Přeskočit na obsah

Novinky v léčbě hepatocelulárního karcinomu

Hepatocelulární karcinom (HCC) je nejčastějším primárním nádorem jater. Základním rizikovým faktorem vzniku HCC je v naprosté většině případů chronické jaterní onemocnění, obvykle jaterní cirhóza, vzniklá na podkladě abúzu alkoholu nebo infekce virem hepatitidy B a C. Jedinou potenciálně kurativní metodou je chirurgická léčba (resekce či transplantace). Pro další nemocné jsou alternativou nechirurgické postupy v podobě transarteriální chemoembolizace a lokálních ablačních technik (radiofrekvenční ablace, alkoholizace, kryoterapie, laserová ablace). Nyní se znovu do léčby pacientů s pokročilým HCC zařazuje v minulosti opomíjená zevní radioterapie. Z léčiv podávaných systémově dosahuje zatím nejlepších výsledků u pacientů s pokročilým hepatocelulárním karcinomem sorafenib. I přes značné pokroky v terapii je dosud diagnóza hepatocelulárního karcinomu spojena se špatnou prognózou. Vzhledem k velkému počtu možných léčebných postupů je v případě terapie hepatocelulárního karcinomu nutno využít multidisciplinárního přístupu a péče o nemocné by tak měla být soustředěna do center s potřebným personálním a technickým vybavením.

Úvod

Hepatocelulární karcinom (HCC) představuje 90 % všech primárních jaterních malignit. Nejvyšší incidence dosahuje v oblasti východní Asie – 100/100 000 obyvatel – zatímco v Severní Americe či Evropě dosahuje incidence 2 až 11 případů na 100 000 obyvatel. Incidence v ČR byla v roce 2004 u mužů 9,7/100 000, u žen pak 5,5/100 000 [1]. I přes pokroky v diagnostice a léčbě nepřesahuje pětileté přežití pacientů s hepatocelulárním karcinomem 2 % [2].

Základním rizikovým faktorem vzniku HCC je v naprosté většině případů chronické jaterní onemocnění, obvykle jaterní cirhóza, vzniklá na podkladě abúzu alkoholu nebo infekce virem hepatitidy B a C. Z dalších rizikových faktorů vzniku HCC je třeba zmínit chemické kancerogeny (hydrazin, trichlorethylen, vinylchlorid), léčiva (steroidní hormony, fenobarbital) nebo jiné přírodní látky (aflatoxin, ricinový olej), případně vzácnější chronická onemocnění jater, jako například hemochromatóza, Wilsonova choroba či porphyria cutanea tarda. Do určité míry zvyšují riziko vzniku i poruchy lipidového metabolismu na podkladě obezity či diabetu mellitu [3]. Přesný mechanismus kancerogeneze však zatím není znám.

Pro rozhodnutí o léčbě je důležité jak zhodnocení základních charakteristik tumoru prostřednictvím TNM klasifikace, tak posouzení stavu jaterního parenchymu dle Childova-Pughova skóre (tab. 1) či dle Okudovy klasifikace (tab. 2). V neposlední řadě je třeba věnovat pozornost prognostickým faktorům, mezi něž řadíme vaskulární invazi, grading, multiplicitu tumoru a hladinu AFP (a-fetoprotein) v séru.

Chirurgická léčba

Chirurgická léčba (resekce či transplantace jater) je jediná potenciálně kurativní metoda, 5 let po resekci tumoru přežívá 60–70 % pacientů [4]. Její výsledek závisí nejen na lokalizaci a velikosti ložiska, ale především na funkční schopnosti jater. Childova-Pughova klasifikace a jaterní rezerva úzce koreluje s pooperační prognózou pacienta. Radikální resekci tumoru podstupuje pouze kolem 20–30 % pacientů. Je indikována u pacientů s dobrými jaterními funkcemi, ve stadiu cirhózy A dle Childa, bez portální hypertenze a s dobrým výsledkem clearance indocyaninové zeleně (ICG). Operační mortalita je v rozmezí 4–8 %, morbidita se pohybuje mezi 20–25 %. U pacientů bez cirhotického postižení jater či s postižením stadia Child A je parciální hepatektomie spojena s 5letým přežitím až u 70 % nemocných [4]. U pacientů s cirhózou klasifikace Child B a C je pooperační mortalita vyšší [6]. Po radikální resekci HCC představuje celkové 5leté přežití 30–50 %, ale k recidivě dochází do pěti let až u 70 % pacientů [5], z nichž pouze u 20 % lze provést další resekci. Pětiletého přežití bez známek nemoci dosahuje méně než 20 % pacientů. V případě recidivy je sice možná rehepatektomie, tu lze však provést pouze u malého počtu pacientů. V ostatních případech, pokud je to technicky možné, lze využít lokálních ablačních technik.

Transplantace jater

Pro některé pacienty je nejvhodnější léčbou hepatocelulárního karcinomu transplantace jater. Dochází při ní nejen k odstranění vlastního maligního ložiska a případných dalších dosud neverifikovaných ložisek, ale je současně vyřešena i jaterní cirhóza. Dle zahraničních studií se 5leté přežití u pacientů transplantovaných pro HCC prakticky rovná 5letému přežití u pacientů po transplantaci jater bez nádorového postižení a představuje kolem 70 % s rizikem recidivy nižším než 15 % [6–9].

Podmínkou pro zařazení pacientů do transplantačního programu je splnění tzv. milánských kritérií: játra postihuje pouze jeden tumor velikosti do 5 cm nebo maximálně 3 tumory menší než 3 cm, není přítomna vaskulární invaze či postižení lymfatických uzlin [6]. Případně pomáhají diagnózu upřesnit rozšířená, tzv. sanfranciská kritéria (UCSF kritéria): jeden tumor velikosti do 6,5 cm nebo 2–3 tumory, největší z nich velikosti do 4,5 cm, kdy celkový průměr tumorů nepřesahuje 8 cm. Po transplantaci je nutné trvalé užívání imunosupresiv, což kromě dalších vedlejších účinků vede také ke zvýšení rizika vzniku jiných malignit.

I když je transplantační léčba limitována omezeným počtem dárcovských orgánů a svou roli v neposlední řadě hrají i ekonomické faktory, u každého vhodného pacienta by měl být tento terapeutický postup zvážen. Celosvětově je však nedostatek vhodných dárců a s tím souvisí i odklad transplantace a dlouhá doba na „waiting listu“, což ale neplatí pro ČR. Proto se diskutuje o úloze jaterní resekce či lokoregionálních ablačních metod u pacientů zařazených na čekací listinu ještě před transplantací. Adam a kol. na svém souboru 358 pacientů prokázali, že resekce jater před následnou transplantací je spojena s vyšší peroperační mortalitou, vyšším rizikem recidivy a nižším přežitím těchto pacientů [10]. Naopak Belghiti ve svém menším souboru pacientů tyto závěry nepotvrdil a navrhuje resekci jater před transplantací zařadit mezi léčebné strategie u pacientů s HCC [11]. Jistý konsenzus přináší Poon ve své retrospektivní studii, kde uvádí, že u malých lézí pacientů s cirhózou stadia Child A je primární resekce před transplantací rozumným postupem [12].

Obecně jsou pacienti čekající na transplantaci jater hodnoceni podle tzv. kritérií MELD. Jedná se o „Model for End-Stage Liver Disease (MELD)“, který byl zaveden pro upřednostnění některých pacientů dle jejich aktuálního zdravotního stavu. Představuje numerické skóre, které určuje, jak urgentně potřebuje pacient být transplantován v následujících 3 měsících. Toto skóre je spočteno na základě věku pacienta, hodnoty bilirubinu, INR a koncentrace kreatininu v séru. Před indikací jakéhokoliv chirurgického výkonu je však třeba předem zhodnotit velikost tumoru, počet ložisek a jejich lokalizaci v játrech, vaskulární invazi a invazi do pouzdra jater. Musí být vyloučena i extrahepatální diseminace. Bohužel dosud neexistuje žádná randomizovaná studie srovnávající jednotlivé chirurgické techniky, a není tedy ani jednoznačně stanovena metoda léčby první volby. Resekce jater je ve většině případů indikována u pacientů se solitárním tumorem a dobrou jaterní funkcí. Oproti tomu je transplantace vhodnou léčbou především pro pacienty s poruchou jaterní funkce (Child-Pugh B–C). Celkově však chirurgickou léčbu podstupuje jen menší počet pacientů.

