Přeskočit na obsah

Současné možnosti léčby karcinomu slinivky břišní

Karcinom pankreatu patří mezi chemo- i radiorezistentní onemocnění. Jedná se o nádor s velmi špatnou prognózou. Zásadní léčebnou metodou je resekční výkon. Vzhledem k výrazné biologické agresivitě tumoru má v době stanovení diagnózy již asi jedna třetina pacientů jaterní metastázy a asi jedna třetina postižené lymfatické uzliny. I když je pacient vzhledem k rozsahu onemocnění indikován k operaci, radikální resekce tumoru se podaří jen u méně než 20 % z nich. Pětileté přežití všech pacientů se pohybuje pod hranicí 5 %. Radioterapii lze použít v neoadjuvantní, intraoperační, adjuvantní i paliativní léčbě nádorů pankreatu, eventuálně konkomitantně s chemoterapií, nicméně vzhledem k závěrům recentních studií je její použití v současné době omezováno. Nejčastěji je indikována v případě inoperabilního lokálně pokročilého onemocnění. A i když je v adjuvantní léčbě na evropských pracovištích indikována zřídka, ve Spojených státech stále představuje jednu ze standardních možností. Pro většinu pacientů je dominantní léčebnou modalitou systémová chemoterapie, eventuálně v kombinaci s cílenou léčbou. V současnosti je standardním režimem v podání jak v adjuvantní, tak i v paliativní indikaci gemcitabin, a to v monoterapii či v kombinaci s erlotinibem, který je indikován v případě metastatického karcinomu pankreatu. Režim chemoterapie 5-fluorouracil/leukovorin však zatím své místo zcela neztratil. V rámci klinického zkoušení jsou testována i další cytostatika, často kombinace s platinovými deriváty či s kapecitabinem. Významný vliv na délku a kvalitu života nemocných má zajištění drenáže žlučových cest. U pacientů s pokročilým stadiem onemocnění je léčba soustředěna hlavně na prevenci a terapii symptomů. Pozornost je třeba věnovat substituci pankreatických enzymů při insuficienci zevní sekrece pankreatu, stavu výživy, účinné léčbě bolesti. Vzhledem k prognóze pacienta je nutno veškeré cíle systémové terapie diskutovat s pacientem ještě před zahájením léčby. U pacientů s lokálně pokročilým či metastatickým karcinomem pankreatu je v každém případě doporučována účast v klinických studiích.

Karcinom pankreatu patří k nejpalčivějším problémům onkologie. Jedná se o nádor rezistentní na léčbu, jehož incidence má v ČR vzrůstající tendenci; v roce 2007 dosahoval výskyt u mužů 19,1/100 000 a u žen 18,2/100 000. Nejčastější výskyt je ve věku 55–80 let [1]. Vzhledem ke špatné prognóze je mortalita na karcinom pankreatu téměř identická s jeho incidencí. Bez léčby se tito pacienti dožívají v mediánu jen tří až čtyř měsíců. V případě nemetastatického, lokálně pokročilého karcinomu pankreatu je medián přežití šest až devět měsíců [2, 3]. Pankreas má funkci endokrinní a exokrinní. Jako karcinom označujeme pouze tumory z exokrinního parenchymu, které tvoří 95 % případů (z toho duktální karcinom asi 80 % případů). Endokrinní tumory slinivky představují asi 5 %. Nejčastější lokalizací tumoru je hlava pankreatu a processus uncinatus, kde se karcinom vyskytuje v 70–80 %, v těle pankreatu asi ve 20 % a v kaudě pankreatu asi v 10 % případů. Etiologie karcinomu pankreatu je dosud nejasná. Přibližně u 4–16 % nemocných je pozorován rodinný výskyt. Některé z těchto případů jsou způsobeny mutacemi genů (např. BRCA2, p53, p16, DPC4, STK11). Samostatnou nozologickou jednotkou je syndrom familiárního karcinomu pankreatu (mutace genu PALB2) [4]. Přítomnost diabetu mellitu a porucha glukózové tolerance je spojena s dvojnásobně vyšším rizikem vzniku karcinomu pankreatu, stejně jako kouření. Zdá se, že souvislost mezi požíváním alkoholu a vznikem karcinomu pankreatu je jen zprostředkovaná. Alkohol je induktorem chronické pankreatitidy, která je samostatným rizikovým faktorem vzniku malignity. Zvýšené riziko karcinomu pankreatu bylo nalezeno i u osob s vyšším BMI či u nemocných s primární sklerozující cholangoitidou. Naopak protektivní efekt má strava bohatá na ovoce a zeleninu a vyšší fyzická aktivita. Karcinom pankreatu lokalizovaný v těle a kaudě bývá dlouho asymptomatický a může dosáhnout větších rozměrů. Pokud se již objeví klinická symptomatologie, jedná se většinou o pokročilé inoperabilní onemocnění. Proto i léčba nádorů této lokalizace je velmi složitá.

