Přeskočit na obsah

Současné možnosti léčby roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza (RS) je onemocnění mladých jedinců směřující bez terapie k neodvratné invaliditě. V patogenezi se uplatňují imunopatologické děje, které vedou jednak k demyelinizaci, jednak k degeneraci axonů v centrálním nervovém systému. Současná terapie zaměřená na ovlivnění patogenetických dějů zahrnuje jak terapii akutního relapsu vysokou dávkou kortikosteroidů, tak dlouhodobou imunomodulační terapii biologickými léky: v první linii je podáván interferon b nebo glatiramer acetát, ve druhé linii při eskalaci léčby je indikován natalizumab či mitoxantron. Nově byl FDA registrován první perorální lék pro remitentní RS fingolimod.

Úvod

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému (CNS) postihující převážně mladé osoby mezi 20.–40. rokem života. U většiny pacientů onemocnění začíná první klinickou událostí – klinicky izolovaným syndromem (clinically isolated syndrome, CIS) zahrnujícím nejčastěji zrakové, senzitivní nebo motorické příznaky. Po různě dlouhé době klidu pak následují další ataky neurologických obtíží. Pokud RS není léčena, přechází u většiny pacientů průměrně po 10–20 letech do sekundární progrese s pozvolným nárůstem neurologické invalidity, asi u 50 % pacientů vidíme po 15 letech podstatné postižení fyzických a kognitivních funkcí se značným socioekonomickým dopadem [1].

Patogenetické poznámky

V patogenezi onemocnění se uplatňují imunopatologické děje. Jejich aktivita je nejvyšší na začátku onemocnění, kdy na periferii aktivované autoagresivní lymfocyty zaměřené proti antigenům CNS, převážně myelinu, přestupují porušenou hematoencefalickou bariérou do tkáně CNS a vytvářejí perivaskulární infiltráty, v nichž dochází k rozpadu myelinu a ke ztrátě axonů. Ta rozhoduje o míře invalidity pacienta. Míra axonální ztráty je u různých pacientů různá, daná nejspíše genetickým nastavením, a vysvětluje různě těžký průběh choroby. Zánět tak zahajuje neurodegenerativní procesy, které zdánlivě dominují v pozdějších fázích choroby (v sekundárně progresivním stadiu). Zánět je v tomto období kompartmentalizován, uzavřen za již neporušenou hematoencefalickou bariérou, odehrává se na okrajích zánětlivých ložisek a v meningách, kde se nachází shluky B lymfocytů připomínající germinální centra uzlin. V těchto lymfocytárních shlucích dochází k soustavné tvorbě protilátek, které zřejmě poškozují oblasti mozku přiléhající k meningám (tedy především kůru). Zánětlivá a degenerativní aktivita však není omezena na ložiska zobrazitelná magnetickou rezonancí (MRI). Ukázalo se, že celý mozek je prostoupen zánětlivými faktory, takže postižena je i tzv. normálně vypadající bílá i šedá hmota [2].

Základní terapie

Z těchto patogenetických poznatků se v současné době odvozuje i přístup k léčbě. Již dávno nejde pouze o léčbu akutních vzplanutí choroby (atak) kortikosteroidy. Akutních klinických událostí je přibližně desetkrát méně, než je počet nových zánětlivých lézí patrných na MRI, proto je od počátku 90. let minulého století přijata idea nutnosti dlouhodobé léčby.

Rigorózní klinické studie provedené v 90. letech minulého století s interferonem b a glatiramer acetátem u remitentní roztroušené sklerózy [3] ukázaly jasně, že tyto biologické léky mají schopnost snížit počet akutních atak nemoci, a to přibližně o 30 % oproti placebu, tedy ve skutečnosti přibližně o 50–60 %. Protože velká většina ničení tkáně CNS je způsobena těmito akutními atakami, které se vyznačují různou mírou klinické úpravy stavu (a tedy různou mírou ničení axonů v lézi) [4], omezení počtu atak vede v dlouhodobém horizontu k oddálení invalidity. Tento fakt nemůže být samozřejmě odvozen z původních klinických studií, protože ty srovnávaly účinnou látku s placebem pouze po dobu dvou let, což je z hlediska délky onemocnění málo relevantní, i tak však naznačily trendy, které potvrzuje naše každodenní klinická zkušenost. Ta ovšem také při sledování velkých souborů ukázala, že záleží na stupni invalidity pacienta při zahájení léčby. Původní koncept poskytnutí biologické léčby až pacientovi, „který je na tom dostatečně špatně“, jehož choroba je velmi aktivní a invalidita značná, se ukázal jako zcela scestný. Tkáň CNS není nahraditelná a dosud užívané léky mají především protizánětlivý účinek. Jejich neuroprotektivní působení je tedy sekundární – projevuje se omezením zánětu, tedy omezením poškozování tkáně. Co je již ztraceno, nelze vrátit zpět. To potvrdily i klinické studie s těmito léky u sekundární progrese RS, které byly vesměs velkým zklamáním [2].

