Přeskočit na obsah

Postavení fixní kombinace antidiabetik v terapii

Adherence pacientů k doporučené léčbě kolísá. Počet skutečně užitých dávek léku oproti doporučení ovlivňuje zejména počet předepsaných tablet, frekvence užívání, věk, délka léčby a nežádoucí účinky terapie. Diabetes mellitus 2. typu je typickou modelovou situací, ve které se adherence pacienta k léčbě snižuje. Non-adherence zvyšuje počet hospitalizací, mortalitu a velmi pravděpodobně i ekonomické náklady při terapii diabetu 2. typu. Antidiabetika ve fixní kombinaci zvyšují adherenci k terapii a zlepšují kompenzaci diabetu. Jednou z ideálních kombinací je z hlediska doplňujícího se účinku metformin a gliptiny. Fixní kombinace perorálních antidiabetik jsou, i přes jistá omezení, efektivním rozšířením možností farmakologické terapie diabetu 2. typu.

Úvod


Diabetes mellitus 2. typu je chronické onemocnění progresivního charakteru. Základním příznakem je hyperglykemie, která vzniká v souvislosti s manifestací zejména inzulinové rezistence, kvalitativní a kvantitativní poruchy sekrece inzulinu, případně porušené účinnosti inkretinů [1]. Se základními poruchami metabolismu souvisí etiologicky rozvoj arteriální hypertenze a diabetické dyslipidemie (snížení hladiny HDL cholesterolu a zvýšení hladiny triacylglycerolů). Důsledkem neléčené nebo nedostatečně léčené hyperglykemie, hypertenze a dyslipidemie je vysoké riziko vzniku cévních komplikací. Od této skutečnosti se odvíjejí současné přísné cíle terapie diabetu 2. typu, jichž lze dosáhnout v praxi pouze intenzivní farmakoterapií [2].

Význam adherence pacienta k terapii

Kltb1.jpginické studie zahrnují v protokolu obvykle hodnocení adherence pacientů k léčbě; pokud účastníci neužívají studijní medikaci, jsou vyřazeni z hodnocení. Publikované výsledky se tak blíží ideálnímu stavu, kdy množství užitého přípravku není nižší než 85–90 % předepsaných dávek. V reálných podmínkách běžné klinické praxe je však situace odlišná. Adherence pacientů k doporučené léčbě kolísá. Počet skutečně užitých dávek léku oproti doporučení ovlivňuje celá řada faktorů (tab. 1). Přesně provedená studie [3] doložila, že významným prvkem, který ovlivní počet skutečně užitých dávek předepsaného léku, je počet denních dávek. Při doporučení užívat lék jednou denně byl užit v 79 % dnů sledovaného období, při doporučení užívat lék třikrát denně bylo užito pouze 38 % dávek. Podrobná analýza databáze pacientů léčených jedním či dvěma perorálními antidiabetiky prokázala vysoce významnou souvislost mezi počtem předepsaných tablet a snížením jejich skutečně užitého počtu [4]. Podobně se snižovala adherence k terapii s počtem dalších předepsaných léků.


Diabetes 2. typu jako modelová predispozice non-adherence

Onemocnění postihuje jedince vyššího věku. Snižuje kognitivní funkce. U většiny nemocných je asymptomatické. Je provázeno komorbiditami (hypertenze, ischemická choroba srdeční, dyslipidemie), které vyžadují další farmakologickou léčbu. Terapie je chronická, může být často provázena nežádoucími účinky (dyspepsie, hypoglykemie). Toto vše staví problematiku a význam non-adherence k farmakologické terapii u pacientů s diabetem 2. typu do pozice modelové situace, které je věnována velká pozornost [5].


Význam non-adherence pro klinickou praxi


Non-adherence k farmakoterapii má prokazatelně závažné dopady zdravotní a velmi pravděpodobně i ekonomické. Jestliže je farmakologická léčba indikována uvážlivě, snižuje morbiditu i mortalitu pacientů s diabetem. Non-adherence zvyšuje počet hospitalizací [6], mortalitu [7] a velmi pravděpodobně i ekonomické náklady [8], i když důkazy pro toto tvrzení jsou sporné (úspora za nespotřebovanou medikaci musí být nižší než náklady na indukovanou péči o pacienty s komplikacemi). Z výše uvedených důvodů je třeba hledat cesty zlepšení adherence k farmakoterapii diabetu 2. typu. Jednou z možností je využití fixních kombinací antidiabetik.