Chirurgická léčba

Zásadní léčebnou metodou je resekční výkon. Vzhledem k výrazné biologické agresivitě tumoru má v době stanovení diagnózy již asi jedna třetina pacientů jaterní metastázy a asi jedna třetina postižené lymfatické uzliny. I když je pacient vzhledem k rozsahu onemocnění indikován k operaci, totální resekce tumoru se podaří jen u 20 % z nich [5]. U zbývajících se při operaci buď nalezne lokálně rozsáhlé onemocnění, které není totálně resekabilní, nebo se prokáží metastázy. Medián přežití pacientů po kompletní resekci se pohybuje kolem 12–19 měsíců [6]. Silnými prognostickými faktory pro dlouhodobé přežití jsou negativní resekční okraje, velikost nádoru, postižení lymfatických uzlin a molekulárně genetické markery tumoru [7, 8]. U pacientů s mikroskopicky pozitivními resekčními okraji (R1) je celkové přežití v podstatě shodné s pacienty léčenými pouze chemoradioterapií bez resekce [9]. Základní radikální operací karcinomu slinivky břišní je hemipankreatoduodenektomie podle Whipplea. Operace spočívá v resekci pravého oddílu pankreatu při zachování ocasu slinivky s odstraněním celého duodena, žlučníku s ductus choledochus a částečnou resekcí žaludku. Další možností operačního výkonu je totální resekce pankreatu s lymfadenektomií. Po výkonu však dochází ke kompletní endokrinní i exokrinní insuficienci pankreatu s rozvojem obtížně zvladatelného diabetu. Výjimečně se provádí distální pankreatektomie, a to zvláště u malých tumorů v levé části pankreatu převážně endokrinního typu. U neresekabilních nádorů s obstrukčním ikterem se provádí biliodigestivní anastomózy (choledochojejunoanastomóza). Při známkách obstrukce duodena je nutné provedení gastroenteroanastomózy. Je-li u nemocného provedena laparotomie a zjištěn neresekabilní tumor hlavy slinivky, je vhodné založit preventivně gastrojejunoanastomózu a tak zabránit obstrukci duodena.

Nechirurgická léčba

Radioterapie nebo konkomitantní chemoradioterapie

Radioterapii (RT) je možné využít u nádorů slinivky břišní v adjuvantní, neoadjuvantní i paliativní indikaci. Okrajově se využívá intraoperační radioterapie (IORT), při které se ozařuje přímo lůžko tumoru ihned po resekci při laparatomii a tato dávka záření se doplní pooperační konformní 3D zevní radioterapií. Limitujícím faktorem pro radioterapii je však uložení pankreatu v těsné blízkosti radiosenzitivních orgánů (tenké střevo, žaludek, játra, ledviny a mícha). Vyššího protinádorového efektu je dosaženo kombinací radioterapie s konkomitantním podáním chemoterapie, zejména 5-fluorouracilu (nově se zařazuje i konkomitantní aplikace gemcitabinu).

Neoadjuvantní/adjuvantní radioterapie

Neoadjuvantní radioterapie/chemoradioterapie může zvýšit resekabilitu nádoru, nicméně neovlivňuje celkové přežití pacientů; není tedy standardně používána. Lze o ní uvažovat v případě potenciálně resekabilního onemocnění s cílem zvýšit pravděpodobnost dosažení R0 resekce [8], standardní neoadjuvantní režim však dosud nebyl stanoven.

Adjuvantní radioterapie po radikální operaci, s cílem snížit riziko rekurence onemocnění, podávaná konkomitantně s chemoterapií na bázi 5-fluorouracilu, je možnou modalitou standardní léčby. Randomizované studie provedené v posledních letech [9] neprokázaly, na rozdíl od prací z osmdesátých let 20. století [10, 11], přínos radioterapie v této indikaci. Multicentrická randomizovaná fáze III ESPAC-1 publikovaná v roce 2004 prokázala, že chemoradioterapie v adjuvantní indikaci s sebou nese kratší přežití a více nežádoucích účinků proti chemoterapii samotné. Bylo do ní zařazeno celkem 289 pacientů s mediánem sledování 47 měsíců; 73 pacientů po resekci karcinomu pankreatu bylo léčeno samotnou chemoradioterapií (RT 20 Gy + 5-fluorouracil), 75 pacientů bylo léčeno pouze chemoterapií (5-fluorouracil/leukovorin), 72 nemocných obdrželo jak chemoradioterapii, tak následnou chemoterapii a 69 pacientů bylo pouze sledováno. Medián přežití byl 15,9 měsíce (95% CI: 13,7–19,9) u pacientů léčených chemoradioterapií proti 17,9 měsíce (95% CI: 14,8–23,6) u těch, kteří nebyli chemoradioterapií léčeni (HR 1,28; 95% CI: 0,99–1,66; p = 0,05). Předpokládané pětileté přežití bylo 10 % u skupiny pacientů léčených adjuvantně chemoradioterapií oproti 20 % pacientů, kteří byli léčeni pouze chemoterapií (p = 0,05). Předpokládané pětileté přežití pak bylo delší (21 %) u pacientů, kteří byli léčeni adjuvantní chemoterapií, oproti pacientům pouze sledovaným (8 %; p = 0,009). Tato studie však byla kvůli radioterapii podrobena velké kritice, především pro nedostatečné zajištění kvality. Třicet procent nemocných nedokončilo předepsanou radioterapii, rozptyl dávek se pohyboval v rozmezí 40–60 Gy, nebyla zde použita radioterapie plánovaná podle předem daného schématu a především pro techniku split (plánovaná pauza v ozáření 1–2 týdny). Na druhou stranu je nutno připomenout pozitivní přínos této studie z hlediska porovnání chemoterapie a observace samotné [9].