Nechirurgické postupy

Pro další nemocné jsou alternativou nechirurgické postupy v podobě transarteriální chemoembolizace a lokálních ablačních technik (radiofrekvenční ablace, alkoholizace, kryoterapie, laserová ablace). Pětiletého přežití je u pacientů léčených těmito metodami dosahováno ve 40–50 %, celkové přežití a léčebná odpověď však nedosahuje výsledků resekce či transplantace jater [13–17]. Nevýhodou těchto technik je vysoké procento lokálních recidiv a často nutnost většího počtu zákroků.

Standardně je prováděna embolizace či chemoembolizace (transcatheter arterial chemoembolization – TACE) (obr. 1, 2). Princip vychází z poznatku, že hepatocyty jsou ze 70–80 % zásobeny krví z portální vény, zatímco tumor je z 80 % zásoben hepatální arterií, což má nejen diagnostický, ale především terapeutický význam. Jako vazookluzivní materiál je užíván spongostan (želatinová pěna, v krevním řečišti se odbourá řádově po týdnech) či lipiodol (jodový ethylester mastných kyselin, po intraarteriální aplikaci je jeho retence v ložisku až 1 rok). K chemoembolizaci jsou nejčastěji volena cytostatika mitomycin C, adriamycin a cisplatina. Nově lze také použít mikrosféry na bázi hydrogelu, na kterém je navázáno cytostatikum – nejčastěji doxorubicin. Tím dosáhneme hned několika účinků najednou. Jednak mikrosféry působí vazookluzivně, jednak se z nich cytostatikum uvolňuje postupně a dlouhodobě. Tím lze dosáhnout vyšší koncentrace cytostatika přímo v ložisku a systémové působení (tedy koncentrace cytostatika v krevním séru) je mnohem nižší.

Bylo pozorováno statisticky významné prodloužení celkové doby přežití u pacientů léčených chemoembolizací oproti pacientům se symptomatickou terapií [18]. Tato metoda by však neměla být užívána jako metoda první volby, neboť přináší horší výsledky než chirurgické či perkutánní metody léčby. TACE je indikována pro pacienty s inoperabilním hepatocelulárním karcinomem s jaterní cirhózou A–B dle Childa-Pugha, absencí portální trombózy, arteriovenózních shuntů, extrahepatálního postižení či renální insuficience. Při použití TACE byla publikovaná mortalita 4,3 %, morbidita 23 %, a to zvláště ve skupině pacientů s velikostí tumoru > 10 cm a s hladinou sérového albuminu nižší než 35 g/l [19]. Paliativní efekt TACE u inoperabilního HCC představuje lokální kontrolu tumoru v 15–60 % případů a 5leté přežití v rozmezí 8–43 %. V případě neoadjuvantního podání společně s dalšími ablativními technikami, jako např. alkoholizace (PEI) či radiofrekvenční ablace (RFA), dosahuje lokální kontroly tumoru v rozmezí 80–96 %. Před transplantací lze pomocí TACE dosáhnout 5letého přežití u 59–93 % pacientů [20]. Chemoembolizace jednoznačně prodlužuje celkové přežití pacientů s inoperabilním hepatocelulárním karcinomem [18].

Další z možností lokálního ošetření je alkoholizace ložisek HCC (percutaneous ethanol injection – PEI), která spočívá v perkutánní injekci 96% ethanolu do ložiska; při této aplikaci dochází k denaturaci bílkovin, nekróze nádorových buněk, narušení endotelií, trombóze drobných cév a k následné ischemické nekróze, což způsobí 70–100% koagulační nekrózu tumoru. U pacientů léčených PEI, jejichž onemocnění bylo klasifikováno stupněm Child A, bylo pozorováno 5leté přežití ve 44 %, u pacientů ve stadiu Child B ve 34 %; 3leté přežití bylo zaznamenáno v 63 % u pacientů se solitární lézí, v 31 % u pacientů s mnohočetným postižením. Indikace perkutánní alkoholizace je nejvhodnější u pacientů s velikostí tumoru do 3 cm, který se vyskytuje maximálně ve 3 ložiscích s klasifikací jaterní cirhózy Child A nebo B [21]. Tato metoda je efektivní u 90–100 % pacientů s HCC velikosti do 2 cm, u 70 % nemocných při velikosti ložiska 2–3 cm a 50% úspěšnosti dosahuje u pacientů s velikostí tumoru 3–5 cm [22]. Mortalita se pohybuje v rozmezí 0–0,1 %, morbidita pak v rozmezí 1,7–3,2 % [13]. Kromě intratumorální aplikace ethanolu lze s obdobným efektem aplikovat i kyselinu octovou.

Další léčebnou metodou u pacientů s HCC je radiofrekvenční ablace (RFA), viz obr. 3. Jedná se o intervenční výkon prováděný za kontroly CT nebo peroperačně. Principem je nekróza buněk způsobená lokální produkcí tepla při zavedení radiofrekvenční sondy do tumoru. Užívá se generace vysokofrekvenčního proudu 100–200 kHz a teploty vyšší než 50 °C. RFA lze provést buď perkutánně pod kontrolou CT v analgosedaci, eventuálně v celkové anestezii, nebo peroperačně v celkové anestezii pod kontrolou zraku či ultrazvuku. Je indikována u ložisek o velikosti 3–5 cm (dle charakteru užité sondy i 7 cm). Tuto metodu lze kombinovat s chemoembolizací, případně s alkoholizací. RFA není indikována u difuzního postižení jater hepatocelulárním karcinomem, maximálně lze takto ošetřit 3–5 ložisek, většinou však ne ve stejné době. Mortalita spojená s tímto výkonem představuje 0–0,3 % [23, 24]. Pětiletého přežití dosahuje 33–40 % pacientů [15, 16]. Radiofrekvenční ablace může také doplnit resekční výkon na játrech v případě, že některé z ložisek není resekabilní. Podle studie čínských autorů publikované v roce 2006 je celkové přežití i čas do progrese u pacientů s neresekabilním HCC léčených chemoembolizací srovnatelný jako u pacientů léčených radiofrekvenční ablací [25]. U tumorů menších než 2 cm je efekt RFA shodný s efektem PEI, představuje však menší počet zákroků, u tumorů nad 2 cm je účinnější RFA než PEI [26–28]. Jedním zákrokem RFA lze dosáhnout u tumorů menších než 3 cm kompletní nekrózy v 88–98 % a u tumorů velikosti 3–5 cm lze nekrózu vyvolat v 80–90 %.

Jednotlivé lokální ablační techniky lze mezi sebou kombinovat. V recentně publikované studii byl hodnocen efekt RFA s alkoholizací nebo bez ní. Bylo potvrzeno, že kombinace RFA-PEI je lepší pro lokální kontrolu tumoru a celkové přežití než RFA samostatně. Zajímavé však bylo, že křivka přežití byla lepší v případě kombinační terapie pouze u tumorů velikosti 3–5 cm, ne však pro pacienty s tumory do 3 cm či o velikosti nad 5–7 cm. Pětileté přežití u pacientů léčených RFA-PEI bylo 49,3 % proti 35,9 % u pacientů léčených pouze RFA. Procento lokálních recidiv bylo signifikantně nižší u pacientů léčených kombinační terapií ve srovnání s pacienty léčenými pouze RFA [29]. Ukazuje se, že u ložisek, která jsou menší než 3 cm, má RFA přibližně stejný léčebný efekt jako chirurgická resekce, s výhodou nízké morbidity a mortality [30]. Pokud je ale tumor resekabilní a nejsou jiné kontraindikace, měla by být volena přednostně chirurgická léčba. V případě kombinace RFA s dalšími léčebnými modalitami (např. TACE, PEI atd.) je možné ovlivnit i ložiska větších rozměrů. Společně s chirurgickou resekcí umožňuje rovněž RFA zvýšit radikální resekabilitu HCC.

K dalším lokálním ablativním technikám patří kryoterapie, při níž dochází k aplikaci tekutého dusíku do tkáně tumoru zavedením kryosondy a následnému zmrazení tkáně. Tuto techniku je možno použít u tumorů menších než 3 cm, přináší však více komplikací, kratší dobu přežití a vyšší riziko recidivy než RFA. Zhou ve své studii popsal 5leté přežití 37,9 % u pacientů léčených multimodálně a 26,9 % u pacientů léčených pouze kryoterapií [31]. Lokální recidiva se objevuje do 15 měsíců u 13,5 % pacientů léčených kryoterapií, na rozdíl od RFA, kde dochází ve stejné době k lokální recidivě u 2,2 % léčených pacientů [32]. Morbidita je v rozmezí 8–41 %, nejčastěji v podobě hemoperitonea, abscesu, případně léze žlučových cest [33]. V našich podmínkách se však jedná spíše o metodu experimentální.

