Přeskočit na obsah

Splní inzulin degludek naše očekávání?

Vývoj nových inzulinových přípravků umožňuje zvýšit bezpečnost inzulinové léčby. Nový bazální inzulinový analog degludek má díky svým farmakodynamickým vlastnostem velmi dlouhou dobu účinku a významně snižuje rizika nočních hypoglykemií u diabetiků 1. i 2. typu současně s dosažením nižší lačné glykemie. Možnost flexibilního dávkování zvyšuje komfort inzulinové léčby. Inzulin degludek tak nepochybně významně přispěje ke zvýšení efektivity, bezpečnosti a komfortu inzulinové léčby u diabetiků 1. i 2. typu.

Úvod


Diabetologům a jejich pacientům se brzy rozšíří možnost dosavadního výběru inzulinových přípravků o degludek – nový bazální analog s velmi dlouhým účinkem. Jeho úvodní klinická pozice je formována výsledky dosavadních experimentálních a klinických studií a bude jistě ovlivněna konkrétní denní klinickou praxí. Objev a výroba inzulinu před takřka sto lety znamenaly v léčbě pacientů s onemocněním diabetes mellitus (DM) historický zlom. Během dalšího období byl inzulin dále zdokonalován až k analogům lidského inzulinu preferovaným v současné době. Rovněž se zlepšovala strategie způsobu jeho aplikace. Hypoglykemie jako nežádoucí účinek inzulinové léčby postupně ztrácela svůj fatalisticky vnímaný význam jako daň za možnost efektivní léčby DM. Vývoj inzulinových přípravků i strategie jejich aplikace vedou k postupnému snižování rizika hypoglykemie při léčbě inzulinem.

Vývoj inzulinové léčby


V padesátých letech minulého století byly uvedeny na trh inzuliny s prodlouženým účinkem (NPH – neutral protamine Hagedorn, Lente, Ultralente), které znamenaly možnost snížit denní frekvenci inzulinových injekcí. Nedokázaly ale dostatečně flexibilně reflektovat výkyvy glykemie během dne a noci. Od počátku osmdesátých let minulého století byly inzuliny s prodlouženým účinkem využívány spolu s krátkodobým inzulinem v realizaci nového konceptu fyziologického přístupu k substituční inzulinové terapii, který tuto flexibilitu do značné míry garantuje. Intenzifikovaná inzulinová léčba, tzv. režim bazál–bolus, se plně prosadila jako efektivní způsob docílení normoglykemie u všech diabetiků 1. typu a řady diabetiků 2. typu. Dnes je jasné, že normoglykemie je účinnou prevencí diabetických komplikací, současně však při dosavadních terapeutických možnostech zvyšuje riziko hypoglykemie. Alternativní režim CSII (continuous subcutaneous insulin infusion) s nižším rizikem hypoglykemie, využívající programované dodávky krátkodobého inzulinu do podkoží pomocí zevní přenosné pumpy, je vyhrazen pouze pro určitou skupinu pacientů.

Inzulinová analoga v léčbě diabetu


V devadesátých letech minulého století se začala prosazovat jako bolusový inzulin krátce účinkující inzulinová analoga, jejichž výhodou je rychlý nástup účinku a krátká doba působení. Tím se riziko hypoglykemie významně snížilo. Další posun ve zvýšení bezpečnosti inzulinové léčby znamenalo zavedení inzulinových analog s dlouhodobým účinkem. Na rozdíl od NPH inzulinu, který je do podkoží vpravován jako precipitát, jsou bazální analoga s dlouhým účinkem glargin a detemir aplikována jako roztoky a prodloužení účinku je dosaženo jiným mechanismem. To zamezuje riziku částečné resuspenze inzulinu před injekcí, čímž je sníženo riziko farmakodynamické variability [1]. Výsledkem úprav molekul u inzulinů glargin a detemir je delší a plošší farmakodynamický efekt než u NPH inzulinu. Obě bazální analoga výrazně snižují kolísavý vliv na glykemii při stejném dávkování a stejném způsobu i časování jejich aplikace [2, 3]. Z klinického hlediska je důležité, že proto mohou být aplikována jednou denně. Řada klinických studií a klinická praxe ukázaly, že snižují riziko hypoglykemií, včetně hypoglykemií nočních [4, 5]. Pro tento příznivý účinek jsou standardně využívána nejen při režimu bazál–bolus, ale u diabetiků 2. typu i v kombinaci s perorálními antidiabetiky.