Kontrolní studie zaměřená na adjuvantní podání chemoradioterapie s jasně definovanou radioterapií byla publikována v roce 2008. Jednalo se o randomizovanou studii fáze III nazvanou RTOG 97-04, která srovnávala před- a pooperační chemoradioterapii s 5-fluorouracilem s aplikací gemcitabinu před operací a po operaci. Do studie bylo zařazeno celkem 451 pacientů. Byla volena chemoterapie 5-fluorouracilem v kombinaci s leukovorinem (230 pacientů) nebo chemoterapie gemcitabinem (221 pacientů). Tato chemoterapie byla podávána 3 týdny před chemoradioterapií a 12 týdnů po chemoradioterapii. Chemoradioterapie v podobě kontinuální infuze 5-fluorouracilu byla shodná pro obě skupiny pacientů (250 mg/m2/den + 50,4 Gy). V této studii bylo sice dosaženo delšího přežití u pacientů léčených gemcitabinem, tyto výsledky však nebyly statisticky signifikantní. Medián přežití byl 20,5 měsíce a tříleté přežití 31 % ve skupině pacientů léčených gemcitabinem oproti mediánu přežití 16,9 měsíce a tříletému přežití 22 % ve skupině pacientů léčených 5-fluorouracilem (HR 0,82; 95% CI: 0,65–1,03; p = 0,09). Hematologická toxicita stupně 4 byla zaznamenána u 1 % pacientů ve skupině s 5-fluorouracilem a u 14 % ve skupině s gemcitabinem (p < 0,001), bez rozdílu ve výskytu febrilních neutropenií či infekčních komplikací. Přidání gemcitabinu k adjuvantní chemoradioterapii s FUFA (5-fluorouracil/leukovorin) je spojeno s lepším přežitím pacientů po resekci karcinomu; ačkoliv délka přežití nebyla statisticky signifikantní, tyto výsledky naznačily možný přínos pro pacienty léčené adjuvantně gemcitabinem. Bylo zajímavé, že v této studii skupina nemocných s nádorem lokalizovaným v hlavě pankreatu statisticky významně profitovala z kombinace gemcitabinu a radioterapie oproti 5-fluorouracilu s radioterapií, s mediánem přežití 36,9 vs. 20,6 měsíce (p < 0,047) [12]. Vzhledem ke kritice studie ESPAC-1 a nesignifikantním rozdílům mezi konkomitantní chemoradioterapií a samostatnou adjuvantní chemoterapií v dalších studiích (viz výše) nejsou závěry o využití adjuvantní chemoradioterapie jednoznačné. V současné době je adjuvantní chemoradioterapie společně s možností zařadit pacienta do některé z klinických studií a samostatnou chemoterapií akceptována jako varianta adjuvantní léčby po radikálně provedeném výkonu zejména ve Spojených státech [13]. V evropských zemích převažuje tendence léčit samostatnou chemoterapií bez radioterapie (viz dále) [14].

Cílem adjuvantní radioterapie je zajistit provedenou operaci ozářením lůžka tumoru a svodných lymfatických oblastí podle uložení primárního nádoru. V případě postižení hlavy pankreatu jsou ozařovány uzliny horní a dolní peripankreatické, přední pankreatikoduodenální, pylorické, horní mezenterické, zadní peripankreatické a coeliacké. Při uložení nádoru v těle či kaudě pankreatu jsou součástí cílového objemu uzliny horní a dolní peripankreatické, přední pankreatikoduodenální, horní mezenterické, zadní peripankreatické a lienální. S výhodou je při plánování využíváno peroperačního označení lůžka tumoru kontrastními svorkami. Další možností ke zvýšení dávky v cílovém objemu a k vyšší ochraně tkání v okolí je využití kombinace zevní radioterapie a intraoperačního ozáření (IORT) [15].

Radioterapie lokálně pokročilého onemocnění

U pacientů v dobrém celkovém stavu v případě inoperabilního onemocnění bez vzdálených metastáz je možností léčby radioterapie podávaná konkomitantně s chemoterapií na bázi 5-fluorouracilu [16]. Této léčbě může předcházet aplikace několika sérií chemoterapie na bázi gemcitabinu [17–19].

Cílový objem zahrnuje primární tumor, postižené uzliny a oblasti potenciálního šíření nemoci, jak je definováno v případě radioterapie adjuvantní. Standardem je 3D plánování radioterapie, tzv. konformní radioterapie, kdy je tvar jednotlivých svazků záření upravován individuálně podle tvaru cílového objemu a uložení rizikových orgánů. Při plánování je využíváno plánovacího CT s intravenózně podanou kontrastní látkou. Radioterapie je aplikována standardní frakcionací 5 x 1,8–2,0 Gy/týden do celkové dávky 45–54 Gy na oblast lůžka tumoru a lymfatických uzlin. V případě přítomnosti primárního tumoru, postižených uzlin či reziduální choroby je možné cíleným ozářením těchto oblastí zvýšit dávku na 50–60 Gy [15].

Paliativní radioterapie

Ozáření pankreatu a jeho okolí dávkou 40 Gy má dobrý analgetický efekt. Při paliativním ozáření jsou používány jednoduché techniky, většinou je ozařován pouze objem nádoru s postiženými uzlinami bez oblastí možného subklinického šíření. Při obstrukci žlučových cest tumorem v oblasti hlavy pankreatu lze po zajištění drenáže použít intraluminární brachyterapii aplikovanou do stentů ve žlučových cestách [20].

Další možnosti radioterapie

Jednou z možností, jak zvýšit dávku v nádorovém lůžku, je kombinace zevní radioterapie s intraoperační radioterapií (IORT). Pomocí IORT lze do rizikové oblasti aplikovat vysokou jednorázovou dávku (10–30 Gy) záření, za současného mechanického odsunutí rizikových tkání. Předpokládá se, že mikroskopická rezidua nádoru vyžadují ke svému zničení dávky okolo 60 Gy, toho nelze samotnou zevní radioterapií dosáhnout. Kombinací s IORT lze zlepšit lokální kontrolu i prodloužit čas do vzniku recidivy, nicméně vliv na celkové přežití je stále nejasný. Dalším způsobem, jak zvýšit dávku, by mohla být extrakraniální stereotaktická radioterapie (např. X-nůž, Cyberknife, tomoterapie aj.). Jedná se o cílené ozáření ložiska vysokou dávkou záření jednorázově či v několika málo frakcích. Zatím však chybí jasná data k indikaci a i přes přesné ozáření je riziko toxicity poměrně velké.