Klinicky izolovaný syndrom

V prvním desetiletí našeho století byly provedeny klinické studie s interferonem b a glatiramer acetátem. Do těchto studií byli zařazeni pacienti, u nichž se vyvinuly první klinické příznaky podezřelé z demyelinizační příhody a u kterých bylo na tuto možnost vysloveno podezření z nálezu na MRI a zároveň byla vyloučena jiná příčina této příhody [5–9].

Ačkoli design těchto studií není zcela shodný, ani populace pacientů není úplně totožná, ukázaly všechny tyto studie překvapivě shodné výsledky. Pacienti léčení od počátku byli postiženi druhou atakou onemocnění v průměru za dvojnásobnou dobu oproti pacientům, kteří dostávali placebo. Vliv na snížení zánětlivých změn na MRI byl ještě nápadnější. Koncept časné léčby RS se tedy dostal do popředí současného léčebného algoritmu. Dlouhodobým používáním těchto dvou základních léků první volby máme k dispozici dostatek bezpečnostních dat, která nám dávají do rukou účinný nástroj pro terapii všech nově diagnostikovaných pacientů s klinicky izolovaným syndromem (CIS), i když bereme v úvahu, že dvě třetiny z těchto nemocných jsou ženy, mnohé z nich v období, kdy mohou plánovat těhotenství. Vliv na oddálení invalidity se samozřejmě na začátku nemoci prokazuje velmi obtížně. Nemůžeme takový průkaz od těchto studií ani očekávat, protože použití placeba po dobu více než dvou let je neetické, zvláště když již víme, že dosud provedené studie ukázaly efekt na oddálení druhého relapsu. Přesto studie BENEFIT, v níž část pacientů dostávala interferon b od první příhody a část pacientů, kterým bylo podáváno placebo, byla interferonem b léčena od druhé ataky, ukázala po prvních dvou letech rozdíl i v parametru EDSS (Expanded Disability Status Scale, škála kombinující neurologický nález a invaliditu) [10]. I z teoretického hlediska je samozřejmě tato představa nejpřijatelnější – zasáhnout proti zánětu v začátku choroby vede k omezení destrukce tkáně v zánětlivých ložiscích [11]. Koncept léčby po první demyelinizační příhodě se prosazoval do praxe zvolna, v Evropské unii (EU) je tato léčba hrazena od roku 2005, v České republice od roku 2009. Odpůrci tohoto konceptu argumentovali především tím, že ne každá demyelinizační příhoda se vyvine v RS. Klinické studie u CIS však jednoznačně ukázaly, že až 90 % pacientů, kteří mají první demyelinizační příhodu a nález alespoň dvou nesymptomatických lézí na MRI, vyvine RS definovanou diseminací v čase podle McDonaldových kritérií z roku 2001 již během prvních dvou let sledování. Dalším argumentem bylo, že může jít o benigní RS, která léčbu nebude vyžadovat, protože pacient bude stabilizovaný a nebude mít téměř žádnou invaliditu ani za 10 let.