Důvody pro používání fixní kombinace v terapii diabetu 2. typu


Fixní kombinace léků zvyšuje jednoznačně adherenci k léčbě u pacientů s chronickými chorobami, jak prokázala provedená metaanalýza [9]. Existují dva hlavní důvody pro využití fixních kombinací antidiabetik v terapii diabetu 2. typu. Prvním je zlepšení adherence k terapii; jak je popsáno, ta se snižuje se zvyšujícím se počtem užívaných tablet. Druhým důvodem je vhodnost současné intervence dvou patofyziologických mechanismů, které vedou ke vzniku onemocnění [10].

V současnosti jsou registrovány kombinace metforminu a sekretagog (registrována je kombinace s deriváty sulfonylurey, testuje stb2.jpge kombinace s glinidy), metforminu a inkretinové terapie (inhibitory dipeptidylpeptidázy 4), metforminu a látek ovlivňujících inzulinovou rezistenci (pioglitazon), pioglitazonu a léčiv ze skupiny derivátů sulfonylurey [10]. Registrované kombinace jsou přehledně uvedeny v tab. 2. Objevují se i zprávy o zkoušení kombinace tří účinných látek v jedné tabletě (metformin, glimepirid a pioglitazon) [11]. Speciální problematikou, které bude věnováno samostatné sdělení, je fixní kombinace inzulinů s rozdílnou farmakokinetikou a nově inzulinů a agonistů receptoru pro GLP-1 (glucagon-like peptide 1).


Klinický přínos fixní kombinace v terapii diabetu 2. typu


Fixní kombinace by měla vést ke zvýšení adherence k léčbě (zvýšení počtu užitých dávek předepsané léčby) a následně ke zlepšení kompenzace diabetu. Tento předpoklad potvrzuje řada studií. Analýza databáze zahrnující 9170 osob prokázala zlepšení adherence k léčbě o 13 % (vyjádřeno poměrem dnů, na které byly léky dle preskripce na receptu předepsány) při porovnání pacientů užívajících metformin a derivát sulfonylurey separátně a ve fixní kombinaci [12]. Přidání dalšího perorálního antidibetika k základní léčbě může být provedeno formou převedení na fixní kombinaci či přidáním dalších samostatných tablet. Ve skupině 1815 pacientů, kteří byli léčeni monoterapií (metformin nebo glibenklamid), vedlo následné použití fixní kombinace k lepší adherenci k léčbě v porovnání s předepsáním léků odděleně (77 % vs. 54 %, opět vyjádřeno podílem z počtu dnů, na které byla medikace předepsána ve sledovaném období) [13]. V obecné rovině lze kvantifikovat vliv adherence k léčbě na výslednou kompenzaci. Zle Graf 1 Změna hodnot glykovaného hemoglobinu ve skupině léčené glibenklamidem a metforminem kombinací tablet a tabletami s fixní kombinací; volně podle [17] – Cheong, et al., 2008. HbA1c – glykovaný hemoglobinpšení adherence k léčbě o 10 % sníží hodnotu glykovaného hemoglobinu v průměru o 0,1 % [14].
Pro tvrzení, že zlepšení adherence k terapii při použití fixní kombinace vede ke zlepšení kompenzace, jsou k dispozici důkazy. Jeden z nich přinesla práce s dnes již neužívaným rosiglitazonem [15]. Analýza databáze zahrnující 16 490 osob prokázala, že fixní kombinace rosiglitazonu s glimepiridem vede k významnějšímu poklesu hodnoty glykovaného hemoglobinu v porovnání s oddělenou aplikací (absolutní pokles hodnot glykovaného hemoglobinu o 0,51 % oproti 0,06 %). Tomuto výsledku odpovídá rozdíl ve výsledném snížení hodnot glykovaného hemoglobinu při kombinované terapii metforminem a glibenklamidem v oddělených tabletách nebo ve fixní kombinaci při iniciaci farmakologické intervence u pacientů s diabetem 2. typu (graf 1), rozdíl v adherenci k léčbě byl statisticky významný, fixní kombinace přitom obsahovala nižší průměrné dávky účinných látek [16].