Chemoterapie

Karcinom pankreatu je chemorezistentní onemocnění, a i když je chemoterapie obecně doporučována, má v tomto případě pouze malý efekt. Tento efekt je však stále o něco vyšší než pouhé sledování pacienta. I přes svou chemorezistenci je u karcinomu pankreatu chemoterapie hlavní léčebnou modalitou u pacientů po kompletní resekci, u lokálně pokročilých tumorů i v případě vzdálených metastáz. Donedávna byla hlavním léčebným režimem v adjuvantní indikaci kombinace 5-fluorouracilu s leukovorinem (FUFA). V současné době se však do popředí dostává gemcitabin. V roce 2007 byla publikována prospektivní multicentrická randomizovaná studie fáze III CONKO 001, která zahrnovala celkem 368 pacientů po kompletní resekci adenokarcinomu pankreatu bez předchozí radioterapie či chemoterapie. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin, první skupina byla léčena 6 cykly Graf 1 Přežití bez známek nemoci (A) a celkové přežití (B) u pacientů ve studii CONKO 001. Pacienti po kompletní resekci adenokarcinomu pankreatu bez předchozí radioterapie či chemoterapie byli randomizováni k chemoterapii gemcitabinem nebo ke sledování; podle [21] – Oettle, et al., 2007. chemoterapie gemcitabinem, druhá skupina byla pouze sledována. V léčeném rameni se toxicita stupně 3 a 4 objevila výjimečně a bez rozdílu v hodnocení kvality života proti druhé skupině pacientů, medián přežití všech pacientů byl 53 měsíců. Během sledování došlo k návratu onemocnění u 133 pacientů (74 %) ve skupině s gemcitabinem a u 161 pacientů (92 %) v kontrolní skupině. Medián délky přežití bez nemoci byl 13,4 měsíce ve skupině pacientů léčených gemcitabinem (95% CI: 11,4–15,3) a 6,9 měsíce v kontrolní sledované skupině (95% CI: 6,1–7,8; p = 0,001) [21]. Délka přežití bez známek nemoci (DFS) byla ve třetím a v pátém roce sledování 23,5 % a 16,5 % v rameni s gemcitabinem a 7,5 % a 5,5 % v kontrolní skupině (graf 1). V analýze prvních výsledků z roku 2007 nebyl zjištěn žádný rozdíl v celkovém přežití pacientů léčených gemcitabinem (medián 22,1 měsíce, 95% CI: 18,4–25,8; tříleté přežití 34 % a pětileté přežití 22,5 %) a v kontrolní skupině (medián 20,2 měsíce, 95% CI: 17,0–23,4; tříleté přežití 20,5 % a pětileté přežití 11,5 %; p = 0,06) [21]. Až ve finální analýze Neuhause z roku 2008 bylo doloženo signifikantní prodloužení přežití při léčbě gemcitabinem (22,8 vs. 20,2 měsíce, p = 0,005). Délka tříletého a pětiletého přežití byla 36,5 % a 21,0 % u pacientů léčených gemcitabinem proti 19,5 % a 9,0 % u pacientů v kontrolní skupině [22]. Závěrem lze tedy říci, že postoperační podání gemcitabinu signifikantně prodlužuje dobu do progrese nemoci a celkové přežití u pacientů léčených gemcitabinem ve srovnání s pacienty, kteří byli po operaci pouze sledováni [21, 22].

Na výsledky studie ESPAC-1 hodnotící adjuvantní chemoterapii FUFA a studii CONCO 001 hodnotící adjuvantní chemoterapii gemcitabinem, které obě potvrdily superioritu adjuvantní chemoterapie před sledováním, navázala studie ESPAC-3, jež posuzovala, který z těchto typů chemoterapií v adjuvantním podání dosahuje lepšího efektu. Pacienti po resekci karcinomu pankreatu byli rozděleni do dvou skupin, první obdržela chemoterapii FUFA, druhá skupina byla léčena gemcitabinem po dobu 6 měsíců. Celkem bylo do studie zařazeno 1030 pacientů z 16 zemí. Po 2letém sledování zemřelo 753 (69 %) pacientů. Medián přežití byl u pacientů léčených režimem FUFA 23,0 měsíce (95% CI: 21,1–25,0) a u pacientů léčených gemcitabinem 23,6 měsíce (95% CI: 21,4–26,4). Statistická analýza neprokázala signifikantní rozdíl v přežití mezi jednotlivými skupinami pacientů (c2LR = 0,7, p = 0,39, HRGEM = 0,94; 95% CI: 0,81–1,08). Jednalo se o největší studii testující efekt adjuvantní léčby kombinací FUFA a adjuvantního podání gemcitabinu [23].

V současnosti probíhá studie ESPAC-4 porovnávající efekt kombinační léčby kapecitabin/gemcitabin s monoterapií gemcitabinem v adjuvantní indikaci. Vychází z pozitivních dat této kombinace v paliativním podání. Pokud tedy srovnáváme výsledky mediánu přežití u pacientů léčených v jednotlivých studiích s gemcitabinem – CONCO 001 (22,8 měsíce) a RTOG 97-04 (20,5 měsíce), FUFA ve studii ESPAC-1 (20,1 měsíce) a léčbu kombinací gemcitabin/ FUFA ve studii ESPAC-3 (23,6 a 23,0 měsíce), zjišťujeme, že jsou v podstatě shodné. Z toho vyplývá, že v současné době není jasný standard v adjuvantní léčbě a chemoradioterapie na bázi 5-FU s následným podáním gemcitabinu, stejně jako chemoterapie gemcitabinem, 5-FUFA či kapecitabinem jsou možností volby pro adjuvantní podání. Obecně však převládá názor, že je vhodnější volit samotnou chemoterapii gemcitabinem vzhledem k profilu toxicity léku [13].

