconazol. Podobně jako u voriconazolu jsou MIC vyšší u fluconazol-rezistentních kmenů. Proti aspergilům je MIC posaconazolu při stejných miligramových dávkách 3–20x nižší než MIC itraconazolu a konvenčního amphotericinu B (c-AmB). Ravuconazol je účinný proti většině fluconazol-rezistentních kmenů kandid, ale některé z nich (C. tropicalis, C. glabrata) a dále Cryptococcus neoformans jsou citlivé méně [8].

Do spektra účinku všech tří triazolů patří dále aspergily v pořadí citlivosti in vitro: voriconazol (98%), posaconazol (98%), ravuconazol (92%), proti konvenčním antimykotikům: amphotericin B (89%) a itraconazol (72%) [48]. Voriconazol má fungicidní efekt [1], navíc je také účinný (nejvíce ze všech moderních triazolů) proti bakteriím rodu Fusarium spp., vůči kterým byl dosud omezeně účinný jen amphotericin B (AmB), stejná situace platí i v případě Scedosporium spp. [7]. Do jeho spektra účinku patří i Cryptococcus spp. [53]. V některých případech byla pozorována zkřížená rezistence A. fumigatus na triazoly a současně „supercitlivost" A. fumigatus vůči voriconazolu a ravuconazolu [43]. To předpokládá ještě jiný, rozdílný mechanismus jak účinku, tak i rezistence. Aktivita voriconazolu proti A. fumigatus je in vitro vyšší než aktivita itraconazolu. Posaconazol je vedle standardního spektra účinný proti zygomycetám (Rhizopus spp.) [56], ravuconazol, srovnatelně s itraconazolem, in vitro účinnost také prokázal [41, 48].

Farmakokinetika

Vysoká dostupnost voriconazolu při perorálním podání umožňuje v klinické praxi bez prodlevy účinku zaměnit nitrožilní formu za perorální. Stejné vlastnosti má i fluconazol. Výhodou perorální formy voriconazolu je i možnost nahradit nitrožilní formu v případě renální insuficience, kdy vehikulum perorálního voriconazolu, derivát cyklodextranu, renální poškození neprohlubuje a nedochází k jeho kumulaci. Perorální podání itraconazolu ve formě kapslí se pro nejistou resorpci (cca 40–50 %) k léčbě těžkých mykóz nehodí, použití je problematické i v profylaxi. Tento nedostatek částečně vyřešila perorální soluce. Dnes je dostupná také nitrožilní forma itraconazolu. Vazba voriconazolu na bílkoviny plazmy je nižší než u itraconazolu, ale vyšší než u fluconazolu (tab. 3), průnik do CNS a likvoru je však dobrý a na zvířecím modelu (křeček) dosahovala koncentrace v likvoru 50 % plazmatické koncentrace a v mozkové tkáni ještě koncentrací 2x vyšších.

Kliknutím obrázek zvětšíte

Fluconazol jako jediný je kvantitativně (97 %) vylučován močí v nezměněné formě, ostatní triazoly podléhají kvantitativní biotransformaci v játrech systémem izoenzymů cytochromu P-450. Z kompetice o tento enzymatický systém vyplývají četné lékové interakce. Voriconazol je substrátem a inhibitorem CYP 2C9, 2C19 a 3A4, proto je nutné sledovat kontraindikace vyplývající ze závažných lékových interakcí. Mezi tyto léky patří např. dlouhodobě působící barbituráty, carbamazepin, sirolimus, terfenadin, rifampicin, rifabutin, astemizol, cisaprid, chinidin a další, pečlivé sledování je nutné při současné aplikaci Vinca alkaloidů [57]. Jak je všeobecně známo, v podobné situaci je také itraconazol. Biotransformaci voriconazolu ovlivňuje i genetický polymorfismus CYP 2C19. Zhruba 3–5 % bělochů tak metabolizuje voriconazol pomaleji nebo naopak rychleji, zdá se však, že tato skutečnost nemá klinický korelát [57]. Dávky voriconazolu je nutné redukovat až při těžkém jaterním poškození (Child-Pugh 8–9).