Pacienti, kteří jsou převedeni z monoterapie na duální terapii perorálními antidiabetiky, sníží adherenci k léčbě v průměru o 10 %, pokud jsou však převedeni na fixní kombinaci, průměrné snížení činí 1,5 % [17].
Pro léčbu diabetu 2. typu fixní kombinací antidiabetik zřejmě platí, že je méně finančně nákladná v porovnání s odděleným podáváním [17]. Což znamená, že adherence k terapii hraje z hlediska farmakoekonomického přínosu významnější roli v porovnání s obecnými údaji [8]. V literatuře nejsou dostupná data o vlivu použití fixní kombinace terapie perorálními antidiabetiky na mortalitu. Lze tak usuzovat pouze nepřímo – že zlepšení kompenzace diabetu v dlouhodobém horizontu sníží taktéž morbiditu a mortalitu v souladu s vlivem adherence k léčbě [6, 7].

Nové fixní kombinace perorálních antidiabetik


V souladu s poznatkem o vzájemně se doplňujícím účinku metforminu a sitagliptinu, výsledkem čehož je větší zlepšení kompenzace při podávání kombinované terapie v porovnání s pouhým součtem samostatných účinků [18], se nabízí idea vývoje fixní kombinace gliptinů a metforminu. Podstatnou výhodou této kombinace je skutečnost, že léčbu gliptiny provází minimální riziko nežádoucích účinků, zejména hypoglykemie [19]. Výsledkem je situace, kdy jsou registrovány fixní kombinace s metforminem pro sitagliptin, vildagliptin, saxagliptin a linagliptin [20]. Tato fixní kombinace je velmi dobře akceptována i pacienty [21].


Nevýhody fixní kombinace antidiabetik


Je s podivem, že přes zřejmé výhody je fixní kombinace perorálních antidiabetik v praxi stále málo rozšířená [12]. Tato skutečnoGraf 2 Vztah mezi procentuálně vyjádřeným podílem zastoupení fixní kombinace gliptinů v léčbě a hodnotou glykovaného hemoglobinu; volně podle [21] – Benford, et al., 2012. HbA1c – glykovaný hemoglobinst je obvykle zdůvodňována tím, že lze pouze obtížně titrovat dávku. S tímto argumentem lze stěží souhlasit, naprostá většina výrobců nabízí diferencované poměry fixních kombinací. Krom toho nic nebrání titraci optimální dávky separátně a poté jejímu nahrazení fixní kombinací. Další překážkou, která může hrát u některých pacientů významnou roli, je velikost tablet, v případě kombinované terapie jsou obvykle větší. Námitka ohledně vyšší ceny není oprávněná, standardně úhrady nepřevyšují součet úhrad obou složek. Nedostatečná flexibilita podávání je dalším argumentem. Může být smysluplná v případě nově zkoušené fixní kombinace metforminu s glinidy (ty je třeba požít krátce před jídlem). Požadavek odlišné farmakokinetiky je řešen pomocí úpravy povrchu tablet, který ovlivňuje rychlost uvolňování jednotlivých složek [22]. Málo pozornosti se věnuje také vlivu osobnosti lékaře na výslednou adherenci pacienta k terapii. Že lze diferencovat podle lékaře, prokazuje celkem recentní práce [23]; zvyklostmi a osobností lékaře lze jistě vysvětlit i vztah mezi kompenzací a používáním fixní kombinace vyjádřené v procentech, graf 2 [21].


Závěr


Fixní kombinace antidiabetik prokazatelně zvyšuje adherenci pacientů k terapii, zlepšuje tak výsledky léčby. Fixní kombinace antidiabetik také zjednodušují terapii, což je důležité v souvislosti se zvýšeným rizikem kognitivního deficitu (demence) u pacientů s diabetem [24]. S výhodou lze využít takových fixních kombinací, které zahrnují léčiva s různým mechanismem účinku a které tak intervenují diabetes mellitus 2. typu na různých patofyziologických úrovních. Fixní kombinace perorálních antidiabetik představují, i přes jistá omezení, efektivní rozšíření možností farmakologické terapie diabetu 2. typu.