Není novinkou, že u pacientů s lokálně pokročilým či metastatickým karcinomem pankreatu v dobrém klinickém stavu je lékem volby gemcitabin [24], který je součástí běžné klinické praxe. Dosud není jednoznačně prokázán a akceptován význam kombinačních režimů. Jejich efekt je zkoumán v řadě studií, které v současnosti probíhají. Nejnadějnější se v tuto chvíli zdají být platinové deriváty. V roce 2007 byla publikována analýza, jejímž cílem bylo zhodnotit efekt monoterapie gemcitabinem ve srovnání s kombinací gemcitabin/platinový derivát. Jednalo se o analýzu dvou randomizovaných mezinárodních studií. The French Multidisciplinary Clinical Research Group (GERCOR)/Italian Group for the Study of Gastrointestinal Tract Cancer (GISCAD) srovnávající kombinační režim gemcitabin/oxaliplatina s monoterapií gemcitabinem a Německé multicentrické studie srovnávající kombinaci gemcitabin/cisplatina (GP) versus gemcitabin samotný (G). Celkem bylo hodnoceno 503 pacientů, z nichž 252 bylo léčeno kombinací gemcitabin/platinový derivát, zatímco 251 pacientů bylo léčeno pouze samotným gemcitabinem. Medián PFS (progression-free survival, interval do progrese) byl jednoznačně delší ve prospěch GP kombinace (24 vs. 15 týdnů, HR 0,75; p = 0,003). Celkové přežití bylo také signifikantně vyšší u pacientů léčených kombinací gemcitabin/platinový derivát (36 vs. 29 týdnů, HR 0,81; p = 0,031). Tato analýza prokázala, že kombinační léčba gemcitabinem a platinovým derivátem typu oxaliplatiny nebo cisplatiny signifikantně zlepšuje PFS a celkové přežití ve srovnání s gemcitabinem samotným u pacientů s pokročilým karcinomem pankreatu [25]. Bohužel tyto slibné výsledky nepotvrdila studie E6201, do níž bylo zařazeno 832 pacientů a v níž kombinace gemcitabin/oxaliplatina (GEMOX) neprokázala delší přežití proti monoterapii gemcitabinem. Medián přežití byl 4,9 měsíce (95% CI: 4,5–5,6) u pacientů léčených gemcitabinem, a 5,7 měsíce (95% CI: 4,9–6,5) u těch, kteří dostávali léčbu GEMOX (HR 0,88; p = 0,22) [26].

U pacientů s lokálně pokročilým či metastatickým karcinomem pankreatu byl prokázán i efekt kombinace GEMCAP (gemcitabin/kapecitabin), a to randomizovanou studií fáze III, jíž se účastnilo 533 pacientů. Pacienti byli randomizováni do ramene s léčbou samotným gemcitabinem (266 pacientů) a kombinací GEMCAP (267 pacientů). Tato kombinace pak jednoznačně prokázala lepší léčebnou odpověď (19,1 % vs. 12,4 %; p = 0,034), interval do progrese (HR 0,8; 95% CI: 0,66–0,93; p = 0,004) a byla spojena s lepším přežitím (HR 0,86; 95% CI: 0,72–1,02; p = 0,08). Následná metaanalýza dvou dalších studií, která testovala tuto kombinaci zahrnující celkem 935 pacientů, prokázala signifikantně lepší přežití ve prospěch kombinace GEMCAP (HR 0,86, 95% CI: 0,75–0,98; p = 0,02). Na základě této studie a metaanalýzy dalších studií by měla být kombinace gemcitabin/kapecitabin zařazena mezi režimy první linie léčby pokročilého či metastatického karcinomu pankreatu [27].

Velmi slibné výsledky přinesla recentně publikovaná interim analýza studie fáze III PRODIGE 4 ACCORD 11, jež hodnotila podání chemoterapie FOLFIRINOX (5-fluorouracil, leukovorin, oxaliplatina a irinotekan) proti monoterapii gemcitabinem u pacientů s metastatickým karcinomem pankreatu v dobrém klinickém stavu. Medián PFS byl v této studii 6,4 vs. 3,3 měsíce (p < 0,0001) a medián přežití 11,1 vs. 6,8 měsíce (p < 0,0001), bohužel téměř polovina pacientů měla v průběhu léčby neutropenii stupně 3 a 4. V tomto případě se tedy jedná o efektivní, nicméně přece jen toxičtější typ kombinační chemoterapie [28].

Na základě těchto studií není tedy pochyb, že u lokálně pokročilého či metastatického karcinomu pankreatu u pacientů v dobrém klinickém stavu je zásadním lékem gemcitabin, a to buď samotný nebo v kombinaci. Jaká terapie by však měla následovat po ukončení podávání gemcitabinu, není zatím jasné. Donedávna byla doporučována kombinace FUFA. V roce 2008 byly publikovány výsledky studie CONKO 003, v níž byl zkoušen účinek přidání oxaliplatiny do kombinace oxaliplatina/5-fluorouracil/leukovorin proti samotné kombinaci FUFA u pacientů gemcitabin-refrakterních. Tato studie jednoznačně potvrdila lepší PFS – 13 vs. 9 týdnů (p = 0,012) a celkové přežití (20 vs. 13 týdnů;p = 0,014) u pacientů, kteří byli léčeni kombinačním režimem s oxaliplatinou. Tyto výsledky pak podporují podání tohoto režimu ve druhé linii léčby pokročilého karcinomu pankreatu u pacientů bez předchozí léčby chemoterapií na bázi fluoropyrimidinů [29]. Oxaliplatina, zdá se, není tak efektivní v první linii v porovnání s gemcitabinem samotným, ve druhé linii u gemcitabin-refrakterních pacientů by však mohla mít své místo [26].