Klinické použití triazolů u nejzávažnějších oportunních mykóz

Kandidóza – rozšíření 1. linie léčby invazivní kandidózy a kandidémie

Dosavadní algoritmus léčby invazivní kandidózy a kandidémie shrnul Rex a kol. [51] a další [32]. U hemodynamicky stabilních nemocných bez neutropenie byl první volbou fluconazol (10 mg/kg/den), ale jeho použití bylo do jisté míry omezeno na C. albicans. V případě hemodynamicky nestabilních nemocných byl první volbou konvenční amphotericin B (c-AmB) následovaný po 3–7 dnech fluconazolem. Voriconazol v primární léčbě kandidémie u pacientů bez neutropenie ve srovnávací studii [35] proti výše uvedenému konvenčnímu postupu (c-AmB/fluconazol) prokázal stejnou účinnost. Rozšířil tak 1. linii léčby invazivní kandidózy a kandidémie. Volba postupu z klinického hlediska tak umožňuje vzít v úvahu další vlastnosti (toxicita–tolerance, cesta biotransformace, lékové interakce...) použitelných antimykotik, mezi něž patří i caspofungin (viz níže) (tab. 4) [30].

Kliknutím obrázek zvětšíte

Role fluconazolu je v případě kandidové infekce zřejmá (slizniční formy, hepatolienální kandidóza...), itraconazol nemá v případě těžkých mykotických infekcí ověřenou roli v adekvátních studiích. Perorální formy itraconazolu totiž často nedosahují terapeutických koncentrací, proto léčba často selhává a nejvyšší využití je v profylaxi [15, 16]. Ani použití nitrožilní formy itraconazolu nelze dosud opřít o kvalitní studie, dobrý účinek však lze předpokládat, i když stále vyvolává polemiku [29]. Problémem jsou i lékové interakce (viz výše). Postavení posaconazolu není zatím definitivně určeno, ze studií na zvířatech se však ukazuje, že je účinnější než fluconazol a itraconazol. Má široké spektrum účinku, jeho zásadním přínosem je efekt proti zygomycetám, zatím je dostupný pouze v perorální formě. Voriconazol je stejně účinný jako fluconazol u jícnové kandidózy (celková odpověď – RR: voriconazol 98,3 % vs 95,1 % fluconazol) [2].

Aspergilóza – voriconazol je novým lékem 1. volby invazivní aspergilózy

Dosud byl lékem volby amphotericin B nebo jeho deriváty na lipidových nosičích. Byl i základem různých kombinací [54]. V randomizované srovnávací studii invazivní aspergilózy dosáhl voriconazol proti konvenčnímu amphotericinu B (c-AmB) [25] poprvé lepších výsledků než dosud užívaný c-AmB (celková odpověď: RR 52,8 %, kompletní odpověď: CR 20,8 %, částečná odpověď: PR 31,9 % vs RR 31,6 % , CR 16,5 %, PR 15,0 %). Rozdíl v RR mezi oběma rameny byl 21,2 %. Voriconazol dosáhl statisticky významně lepších výsledků i z hlediska přežití (70,8 % vs 57,9 %). Také tolerance voriconazolu byla lepší, významně vyšší počet nemocných dokončil plánovanou 12týdenní léčbu. Voriconazol tak byl registrován jako lék 1. volby u invazivní aspergilózy. Hlubší analýza této studie [5] se zaměřila na efekt 2. linie léčby, tj. na úspěch léčby po přechodu (z důvodů intolerance nebo nedostatečného účinku) z voriconazolu, resp. z c-AmB na jiné, konvenčně dostupné antimykotikum. Analýza prokázala lepší efekt u skupiny začínající v 1. linii voriconazolem (RR = 53 %) než ve skupině primárně léčených c-AmB (RR = 33 %) (p < 0,01). Ze závěru studie vyplývá další podpora pro nasazení voriconazolu v 1. linii léčby u invazivní aspergilózy. Pozice itraconazolu (nitrožilní forma) je ve 2. linii léčby [55], na malém souboru [6] prokázal účinnost (RR) u 15/31 nemocných. Chybí srovnávací studie, které by jeho pozici upřesnily. Amphotericiny, které trvale prokazují dobrou efektivitu [27], tvoří dnes 2. linii léčby stejně jako echinokandiny (viz níže). Pozice ostatních triazolů není dosud určena, ještě v této indikaci neproběhly relevantní klinické studie.

Echinokandiny

Chemicky jde o lipopeptidy o velké molekulové hmotnosti kolem 1 200 kD se zcela odlišným mechanismem účinku od ostatních skupin antimykotik, cestou biotransformace mimo enzymatický systém cytochromu P-450, což jednak umožňuje jejich použití v kombinaci prakticky se všemi ostatnímu antimykotiky a jednak s tím souvisí i minimum lékových interakcí. Charakteristika skupiny viz obr. 3, tab. 5.

