Přeskočit na obsah

Vhodnost podávání erdosteinu v kombinaci s jinými léky

Souhrn:
Kos S. Vhodnost podávání erdosteinu v kombinaci s jinými léky. Remedia 2022; 32: 469–470.
Mukoaktivní léčivé přípravky se běžně používají v léčbě respiračních onemocnění, jako jsou akutní infekce dolních cest dýchacích, chronická bronchitida a chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), u nichž je jedním z charakteristických rysů zvýšená sekrece hlenu. Jednou z nejpoužívanějších mukoaktivních látek v léčbě různých respiračních onemocnění, jež jsou často provázena bakteriální infekcí, je erdostein. Ačkoliv účinnost při redukci množství hlenu u akutních a chronických respiračních infekcí byla prokázána také u dalších mukolytik, mohou některá z nich při podávání s antibiotickou léčbou snižovat účinek antibiotik (ATB). Naopak erdostein při podávání v kombinaci s ATB jejich účinek zesiluje. Erdostein zlepšuje zprůchodnění dýchacích cest a obnovení citlivosti beta2‑adrenoreceptorů a tím přispívá ke zlepšení účinnosti inhalovaných léků (bronchodilatancií i kortikosteroidů).

Summary:
Kos S. The advisability of administering erdosteine in combination with other drugs. Remedia 2022; 32: 469–470.
Mucoactive medicines are commonly used in the treatment of respiratory diseases such as acute lower respiratory tract infections, chronic bronchitis, and chronic obstructive pulmonary disease (COPD), in which one of the characteristic features is increased mucus secretion. One of the most widely used mucoactive agents in the treatment of various respiratory diseases, in which a bacterial infection is often present, is erdosteine. Although efficacy in reducing mucus in acute and chronic respiratory diseases has also been demonstrated in other mucolytics, they may reduce the effect of antibiotics when administered with antibiotic therapy. On the contrary, erdosteine administered in combination with antibiotics intensifies their effect. Erdosteine improves airway clearance and restoration of beta‑2‑adrenoreceptor sensitivity, thereby improving the effectiveness of inhaled drugs (both bronchodilators and corticosteroids).

Key words: erdosteine, mucoactive drugs, combination with antibiotics and inhaled preparations.


Mukoaktivní léčivé přípravky

V České republice je registrováno 14 expektoračních a 11 mukoaktivních účinných látek; dále jsou registrována fytofarmaka. Na trhu je však pouze sedm účinných látek (erdostein, N acetylcystein, karbocystein, bromhexin, ambroxol, guaifenesin, extrakt Hedera helix) a přibližně 50 fytofarmak [1]. Dříve byly látky ovlivňující vlhký kašel rozdělovány na mukolytika, sekretolytika a sekretomotorika. Mukolytika měnila viskozitu hlenu, sekretolytika stimulovala tvorbu řídkého hlenu bronchiálními žlázkami a sekretomotorika podporovala ciliární funkce. Ukázalo se však, že účinky nejsou izolované a že se jedná spíše o kombinaci všech tří efektů. Novější klasifikace rozděluje účinné látky na:

 • mukoregulační látky – normalizují složení i objem bronchiálního sekretu (karbocystein, erdostein);
 • mukolytika – snižují viskozitu a zvyšují mukociliární clearance (ambroxol, bromhexin, erdostein, N acetylcystein);
 • mukokinetika – zlepšují pohyblivost hlenu a jeho odstraňování (ambroxol, bronchodilatancia, surfaktant);
 • expektorancia – vagově a osmoticky zvyšují produkci řídkého hlenu (guaifenesin, salinická expektorancia, emetin).


Účinky erdosteinu a použití s jinými léky

Erdostein je cysteinový derivát, prodrug aktivních metabolitů, u něhož byly prokázány některé výhodné aditivní vlastnosti: snižuje adhezi grampozitivních a gramnegativních bakterií ke sliznici dýchacích cest a působí synergicky s antibiotickou léčbou. Dále snižuje elasticitu a viskozitu hlenu, normalizuje jeho objem a nevede k hlenové hypersekreci, což je v rámci mukoaktivních látek výjimečné. Výsledky studie RESTORE prokázaly, že při dlouhodobém podávání erdosteinu v dávce 300 mg dvakrát denně došlo k poklesu počtu i délky trvání akutních exacerbací chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) [2]. Preventivní vliv na riziko akutních exacerbací CHOPN přitom byl pozorován jak u pacientů léčených inhalačními kortikosteroidy (IKS), tak u pacientů neužívajících IKS. V roce 2020 byl publikován přehled možností léčby akutních exacerbací CHOPN, v němž autoři na základě rozsáhlého studia literatury zhodnotili účinnost různých způsobů léčby těchto exacerbací – přednostně s využitím kortikosteroidů a antibiotik (ATB) – a konstatovali, že mezi ostatními léky a zvláště mukolytiky měl pouze erdostein dostatek důkazů pro to, aby byl považován za účinný [3].