V léčbě pokročilých stadií karcinomu pankreatu se zdají být, ve studiích fáze II, nadějnými i kombinace XELOX [30], GTX (gemcitabin, docetaxel, kapecitabin) [31] či gemcitabin/nab-paklitaxel [32], tyto výsledky však zatím nebyly potvrzeny studiemi fáze III.

Cílená léčba

V posledních letech zažívá nebývalý rozvoj, a to nejen u karcinomu pankreatu, tzv. cílená léčba, někdy označovaná jako biologická terapie. Je specificky namířena proti některým molekulárním reakcím v buňce, které jsou nutné pro spuštění a udržení nádorového růstu.

Inhibitory tyrozinkináz jsou malé molekuly, které svou vazbou na receptorové tyrozinkinázy blokují nebo modifikují nitrobuněčný přenos signálů a tím ovlivňují genovou transkripci a výsledný fenotyp buňky. Vedou tak k zastavení růstu, diferenciace nádorové buňky a k její smrti. Konečným efektem je zábrana proliferace a metastazování nádorových buněk. Erlotinib je inhibitor receptoru typu 1 pro epidermální růstový faktor (EGFR), který silně inhibuje intracelulární fosforylaci EGFR. Jedná se o derivát chinazolinu, specifický, reverzibilní, ATP-kompetitivní inhibitor tyrozinkinázy EGFR s antitumorózním efektem. Kompetitivně se váže na ATP a inhibuje signální dráhy PI3K/Akt a Ras/Raf/MAPK. To vede k akumulaci proteinu p27KIP1 (fyziologický inhibitor cyklin dependentních kináz), k zástavě buněčného cyklu ve fázi G1 a k následné indukci apoptózy. Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou kožní příznaky v podobě akné či vyrážky, která je signifikantním prediktorem délky přežití. Léčbu karcinomu pankreatu je třeba znovu posoudit po 4 až 8 týdnech. Pokud se nevyskytla vyrážka, je nutno zvážit pokračování léčby. Z dalších nežádoucích účinků je to průjem, nevolnost, zvracení výjimečně bolesti hlavy, případně mukozitida či intersticiální pneumonitida. Kuřákům je třeba doporučit abstinenci vzhledem k nižší plazmatické hladině erlotinibu ve srovnání s nekuřáky. Jedná se o lék ve formě tablet pro perorální použití.

U 30–50 % karcinomů slinivky břišní je zjištěna overexprese EGFR, což představuje na jednu stranu výhodu pro léčbu erlotinibem, na druhou stranu je to však spojeno s vyšší agresivitou nádoru, nižší citlivostí k chemoterapii a s horší prognózou. Superioritu kombinace gemcitabin/ erlotinib prokázala randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze III CAN-NCIC-PA3 kontrolovaná placebem. Do této studie bylo zařazeno celkem 569 pacientů, kteří byli rozděleni do skupiny léčené kombinací gemcitabin/erlotinib a do skupiny, která dostávala gemcitabin/placebo. Graf 2 Kaplanovy-Meierovy křivky celkového přežití (A) a přežití bez progrese (B) u pacientů léčených kombinací gemcitabin + erlotinib a gemcitabin + placebo; podle [33] – Moore, et al., 2007. Celkové přežití bylo signifikantně delší u pacientů léčených kombinací gemcitabin/erlotinib (medián přežití 6,24 vs. 5,91 měsíce, HR 0,82; 95% CI: 0,69–0,99; p = 0,038). Jednoleté přežití bylo také delší u kombinačního režimu (23 % vs. 17 %; p = 0,023). Objektivní odpověď na léčbu však nebyla signifikantně rozdílná mezi oběma rameny. Toxicita léčby sice byla vyšší u kombinačního ramene, jednalo se však ve většině případů o toxicitu stupně 1 a 2. Tato studie statisticky signifikantně prokázala prodloužení přežití u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem pankreatu léčených kombinací gemcitabin/erlotinib, viz graf 2 [33].

V roce 2010 byly publikovány i výsledky fáze III studie AIO zabývající se kombinací první a druhé linie léčby u pokročilého karcinomu pankreatu. Studie srovnávala kombinaci kapecitabin/erlotinib následovanou podáváním gemcitabinu oproti kombinaci gemcitabin/erlotinib následované podáváním kapecitabinu v první linii. Do studie bylo zařazeno 279 pacientů, kteří byli randomizováni do ramene A a léčeni kombinací kapecitabin/erlotinib a v případě progrese následně gemcitabinem samotným. Pacienti v rameni B byli léčeni kombinací gemcitabin/erlotinib a v případě progrese byla léčba změněna na kapecitabin samotný. Nebyl zjištěn žádný statisticky významný rozdíl v celkovém přežití obou skupin [34].

V léčbě pokročilého karcinomu pankreatu byly zkoušeny i jiné biologické preparáty (cetuximab, bevacizumab). A přestože výsledky studií fáze II byly nadějné, bohužel se ve studiích fáze III nepotvrdily [35, 36]. Při rozhodování o strategii léčby je třeba mít na paměti, že léčba biologickými preparáty je mimořádně ekonomicky náročná, proto by měla být její indikace vždy pečlivě zvážena s ohledem na přínos pro daného pacienta.