Kliknutím obrázek zvětšíte

Kliknutím obrázek zvětšíte

Mechanismus účinku

Cílovou strukturou antimykotického zásahu je enzymatický komplex b-1,3-D-glukan syntetáza nezbytný pro tvorbu buněčné stěny (tab. 1, obr. 2). Fungální stěna (na rozdíl od buněčné membrány) se skládá z polysacharidů b-(1,3)-D-glukanu, b-(1,4)-D-glukanu a b-(1,6)-D-glukanu, dále z chitinu, mannanu (kandidy) nebo galaktomannanu (aspergily), z a-glukanů a dalších glykoproteinů. Buněčná stěna je svým složením zcela odlišná od savčích buněk, proto je vhodným místem selektivního antifungálního zásahu. Echinokandiny zabrání specifickou a nekompetitivní inhibicí b-1,3-D-glukan syntetázy polymeraci glukanu, hlavní složky buněčné stěny většiny patogenních hub [3, 9, 26].

Spektrum účinku

Echinokandiny mají široké spektrum účinku (tab. 6, 7), mezi něž patří kandidy včetně rezistentních na triazoly, aspergily, cystická forma Pneumocystis jiroveci (dříve P. carinii) [4], nejsou však účinné proti Cryptococcus neoformans [3, 13, 26].

Kliknutím obrázek zvětšíte

Kliknutím obrázek zvětšíte

Citlivost vůči Aspergillus fumigatus (MIC) může být kolísavá a nemusí vždy vyjadřovat účinnost echinokandinů v klinické praxi, proto se uvádí také hodnota MEC (minimální efektivní koncentrace) (tab. 8) [14]. Hranice citlivosti (MIC) pro caspofungin nebyly dosud jednoznačně určeny [26].

Kliknutím obrázek zvětšíte

V tab. 8 je pro srovnání uvedena citlivost A. fumigatus vůči novým triazolům a echinokandinům, tab. 9 srovnává citlivost 74 vybraných vzácnějších kmenů vláknitých hub vůči anidulafunginu, voriconazolu a amphotericinu [44].

Echinokandiny (caspofungin a micafungin) a lipidové formy amphotericinu B (liposomální AmB a lipidový komplex AmB – ABLC) – mají na rozdíl od jiných antimykotik schopnost zabránit kandidám v tvorbě biofilmu na umělém povrchu (katétry) [34].

Kliknutím obrázek zvětšíte

Caspofungin a micafungin vykazují u Candida albicans po jednohodinové expozici in vitro významně delší (5–6 hodin) postantifungální efekt (PAFE = doba nutná k reparaci poškozené buněčné stěny po expozici antimykotiku) ve srovnání s triazoly (0,5 hod). V případě Aspergillus fumigatus vykazoval dlouhý PAFE (7–8 hodin) pouze amphotericin B, zatímco triazoly a echinokandiny jen velmi krátký (0,5 hodiny) [39].

Farmakokinetika echinokandinů

Velká molekulová váha echinokandinů je důvodem velmi nízké perorální resorpce (caspofungin 0,2 %), proto jsou pouze v nitrožilní formě [9]. Farmakokinetika je lineární s biologickým poločasem 8–13 hodin, což umožňuje dávkování jednou denně. Rozdíly mezi jednotlivými echinokandiny viz tab. 10.

Kliknutím obrázek zvětšíte

Cesta biotransformace není dosud plně objasněna, kvantitativní degradace probíhá dominantně v játrech neoxidativní cestou (hydrolýzou a N-acetylací) mimo enzymatický systém cytochromu P-450. Neaktivní metabolity (kromě micafunginu) jsou vylučovány stolicí. V játrech, ve slezině, ve střevě a v plicích dosahují echinokandiny stejných koncentrací jako v plazmě, v moči, mozko- míšním moku a ve sklivci jsou hladiny zanedbatelné. Na rozdíl od triazolů je např. caspofungin velmi špatným substrátem pro enzymatický systém cytochromu P-450, proto i lékové interakce jsou minimální [9, 26, 57]. Jeho plazmatickou koncentraci zvyšuje pouze ciclosporin (AUC o cca 35 % – plocha pod křivkou plazmatické koncentrace), sám zůstává neovlivněn a přitom může dojít k elevaci jaterních enzymů. Podobným způsobem interaguje rifampicin. Koncentrace tacrolimu je mírně snížená (20 %) bez významného klinického korelátu, mycophenolat zůstává neovlivněn. Interakce caspofunginu s virostatiky u nemocných s HIV je mírně snížená. Významné je, že nedochází k interakci s ostatními antimykotiky (voriconazol, itraconazol, amphotericin B), proto je možné tyto léky kombinovat [64]. K mírnému urychlení clearance caspofunginu dochází při současném podání se silnými inhibitory a induktory jaterního metabolismu (efavirenz, phenytoin, nevirapin, nelfinavir, carbamazepin, dexamethason) a v těch případech je vhodné zvýšit denní dávku na 70 mg. Farmakokinetika se nemění ani u vyšších věkových skupin, dávku není nutné upravovat ani při snížené funkci ledvin, pouze při těžším poškození jater je nutné dávku redukovat na polovinu.