Laserová terapie (laser interstitial thermal therapy – LITT) užívá k dosažení léčebného efektu v tkáni tumoru infračervené paprsky přenášené prostřednictvím tenkých optických vláken. Ve studii se 74 pacienty bylo 5letého přežití dosaženo u 15 % z nich, s lokální recidivou 1,6–6 % v rozmezí 1–5 let [34].

Zvláště v asijských zemích je používána perkutánní mikrovlnná koagulační terapie (PMCT), RFA je však ve srovnání s touto metodou účinnější s delší dobou přežití, menším množstvím recidiv a komplikací [35].

Zevní radioterapie, v minulosti opomíjená vzhledem k špatné toleranci jater, se nyní znovu zařazuje do léčby pacientů s pokročilým HCC, ať už v podobě zevní konformní radioterapie s využitím lineárního urychlovače či protonového záření, které dosahuje velmi povzbudivých výsledků [36]. Na některých světových pracovištích se lze setkat i s metodou selektivní vnitřní radioterapie (selective internal radiation therapy – SIRT) v podobě radioembolizace, kdy je spolu s vazookluzivním materiálem do tumoru aplikován i radionuklid, jako například Yttrium-90 Microspheres nebo 131I-lipiodol, případně 188Re-lipiodol. Výsledky z dosud publikovaných nerandomizovaných studií prokazují dobrou toleranci a slibný efekt [37, 38]. Ve studii se 40 pacienty, kdy byl 131I-lipiodol podáván intraarteriální injekcí s opakováním po 3 měsících, bylo dosaženo 47,5 % celkové odpovědi s mediánem přežití 27 měsíců [39].

Farmakoterapie

Chemoterapie

Jednou z dalších možností je systémová léčba, která však vzhledem k primární chemorezistenci hepatocelulárního karcinomu neprokázala proti operačním metodám a lokálním ablativním technikám výraznější efekt. Zatím nejlepšího výsledku při aplikaci cytostatik dosahuje systémová léčba doxorubicinem. Ve studiích fáze III bylo dosaženo léčebné odpovědi u 4–10,5 % pacientů ve skupině léčené doxorubicinem proti kontrolní skupině [40, 41]. Bylo provedeno i několik malých studií s epirubicinem, které však neprokázaly jeho vyšší protinádorovou aktivitu [42]. A i když byla zkoušena řada dalších preparátů, jako např. 5-fluorouracil s celkovou odpovědí kolem 10 %, cisplatina, mitoxantron, etoposid či fludarabin, většina z nich prokázala pouze nízký účinek v léčbě nemocných s HCC [43–47]. Ani novější cytostatika jako paklitaxel, irinotekan, gemcitabin či kapecitabin neprokázala významnější efekt [48–52]. Recentně byla ukončena i randomizovaná studie fáze III srovnávající přežití u pacientů s neresekabilním hepatocelulárním karcinomem léčených nolatrexedem, novým inhibitorem thymidylátsyntázy, a doxorubicinem. Medián celkového přežití byl v rameni léčeném nolatrexedem 22,3 měsíce proti 32,3 měsíce přežití u pacientů léčených doxorubicinem. U skupiny pacientů léčených nolatrexedem bylo zaznamenáno nejen kratší celkové přežití, ale i vyšší toxicita léčby [53]. Ani další preparáty, jako například T138067, látka, která ireverzibilní vazbou na beta tubulin vede k zástavě buněčného cyklu v G2/M fázi a k indukci apoptózy, neprokázaly vyšší protinádorovou aktivitu. Ve studii, kde byl hodnocen efekt T138067 v porovnání s doxorubicinem, nebyl zaznamenán rozdíl v celkovém přežití – u obou skupin představovalo 6 měsíců [54]. Hypervaskularita tumoru vedla výzkumné týmy k myšlence využít antiangiogenních vlastností thalidomidu. Jeho efekt byl zkoumán v multicentrické randomizované studii fáze II, jíž se účastnilo 37 pacientů. Thalidomid byl podáván v počáteční dávce 100 mg/den s eskalací do maxima 800 mg/den dle tolerance pacienta. I když byl tento režim velmi dobře tolerován, parciální remise dosáhl pouze 1 pacient (3 %), stabilizace onemocnění pak 6 pacientů (16 %) [55]. Ani intraarteriální chemoterapie nevedla k prodloužení přežití pacientů s hepatocelulárním karcinomem. Kombinační cytostatická léčba také nepřinesla očekávané výsledky. Dosud zkoušené kombinace cytostatik efekt léčby zásadně nezvyšují, jednoznačně však dochází ke zvýšení toxicity. Nicméně studie fáze II (kombinace gemcitabin a oxaliplatina) byla ukončena se slibnými výsledky. Do studie bylo zařazeno 34 nepředléčených pacientů s pokročilým hepatocelulárním karcinomem. Gemcitabin byl podáván v dávce 1000 mg/m2 v den 1 a oxaliplatina v dávce 100 mg/m2 v den 2 každých 14 dní. Celková odpověď byla zaznamenána u 18 % a stabilizace u 58 % pacientů. Medián času do progrese a celkového přežití byl 6,3, resp. 11,5 měsíce [56]. V současné době probíhá fáze II studie kombinačního režimu GEMOX s cetuximabem. Obdobné výsledky jako kombinace gemcitabin a oxaliplatina přinesla i multicentrická studie fáze II s kombinací kapecitabinu a oxaliplatiny (XELOX). Celková odpověď včetně pacientů se stabilizací onemocnění byla zaznamenána u 72 % pacientů s mediánem přežití 9,3 měsíce [57]. I když bylo provedeno mnoho studií s velkým množstvím cytostatik ať v monoterapii (tab. 3) či v kombinaci (tab. 4), dosud nebyl nalezen jednoznačně účinný lék z této skupiny. Lze říci, že systémová cytostatická léčba má limitované užití a je rezervována pouze pro metastatické onemocnění.

Kromě kombinační cytostatické léčby byly testovány i kombinace s imunoterapií. Tato léčba přinesla zajímavé výsledky v randomizované studii fáze III s užitím cisplatiny, interferonu a, doxorubicinu a 5-fluorouracilu (PIAF). Celkem bylo do studie zařazeno 188 pacientů. Medián přežití pacientů léčených doxorubicinem byl 6,83 měsíce v porovnání s přežitím 8,67 měsíce u pacientů léčených kombinačním režimem PIAF. Celková odpověď byla u pacientů léčených doxorubicinem 10,5 %, ve druhé skupině pak 20,9 %. Ačkoliv bylo celkové přežití u pacientů léčených režimem PIAF delší a celková odpověď vyšší oproti pacientům léčeným doxorubicinem, nebyl tento rozdíl staticky významný. Režim PIAF byl navíc zatížen vyšší léčebnou toxicitou [58]. Interferon a byl obecně velmi nadějným preparátem v léčbě pokročilého HCC. Starší asijské studie prokázaly sice malý, ale signifikantní efekt u pacientů léčených pro HCC na podkladě hepatitidy B. Bohužel v Evropě tyto slibné výsledky nebyly v kontrolních studiích potvrzeny. V neprospěch podávání interferonu a navíc hovoří i jeho špatná tolerance v léčebných dávkách [59–61].

Cílená léčba

S vývojem nových molekul a s novými vědeckými poznatky o hepatokarcinogenezi se do popředí v léčbě pokročilého hepatocelulárního karcinomu dostává cílená biologická léčba. Je to především receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR/HER1) a jeho ligandy EGF a TGF-a, které sehrávají významnou roli v kancerogenezi řady tumorů. V právě publikované Thomasově studii fáze II byl pacientům s pokročilým HCC podáván tyrozinkinázový inhibitor erlotinib. Nebyla však zaznamenána ani jedna kompletní či parciální odpověď, 42,5 % pacientů mělo onemocnění stabilizováno, medián celkového přežití byl 10,75 měsíce. Erlotinib je tedy velmi dobře tolerovaným lékem, zásadní průlom do léčby však nepřináší [62]; stejně jako cetuximab – chimérická monoklonální protilátka proti EGFR – zkoušený v monoterapii ve studii fáze II. Z celkového počtu 30 pacientů byla pouze u 5 pacientů zaznamenána stabilizace onemocnění, bohužel nebyla zjištěna ani jedna kompletní či parciální odpověď na léčbu. Medián celkového přežití byl 9,6 měsíce. Ačkoliv je cetuximab velmi dobře tolerován, dosavadní výsledky ukazují, že má v případě HCC minimální protinádorovou aktivitu [63].