Antibakteriální účinek erdosteinu byl potvrzen v českém registru ERICA, který sledoval používání ATB ve dvou po sobě následujících sezonách u 342 dětských pacientů, již v předcházející sezoně opakovaně užívali dvě a více ATB [4]. U těchto dětí, pokud hodnota C reaktivního proteinu (CRP) byla nižší než 40, byl při akutní respirační infekci nasazen erdostein jako preventivní lék. Přes 95 % těchto dětí se v této sezoně obešlo bez antibiotické léčby. Z toho lze usoudit, že ATB nebývají vždy podávána indikovaně a že erdostein má protizánětlivé účinky.

Erdostein zvyšuje aktivitu ATB jednak tím, že usnadňuje jejich průnik do biofilmu, a jednak narušením extracelulární polymerní matrix [5]. Potenciace účinku ATB tedy spočívá v jejich lepším průniku do dýchacích cest a ve zvýšení jejich koncentrace ve sputu. Zvýšení klinické účinnosti u ATB bylo prokázáno ve studiích s amoxicilinem [6], klaritromycinem [7] a ciprofloxacinem [8]. Kromě toho vykazuje molekula erdosteinu také vlastní antibakteriální účinek, a to ovlivněním vazby bakteriálních fimbrií na respirační epitel [9]. Antiflogistický efekt spočívá ve zmírnění všech zánětlivých projevů, které v průduškách probíhají. Dochází ke snížení nadměrného prokrvení sliznice, zklidnění a zmenšení jejího otoku, zprůchodnění dýchacích cest a k obnovení citlivosti beta2 adrenoreceptorů, což přináší zlepšení účinnosti inhalovaných bronchodilatačních léků i IKS [10,11].


Závěr

Erdostein je lék vhodný do kombinací s běžně užívanými léky. Tyto kombinace jsou pro pacienta mnohdy přínosné vzhledem k výše zmíněné pozitivní potenciaci účinků. Bezpečnost erdosteinu je srovnatelná s placebem [2], a proto je tento lék vhodnou volbou nejen v ordinaci lékaře primární péče, ale i specialisty.

Seznam použité literatury

 • [2] Dal Negro RW, Wedzicha JA, Iversen M, et al. Effect of erdosteine on the rate and duration of COPD exacerbations: the RESTORE study. Eur Respir J 2017; 50: 1700711.
 • [3] Dobler CC, Morrow AS, Beuschel B, et al. Pharmacologic therapies in patients with exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease. A systematic review with meta‑analysis. Ann Intern Med 2020; 172: 413–422.
 • [4] Kopřiva F. Sledování ATB léčby dětských pacientů s recidivujícími respiračními infekcemi v letech 2013–2015 a erdosteinu aneb co nám řekla „ERICA“. Vox Pediatriae 2017; 17: 42–44.
 • [5] Pani A, Lucini V, Dugnani S, et al. Erdosteine enhances antibiotic activity against bacteria within biofilm. Int J Antimicrob Agents 2022; 59: 106529.
 • [6] Ricevuti G, Mazzone A, Uccelli E, et al. Influence of erdosteine, a mucolytic agent, on amoxycillin penetration into sputum in patients with an infective exacerbation of chronic bronchitis. Thorax 1988; 43: 585–590.
 • [7] Braga PC, Zuccotti T, Dal Sasso M. Bacterial Adhesiveness: Effects of the SH metabolite of erdosteine (mucoactive drug) plus clarithromycine versus clarithromycine alone. Chemotherapy 2001; 47: 208–214.
 • [8] Dal Sasso M, Bovio C, Culici M, Braga PC. The combination of the SH metabolite of erdosteine (a mucoactive drug) and ciprofloxacin increases the inhibition af bacterial adhesiveness achieved by ciprofloxacin alone. Drugs Exp Clin Res 2002; 28: 75–82.
 • [9] SPC Erdomed. Dostupné na: https://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0092757&tab=texts
 • [10] Dal Negro R, Visconti M, Trevisan F, et al. Erdosteine enhances airway response to salbutamol in patients mild‑to‑moderate COPD. Ther Adv Respir Dis 2008; 215: 271–277.
 • [11] Dal Sasso M, Culici M, Guffanti EE, et al. A combination of budesonide and the SH‑metabolite I of erdosteine acts synergistically in reducing chemuluminiscence during human neutrophil respiratory burst. Pharmacology 2005; 74: 127–134.

Sdílejte článek

Doporučené