Klinické použití echinokandinů u nejzávažnějších oportunních mykóz

Kandidóza

Ze všech uvedených echinokandinů jsou největší zkušenosti s caspofunginem a jeho postavení se opírá o kvalitní studie. V ostatních případech probíhají zatím klinické studie fáze II a III. Caspofungin (n = 109) v léčbě invazivní kandidózy a kandidémie proti c-AMB (n = 115) dosáhl ve dvojitě slepé studii [42] celkově podobných výsledků (celková odpověď – RR 73,4 % vs 61,7 %) a ve specifikované skupině lepších výsledků (RR 80,7 % vs 64,9 %). Soubor nemocných byl stratifikován podle skóre APACHE II a neutropenie. Caspofungin se tak stal dalším z léků 1. volby pro invazivní kandidózu [61].

Micafungin ve srovnávací studii fáze III(n = 523) vs fluconazol (200 mg/den) u jícnové kandidózy dosáhl stejných výsledků (87,7 % vs 88,0 %) hodnocených endoskopicky po 14 dnech [63]. Anidulafungin v klinické studii fáze II u invazivní kandidózy a kandidémie dosáhl na konci léčby celkové odpovědi u 84 %, 90 % a 89 % při dávkách 50 mg, 75 mg a 100 mg/den [33].

Aspergilóza

Caspofungin byl registrován jako lék 2. linie na základě výsledků léčby invazivní aspergilózy dosažených po selhání dosavadní (konvenční) léčby amphotericinem nebo itraconazolem. V nekomparativní otevřené studii [38] byla celková odpověď na caspofungin 45 % (37/83), z toho bylo 32/64 (50 %) s invazivní aspergilózou a 3/13 (23 %) s diseminovanou formou. Dosud není provedena žádná studie, která by ozřejmila, zda v této indikaci předčí voriconazol zaujímající dosud pozici léku 1. linie. Zatím se z ojedinělých zpráv zdá, že kombinace obou preparátů přináší dobré výsledky i v případě rezistence na některý z nich. Přehled dosavadních studií přináší Denning [9].

Empirické použití triazolů a echinokandinů

Empirické podání antimykotik je stále jejich nejčastější indikací, a to v případech, kdy se nepodaří izolovat infekční agens (= horečky neznámé etiologie) a kdy horečka přetrvává i po několika dnech adekvátní antibiotické terapie.

Triazoly

Ve srovnávací otevřené studii u nemocných s febrilní neutropenií voriconazol (n = 415) vs L-AmB (n = 422) [60] byly výsledky (RR– celková odpověď) v rameni s voriconazolem v celkovém hodnocení kompozitního skóre horší: 26 % vs 30,6 %, a to i hraničně statisticky (při CI 95% v intervalu – 10,6 % až 1,6 %). (Kritéria použitá v kompozitním skóre: 1. bez relapsu infekce, 2. přežití 7 dní po skončení léčby, 3. předčasné přerušení léčby, 4. odeznění horečky během neutropenie, 5. úspěšná léčba 1. linií studovaných antimykotik). Nepodařilo se tak prokázat stejnou účinnost voriconazolu jako L-AmB, tj. voriconazol nedosáhl „non-inferiority" (limit tzv. non-inferiority je do minus 10 %). Tento výsledek byl stejný i v podskupinách bez závislosti na tom, zda nemocní dostávali granulocytární růstové faktory (G-CSF) nebo ne, stejně tak byl nezávislý i na podané (či nepodané) antimykotické profylaxi. Ve skupině s voriconazolem však došlo u významně menšího počtu nemocných k selhání léčby (breakthrough) (1,9 % n = 8 vs 5 % n = 21, p = 0,02) a tento rozdíl byl nejvýznamnější v podskupině nejrizikovějších nemocných (allogenní i autologní transplantace kostní dřeně, intenzivní léčba akutní leukémie). U dokumentovaných infekcí selhal v případě aspergilové infekce Vori versus L-AmB u 4 vs 13 nemocných, u kandidóz u 2 vs 6, u zygomykóz u 2 vs 0. Jde o velmi rozsáhlou a seriózní studii (počet nemocných, srovnání proti AmBisomu), která staví voriconazol do 1. linie empirické léčby u nejtěžších nemocných, zejména akutních hemoblastóz. Výsledky této studie vyvolaly kritickou diskusi o metodice hodnocení empirických studií.