Analoga s dlouhodobým účinkem se aplikují většinou večer a ranní glykemie je používána jako vodítko pro titraci dávek. Dávka bazálního inzulinu je však u řady pacientů nižší, než vyžaduje přísná kompenzace. Důvodem je obava z nočních hypoglykemií. U některých diabetiků 1. typu je problémem večerní hyperglykemie, proto je nutné použít dvě denní dávky bazálního analoga. V těchto případech pak je nutno počítat s vyšší variabilitou účinku inzulinu při snižování glykemie, přestože je významně nižší než při podávání NPH inzulinu [2]. Délka účinku současných bazálních analog (24 hodin) se může v reálném životě u jednotlivých pacientů lišit od výsledků dosažených v clampových i klinických studiích [3]. Variabilita je způsobena možným překrýváním účinku jednotlivých dávek, zejména při aplikaci dvakrát denně, a z toho rezultující tendencí k relativním hypoglykemiím s následnou hyperglykemií. Při večerní aplikaci je vrchol účinku inzulinu ráno a během dopoledne.


Degludek – nový typ bazálního inzulinu


V nejbližší době se výběr bazálního inzulinu rozšíří o nový přípravek – degludek. Tento bazální analog má biologický poločas delší než 24 hodin, aplikuje se jednou denně a vyrovnaného stavu (steady state) je dosaženo za 2–3 dny. Tak je zajištěna mnohem stabilnější plazmatická koncentrace inzulinu. Aplikace inzulinu v nepravidelných intervalech má zanedbatelný vliv na jeho farmakokinetiku, a umožňuje tedy časově flexibilní dávkování bez rizika nežádoucích výkyvů glykemie.


Detemir se vzhledem k modifikaci molekuly (acylace molekulou mastné kyseliny) váže na albumin a z něho se pomalu uvolňuje. U inzulinu glargin je prodloužení účinku dosaženo posunutím izoelektrického bodu molekuly, a v důsledku toho dochází k tvorbě hexamerů a precipitátů v podkoží při hodnotě pH 7,6. U inzulinu degludek je prodloužený účinek založen na principu tvorby multihexamerů v podkoží, jejichž vznik umožní připojení mastné kyseliny k lysinu na místě B29 v inzulinovém řetězci. Po aplikaci degludeku ve formě dihexamerů s příměsí fenolu a zinku do podkoží fenol rychle difunduje z podkožního depa a dihexamery se spojují ve stovky dlouhých rozpustných multihexamerových řetězců. Postupným uvolňováním zinečnatých kationtů se multihexamery pomalu rozpadají na monomery, jež jsou pak absorbovány do krevního oběhu [6–8]. Degludek začíná účinkovat podobně jako glargin a detemir, za 30–90 minObr. 1 Schéma aplikace flexibilního dávkování inzulinu degludek.ut po aplikaci. Protože se uvolňuje do krevního oběhu velmi pomalu, má zcela bezvrcholový účinek, který trvá déle než 24 hodin [9]. Bezvrcholový, plochý, dlouhodobý a stabilní účinek degludeku byl potvrzen jak v clampových, tak v randomizovaných klinických studiích [6]. Při aplikaci jednou denně byl účinek degludeku na glykemii ve srovnání s glarginem rovnoměrně rozdělen mezi prvních a druhých 12 hodin. Trvání účinku je delší než 42 hodin. V situacích, kdy nelze inzulin aplikovat ve stejnou dobu, umožňuje způsob účinku degludeku flexibilní dávkování – dle potvrzeného schématu (obr. 1) stačí dodržet mezi dvěma aplikacemi rozestup až 40 hodin, přičemž minimální interval je osm hodin [10]. Všechny randomizované mezinárodní klinické studie (treat to target) s inzulinem degludek potvrdily non-inferioritu na snížení hodnoty glykovaného hemoglobinu při srovnání s inzulinem glargin [10, 6]. Flexibilní dávkování (schéma aplikace uvedeno na obr. 1) bylo v randomizovaných klinických studiích potvrzeno jako bezpečné a účinné u diabetiků 1. typu [11] i 2. typu [12]. Znamená to, že aplikace degludeku kdykoliv během dne nezvýšila u diabetiků 1. i 2. typu riziko hypoglykemie a nezhoršila kompenzaci glykemií.