Paliativní terapie

Významný vliv na délku a kvalitu života nemocných má zajištění drenáže žlučových cest. U 65–75 % nemocných dojde během léčby k obstrukci žlučových cest [37]. Individuálně je nutné zvážit optimální metodu drenáže pro jednotlivého pacienta. Při endoskopické retrográdní cholangiopankreatografii (ERCP) lze zajistit duodenobiliární drenáž zavedením plastové endoprotézy, kterou je pak nutno v určitých intervalech měnit, případně implantovat metalický stent, který se nemění.

Pomocí perkutánní transhepatální drenáže (PTD) je zaváděn zevně vnitřní drén, který zajišťuje drenáž žluči do střeva, eventuálně pouze zevní drenáž. Biliární drén je třeba pravidelně proplachovat a jeho výměna je také v určitých intervalech nutná. Komfortnějším řešením je perkutánní implantace biliárního stentu. Brachyradioterapií, při které je do stentu intraluminálně zaváděn zářič, lze jeho životnost prodloužit a dosáhnout tak trvalejšího paliativního účinku. Paliativní léčba nesmí negativně ovlivňovat kvalitu života, naopak by ji měla udržet a zlepšit [38]. Pacient by měl být informován o reálných cílech paliativní léčby. Měl by vědět, že cílem bohužel není vyléčení, ale udržení nebo zlepšení zdravotního stavu, zabránění tomu, aby se nemoc zhoršila, a eventuálně i zmenšení nádoru. U pacientů s pokročilým stadiem onemocnění je léčba soustředěna na prevenci a terapii symptomů. Pozornost je třeba věnovat substituci pankreatických enzymů při insuficienci zevní sekrece pankreatu, stavu výživy, účinné léčbě bolesti.

Prognóza nemocných s karcinomem pankreatu je špatná. Pětileté přežití u všech stadií choroby nedosahuje 5 %, medián přežití všech pacientů je 6 měsíců. Vzhledem k prognóze pacienta je nutno veškeré cíle systémové terapie diskutovat s pacientem ještě před zahájením léčby. U pacientů s lokálně pokročilým či metastatickým karcinomem pankreatu je v každém případě doporučována účast v klinických studiích.