Echinokandiny

Ve dvojitě slepé prospektivní srovnávací studii [62] caspofungin vs AmBisom u febrilní neutropenie dosáhl caspofungin non-inferiority, tj. srovnatelných výsledků (ORR /celková klinická odpověď: 33,9 % vs 33,7 %) s lepší tolerancí léčby. Caspofungin se tak zařadil do širší palety 1. linie empirické antimykotické léčby.

Přehled nejvýznamnějších empirických studií přináší souhrnně tab. 11.

Kliknutím obrázek zvětšíte

Kombinace triazolů a echinokandinů

Rozdílné mechanismy účinku triazolů a echinokandinů vedly k předpokladu možnosti synergistického antimykotického účinku těchto dvou skupin. In vitro studie kombinací caspofungin + voriconazol [45] synergistický efekt v 87,5 % proti aspergilům potvrdily. Přesvědčivé závěry přinesly pokusy na králících, kde kombinace micafungin + ravuconazol u invazivní aspergilózy [46] významně snížila mortalitu i další sledované parametry – celkovou infekční nálož, koncentraci galaktomannanu v plazmě, rozsah plicních infiltrátů na CT. Úspěšná byla i kombinace voriconazol + caspofungin v pokuse na křečkovi [31]. Zkušenosti u člověka jsou zatím prezentovány formou kazuistik, jsou však velmi přesvědčivé. Jedna z nich uvádí úspěšnou léčbu invazivní aspergilózy, která se objevila u nemocného s mnohočetným myelomem po autologní transplantaci kostní dřeně i přes zajištění voriconazolem. Přidáním caspofunginu došlo k vyhojení a následné úspěšné alogenní transplantaci kostní dřeně, aniž by došlo k relapsu infekce [10].

Závěr

Moderní antimykotika obohatila léčebné možnosti závažných mykotických infekcí. V kontrolovaných klinických studiích prokázala stejnou a lepší účinnost ve srovnání s konvenčními preparáty. Možnost kombinací dvou skupin se synergistickým účinkem dává předpoklady dosažení ještě lepších výsledků s nadějí na záchranu těch, u kterých monoterapie selhala.