V prospektivně plánované metaanalýze sedmi klinických studií u diabetiků 1. a 2. typu, kdy byl titrován bazální inzulin k cílovým hodnotám glykemie, byl výskyt hypoglykemií a potvrzených nočních hypoglykemií zejména u diabetiků 2. typu užívajících inzulin degludek nižší než při užívání inzulinu glargin, a to i při průměrně nižší glykemii nalačno [13].


Hypoglykemie jako faktor limitující výsledky antidiabetické léčby

Problematika hypoglykemií významně ovlivňuje reálnou léčbu diabetika a jeho prognózu ohledně rizika komplikací v každodenní klinické praxi. Hypoglykemie může pacienta závažně poškodit akutně (kardiovaskulární riziko) či chronicky (kognitivní poruchy). Obava z hypoglykemie může být také hlavní příčinou nedostatečné kompenzace diabetika.V roce 2013 byla provedena epidemiologická studie (Diabetes World Awake Study), podpořená IDF (International Diabetes Federation), která se zaměřila na detekci nočních hypoglykemií u pacientů léčených inzulinem v běžné klinické praxi [14]. V sedmi zemích (Argentina, Kanada, Francie, Indie, Japonsko, Švédsko, Velká Británie) bylo sledováno 536 diabetiků 1. typu a 571 diabetiků 2. typu. Všech 1107 pacientů mělo v posledních třiceti dnech alespoň jednu noční hypoglykemii; 36 % z nich prodělalo v tomto období dvě nebo více epizod noční hypoglykemie; 91 % pacientů uvádělo obavy z noční hypoglykemie a více než polovina se snažila riziko noční hypoglykemie snížit (většinou častějším měřením glykemie, změnou diety, dávkováním inzulinu nebo změnou doby aplikace inzulinu).

Noční hypoglykemie jsou i u nás problémem prakticky u všech diabetiků 1. typu a komplikují léčbu i u většiny diabetiků 2. typu. Často nejsou rozpoznány, skrývají se za nezřetelnými příznaky a pacienti je nevnímají. Noční glykemii si na glukometru měří v naprosté většině jen pacienti s podezřením na noční hypoglykemie nebo jako doplňkovou informaci při špatné kompenzaci. Závažnost, frekvence a rozpoznávání nočních hypoglykemií se přitom u diabetiků 1. typu a pomaleji také u diabetiků 2. typu postupně zhoršuje. Pokud se opakují noční hypoglykemie i při dodržování druhých večeří, je nutné rozhodnout, jaká úprava bude pro konkrétního pacienta výhodnější. Zda snížení dávky inzulinu i za cenu horší kompenzace, nebo trvající riziko opakovaných nočních hypoglykemií. Pacienti jsou standardně edukováni k samostatné úpravě dávek bolusového inzulinu. Někteří při výskytu noční hypoglykemie sami neadekvátně sníží i dávku bazálního inzulinu, problém mnohdy nekonzultují ani při kontrolní návštěvě lékaře a jejich kompenzace se dále zhorší.