Seznam použité literatury

 • [1] NOR ČR 2010, Novotvary 2007, Cancer Incidence 2007 in the Czech Republic, ISBN 978-80-7280-849-6.
 • [2] Haller DG. Chemotherapy for advanced pancreatic cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2003; 56 (suppl 4): 16–23.
 • [3] Heinemann V. Gemcitabine-based combination treatment of pancreatic cancer. Semin Oncol 2002; 29 (suppl 3): 25–35.
 • [4] Xie K, Wolff R, et al. Pancreatic cancer. Lancet 2004; 363: 1049–1057.
 • [5] Slater EP, Langer P, Niemczyk E, et al. PALB2 mutations in European familial pancreatic cancer families. Clin Genet 2010, DOI: 10.1111/j.1399-0004.2010.01425.x.
 • [6] Yeo CJ, Abrams RA, Grochow LB. Pancreaticoduodenectomy for pancreatic adenocarcinoma: postoperative adjuvant chemoradiation improves survival. A prospective, single-institution experience. Ann Surg 1997; 225: 621–633.
 • [7] Sohn TA, Yeo CJ, Cameron JL, et al. Resected adenocarcinoma of the pancreas-616 patients: results, outcomes, and prognostic indicators. J Gastrointest Surg 2000; 4: 567–579.
 • [8] Pingpank JF, Hoffman JP, Ross EA, et al. Effect of preoperative chemoradiotherapy on surgical margin status of resected adenocarcinoma of the head of the pancreas. J Gastrointest Surg 2001; 5: 121–130.
 • [9] Neoptolemos JP, Stocken DD, Friess H, et al. A randomized trial of chemoradiotherapy and chemotherapy after resection of pancreatic cancer. N Engl J Med 2004; 350: 1200–1210.
 • [10] Moertel CG, Frytak S, Hahn RG, et al. GITSG trial: Therapy of locally unresectable pancreatic carcinoma: A randomized comparison of high dose (6000 rads) radiation alone, moderate dose radiation (4000 rads + 5-fluorouracil), and high dose radiation + 5-fluorouracil. Cancer 1981; 48: 1705–1710.
 • [11] Kalser Mlt, Ellenberg SS. Pancreatic Cancer. Adjuvant combined radiation and chemotherapy following curative resection. Arch Surg 1985; 20: 899–903.
 • [12] Regine FW, Winter KA, Abrams RA, et al. Fluorouracil vs Gemcitabine Chemotherapy Before and After Fluorouracil-Based Chemoradiation Following Resection of Pancreatic Adenocarcinoma. JAMA 2008; 299: 1019–1026.
 • [13] National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology [online], v.2.2010, URL: < http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/PDF/pancreatic.pdf >[cit. 2010-08-19].
 • [14] Kolektiv autorů. Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění. 11. vydání, ČSL JEP, 2010. 161 s.
 • [15] Šlampa P, a kol. Radiační onkologie v praxi. Druhé aktualizované vydání. Brno: MOU, 2007. 65 s.
 • [16] Boz G, De Paoli A, Innocente R, et al. Radiotherapy and continuous infusion 5-fluorouracil in patients with nonresectable pancreatic carcinoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2001; 51: 736–740.
 • [17] Huguet F, Andre T, Hammel P, et al. Impact of chemoradiotherapy after disease control with chemotherapy in locally advanced pancreatic adenocarcinoma in GERCOR phase II and III studies. J Clin Oncol 2007; 25: 326–331.
 • [18] Krishnan S, Rana V, Janjan NA, et al. Induction chemotherapy selects patients with locally advanced, unresectable pancreatic cancer for optimal benefit from consolidative chemoradiation therapy. Cancer 2007; 110: 47–55.
 • [19] Huguet F, Girard N, Seblain-El Guerche C, et al. Chemoradiotherapy in the management of locally advanced pancreatic carcinoma. J Clin Oncol 2009; 27: 2269–2277.
 • [20] Hynková L, Šlampa P, a kol. Radiační onkologie – učební texty. Brno: MOU, 2009. 96 s.
 • [21] Oettle H, Post S, Neuhaus P, et al. Adjuvant chemotherapy with gemcitabine vs observation in patients undergoing curative-intent resection of pancreatic cancer: a randomized controlled trial. JAMA 2007; 297: 267–277.
 • [22] Neuhaus P, Riess H, Post S, et al. CONKO-001: Final results of the randomized, prospective, multi-center phase III trial of adjuvant chemotherapy with gemcitabine versus observation in patients with resected pancreatic cancer. J Clin Oncol 2008; 26: abstr LBA4504.
 • [23] Neoptolemos J, Büchler M, Stocken DD, et al. ESPAC-3(v2): A multicenter, international, open-label, randomized, controlled phase III trial of adjuvant 5-fluorouracil/folinic acid (5-FU/FA) versus gemcitabine (GEM) in patients with resected pancreatic ductal adenocarcinoma. J Clin Oncol 2009; 27: abstr LBA4505.
 • [24] Burris HA 3rd, Moore MJ, Andersen J, et al. Improvements in survival and clinical benefit with gemcitabine as first-line therapy for patients with advanced pancreas cancer: a randomized trial. J Clin Oncol 1997; 15: 2403–2413.
 • [25] Heinemann V, Lebianca R, Hinke A, et al. Increa-sed survival using platinum analog combined with gemcitabine as compared to single-agent gemcitabine in advanced pancreatic cancer: pooled analysis of two randomized trials, the GERCOR/GISCAD intergroup study and a German multicenter study. Ann Oncol 2007; 18: 1652–1659.
 • [26] Poplin E, Feng Y, Berlin J, et al. Phase III, randomized study of gemcitabine and oxaliplatin versus gemcitabine (fixed-dose rate infusion) compared with gemcitabine (30-minute infusion) in patients with pancreatic carcinoma E6201: a trial of the Eastern Cooperative Oncology Group. J Clin Oncol 2009; 27: 3778–3785.
 • [27] Cunningham D, Chau I, Stocken DD, et al. Phase III randomized comparison of gemcitabine versus gemcitabine plus capecitabine in patients with advanced pancreatic cancer. J Clin Oncol 2009; 27: 5513–5518.
 • [28] Conroy T, Desseigne F, Ychou M, et al. Randomized phase III trial comparing FOLFORINOX versus gemcitabine as a first-line treatment for metastatic pancreatic adenocarcinoma. Preplanned iterim analysis results of the PRODIGE 4 ACCORD 11 trial (abstract). J Clin Oncol 2010; 28 (7s): abstract 4010.
 • [29] Pelzer U, Kubica K, Stieler J, et al. A randomized trial in patients with gemcitabine refractory pancreatic cancer. Final results of the CONKO 003 study. Clin Oncol 2008; 26: abstr 4508.
 • [30] Xiong HQ, Varadhachary GR, Blais JC, et al. Phase 2 trial of oxaliplatin plus capecitabine (XELOX) as second-line therapy for patients with advanced pancreatic cancer. Cancer 2008; 113: 2046–2052.
 • [31] Fine RL, Fogelman DR, Schreibman SM, et al. The gemcitabine, docetaxel, and capecitabine (GTX) regimen for metastatic pancreatic cancer: a retrospective analysis. Cancer Chemother Pharmacol 2008; 61: 167–175.
 • [32] Von Hoff DD, Ramanathan R, Borad M, et al. SPARC correlation with response to gemcitabine (G) plus nab-paclitaxel (nab-P) in patients with advanced metastatic pancreatic cancer: A phase I/II study. J Clin Oncol 2009 ASCO; 27(15S): abstr 4525.
 • [33] Moore MJ, Goldstein D, Hamm J, et al. Erlotinib plus gemcitabine compared with gemcitabine alone in patients with advanced pancreatic cancer: a phase III trial of the National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group. J Clin Oncol 2007; 25: 1960–1966.
 • [34] Boeck SH, Vehling-Kaiser U, Waldschmidt D, et al. Gemcitabine plus erlotinib (GE) followed by capecitabine (C) versus capecitabine plus erlotinib (CE) followed by gemcitabine (G) in advanced pancreatic cancer (APC): A randomized, cross-over phase III trial of the Arbeitsgemeinschaft Internistische Onkologie. J Clin Oncol 2010; 28 (18 Suppl): LBA4011.
 • [35] Philip PA, Benedetti J, Corless CL, et al. Phase III study comparing gemcitabine plus cetuximab versus gemcitabine in patients with advanced pancreatic adenocarcinoma: Southwest Oncology Group-directed intergroup trial S0205. J Clin Oncol 2010; 28: 3605–3610.
 • [36] Kindler HL, Niedzwiecki D, Hollis D, et al. Gemcitabine plus bevacizumab compared with gemcitabine plus placebo in patients with advanced pancreatic cancer: phase III trial of the Cancer and Leukemia Group B (CALGB 80303). J Clin Oncol 2010; 28: 3617–3622.
 • [37] House MG, Choti MA. Palliative therapy for pancreatic/biliary cancer. Surg Clin North Am 2005; 85: 359–371.
 • [38] Tuček Š, Tomášek J, Halámková J, et al. Bile duct malignancies. KLINICKÁ ONKOLOGIE 2010; 4: 231–241.

Sdílejte článek

Doporučené