Seznam použité literatury

 • [1] Abraham OC, Manavathu EK, Cutright JL, Chandrasekar PH. In vitro susceptibilities of Aspergillus species to voriconazole, itraconazole, and amphotericin B. Diagn Microbiol Infect Dis 1999; 33: 7–11.
 • [2] Ally R, Schurmann D, Kreisel W, et al., Esophageal Candidiasis Study Group. A Randomized, Double-Blind, Double-Dummy, Multicenter Trial of Voriconazole and Fluconazole in the Treatment of Esophageal Candidiasis in Immunocompromised Patients. Clin Infect Dis 2001; 33: 1447–1454.
 • [3] Arathoon EG. Clinical efficacy of echinocandin antifungals Current Opinion in Infectious Diseases 2001; 4: 685–691.
 • [4] Barlett MS, Current VL, Goheen MP, et al. Semisynthetic echinocandins affect cell wall disposition of Pneumocystis carinii in vitro and in vivo. Antimicrob A Chemother 1996; 40: 1811–1816.
 • [5] Boucher HW, Herbrecht R, Bennett JE, et al. The Strategy of Following voriconazole (VRC) vs Amphotericin B (AMB) with Other Licensed Antifungal Therapy (OLAT) for Primary Therapy of Invasive Aspergillosis (IA) Citation: 43rd ICAAC Abstracts, American Society for Microbiology 2003; 446: Abstract: M-964.
 • [6] Caillot D, Bassaris H, McGeer, et al. Intravenous itraconazole followed by oral itraconazole in the treatment of invasive pulmonary aspergillosis in patients with hematologic malignancies, chronic granulomatous disease, or AIDS. Clin Inf Disease 2001; 33: 83–90.
 • [7] Carrillo AJ, Guarro J. In Vitro Activities of Four Novel Triazoles against Scedosporium spp. Antimicrob Agents Chemother 2001; 45 (7): 2151–2153.
 • [8] Cuenca-Estrella M, Gomez-Lopez A, Mellado E, Garcia-Effron G, Rodriguez-Tudela JL. In vitro activities of ravuconazole and four other antifungal agents against fluconazole-resistant or -susceptible clinical yeast isolates Antimicrob Agents Chemother 2004; 48: 3107–3111.
 • [9] Denning DW. Echinocandin antifungal drugs. The Lancet 2003; 362: 1142–1151.
 • [10] Dinser R, Grgic A, Kim YJ, et al. Successful treatment of disseminated aspergillosis with the combination of voriconazole, caspofungin, granulocyte transfusions, and surgery followed by allogenic blood stem cell transplantation in a patient with primary failure of an autologous stem cell graft. Eur J Haematol 2005; 74: 438–441.
 • [11] Drago M, Scaltrito MM, Morace G, and GISIA-2 Group. In vitro activity of voriconazole and other antifungal agents against clinical isolates of Candida glabrata and Candida krusei. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2004; 23: 619–624.
 • [12] Ernst EJ. Investigational Antifungal Agents. Pharmacotherapy 2001; 21: 165–174.
 • [13] Feldmesser M, Kress Y, Mednick A, Casadevall A. The effect of echinocandin analogue caspofungin on the cell wall glucan synthesis by Cryptococcus neoformans. J Inf Dis 2000; 182: 1791–1795.
 • [14] Ganesan LT, Manavathu EK, Cutright JL, et al. In-vitro activity of nikkomycin Z alone and in combination with polyenes, triazoles or echinocandins against Aspergillus fumigatus. Clin Microbiol Infection 2004; 10: 961.
 • [15] Glasmacher A, Hahn C, Leutner C, et al. Break-through invasive fungal infections in neutropenic patients after prophylaxis with itraconazole. Mycoses 1999; 42: 443–451.
 • [16] Glasmacher A, Prentice A, Gorschlüter M, et al. Itraconazole Prevents Invasive Fungal Infections in Neutropenic Patients Treated for Hematologic Malignancies: Evidence From a Meta-Analysis of 3597 Patients. J Clin Oncol 2003; 15: 4615–4626.
 • [17] Haber J. Fluconazol. Lékový profil. Remedia 1992; 4–5: 209–216.
 • [18] Haber J, Klener P. Amfotericin B a 5-Fluorocytosin v léčbě systémových mykóz. Remedia 1992; 6: 301–305.
 • [19] Haber J. Itraconazolum. Remedia 1993; 3: 329–336.
 • [20] Haber J. Amfotericin B. Lékový profil. Remedia 1994; 5: 274–284.
 • [21] Haber J. Amfotericin B v Intralipidu. Remedia 1994; 5: 317–318.
 • [22] Haber J, Otčenášek M. Antimykotika používaná k léčbě systémových mykóz. Remedia-Klinická mikrobiologie 1998; 2: 108–115.
 • [23] Haber J. Lipidový komplex amfotericinu B. Remedia 2001; 5: 298–307.
 • [24] Haber J, et al. Stanovisko odborných společností k indikaci a použití antimykotik se systémovým účinkem. Anest Intenz Med 2005; 1: 72–77.