Klinické využití inzulinu degludek

Analýzy dosavadních výsledků klinických studií s inzuliny degludek a glargin ukazují na snazší korekci glykemií a Graf 1 Výsledky studií BEGIN BB u pacientů s DM1 z klinického programu BEGIN; podle [15] – Heller, et al., 2012.nižší riziko hypoglykemií při použití degludeku. Vliv na glykovaný hemoglobin a hmotnost se u obou inzulinů prakticky neliší. V rozsáhlém klinickém programu BEGIN byl porovnáván výskyt hypoglykemií s inzuliny degludek a glargin u diabetiků 1. a 2. typu (graf 12). V prospektivní plánované metaanalýze [13] byl výskyt nočních hypoglykemií při podávání degludeku oproti glarginu u diabetiků 1. typu nižší o 25 %, u diabetiků 2. typu o 38 % a u dosud neléčených diabetiků 2. typu o 49 % – uvedené hodnoty představují snížení rizika nočních hypoglykemií ve fázi, kdy bylo dosaženo stabilních dávek inzulinů (po 16. týdnu léčby). Snížení výskytu nočních hypoglykemií je klinicky významné a dobře reflektuje rozdíly mezi účinkem bazálních inzulinů. Hypoglykemie během dne jsou ve větší míře ovlivněny dalšími faktory, jako je jídlo, pohybová aktivita a bolusové dávky krát Graf 2 Výsledky studií BEGIN BB u pacientů s DM2 z klinického programu BEGIN; podle [16] – Gerber, et al., 2012.ce účinkujícího inzulinu k jídlu. Nižší výskyt nočních hypoglykemií při léčbě degludekem by mohl být důsledkem jeho plochého a stabilního farmakokinetického profilu. Pieber také v clampové studii u diabetiků 1. typu zjistil, že kontraregulační odpověď na hypoglykemii je relativně lepší u degludeku než u glarginu [17].


Jak známo, řada diabetiků dosahuje doporučené cílové hodnoty glykovaného hemoglobinu obtížně. Platí to přibližně pro polovinu diabetiků 1. typu [18] a pro více než 37 % diabetiků 2. typu [19]. Obavy z noční hypoglykemie jsou jednou z vážných překážek dostatečně intenzivní inzulinové léčby i jejího včasného zahájení. Inzulin degludek by mohl pomoci tuto bariéru odstranit. Jeho použití jako bazálního inzulinu by mohlo řešit situaci zejména u skupiny diabetiků s problémem nočních hypoglykemií. Flexibilní dávkování neovlivňuje dobrou účinnost inzulinu. Odstraňuje problém s dodržováním fixního času aplikace, který mají někteří pacienti při nepravidelném životním režimu a významné pohybové aktivitě. Nezanedbatelné je i odstranění obav či pocitu provinění pacientů při vynechání nebo významném časovém posunu aplikace pravidelné dávky inzulinu. Také tento faktor významně zvyšuje kvalitu života pacientů a s tím související kvalitu kompenzace diabetu.

Závěr


Inzulin degludek je nový bazální analog s velmi dlouhým účinkem, který přetrvává déle než 42 hodin. Po dosažení stabilní hladiny v plazmě je jeho účinek rovnoměrný, bez nežádoucích výkyvů. Dávkování je flexibilní, efekt na kompenzaci diabetu srovnatelný s dosud úspěšně používaným dlouze působícím bazálním analogem glargin. Riziko hypoglykemií je u bazálních analog nižší než u klasických humánních inzulinů. Výsledky dosavadních randomizovaných klinických studií ukázaly, že výskyt nočních hypoglykemií je u inzulinu degludek statisticky významně nižší. Nový inzulin tedy může výrazně pomoci zvýšit nejen efektivitu léčby diabetiků, ale i její bezpečnost a komfort pacienta. V brzké době již budeme mít možnost ověřit dosavadní výsledky klinických studií v běžné praxi.