Hepatocelulární karcinom je vysoce vaskularizovaný tumor s vysokou hladinou vaskulárního endoteliálního růstového faktoru VEGF [64]. Jeho vysoká exprese je asociována s nízkým přežitím [65]. Tím se VEGF stává potenciálním terapeutickým cílem. Bevacizumab, rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka proti VEGF, hraje zásadní roli v léčbě řady nádorových onemocnění. Schwartz a kol. publikovali svoje výsledky studie fáze I, kde byl 24 pacientům podán bavacizumab v monoterapii, částečná odpověď byla zaznamenána u 2 pacientů (8 %), stabilizace onemocnění byla zjištěna u 17 (70 %) pacientů [66]. Do studie fáze II kombinačního režimu gemcitabin plus oxaliplatina plus bevacizumab (GEMOX-B) bylo zařazeno 33 pacientů. Léčebná odpověď byla zaznamenána u 20 % pacientů, stabilizace onemocnění u 27 % pacientů. Medián celkového přežití byl 9,6 měsíce [67]. Obdobně dopadla i studie publikovaná v roce 2007, v níž byl testován efekt kapecitabinu s bevacizumabem u 45 pacientů. V této studii bylo dosaženo celkové odpovědi (kompletní a parciální remise) u 16 % pacientů, přičemž kontrola onemocnění (kompletní remise, parciální remise a stabilizace onemocnění) byla dosažena v 60 % případů, medián přežití byl 10,7 měsíce [68]. Jedná se tedy o dobře snášený lék se střední protinádorovou aktivitou.

Dnes nejnadějnější novou molekulou je sorafenib, perorálně podávaný inhibitor tyrozinkináz, který je inhibitorem signální dráhy Ras/Raf/MAPK na úrovni kinázy Raf, která hraje zásadní roli v kontrole růstu nádorové buňky. Byl u něj prokázán i antiangiogenní efekt inhibicí receptorových kináz PDGFR a VEGFR. Proto je též označován jako „multi-target kinase inhibitor“. Byla publikována multicentrická randomizovaná studie fáze III kontrolovaná placebem, do níž bylo zařazeno celkem 602 pacientů léčených pro pokročilý hepatocelulární karcinom. Sorafenib byl podáván v dávce 400 mg/den. Medián celkového přežití byl 10,7 měsíce u pacientů léčených sorafenibem proti 7,9 měsíce u těch, kteří dostávali placebo, což znamená prodloužení přežívání o 44 % (HR 0,69; 95% CI: 0,55–0,87, p = 0,0006). Medián času do progrese byl delší u pacientů léčených sorafenibem (5,5 vs. 2,8 měsíce), stejně jako počet pacientů, kteří na léčbu odpověděli remisí či stabilizací onemocnění (43 % vs. 32 %). Nejčastější toxicita sorafenibu se objevila v podobě průjmu a „hand-foot“ syndromu. Sorafenib tedy představuje velmi dobře tolerovaný lék, který jako první prokazuje signifikantně delší celkové přežití u pacientů s pokročilým hepatocelulárním karcinomem [69].

Další možnosti terapie HCC

Receptor retinoidové kyseliny (RAR) a retinoidový receptor X (RXR) patří do rodiny nukleárních aktivátorů transkripčních faktorů. U HCC byla zaznamenána zvýšená exprese RAR a, proto se i retinoidy dostaly do užšího spektra výzkumu. Nadějným se zdá být TAC 101 – perorální syntetický retinoid se selektivní vazebnou aktivitou k RAR a. Ve studii fáze I/II s 28 pacienty, kteří absolvovali léčbu TAC 101 v dávce 20 mg denně podávané po 14 dní každé 3 týdny, byla zaznamenána stabilizace onemocnění u 42 % pacientů, bez zásadní léčebné toxicity [70].

V léčbě onemocnění hepatocelulárním karcinomem jsou zkoušeny i další preparáty, které již prokázaly efekt u jiných nádorových onemocnění, ale i zcela nová léčiva. Proteazomový inhibitor bortezomib, léčivo užívané k léčbě mnohočetného myelomu, prokázal ve studii fáze I/II dobrou toleranci a efekt v podobě stabilizace onemocnění [71]. Z dalších léčiv jsou zkoušeny inhibitory matrixmetaloproteázy, farnesyltransferázy či inhibitory COX-2. Velmi slibných výsledků dosáhl pravastatin (inhibitor HMG-CoA reduktázy), který byl porovnáván s placebem u pacientů léčených transarteriální chemoembolizací s následným perorálním podáváním 5-fluorouracilu v dávce 200 mg/den po dobu 2 měsíců. Poté byli pacienti rozděleni do dvou skupin. První skupina byla léčena pravastatinem, druhá dostávala placebo. Medián přežití 18 měsíců u skupiny léčené pravastatinem proti 9 měsícům ve skupině s placebem je velmi slibným výsledkem a zaslouží dalšího ověření [72].

Ani užití lokoregionální intraarteriální chemoterapie nepřineslo lepší výsledky. Princip vychází z výše popsaného cévního zásobení jater, čímž je dosaženo vyšší koncentrace cytostatika v tumoru proti zdravé tkáni hepatocytů při nižší celkové toxicitě v organismu. Byl zkoušen mitomycin C, mitoxantron či cisplatina. Léčebný efekt dosahoval až kolem 50 %, jednalo se však o studie s malým počtem pacientů, jejichž design je třeba vnímat kriticky, a tento efekt následně nebyl potvrzen. Zatím tedy není lokoregionální chemoterapie standardní metodou. Recentně byla publikována studie hodnotící efekt kombinace interferonu a v systémovém podání společně s 5-fluorouracilem v intraarteriální aplikaci do jater. Celkové odpovědi dosáhlo 52 % pacientů, z nichž u 16 % byla zjištěna kompletní remise. I když se tento kombinační režim zdá slibným, je třeba mít na paměti, že v řadě studií efekt imunoterapie prokázán nebyl, a proto její podání zatím není standardním postupem [73].

Na maligních buňkách hepatocelulárního karcinomu lze nalézt estrogenní a androgenní receptory. Na základě tohoto poznatku byl zkoumán efekt léčby hormonálními preparáty, a to především selektivním modulátorem estrogenních receptorů – tamoxifenem. Bohužel ani jeho užití nepřineslo zlepšení celkového přežití či odpovědi u pacientů s hepatocelulárním karcinomem [74]. Stejně tak další hormonální preparáty jako flutamid či buserelin neprokázaly efekt v léčbě.

Vzhledem k tomu, že byly na buňkách hepatocelulárního karcinomu detekovány také receptory pro somatostatin, mohlo by se zdát podávání analog somatostatinu (např. oktreotid) jako efektivní v léčbě pacientů s HCC. Dosud publikované studie však přinášejí spíše kontroverzní výsledky [75]. Do inicální malé randomizované studie vedené Kouroumalisem bylo zařazeno 58 pacientů s pokročilým HCC. Pacienti léčení oktreotidem měli medián přežití 13 měsíců, pacienti bez léčby 4 měsíce [76]. V další větší randomizované studii se 70 pacienty s pokročilým HCC nebyl zaznamenán signifikantní rozdíl v mediánu přežití mezi skupinou léčenou oktreotidem a skupinou s placebem [77]. V roce 2005 publikoval Barbare randomizovanou, placebem kontrolovanou studii s 272 pacienty s neresekabilním hepatocelulárním karcinomem. Medián přežití byl u skupiny léčených oktreotidem 6,5 měsíce, u druhé skupiny užívající placebo 7,3 měsíce [78]. V roce 2007 však byla publikována studie Dimitroulopoulose a jeho spolupracovníků, kteří rozdělili soubor 127 pacientů s pokročilým hepatocelulárním karcinomem do skupiny užívající placebo a do skupiny léčené kombinací krátkodobě působícího a dlouhodobě působícího oktreotidu. Všichni pacienti byli podrobeni scintigrafickému vyšetření indiem značeným oktreotidem. Dle scintigrafie bylo 61 pacientů s pozitivními somatostatinovými receptory, tato skupina pacientů byla rovnoměrně zastoupena jak ve skupině léčené oktreotidem, tak ve skupině pacientů, kterým bylo podáváno placebo. Prodloužení přežití bylo zaznamenáno u skupiny léčené oktreotidem (49 týdnů) v porovnání s kontrolní skupinou (28 týdnů) a skupinou s negativními somatostatinovými receptory (28 týdnů) [79]. A tak se vzhledem k protichůdnosti výsledků těchto studií zdá, že efekt lze očekávat hlavně u pacientů s pozitivními somatostatinovými receptory, tuto domněnku je však ještě třeba potvrdit dalšími studiemi. A tak ani u somatostatinových analog není význam v léčbě HCC jasný.