„Benigní“ RS

Mezitím se však ukázalo, že naše porozumění tzv. benigní RS je mylné. Definice byla založena na motorické invaliditě a zcela ignorovala cerebrální příznaky RS (především kognitivní dysfunkci, depresi a únavu) [12, 13]. Navíc dosažení EDSS 3, kdy pacient má minimální invaliditu, po 10 letech nebo podle pozdější definice po 15 letech, nemusí pro pacienta ještě znamenat výhru nad vozíkem. Vezmeme-li v úvahu, že choroba začne ve 20 letech, pak to znamená, že v 50 letech může být pacient s původně definovanou „benigní“ RS zcela odkázán na péči svého okolí. S touto definicí se nyní zachází velmi opatrně. Ukázalo se, že 38 % pacientů s tzv. benigní RS není schopno vykonávat svou pracovní ani sociální roli pro nemotorické příznaky RS i přes zachování schopnosti chůze.

Kognitivní postižení se nachází v době diagnózy u části nemocných a predikuje jejich konverzi do jisté RS, stejně tak jako nález na MRI. Celkem 50–80 % nemocných ztrácí pracovní schopnost během prvních 10 let choroby, ale jen u 15 % z nich k tomu dochází v důsledku motorické invalidity. Kognitivní dysfunkce byla řadu let podceňována a nebyla rutinně soustavně vyšetřována. Studie s interferonem b ukázaly, že pacienti léčení od doby klinicky izolovaného syndromu mají lepší výsledky kognitivních testů než pacienti iniciálně léčení placebem [14]. Tento fakt také podporuje časnou léčbu RS.

Responzivita na léky první volby

Bohužel ne všichni pacienti dostatečně odpovídají na léčbu užívanými léky první volby. Dobrých respondérů je přibližně 40 %. Jsou za to odpovědné nejen protilátky proti interferonu b, které se mohou tvořit u části nemocných během druhého roku léčby. U některých nemocných nedochází k dostatečné signalizaci v imunitním systému, kterou by interferon b měl spustit (lze vyšetřovat indukci MxA proteinu po injekci interferonu) [15]. Stojí za tím zřejmě ještě další doposud nepoznané genetické předpoklady či vlastnosti choroby.

Eskalace léčby

U pacientů s nedostatečným nebo parciálním efektem léků první volby je nutno včas přistoupit k tzv. eskalaci léčby [16]. Další ataka může přinést následky v podobě další ztráty axonů a nedostatečného uzdravení, a tím samozřejmě nástup invalidity pacienta. Do roku 2007 byly k eskalaci určeny pulsy cytostatik – mitoxantronu schváleného FDA [17] a „off-label“ cyklofosfamidu. Léčba byla zatížena vedlejšími účinky, užívala se proto většinou až na začátku chronické progrese, měla tedy i diskutabilní a většinou krátkodobý účinek. Mitoxantron měl své limity v dávce kvůli své kardiotoxicitě (140 mg/m2 kumulativní dávky), ukázalo se však, že daleko závažnějším problémem léčby mitoxantronem je akutní myeloidní leukemie (TRAL, therapy-related acute leukaemia), která postihuje jednoho z 333 léčených a je ve 25 % případů fatální [18]. TRAL se může rovněž s odstupem času vyskytnout i po kumulativní dávce 60 mg/m2. Účinek na snížení aktivity nemoci je přechodně dramaticky efektní, stejně tak i účinek na snížení počtu gadolinium vychytávajících lézí na MRI; není však jasné, jakou léčbu by bylo možno použít po dosažení kumulativní dávky, pokud se nedostavil dostatečný efekt předchozího podávání léčby první volby. Samozřejmě ani léčba cyklofosfamidem není prosta nebezpečí vedlejších účinků, hrozí především karcinom močového měchýře a velmi vzácná hemoragická cystitida. Je však možné provádět úspěšnou prevenci (hydratace, včasné léčení uroinfekcí, cystoskopie a cytologie jednou ročně); kumulativní dávka představuje 50–85 g. Poslední studie ukazují shodnou účinnost obou látek [19, 20].

Diskutována je i možnost použití obou léků krátkodobě v začátku nemoci jako tzv. indukční terapie, která má masivně utlumit zánět tak, aby se dále mohlo v léčbě pokračovat bezpečnými léky první volby [21]. Tento postup by měl však být vyhrazen pouze tam, kde existují varovné signály o vysoké aktivitě a rychlé progresi onemocnění (těžká motorická či mozečková ataka na začátku onemocnění, neúplná remise po první atace, velký objem hyperintenzních MRI ložisek na začátku nemoci, rychlá progrese atrofie CNS na počátku nemoci). Obtížně použitelný je tento postup u mladých žen, kde lze očekávat plánování těhotenství, je třeba zodpovědně vážit rizika (rychlá invalidizace) a přínos (stabilizace choroby).