Seznam použité literatury

 • [1] McAulay V, Frier BM. Insulin analogues and other developments in insulin therapy for diabetes. Expert Opin Pharmacother 2003; 4: 1141–1156.
 • [2] Heise T, Nosek L, Ronn BB, et al. Lower within-subject variability of insulin detemir in comparison to NPH insulin and insulin glargine in people with type 1 diabetes. Diabetes 2004; 53: 1614–1620.
 • [3] Heise T, Pieber TR. Towards peakless, reproducible and long acting insulins. An assesment of the basal analogues based on isoglycaemic clamp studies. Diabetes Obes Metab 2007; 9: 648–659.
 • [4] Riddle MC, Rosenstock J, Gerich J. The treat-to-target trial: randomized addition of glargine or human NPH insulin to oral therapy of type 2 diabetic patients. Diabetes Care 2003; 26: 3080–3086.
 • [5] Philis-Tsimikas A, Charpentier G, Clauson P, et al. Comparison of once-daily insulin detemir with NPH insulin added to a regimen of oral antidiabetic drugs in poorly controlled type 2 diabetes. Clin Ther 2006; 28: 1569–1581.
 • [6] Gough SCL, Harris S, Woo V, Davies M. Insulin degludec: overview of a novel ultra long-acting basal insulin. Diabetes Obes Metab 2013; 15: 301–309.
 • [7] Nasrallah SN, Reynolds LR. Insulin Degludec, The New Generation Basal Insulin or Just another Basal Insulin? Clin Med Insights Endocrinol Diabetes 2012; 5: 31–37.
 • [8] Jonassen I, Havelund S, Hoeg-Jensen T, et al. Design of the novel protraction mechanism of insulin degludec, an ultra-long-acting basal insulin. Pharm Res 2012; 29: 2104–2114.
 • [9] Wang F, Surh J, Kaur M. Insulin degludec as an ultralong-acting basal insulin once a day: a systematic review. Diabetes Metab Syndr Obes 2012; 5: 191–204.
 • [10] Tresiba. Souhrn údajů o přípravku Tresiba 2013, dostupné na www.sukl.cz
 • [11] Russel-Jones DL, Hollander P, Miranda-Palma B, et al. Altering the time of day of once-daily dosing of insulin degludec achieves similar glycemic control and safety compared to dosing the same time of day in people with type 1 diabetes. Diabetes 2012; 61 (Suppl 1): A 101.
 • [12] Atkin SL, Bain S, Gough S, et al. Insulin degludec does not compromise efficacy or safety when given in a flexible once-daily dosing regimen compared to insulin glargine once daily at thesame time each day in type 2 diabetes. Diabetologia 2011; 54 (Suppl 1): S53.
 • [13] Ratner RE, Gough S, Mathieu C, et al. Prospectively planned meta-analysis comparing hypoglycemia rates of insulin degludec with those of insulin glargine. Diabetes 2012; 61 (Suppl 1): A101.
 • [14] Diabetes World Awake Study. Conducted by Aequus Research Ltd July–September 2013. Funded by Novo Nordisk, dostupné na www.worldawake.info
 • [15] Heller S, Buse J, Fisher M, et al. Insulin degludec, an ultra-longacting basal insulin, versus insulin glargine in basal-bolus treatment with mealtime insulin aspart in type 1 diabetes (BEGIN Basal-Bolus Type 1): a phase 3, randomised, open-label, treat-to-target non-inferiority trial. Lancet 2012; 379: 1489−1497.
 • [16] Garber AJ, King AB, Del Prato S, et al. Insulin degludec, an ultra-longacting basal insulin, versus insulin glargine in basal-bolus treatment with mealtime insulin aspart in type 2 diabetes (BEGIN Basal-Bolus Type 2): a phase 3, randomised, open-label, treat-to-target non-inferiority trial. Lancet 2012; 379: 1498−1507.
 • [17] Pieber T, Korsatko S, Kohler G, et al. Response to induced hypoglycemia in type 1 diabetes; insulin degludec elicits an enhanced counter-regulatory hormone response compared to insulin glargine. Diabetes 2011; 60 (Suppl 1): A138.
 • [18] http://jdrf.org/research/treat/
 • [19] de Pablos-Velasco P, Parhofer KG, Bradley C. Current level of glycaemic control and its associated factors in patients with type 2 diabetes across Europe: data from the PANORAMA study. Clin Endocrinol (Oxf) 2014; 80: 47–56.

Sdílejte článek

Doporučené