Do budoucna jsou velké naděje vkládány do cílené genové terapie. V současné době je v centru pozornosti především gen p53, který má tumorsupresorovou funkci. Jeho mutace se zdá být i významným prognostickým faktorem hepatocelulárního karcinomu. Bylo zjištěno, že přenos p53 „divokého typu“ do p53 negativních buněk HCC vede k inhibici růstu a k zvýšení senzitivity k chemoterapii. Bohužel ve studii fáze I byl potvrzen pouze nízký terapeutický efekt [80]. Dalším typem genové terapie je využití sebevražedných genů, které kódují enzymy transformující neškodné látky v podobě prodrug na toxické látky. V současné době probíhají studie s první generací adenovirů kódujících tymidinkinázu z viru HSV 1 za kontroly CMV promotoru (AdCMVtk) [81]. Další léčebnou strategií genové terapie je využití onkolytických virů. Jedná se o viry, které se množí a zabíjejí převážně nádorové buňky. Tyto buňky se pak stávají rezervoárem nových virových partikulí, jež infikují okolní buňky. Jedním z nich je např. ONYX-015. Onkolytické viry mohou být též využity k vpravení terapeutických genů do buňky. Onkolytický adenoviry kódující GM-CSF, IL-12 nebo TRAIL prokázaly v experimentu potenciální antitumorózní efekt [82, 83].

Vysoké vaskularity HCC se využívá i při antiangiogenní genové terapii, jejímž principem je vpravení antiangiogenních molekul (např. VEGF, angiostatin, endostatin atd.) do tumorózní či peritumorální tkáně. Tato metoda však zatím nepřesáhla stadium zkoušení v experimentálních laboratořích.

Do fáze II klinického zkoušení se naopak dostala metoda založená na využití nízké hladiny amplitudy modulovaného elektromagnetického pole (THERABIONIC), která ovlivňuje růst nádorové buňky. Ve studii bylo léčeno 38 pacientů, z nichž parciální odpovědi či stabilizace onemocnění dosáhlo 31,6 % s mediánem přežití 20,7 týdne [84].

Neoadjuvantní léčba

Zatím stále diskutovanou otázkou je načasování vhodné lokální či systémové léčby. Včasné zahájení protinádorové léčby je nutné v případě, pokud je u pacienta plánována transplantace jater a při čekání na vhodného dárce by mohlo dojít k progresi tumoru. Stejně tak je neoadjuvantní léčba vhodná ke zmenšení ložiska a usnadnění operability dosud inoperabilního nálezu. K této tzv. bridging therapy je užíváno lokálních ablačních technik jako RFA, PEI či TACE [85].

Efekt TACE byl zkoumán u pacientů čekajících na jaterní transplantaci, bohužel s protichůdnými výsledky [86–89]. Dle nejnovějších publikací má neoadjuvantní TACE význam u pacientů transplantovaných v rozmezí 4–9 měsíců od výkonu [90]. Velmi zajímavé výsledky publikovali Graziadei a kol. V této studii TACE absolvovalo 48 pacientů čekajících na transplantaci. Žádný z nich nebyl z důvodu progrese tumoru vyřazen z čekacího listu i přes medián čekací doby 178 dní. Pětileté přežití pacientů po transplantaci bylo 93 % [86]. V další studii byl porovnáván efekt TACE a PEI u pacientů před transplantací jater. Po 48 měsících sledování bylo prodloužení přežití bez známek onemocnění (disease-free survival) 82 % u pacientů léčených TACE či PEI proti 65 % u pacientů, kteří neabsolvovali žádnou předtransplantační terapii [91]. Bohužel jiné studie prokázaly, že předoperační TACE je spojena s vyšším rizikem pooperačních infekčních komplikací a s nižším celkovým přežitím [88, 92]. TACE tedy vede k nekróze tkáně, vliv na celkové přežití však není přesvědčivý. Efekt RFA v neoadjuvantním podání byl hodnocen v několika menších studiích. Pacienti, kteří absolvovali RFA před transplantací jater, měli delší přežití, a tím se zvýšila i šance na získání dárce při čekání na jaterní transplantaci, oproti pacientům, kteří RFA neabsolvovali (medián přežití: 484 vs. 253 dní). RFA umožňuje dobrou kontrolu tumoru a snižuje počet pacientů, kteří se kvůli progresi nedočkají svého dárce. Je to velmi dobrá alternativa zvláště u těch, kteří splňují milánská kritéria. Role RFA v neoadjuvantní indikaci před plánovanou transplantací při kontrole větších tumorů je však zatím stále nejistá [93–96]. Také PEI jako poměrně bezpečná a účinná metoda kontroly tumoru může být využita v tzv. bridging therapy pacientů čekajících na transplantaci jater [97]. Systémová chemoterapie nemá pro svůj nízký efekt a vysokou toxicitu v neoadjuvantním podání větší význam. Je však otázkou, jaký bude její význam v budoucnosti se zavedením nových preparátů biologické léčby. A tak zatím i přes slibné výsledky některých léčebných metod nebyl definován jasný protokol. Přesto je neoadjuvantní terapie možným postupem, který může snížit riziko vyřazení pacienta z čekací listiny a prodloužit celkové přežití.

Adjuvantní léčba

Zatím není jednoznačný názor na podávání pooperační adjuvantní léčby, ale dle některých studií může zlepšit efekt samotné chirurgické léčby. Jsou zkoušeny preparáty jako 5-fluorouracil, tegafur [98], doxorubicin nebo cisplatina. Žádný z těchto preparátů však neprokázal signifikantně lepší přežití v adjuvantním podání [99]. Adjuvantní léčba interferonem a je stále předmětem diskuzí, každopádně řada autorů se shoduje na tom, že snižuje riziko recidivy u pacientů s preexistující hepatitidou B a C [100–102].

Velmi dobrých výsledků dosáhlo adjuvantní podání kyseliny retinové po chirurgické resekci či alkoholizaci HCC. V souboru 89 nemocných byla recidiva zaznamenána u 27 % pacientů léčených retinoidy oproti 49 % pacientů, kteří dostávali placebo [103].

Z lokálních ablativních metod byl zkoušen adjuvantní efekt chemoembolizace, který nebyl potvrzen, zatímco adjuvantní vnitřní radioterapie pomocí 131I-lipiodolu dosáhla zajímavých výsledků [104, 105].

Studované soubory pacientů jsou však příliš malé na to, aby byla pooperační léčba doporučena jako standardní u pacientů po resekcích či transplantacích jater, a tak by mělo být její použití omezeno pouze na klinické studie.

Zvláštní místo zaujímá imunoterapie v adjuvantním podání. Poslední výsledky studie fáze II, ve které bylo 41 pacientů podrobeno léčbě autologní vakcínou tumorózní tkáně, ukázaly, že tento postup prodlužuje čas do recidivy a celkové přežití [106].

Závěr

Efektivní systémovou terapii zatím nemáme k dispozici, ale budoucí výzkum by měl odhalit mechanismy karcinogeneze HCC, a tím identifikovat molekulární cíle pro terapeutickou intervenci.

Závěrem je možno říci, že pacienti stadia 0 a stadia A (dle kritérií BCLC – Barcelona Clinic Liver Cancer, viz obr. 4) jsou kandidáti vhodní k radikálnímu řešení. Pro pacienty s maximálně 3 tumory velikosti do 3 cm nebo s jedním tumorem o velikosti do 5 cm je nejlepším řešením transplantace. Perkutánní metody lokální kontroly tumoru jako radiofrekvenční ablace jsou vhodné pro pacienty s neresekabilním tumorem menší velikosti. Pacienti s mnohočetným postižením jater (stadium B) by měli podstupit chemoembolizaci. Pacienti s inoperabilním pokročilým tumorem (stadium C) jsou vhodní k léčbě novými protinádorovými léky. Nejlepší výsledky má v současné době sorafenib a lze očekávat, že bude v dohledné době zařazen do praxe také v ČR. Je však nutné zdůraznit, že biologická terapie je ekonomicky mimořádně náročná. Pacienti v terminálním stadiu onemocnění (stadium D) či ve špatném klinickém stavu by měli být léčeni symptomaticky [4].