 • [25] Herbrecht R, et al. Voriconazole versus amphotericin B for primary therapy of invasive aspergillosis. NEJM 2002; 347: 408–415.
 • [26] Hoang A. Caspofungin Acetate: An Antifungal Agent. Am J Health-Syst Pharm; 2001; 58: 1206–1214.
 • [27] Chandrasekar PH, Ito JI. Amphotericin B Lipid Complex in the Management of Invasive Aspergillosis in Immunocompromised Patients. Clin Infect Diseases 2005; 40: S392–S400.
 • [29] Chiou CC, Groll AH, Walsh TJ. New Drugs and Novel Targets for Treatment of Invasive Fungal Infections in Patients with Cancer. Oncologist 2000; 5: 120–135.
 • [30] Karthaus M, Cornely OA, Ullmann AJ. Comment on: Itraconazole versus fluconazole for antifungal prophylaxis. Ann Intern Med 2004; 140: 579–580.
 • [31] Karthaus M, Cornely OA. Recent developments in the management of invasive fungal infections in patients with hematological malignancies. Ann Hematol 2005; 84: 207–216.
 • [32] Kirkpatrick WR, Perea S, Coco BJ, Patterson TF. Efficacy of Caspofungin Alone and in Combination with Voriconazole in a Guinea Pig Model of Invasive Aspergillosis. Antimicrob Agents Chemother 2002; 46: 2564–2568.
 • [33] Kontoyiannis DP, Bodey GP, Mantzoros CS. Fluconazole vs amphotericin B for the management of candidaemia in adults: a meta-analysis. Mycoses 2001; 44: 125–135.
 • [34] Krause DS, Reinhardt J, Vazquez JA, et al. Phase 2, Randomized, Dose-Ranging Study Evaluating the Safety and Efficacy of Anidulafungin in Invasive Candidiasis and Candidemia. Antimicrob Agents Chemother 2004; 48: 2021–2024.
 • [35] Kuhn DM, George T, Chandra J, et al. Antifungal Susceptibility of Candida Biofilms: Unique Efficacy of Amphotericin B Lipid Formulations and Echinocandins. Antimicrob Agents Chemother 2002; 46: 1773–1780.
 • [36] Kullberg BJ, Pappas P, Ruhnke M. et al. Voriconazole compared to a strategy of amphotericin B followed by fluconazole for treatment of candidaemia in non-neutropenic patients. 14th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), Prague June 2004; Abstract: M-1761.
 • [37] Lee KJ, Peters D, Obias AA, et al. Activity of voriconazole agains Candida albicans and Candida krusei isolated since 1984. Intern J Antimicrob Agents 2000; 16: 205–209.
 • [38] Li X, Brown N, Chau A, et al. Changes in susceptibility to posaconazole in clinical isolates of Candida albicans. J Antimicrob Chemotherapy 2004; 53: 74–80.
 • [39] Maertens J, Raad I, Petrikkos G, et al. Caspofungin Salvage Aspergillosis Study Group. Efficacy and safety of caspofungin for treatment of invasive aspergillosis in patients refractory to or intolerant of conventional antifungal therapy. Clin Infect Dis 2004; 39: 1563–1571.
 • [40] Manavathu EK, Ramesh MS, Baskaran I, et al. A comparative study of the post-antifungal effect (PAFE) of amphotericin B, triazoles and echinocandins on Aspergillus fumigatus and Candida albicans. J Antimicrob Chemother 2004; 53: 386–389.
 • [41] ]Marco F, Danés C, Almela M. et al. Trends in frequency and in vitro susceptibilities to antifungal agents, including voriconazole and anidulafungin, of Candida bloodstream isolates. Results from a six-year study (1996–2001). Diagnost Microbiol Inf Dis 2003; 46: 259–264.
 • [42] Minassian B, Huczko E, Washo T, et al. In vitro activity of ravuconazole against Zygomycetes, Scedosporium and Fusarium isolates Clin Microbiol Infect 2003; 9: 1250–1252.
 • [43] Mora-Duarte J, Betts R, Rotstein C, et al. Comparison of caspofungin and amphotericin B for invasive candidiasis. N Engl J Med 2002; 347: 2020–2029.
 • [44] Mosquera J, Denning DW. Azole Cross-Resistance In Aspergillus Fumigatus. Antimicrob Agents Chemother 2002; 46: 556–557.
 • [45] Odabasi Z, Paetznick VL, Rodriguez JR, et al. In Vitro Activity of Anidulafungin against Selected Clinically Important Mold Isolates. Antimicrob Agents Chemotherapy 2004; 48: 1912–1915.
 • [46] Perea S, Gonzalez G, Fothergill AW, et al. In Vitro Interaction of Caspofungin Acetate with Voriconazole against Clinical Isolates of Aspergillus spp. Antimicrob Agents Chemother 2002; 46: 3039–3041.