Seznam použité literatury

 • [1] Kvapil M. Nová diabetologie. Medical Tribune 2012, Praha.
 • [2] Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu. Dostupné na http://www.diab.cz/dokumenty/dm2_12.pdf (navštíveno 15. 7. 2013).
 • [3] Paes AH, Bakker A, Soe-Agnie CJ. Impact of dosage frequency on patient compliance. Diabetes Care 1997; 20: 1512–1517.
 • [4] Donnan PT, MacDonald TM, Morris AD. Adherence to prescribed oral hypoglycaemic medication in a population of patients with Type 2 diabetes: a retrospective cohort study. Diabet Med 2002; 19: 279–284.
 • [5] Cramer JA. A systematic review of adherence with medications for diabetes. Diabetes Care 2004; 27: 1218–1224.
 • [6] Lau DT, Nau DP. Oral antihyperglycemic medication nonadherence and subsequent hospitalization among individuals with type 2 diabetes. Diabetes Care 2004; 27: 2149–2153.
 • [7] Ho PM, Rumsfeld JS, Masoudi FA, et al. Effect of medication nonadherence on hospitalization and mortality among patients with diabetes mellitus. Arch Intern Med 2006; 166: 1836–1841.
 • [8] Salas M, Hughes D, Zuluaga A, et al. Costs of medication nonadherence in patients with diabetes mellitus: a systematic review and critical analysis of the literature. Value Health 2009; 12: 915–922.
 • [9] Bangalore S, Kamalakkannan G, Parkar S, Messerli FH. Fixed-dose combinations improve medication compliance: a meta-analysis. Am J Med 2007; 120: 713–719.
 • [10] Blonde L, San Juan ZT. Fixed-dose combinations for treatment of type 2 diabetes mellitus. Adv Ther 2012; 29: 1–13.
 • [11] Meshram DM, Langade DG, Kinagi SB, et al. Evaluation of efficacy and safety of fixed dose combination of glimepiride 2 mg plus pioglitazone 15 mg plus metformin SR 500 mg in the management of patients with type-2 diabetes mellitus. J Indian Med Assoc 2005; 103: 447–450.
 • [12] Pan F, Chernew ME, Fendrick AM. Impact of fixed-dose combination drugs on adherence to prescription medications. J Gen Intern Med 2008; 23: 611–614.
 • [13] Melikian C, White TJ, Vanderplas A, et al. Adherence to oral antidiabetic therapy in a managed care organization: a comparison of monotherapy, combination therapy, and fixed-dose combination therapy. Clin Ther 2002; 24: 460–467.
 • [14] Rozenfeld Y, Hunt JS, Plauschinat C, Wong KS. Oral antidiabetic medication adherence and glycemic control in managed care. Am J Manag Care 2008; 14: 71–75.
 • [15] Thayer S, Arondekar B, Harley C, Darkow TE. Adherence to a fixed-dose combination of rosiglitazone/glimepiride in subjects switching from monotherapy or dual therapy with a thiazolidinedione and/or a sulfonylurea. Ann Pharmacother 2010; 44: 791–799.
 • [16] Blonde L, Wogen J, Kreilick C, Seymour AA. Greater reductions in A1C in type 2 diabetic patients new to therapy with glyburide/metformin tablets as compared to glyburide co-administered with metformin. Diabetes Obes Metab 2003; 5: 424–431.
 • [17] Cheong C, Barner JC, Lawson KA, Johnsrud MT. Patient adherence and reimbursement amount for antidiabetic fixed-dose combination products compared with dual therapy among Texas Medicaid recipients. Clin Ther 2008; 30: 1893–1907.
 • [18] Goldstein BJ, Feinglos MN, Lunceford JK, et al.; Sitagliptin 036 Study Group. Effect of initial combination therapy with sitagliptin, a dipeptidyl peptidase-4 inhibitor, and metformin on glycemic control in patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2007; 30: 1979–1987.
 • [19] Karagiannis T, Paschos P, Paletas K, et al. Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors for treatment of type 2 diabetes mellitus in the clinical setting: systematic review and meta-analysis. BMJ 2012; 344: e1369.
 • [20] www.sukl.cz (k 30. 8. 2013)
 • [21] Benford M, Milligan G, Pike J, et al. Fixed-dose combination antidiabetic therapy: real-world factors associated with prescribing choices and relationship with patient satisfaction and compliance. Adv Ther 2012; 29: 26–40.
 • [22] Kim JY, Kim DW, Kuk YM, et al. Investigation of an active film coating to prepare new fixed-dose combination tablets for treatment of diabetes. Int J Pharm 2012; 427: 201–208.
 • [23] Sencan NM, Wertheimer A, Levine CB. What determines the duration of patient medication compliance in patients with chronic disease: are we looking in the wrong place? South Med Rev 2011; 4: 97–101.
 • [24] Dash SK. Cognitive impairment and diabetes. Recent Pat Endocr Metab Immune Drug Discov 2013; 7: 155–165.

Sdílejte článek

Doporučené