Vzhledem k omezeným možnostem kurativní terapie onemocnění hepatocelulárním karcinomem má stěžejní význam prevence jeho vzniku. Jde hlavně o prevenci a léčbu virové hepatitidy B a C, prevenci a léčbu alkoholismu a včasnou diagnostiku a léčbu metabolických jaterních onemocnění.

I přes značné pokroky v terapii je dosud diagnóza hepatocelulárního karcinomu spojena se špatnou prognózou. Je tomu tak v důsledku pozdní diagnostiky, a především kvůli často preexistující jaterní cirhóze, která je sama o sobě negativním prognostickým faktorem. Vzhledem k velkému počtu možných léčebných postupů je v případě terapie onemocnění hepatocelulárním karcinomem nutno využít multidisciplinárního přístupu, a to nejlépe formou onkologických indikačních komisí, v nichž je zastoupen chirurg, onkolog, intervenční radiolog, gastroenterolog a také radioterapeut. V neposlední řadě je třeba brát v úvahu i rozsah onemocnění, jaterní funkci i další komorbidity pacienta. Péče o nemocné by tak měla být soustředěna do center s potřebným personálním a technickým vybavením.

Seznam použité literatury

 • [1] ÚZIS ČR, NOR ČR 2004, Novotvary 2004, Cancer Incidence 2004 in the Czech Republic, ISBN 978-80-7280-656-0.
 • [2] Okuda K. Hepatocellular carcinoma. J Hepat 2000; 32 (suppl. 1): 225–237.
 • [3] Caldwell SH, Crespo DM, Kang HS, et al. Obesity and hepatocellular cancer. Gastroenterology 2004;127 (Suppl. 1): 97–103.
 • [4] Llovet JM, Burroughs A, Bruix J. Hepatocellular carcinoma. Lancet 2003; 362: 1907–1917.
 • [5] Bismuth H, Majno P. Hepatobiliary surgery. J Hepatol 2000; 32 (Suppl. 1): 208–224.
 • [6] Mazzaferro V, Regalia E, Doci R, et al. Liver transplantation for the treatment of small hepatocellular carcinomas in patients with cirrhosis. N Engl J Med 1996; 334: 693–699.
 • [7] Llovet JM, Fuster J, Bruix J. Intention-to-treat analysis of surgical treatment for early hepatocellular carcinoma: resection versus transplantation. Hepatology 1999; 39: 1434–1440.
 • [8] Jonas S, Bechstein WO, Steinmüller T, et al. Vascular invasion and histopathologic grading determine outcome after liver transplantation for hepatocellular carcinoma in cirrhosis. Hepatology 2001; 33: 1080–1086.
 • [9] Yao FY, Ferrell L, Bass NM, et al. Liver transplantation for hepatocellular carcinoma: expansion of tumor size limits does not adversely impact survival. Hepatology 2001; 33: 1394–1403.
 • [10] Adam R, Azoulay D, Castaing D, et al. Liver resection as a bridge to transplantation for hepatocellular carcinoma on cirrhosis: a reasonable strategy? Ann Surg 2003; 238: 508–518.
 • [11] Belghiti J, Cortes A, Abdalla EK, et al. Resection prior to liver transplantation for hepatocellular carcinoma. Ann Surg 2003; 238: 885–892.
 • [12] Poon RT, Fan ST, Lo CM, et al. Long-term survival and pattern of recurrence after resection of small hepatocellular carcinoma in patients with preserved liver function: implications for a strategy of salvage transplantation. Ann Surg 2002; 235: 373–382.
 • [13] Livraghi T, Giorgio A, Marin G, et al. Hepatocellular carcinoma and cirrhosis in 746 patients: long-term results of percutaneous ethanol injection. Radiology 1995; 197: 101–108.
 • [14] Lencioni R, Pinto F, Armillotta N, et al. Long-term results of percutaneous ethanol injection therapy for hepatocellular carcinoma in cirrhosis: a European experience. Eur Radiol 1997; 7: 514–519.
 • [15] Rossi S, Di Stasi M, Buscarini E, et al. Percutaneous RF interstitial thermal ablation in the treatment of hepatic cancer. AJR Am J Roentgenol 1996; 167: 759–768.
 • [16] Buscarini L, Buscarini E, Di Stasi M. Percutaneous radiofrequency ablation of small hepatocellular carcinoma: long-term results. Eur Radiol 2001; 11: 914–921.
 • [17] Arii S, Yamaoka Y, Futagawa S, et al. Results of surgical and nonsurgical treatment for small-sized hepatocellular carcinomas: a retrospective and nationwide survey in Japan. Hepatology 2000; 32: 1224–1229.
 • [18] Llovet, JM, Bruix, J. Systemic review of randomized trials for unresectable hepatocellular carcinoma: Chemoembolization improves survival. Hepatology 2003; 37: 429–442.
 • [19] Poon RT, Ngan H, Lo CM, et al. Transarterial chemoembolization for inoperable hepatocellular carcinoma and postresection intrahepatic recurrence. J Surg Oncol 2000; 73: 109–114.
 • [20] Vogl TJ, Zangos S, Balzer JO, et al. Transarterial Chemoembolization (TACE) in Hepatocellular Carcinoma: Technique, Indication and Results. Rofo 2007; 179: 1113–1126.
 • [21] Colleoni M, Audisio RA, De Braud F, et al. Practical considerations in the treatment of HCC. Drugs 1998; 55: 367–382.
 • [22] Sala M, Llovet JM, Vilana R, et al. Initial response to percutaneous ablation predicts survival in patients with hepatocellular carcinoma. Hepatology 2004; 40: 1352–1360.
 • [23] Livraghi T, Solbiati L, Meloni MF, et al. Treatment of focal liver tumors with percutaneous radio-frequency ablation: complications encountered in a multicenter study. Radiology 2003; 226: 441–451.
 • [24] Tateishi R, Shiina S, Teratani T, et al. Percutaneous radiofrequency ablation for hepatocellular carcinoma. An analysis of 1000 cases. Cancer 2005; 103: 1201–1209.
 • [25] Chok KS, Ng KK, Poon RT, et al. Comparable survival in patients with unresectable hepatocellular carcinoma treated by radiofrequency ablation or transarterial chemoembolization. Arch Surg 2006; 141: 1231–1236.
 • [26] Lencioni RA, Allgaier HP, Cioni D, et al. Small hepatocellular carcinoma in cirrhosis: randomized comparison of radio-frequency thermal ablation versus percutaneous ethanol injection. Radiology 2003; 228: 235–240.
 • [27] Lin SM, Lin CJ, Lin CC, et al. Radiofrequency ablation improves prognosis compared with ethanol injection for hepatocellular carcinoma < or = 4 cm. Gastroenterology 2004; 127: 1714–1723.
 • [28] Shiina S, Teratani T, Obi S, et al. A randomized controlled trial of radiofrequency ablation with ethanol injection for small hepatocellular carcinoma. Gastroenterology 2005; 129: 122–130.
 • [29] Zhang YJ, Liang HH, Chen MS, et al. Hepatocellular carcinoma treated with radiofrequency ablation with or without ethanol injection: a prospective randomized trial. Radiology 2007; 244: 599–607.
 • [30] Hong SN, Lee SY, Choi MS, et al. Comparing the outcomes of radiofrequency ablation and surgery in patients with a single small hepatocellular carcinoma and well-preserved hepatic function. J Clin Gastroenterol 2005; 39: 247–252.
 • [31] Zhou XD, Tang ZY. Management of HCC: long term outcome in 2639 cases. Gan To Kagaku Ryoho 1997; 24: 9–16.
 • [32] Pearson AS, Izzo F, Fleming RY, et al. Intraoperative radiofrequency ablation or cryoablation for hepatic malignancies. Am J Surg 1999; 178: 592–599.
 • [33] Poon RT, Fan ST, Tsang FH, Wong J. Locore-gional therapies for hepatocellular carcinoma: a critical review from the surgeon s perspective. Ann Surg 2002; 235: 466–486.
 • [34] Pacella CM, Bizzarri G, Magnolfi F, et al. Laser Thermal Ablation in the Treatment of Small Hepatocellular Carcinoma: Results in 74 Patients, Radiology 2001; 221: 712.
 • [35] Ohmoto K, Yoshioka N, Tomiyama Y, et al. Thermal ablation therapy for hepatocellular carcinoma: comparison between radiofrequency ablation and percutaneous microwave coagulation therapy. Hepatogastroenterology 2006; 53: 651–654.