Od roku 2007 je k dispozici pro eskalaci léčby natalizumab, první monoklonální protilátka v neurologii vůbec [22]. Natalizumab se váže na adhezní molekuly lymfocytů (α4β1-integriny), které jim umožňují vstup do CNS. Blokování jejich adheze na endotel mozkových kapilár vede k omezení jejich vstupu do CNS a k výraznému omezení zánětu. Klinické studie ukázaly schopnost snížit počet relapsů o 68 % oproti placebu a vliv na aktivitu hodnocenou MRI dosáhl 80–90 %. Natalizumab lze v současné době považovat za nejúčinnější léčivo v terapii RS. Jeho použití vedlo dokonce poprvé v neurologii (podobně jako tomu bylo u biologické léčby v revmatologii) ke konceptu dlouhodobé remise (free of disease activity) [23]. U některých pacientů dochází i k dlouhodobému zlepšení jejich neurologického nálezu. Dlouhodobé omezení imunitní surveillance však může u některých jedinců vést k vývoji závažné oportunní infekce JC virem, progresivní multifokální leukoencefalitidy (PML). Tato komplikace je zatím neprediktabilní, i když se zdá, že jí nejsou ohroženi pacienti, kteří nemají protilátky proti JC viru v plazmě (předpokládá se, že asi 50 % dospělých má virus přítomen v ledvinách nebo v kostní dřeni a protilátky vyvíjí). S počtem infuzí a s předchozí použitou imunosupresí se zvyšuje možnost infekce – při podání více než 24 infuzí se objeví u jednoho z 1000 pacientů [24]. Diagnostikuje se pomocí MRI, kde jsou pozorovány velké léze nevychytávající gadolinium, a verifikuje se pomocí průkazu DNA JC viru v likvoru metodou RT-PCR (polymerázová řetězová reakce spojená s reverzní transkripcí). Průkaz viru v krvi nemá žádný diagnostický význam. Léčba není známa, při včasném vysazení léku a jeho odstranění z plazmy plazmaferézami téměř 80 % pacientů přežívá, byť s těžším neurologickým deficitem. Výsledné postižení je závislé nejen na rychlosti diagnostiky, ale i na tom, zda jsou podány kortikosteroidy v době imunitního rekonstitučního inflamatorního syndromu (IRIS), který se jako projev obnovené (a zřejmě přehnané) imunitní surveillance objevuje asi 4 týdny po ukončení léčby natalizumabem a na MRI se projeví jako zvětšující se gadolinium vychytávající léze. Natalizumab je podáván jednou měsíčně v infuzích, představuje tedy pro pacienta pohodlnější cestu aplikace než interferonβ či glatiramer acetát, vedlejší účinky jsou minimální (< 6 % pacientů vyvíjí neutralizační protilátky, < 4 % pacientů mají různou formu hypersenzitivity, anafylaktická reakce se však vyskytuje u méně než 1 % případů) [25]. Vzhledem k možnému výskytu PML se natalizumab ocitl v oblasti léků druhé volby a je používán pro eskalaci při selhání efektu léků první volby, ačkoli při testování v klinických studiích byl určen pro stejné indikace jako interferon b či glatiramer acetát. Observační studie však ukazují, že se v registrované indikaci plně osvědčuje. Stejně jako další protizánětlivé léky však nemá efekt u pacientů s EDSS > 6 (neschopnost chůze i na krátkou vzdálenost bez opory).

Příchod perorální léčby RS

Stále však v našem terapeutickém arzenálu chyběla perorální léčba. I když pacient i lékař oceňuje, že na rozdíl od situace před 15 lety existují nyní léky schopné změnit přirozený průběh nemoci, jejich injekční forma mnohde na světě vede po delší době ke ztrátě compliance.