 • [47] Petraitis V, Petraitiene R, Sarafandi AA, et al. Combination Therapy in Treatment of Experimental Pulmonary Aspergillosis: Synergistic Interaction between an Antifungal Triazole and an Echinocandin. J Infect Diseases 2003; 187: 1834–1843.
 • [48] Pfaller MA, Jones RN, Doern GV, et al. International surveillance of blood stream infections due to Candida species in the European SENTRY program: Species distribution and antifungal susceptibility including the investigational triazole and echinocandin agents. Diagn Microbiol Infect Dis 1999; 35: 1–25.
 • [49] Pfaller MA, Messer SA, Hollis RJ, Jones RN; SENTRY Participants Group. Antifungal Activities of Posaconazole, Ravuconazole, and Voriconazole Compared to Those of Itraconazole and Amphotericin B against 239 Clinical Isolates of Aspergillus spp. and Other Filamentous Fungi: Report from SENTRY Antimicrobial Surveillance Program 2000. Antimicrob Agents Chemother 2002; 46: 1032–1037.
 • [50] Pfaller MA, Messer SA, Boyken L, et al. Cross-Resistance between Fluconazole and Ravuconazole and the Use of Fluconazole as a Surrogate Marker To Predict Susceptibility and Resistance to Ravuconazole among 12,796 Clinical Isolates of Candida spp. J Clin Microbiol 2004; 42: 3137–3141.
 • [51] Rex JH, Bennett JE, Sugar AM, et al. A randomized trial comparing fluconazole with amphotericin B for the treatment of candidemia in patients without neutropenia. Candidemia Study Group and the National Institute. N Engl J Med 1994; 331: 1325–1330.
 • [52] Rex JH, Walsh TJ, Sobel JD, et al. Practice Guidelines for the Treatment of Candidiasis. Clin Inf Diseases 2000; 30: 662–678.
 • [53] Rex JH, Pappas PG, Karchmer AV, et al. A Randomized and Blinded Multicenter Trial of High-Dose Fluconazole plus Placebo versus Fluconazole plus Amphotericin B as Therapy for Candidemia and Its Consequences in Nonneutropenic Subjects. Clin Inf Dis 2003; 36: 1221–1228.
 • [54] Serrano MC, Valverde-Conde A, Chávez. In vitro activity of voriconazole, itraconazole, caspofungin, anidulafungin (VER002, LY303366) and amphotericin B Against aspergillus spp. Diagn Microbiol Inf Dis 2003; 45: 131–135.
 • [55] Steinbach WJ, Stevens DA, Denning DW. Combination and Sequential Antifungal Therapy for Invasive Aspergillosis: Review of Published In Vitro and In Vivo Interactions and 6 281 Clinical Cases from 1966 to 2001. Clin Inf Diseases 2003; 37: S188–S224.
 • [56] Stevens DA, Lee JY. Analysis of compassionate use itraconazole therapy for invasive aspergillosis by the NIAID Mycoses Study Group criteria. Arch Intern Med 1997; 157: 1857–1862.
 • [57] Sun QN, Fothergill AW, McCarthy DI. In Vitro Activities of Posaconazole, Itraconazole, Voriconazole, Amphotericin B, and Fluconazole against 37 Clinical Isolates of Zygomycetes. Antimicrob Agents Chemother 2002; 46: 1581–1582.
 • [58] Ullmann AJ, Review ofi the safety, tolerability, and drug interactions of the new antifungal agents caspofiungin and voriconazole. Current Med Research Opinion 2003; 19: 263–271.
 • [59] Varanasi NL, Baskaran I, Alangaden GJ, Chandrasekar PH, Manavathu EK. Novel effect of voriconazole on conidiation of Aspergillus species. Internat Journal Antimicrob Agents 2004; 23: 72–79.
 • [60] Walsh TJ, Finberg RW, Arndt C, et al. Liposomal Amphotericin B for Empirical Therapy in Patients with Persistent Fever and Neutropenia. N Engl J Med 1999; 340: 764–771.
 • [61] Walsh TJ (A), Pappas P, Winston DJ, et al. Voriconazole Compared with Liposomal Amphotericin B for Empirical Antifungal Therapy in Patients with Neutropenia and Persistent Fever. N Engl J Med 2002; 346: 225–234.
 • [62] Walsh TJ (B). Echinocandins an advance in the primary treatment of invasive candidiasis. N Engl J Med 2002; 347: 2001.
 • [63] Walsh JT, Teppler H, Donowitz GR, et al. Caspofungin versus Liposomal Amphotericin B for Empirical Antifungal Therapy in Patients with Persistent Fever and Neutropenia. N Engl J Med 2004; 351: 1391–1402.
 • [64] de Wet NTE, Bester AJ, Viljoen JJ, et al. A randomized, double blind, comparative trial of micafungin (FK463) vs. fluconazole for the treatment of oesophageal candidiasis. Aliment Pharm Therap 2005; 21: 899–907.
 • [65] Jarvis B, Figgitt DP, Scott LJ. Micafungin. Drugs 2004; 64: 969–982.

Sdílejte článek

Doporučené