 • [36] Kawashima M, Furuse J, Nishio T, et al. Phase II study of radiotherapy employing proton beam for hepatocellular carcinoma. J Clin Oncol 2005; 23: 1839–1846.
 • [37] Liu MD, Uaje MB, Al-Ghazi MS, et al. Use of Yttrium-90 TheraSphere for the treatment of unresectable hepatocellular carcinoma. Am Surg 2004; 70: 947–953.
 • [38] Sundram F, Chau TC, Onkhuudai P, et al. Preliminary results of transarterial rhenium-188 HDD lipiodol in the treatment of inoperable primary hepatocellular carcinoma. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2004; 31: 250–257.
 • [39] Boucher E, Garin E, Guylligomarc h A, et al. Intra-arterial injection of iodine-131-labeled lipiodol for treatment of hepatocellular carcinoma. Radio-ther Oncol 2007; 82: 76–8
 • [40] Porta C, Ruff P, Feld R, et al. Results of a phase III, randomized controlled study, the largest ever completed in hepatocellular carcinoma (HCC), comparing the survival of patients with unresectable HCC treated with nolatrexed (NOL) or doxorubicin (DOX). American Society of Clinical Oncology Gastrointestinal Cancers Symposium, San Francisco, CA, January 26–28, 2006.
 • [41] Yeo W, Mok TS, Zee B, et al. A randomized phase III study of doxorubicin versus cisplatin/interferon alpha-2b/doxorubicin/fluorouracil (PIAF) combination chemotherapy for unresectable hepatocellular carcinoma. J Natl Cancer Inst 2005; 97: 1532–1538.
 • [42] Dobbs NA, Twelves CJ, Rizzi P, et al. Epirubicin in hepatocellular carcinoma: pharmacokinetics and clinical activity. Cancer Chemother Pharmacol 1994; 34: 405–410.
 • [43] Okada S, Okazaki N, Nose H, et al. A phase 2 study of cisplatin in patients with hepatocellular carcinoma. Oncology 1993; 50: 22–26.
 • [44] Stuart K, Tessitore J, Huberman M. 5-Fluorouracil and alpha-interferon in hepatocellular carcinoma. Am J Clin Oncol 1996; 19: 136–139.
 • [45] Tetef M, Doroshow J, Akman S, et al. 5-Fluorouracil and high-dose calcium leucovorin for hepatocellular carcinoma: a phase II trial. Cancer Invest 1995; 13: 460–463.
 • [46] Davis RB, Van Echo DA, Leone LA, et al. Phase II trial of mitoxantrone in advanced primary liver cancer: a Cancer and Leukemia Group B Study. Cancer Treat Rep 1986; 70: 1125–1126.
 • [47] Shiu W, Mok SD, Leung N, et al. Phase 2 study of high dose etoposide (VP16-213) in hepatocellular carcinoma. Jpn J Clin Oncol 1987; 17: 113–115.
 • [48] Chao Y, Chan WK, Birkhofer MJ, et al. Phase II and pharmacokinetic study of paclitaxel therapy for unresectable hepatocellular carcinoma patients. Br J Cancer 1998; 78: 34–39.
 • [49] O Reilly EM, Stuart KE, Sanz-Altamira PM, et al. A phase II study of irinotecan in patients with advanced hepatocellular carcinoma. Cancer 2001; 91: 101–105.
 • [50] Yang TS, Lin YC, Chen JS, et al. Phase II study of gemcitabine in patients with advanced hepatocellular carcinoma. Cancer 2000; 89: 750–756.
 • [51] Fuchs CS, Clark JW, Ryan DP, et al. A phase II trial of gemcitabine in patients with advanced hepatocellular carcinoma. Cancer 2002; 94: 3186–3191.
 • [52] Patt YZ, Hassan MM, Aguayo A, et al. Oral capecitabine for the treatment of hepatocellular carcinoma, cholangiocarcinoma, and gallbladder carcinoma. Cancer 2004; 101: 578–586.
 • [53] Gish RG, Porta C, Lazar L, et al. Phase III randomized controlled trial comparing the survival of patients with unresectable hepatocellular carcinoma treated with nolatrexed or doxorubicin. J Clin Oncol 2007; 25: 3069–3075.
 • [54] Posey J, Johnson P, Mok T, et al. Results of a phase 2/3 open-label, randomized trial of T138067 versus doxorubicin (DOX) in chemotherapy-naive, unresectable hepatocellular carcinoma (HCC). Proc Am Soc Clin Oncol 2005; 23: 4035a.
 • [55] Chuah B, Lim R, Boyer M, et al. Multi-centre phase II trial of Thalidomide in the treatment of unresectable hepatocellular carcinoma. Acta Oncol 2007; 46: 234–238.
 • [56] Louafi S, Boige V, Ducreux M et al. Gemcitabine plus oxaliplatin (GEMOX) in patients with advanced hepatocellular carcinoma (HCC): results of a phase II study. Cancer 2007; 109: 1384–1390.
 • [57] Boige V, Raoul JL, Pignon JP, et al. Multicentre phase II trial of capecitabine plus oxaliplatin (XELOX) in patients with advanced hepatocellular carcinoma: FFCD 03-03 trial. Br J Cancer 2007; 97: 862–867.
 • [58] Yeo W, Mok TS, Zee B, et al. A randomized phase III study of doxorubicin versus cisplatin/interferon alpha-2b/doxorubicin/fluorouracil (PIAF) combination chemotherapy for unresectable hepatocellular carcinoma. J Natl Cancer Inst 2005; 97: 1532–1538.
 • [59] Lai CL, Lau JY, Wu PC, et al. Recombinant interferon-alpha in inoperable hepatocellular carcinoma: a randomized controlled trial. Hepatology 1993; 17: 389–394.
 • [60] Lai CL, Wu PC, Lok AS, et al. Recombinant alpha 2 interferon is superior to doxorubicin for in-operable hepatocellular carcinoma: a prospective randomised trial. Br J Cancer 1989; 60: 928–933.
 • [61] Llovet JM, Sala M, Castells L, et al. Randomized controlled trial of interferon treatment for advanced hepatocellular carcinoma. Hepatology 2000; 31: 54–58.
 • [62] Thomas MB, Chadha R, Glover K, et al. Phase 2 study of erlotinib in patients with unresectable hepatocellular carcinoma. Cancer 2007; 110: 1059–1067.
 • [63] Zhu AX, Stuart K, Blaszkowsky LS, et al. Phase 2 study of cetuximab in patients with advanced hepatocellular carcinoma. Cancer 2007; 110: 581–589.
 • [64] Yamaguchi R, Yano H, Iemura A, et al. Expression of vascular endothelial growth factor in human hepatocellular carcinoma. Hepatology 1998; 28: 68–77.
 • [65] Chao Y, Li CP, Chau GY, et al. Prognostic significance of vascular endothelial growth factor, basic fibroblast growth factor, and angiogenin in patients with resectable hepatocellular carcinoma after surgery. Ann Surg Oncol 2003; 10: 355–362.
 • [66] Schwartz JD, Schwartz M, Sung M, et al. Bevacizumab in unresectable hepatocellular carcinoma (HCC) for patients without metastasis and without invasion of the portal vein. American Society of Clinical Oncology Gastrointestinal Cancers Symposium, San Francisco, CA, January 26–28, 2006.
 • [67] Zhu AX, Blaszkowsky LS, Ryan DP, et al. Phase II study of gemcitabine and oxaliplatin in combination with bevacizumab in patients with advanced hepatocellular carcinoma. J Clin Oncol 2006; 24: 1898–1903.
 • [68] Hsu C, Yang T, Hsu C, et al. Modified-dose capecitabine + bevacizumab for the treatment of advanced/metastatic hepatocellular carcinoma (HCC): A phase II, single-arm study. J Clin Oncol 2007; ASCO Annual Meeting Proceedings Part I. 2007; 18: 15190.
 • [69] Llovet J, Ricci S, Mazzaferro V, et al. Sorafenib improves survival in advanced Hepatocellular Carcinoma (HCC): Results of a Phase III randomized placebo-controlled trial (SHARP trial). J Clin Oncol 2007; ASCO Annual Meeting Proceedings Part I. 2007; 18: LBA1.
 • [70] Thomas MB, Patt Y, Arima T, et al. A phase I/II dose-escalation, pharmacokinetic, and efficacy study of oral TAC-101 in patients with advanced hepatocellular carcinoma (HCC). American Society of Clinical Oncology Gastrointestinal Cancers Symposium, San Francisco, CA, January 26–28, 2006.
 • [71] Hegewisch-Becker S, Sterneck M, Schubert U, et al. Phase I/II trial of bortezomib in patients with unresectable hepatocellular carcinoma (HCC). Proc Am Soc Clin Oncol 2004; 22: 4089.