V září roku 2010 byl FDA registrován první perorální lék pro remitentní RS. Účinnou látkou je fingolimod, tedy látka se zcela novým mechanismem účinku: váže se na sfingosin-1-fosfátový receptor, který je posléze v buňce internalizován a degradován. Naivní a centrální paměťové T lymfocyty (nikoli efektorové) jsou zadrženy v uzlinách a jejich počet v cirkulaci klesá při zachování jejich funkčních vlastností. Nejsou destruovány [26]. Klesá počet cirkulujících T lymfocytů, čímž se snižuje i pravděpodobnost jejich vstupu do CNS a vzniku zánětlivých ložisek. Fingolimod byl testován v několika klinických studiích fáze III proti placebu i proti interferonu b a ukázal téměř dvojnásobnou efektivitu, podpořenou výsledky na MRI [27, 28]. Registrován je preparát s obsahem 0,5 mg fingolimodu, který se podává jednou denně. Tato dávka je stejně účinná jako vyšší testované dávky (5 mg a 1,253 mg), ale její bezpečnost je vyšší. Bezpečnostní data jsou velmi příznivá, ve všech studiích bylo sledováno více než 4000 pacientů. Přestože jde o imunomodulační preparát, počet běžných infekcí není vyšší, zvyšuje se pouze počet infekcí dolních cest dýchacích. S první dávkou je spojen výskyt bradykardie, která trvá několik hodin a je reverzibilní, někdy výskyt A-V bloku 1. až 2. stupně, opět plně reverzibilního. Vzácně se může vyskytnout makulární edém, který je reverzibilní po vysazení léku. Nejčastěji je diagnostikován v prvních třech měsících terapie. Objevilo se zvýšení hladiny jaterních transamináz (ALT), které však vedlo k ukončení léčby jen vzácně, většinou došlo ke spontánnímu poklesu koncentrace a nedošlo k žádnému poškození jater.

Podání jedné tablety za den je samozřejmě krokem kupředu v léčbě RS, předpokládá se i dosažení daleko vyšší adherence pacienta, než je tomu u injekčních preparátů. Nároky na efektivitu léků pro terapii RS se obecně zvyšují, přítomnost relapsů, progrese klinického stavu nebo aktivita přítomná na MRI se začínají považovat za známky selhání účinnosti a doporučuje se neváhat se změnou léčby. Ta se musí odehrát včas, aby nedošlo k nevratnému poškození CNS ztrátou axonů. Prognóza pacientů s RS se tak zlepšuje, což povede v budoucnu (a s příchodem dalších nových léků) k menším ztrátám socioekonomickým. Registrace fingolimodu v EU se očekává v únoru až březnu 2011.

Seznam použité literatury

 • [1] Trojano M, Pellegrini F, Paolicelli D, et al. Real-life impact of early interferon b therapy in relapsing multiple sclerosis. Ann Neurol 2009; 66: 513–520.
 • [2] Havrdová E. Roztroušená skleróza. Č a Slov Neurol Neurochir 2008; 71: 121–132.
 • [3] Havrdová E. Léčba roztroušené sklerózy. Remedia 2007; 17: 61–72.
 • [4] Trapp BD, Peterson J, Ransohoff RM, et al. Axonal transection in the lesions of multiple sclerosis. N Engl J Med 1998; 338: 278–285.
 • [5] Jacobs LD, Beck RW, Simon JH, et al. Intramuscular interferon b-1a therapy initiated during a first demyelinating event in multiple sclerosis. CHAMPS Study Group. N Engl J Med 2000; 343: 898–904.
 • [6] Comi G, Filippi M, Barkhof F, et al. Effect of early interferon treatment on conversion to definite multiple sclerosis: a randomised study. Lancet 2001; 357: 1576–1582.
 • [7] Kappos L, Polman CH, Freedman MS, et al. Treatment with interferon b-1b delays conversion to clinically definite and McDonald MS in patients with clinically isolated syndromes. Neurology 2006; 67: 1242–1249.
 • [8] Kinkel RP, Kollman C, O'Connor P, et al. IM interferon b-1a delays definite multiple sclerosis 5 years after a first demyelinating event. Neurology 2006; 66: 678–684.
 • [9] Comi G, Martinelli V, Rodegher M, et al. Effect of glatiramer acetate on conversion to clinically definite multiple sclerosis in patients with clinically isolated syndrome (PreCISe study): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2009; 374: 1503–1511.
 • [10] Kappos L, Freedman MS, Polman CH, et al. Effect of early versus delayed interferon b-1b treatment on disability after a first clinical event suggestive of multiple sclerosis: a 3-year follow-up analysis of the BENEFIT study. Lancet 2007; 370: 389–397.
 • [11] Comi G. Shifting the paradigm toward earlier treatment of multiple sclerosis with interferon b. Clin Ther 2009; 31: 1142–1157.
 • [12] Amato MP, Zipoli V, Goretti B, et al. Benign multiple sclerosis: cognitive, psychological and social aspects in a clinical cohort. J Neurol 2006; 253: 1054–1059.
 • [13] Rovaris M, Riccitelli G, Judica E, et al. Cognitive impairment and structural brain damage in benign multiple sclerosis. Neurology 2008; 71: 1521–1526.
 • [14] Kappos L, Freedman MS, Polman CH, et al. Long-term effect of early treatment with interferon b-1b after a first clinical event suggestive of multiple sclerosis: 5-year active treatment extension of the phase 3 BENEFIT trial. Lancet Neurol 2009; 8: 987–997.
 • [15] Capra R, Sottini A, Cordioli C, et al. IFNb bioavailability in multiple sclerosis patients: MxA versus antibody-detecting assays. J Neuroimmunol 2007; 189: 102–110.
 • [16] Rieckmann P, Toyka KV, Bassetti C, et al. Multiple Sclerosis Therapy Consensus Group (MSTCG). Escalating immunomodulatory therapy of multiple sclerosis. J Neurol 2004; 251: 1329–1339.
 • [17] Hartung HP, Gonsette R, König N, et al. Mitoxantrone in progressive multiple sclerosis: a placebo-controlled, double-blind, randomised, multicentre trial. Lancet 2002; 360: 2018–2025.
 • [18] Ellis R, Boggild M. Therapy-related acute leukaemia with Mitoxantrone: what is the risk and can we minimise it? Mult Scler 2009; 15: 505–508.
 • [19] Boster A, Edan G, Frohman E, et al. Intense immunosuppression in patients with rapidly worsening multiple sclerosis: treatment guidelines for the clinician. Lancet Neurol 2008; 7: 173–183.
 • [20] Zipoli V, Portaccio E, Hakiki B, et al. Intravenous mitoxantrone and cyclophosphamide as second-line therapy in multiple sclerosis: an open-label comparative study of efficacy and safety. J Neurol Sci 2008; 266: 25–30.
 • [21] Le Page E, Leray E, Taurin G, et al. Mitoxantrone as induction treatment in aggressive relapsing remitting Multiple Sclerosis: treatment response factors in a 5-year follow-up observational study of 100 consecutive patients. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2008; 79: 52–56.
 • [22] Polman CH, O’Connor P, Havrdová E, et al. A randomized, placebo-controlled trial of natalizumab for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med 2006; 354: 899–910.
 • [23] Havrdova E, Galetta S, Hutchinson M, et al. Effect of natalizumab on clinical and radiological disease activity in multiple sclerosis: a retrospective analysis of the Natalizumab Safety and Efficacy in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis (AFFIRM) study. Lancet Neurol 2009; 8: 254–260.
 • [24] Gold R, Jawad A, Miller DH, et al. Expert opinion: guidelines for the use of natalizumab in multiple sclerosis patients previously treated with immunomodulating therapies. J Neuroimmunol 2007; 187: 156–158.
 • [25] Calabresi PA, Giovannoni G, Confavreux C, et al.; AFFIRM and SENTINEL Investigators. The incidence and significance of anti-natalizumab antibodies: results from AFFIRM and SENTINEL. Neurology 2007; 69: 1391–1403.
 • [26] Lee CW, Choi JW, Chun J. Neurological S1P signaling as an emerging mechanism of action of oral FTY720 (Fingolimod) in multiple sclerosis. Arch Pharm Res 2010; 33: 1567–1574.
 • [27] Kappos L, Radue E-M, O'Connor P, et al. A placebo-controlled trial of oral fingolimod in relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med 2010; 362: 387–401.
 • [28] Cohen JA, Barkhof F, Comi G, et al. Oral fingolimod or intramuscular interferon for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med 2010; 362: 402–415.

Sdílejte článek

Doporučené