 • [72] Kawata S, Yamasaki E, Nagase T, et al. Effect of pravastatin on survival in patiens with advanced hepatocellular carcinoma. A randomized controlled trial. Br J Cancer 2001; 84: 886–891.
 • [73] Obi S, Yoshida H, Toune R, et al. Combination therapy of intraarterial 5-fluorouracil and systemic interferon-alpha for advanced hepatocellular carcinoma with portal venous invasion. Cancer 2006; 106: 1990–1997.
 • [74] Barbare JC, Bouche O, Bonnetain F, et al. Randomized controlled trial of tamoxifen in advanced hepatocellular carcinoma. J Clin Oncol 2005; 23: 4338–4346.
 • [75] Plentz RR, Tillmann HL, Kubicka S, et al. Hepatocellular carcinoma and octreotide: treatment results in prospectively assigned patients with advanced tumor and cirrhosis stage. J Gastroenterol Hepatol 2005; 20: 1422–1428.
 • [76] Kouroumalis E, Skordilis P, Thermos K, et al. Treatment of hepatocellular carcinoma with octreotide: a randomised controlled study. Gut 1998; 42: 442–447.
 • [77] Yuen MF, Poon RT, Lai CL, et al. A randomized placebo-controlled study of long-acting octreotide for the treatment of advanced hepatocellular carcinoma. Hepatology 2002; 36: 687–691.
 • [78] Barbare JC, Bouché O, Bonnetain F, et al. Treatment of advanced hepatocellular carcinoma with long-acting octreotide: preliminary results of a randomized placebo-controlled trial (FFCD-ANGH 2001-01 CHOC). Proc Am Soc Clin Oncol 2005; 23: 4036a.
 • [79] Dimitroulopoulos D, Xinopoulos D, Tsamakidis K, et al. Long acting octreotide in the treatment of advanced hepatocellular cancer and overexpression of somatostatin receptors: randomized placebo-controlled trial. World J Gastroenterol 2007; 13: 3164–3170.
 • [80] Warren RS, Kirn DH. Liver-directed viral therapy for cancer p53-targeted adenoviruses and beyond. Surg Oncol Clin N Am 2002; 11: 571–588.
 • [81] Pen~uelas I, Mazzolini G, Boán JF, et al. Positron emission tomography imaging of adenoviral-mediated transgene expression in liver cancer patients. Gastroenterology 2005; 128: 1787–1795.
 • [82] Bristol JA, Zhu M, Ji H, et al. In vitro and in vivo activities of an oncolytic adenoviral vector designed to express GM-CSF. Mol Ther 2003; 7: 755–764.
 • [83] Pei Z, Chu L, Zou W, et al. An oncolytic adenoviral vector of Smac increases antitumor activity of TRAIL against HCC in human cells and in mice. Hepatology 2004; 39: 1371–1381.
 • [84] Costa F, De Oliveira FA, Meirelles R, et al. A phase II study of amplitude-modulated electromagnetic fields in the treatment of advanced hepatocellular carcinoma (HCC). J Clin Oncol 2007, ASCO Annual Meeting Proceedings Part I. 2007; 18: 15155.
 • [85] Almhanna K, Kalmadi S, Pelley R. Neoadjuvant therapy for hepatocellular carcinoma: is there an optimal approach? Oncology (Williston Park) 2007; 21: 1116–1122.
 • [86] Graziadei IW, Sandmueller H, Waldenberger P, et al. Chemoembolization followed by liver transplantation for hepatocellular carcinoma impedes tumor progression while on the waiting list and leads to excellent outcome. Liver Transpl 2003; 9: 557–563.
 • [87] Majno PE, Adam R, Bismuth H, et al. Influence of preoperative transarterial lipiodol chemoembolization on resection and transplantation for hepatocellular carcinoma in patients with cirrhosis. Ann Surg 1997; 226: 688–701.
 • [88] Oldhafer KJ, Chavan A, Frühauf NR, et al. Arterial chemoembolization before liver transplantation in patients with hepatocellular carcinoma: marked tumor necrosis, but no survival benefit? J Hepatol 1998; 29: 953–959.
 • [89] Decaens T, Roudot-Thoraval F, Bresson-Hadni S, et al. Impact of pretransplantation transarterial chemoembolization on survival and recurrence after liver transplantation for hepatocellular carcinoma. Liver Transpl 2005; 11: 767–775.
 • [90] Aloia TA, Adam R, Samuel D, et al. A decision analysis model identifies the interval of efficacy for transarterial chemoembolization (TACE) in cirrhotic patients with hepatocellular carcinoma awaiting liver transplantation. J Gastrointest Surg 2007;11: 1328–1332.
 • [91] Troisi R, Defreyne L, Hesse UJ, et al. Multimodal treatment for hepatocellular carcinoma on cirrhosis: The role of chemoembolization and alcoholization before liver transplantation. Clin Transplant 1998;12: 313–319.
 • [92] Lesurtel M, Mullhaupt B, Pestalozzi BC, et al. Transarterial chemoembolization as a bridge to liver transplantation for hepatocellular carcinoma: An evidence-based analysis. Am J Transplant 2006; 6: 2644–2650.
 • [93] Johnson EW, Holck PS, Levy AE, et al. The role of tumor ablation in bridging patients to liver transplantation. Arch Surg 2004;139: 825–830.
 • [94] Lu DS, Yu NC, Raman SS, et al. Percutaneous radiofrequency ablation of hepatocellular carcinoma as a bridge to liver transplantation. Hepatology 2005; 41: 1130–1137.
 • [95] Fontana RJ, Hamidullah H, Nghiem H, et al. Percutaneous radiofrequency thermal ablation of hepatocellular carcinoma: A safe and effective bridge to liver transplantation. Liver Transpl 2002; 8: 1165–11674.
 • [96] Mazzaferro V, Battiston C, Perrone S, et al. Radio-frequency ablation of small hepatocellular carcinoma in cirrhotic patients awaiting liver transplantation: A prospective study. Ann Surg 2004; 240: 900–909.
 • [97] Castroagudin JF, Delgado M, Villanueva A, et al. Safety of percutaneous ethanol injection as neoadjuvant therapy for hepatocellular carcinoma in waiting list liver transplant candidates. Transplant Proc 2005; 37: 3871–3873.
 • [98] Hasegawa K, Takayama T, Ijichi M, et al. Uracil-tegafur as an adjuvant for hepatocellular carcinoma: a randomized trial. Hepatology 2006; 44: 891–895.
 • [99] Söderdahl G, Bäckman L, Ironiemi H, et al. A prospective, randomized, multi-centre trial of systemic adjuvant chemotherapy versus no additional treatment in liver transplantation for hepatocellular carcinoma. Transplant International 2006; 4: 288–294.
 • [100] Shiratori Y, Shiina S, Teratani T, et al. Interferon therapy after tumor ablation improves prognosis in patients with hepatocellular carcinoma associated with hepatitis C virus. Ann Intern Med 2003; 138: 299–306.
 • [101] Mazzaferro V, Romito R, Schiavo M, et al. Prevention of hepatocellular carcinoma recurrence with alpha-interferon after liver resection in HCV cirrhosis. Hepatology 2006; 44: 1543–1554.
 • [102] Lo CM, Liu CL, Chan SC, et al. A randomized, controlled trial of postoperative adjuvant interferon therapy after resection of hepatocellular carcinoma. Ann Surg 2007; 245: 831–842.
 • [103] Muto Y, Moriwaki H, Saito A. Prevention of second primary tumors by an acyclic retinoid in patients with hepatocellular carcinoma. N Engl J Med 1999; 340: 1046–1047.
 • [104] Schwartz JD, Schwartz M, Mandeli J, Sung M. Neoadjuvant and adjuvant therapy for resectable hepatocellular carcinoma: review of the randomised clinical trials. Lancet Oncol 2002; 3: 593–603.
 • [105] Lau WY, Leung TW, Ho SK, et al. Adjuvant intra-arterial iodine-131-labelled lipiodol for resectable hepatocellular carcinoma: a prospective randomised trial. Lancet 1999; 353: 797–801.
 • [106] Kuang M, Peng BG, Lu MD, et al. Phase II randomized trial of autologous formalin-fixed tumor vaccine for postsurgical recurrence of hepatocellular carcinoma. Clin Cancer Res 2004; 10: 1574–1579.
 • [107] Zhu AX, Systemic Therapy of Advanced Hepatocellular Carcinoma: How Hopeful Should We Be? Oncologist 2006; 11; 790–800.

Sdílejte článek

Doporučené