Přeskočit na obsah

Vitamin D významný nejenom v metabolismu kalcia

Vitamin D známe jako v tucích rozpustný vitamin, který v lidském těle zastává řadu fyziologických funkcí včetně hormonální. Podílí se na udržování stabilní plazmatické koncentrace kalcia, přes účinek na genom ovlivňuje diferenciaci buněk a významnou měrou působí také na imunitní či kardiovaskulární systém.

Poznámky k fyziologii vitaminu D


Ačkoliv vitaminem D by v terapeutickém slova smyslu měl být označován především cholekalciferol (vitamin D3), běžně se pod tímto pojmem rozumí celá skupina příbuzných látek (vitaminy D1 až D5; vitamin D1 je označením pro kombinaci ergokalciferolu a lumisterolu). Doporučené denní dávky vitaminu D se liší jednak podle věku a cílové skupiny, jednak podle země. Vlastní doporučení se pak týkají např. těhotných či kojících žen. Vedle přirozeného vitaminu D3, cholekaciferolu, se v klinické praxi používá i vitamin D2, ergokalciferol, odvozený od ergosterolu v rostlinách, bakteriích či houbách. Vitamin D3, jenž vzniká v kůži ze 7-dehydrocholesterolu působením ultrafialového záření (UVB), je stejně jako D2 v játrech konvertován na 25-hydroxycholekalciferol (kalcidiol), jehož hladina pak vypovídá o zásobení vitaminem D.

Z dalších přeměn je zásadní vznik 1,25-dihydroxycholekalciferolu (kalcitriol) v ledvinách. Až při dostatečných hladinách kalcidiolu vzniká kalcitriol také přímo v ostatních tkáních. Vznik kalcitriolu je dán působením parathormonu, aktuální koncentrací fosforu v plazmě a přirozeně je rovněž i negativně ovlivňován vlastní koncentrací. Receptory pro kalcitriol byly popsány prakticky ve všech tkáních vyjma jater. Kalcitriol se váže na své receptory (VDR) uvnitř buněčného jádra za vytvoření heterodimerů s retinoidním receptorem X (RXR). Vzniklý komplex pak interaguje s vitamin D-responzivním elementem nukleové kyseliny a indukuje, nebo naopak potlačuje expresi cílových genů [1].
Kalcitriol je velmi důležitý pro vstřebání kalcia přijatého potravou. V případě jeho nepřítomnosti se do krevního řečiště vstřebá pouze 10–15 % kalcia přijatého stravou; kalcitriol zvyšuje úroveň jeho absorpce až na 40 %. Nízký příjem kalcia vede ke zvýšenému uvolňování parathormonu, jenž podporuje tvorbu kalcitriolu, a stupeň absorpce kalcia se tak může zvýšit až na 50–80 % [2].


Faktory ovlivňující tvorbu kalcitriolu:
 • při hypokalcemii je tvorba kalcitriolu stimulována PTH;
 • při hyperkalcemii vzniká v ledvináchvýrazně méně účinný 24,25-dihydro-cholekalciferol;
 • prolaktin zvyšuje aktivitu 1-alfa-hydroxylázy;
 • estrogeny zvyšují plazmatickou hladinu kalcitriolu, ovšem beze změny jeho volné frakce z důvodu navýšení koncentrace vazebného proteinu;
 • při hypertyreóze dochází k poklesu hladiny kalcitriolu;
 • růstový hormon, kalcitonin a choriogonadotropin stimulují tvorbu kalcitriolu.

Nedostatek vitaminu D a zdravotní konsekvence

O vitaminu D, respektive o jeho nedostatku, slýcháme ponejvíce v souvislosti s onemocněním skeletu; jeho význam je ale mnohem širší (diferenciace buněk, imunita aj.). Na základě výsledků řady studií je za výrazný nedostatek vitaminu D, resp. jeho metabolitu kalcidiolu, považována plazmatická koncentrace do 50 nmol/l (tj. < 20 ng/ml); pro pouze snížený příjem svědčí koncentrace v rozmezí 21–29 ng/ml. Optimální hladinu představuje 50 ng/ml.
Prevalence nedostatečného příjmu vitaminu D je v běžné populaci relativně velmi častá. Udává se, že deficitem vitaminu D je celosvětově postižena až jedna miliarda populace. Více disponováni k nedostatku jsou jednak děti a senioři, dále černošská populace, osoby vyhýbající se slunečnímu záření a v neposlední řadě i ženy po menopauze. Např. v průřezové studii provedené v Severní Americe bylo zjištěno, že až u 52 % postmenopauzálních žen s diagnostikovanou osteoporózou byl současně zaznamenán i deficit vitaminu D (koncentrace kalcidiolu < 30 ng/ml) [3]; analogická pozorování byla učiněna i v jiných oblastech, včetně Evropy [4]. Dlouhodobý nedostatečný příjem vitaminu D vede k narušení tvorby kostí a je spojován také s celou řadou civilizačních chorob (nádorová onemocnění, onemocnění srdce, cukrovka, obezita, deprese, nemoci z nachlazení atd.).Extraskeletální dopady deplece vitaminu D


Vzájemným vztahem mezi podáváním vitaminu D a těmito, do jisté míry civilizačními, chorobami se dnes zabývá celá řad Graf 1 Vztah mezi hladinou kalcidiolu a pravděpodobností výskytu kardiovaskulárního onemocnění u hypertoniků; podle [6] – Lee, et al., 2008.a studií. Závěrem řady z nich je mimo jiné konstatování, že vyšší incidence kardiovaskulárních onemocnění úzce koreluje právě s nižší sérovou hladinou kalcidiolu. Nejedná se však pouze o infarkt myokardu, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale současně i o cévní mozkovou příhodu, srdeční selhání či periferní onemocnění tepen. Autoři studie NHANES III čítající více než 15 tisíc osob uvádějí výrazný nedostatek vitaminu D u osob s hypertenzí, hypertriacylglycerolemií, obezitou či s diabetem mellitem a metabolickým syndromem [5].Na možný výrazný vztah mezi deplecí vitaminu D a hypertenzí pak ukazuje studie z roku 2008, ve které sice u jinak zdravých jedinců plazmatická hladina vitaminu D nikterak nekorelovala s kardiovaskulární mortalitou, ovšem tato byla výrazně zvýšena u hypertoniků, jestliže jejich hladina vitaminu D v plazmě byla nižší než 15 ng/ml, jak znázorňují grafy 12 [6].Graf 2 Vztah mezi hladinou kalcidiolu a pravděpodobností výskytu kardiovaskulárního onemocnění u zdravých jedinců; podle [6] – Lee, et al., 2008.


Deficit vitaminu D je do určité míry i jakousi predispozicí pro zvýšenou aktivitu systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS) a hypertrofii levé komory či hladkých svalových buněk cév; naopak zvýšené množství kalcitriolu aktivitu RAAS snižuje. Dokonce tak v jedné malé, placebem kontrolované studii s diabetiky 2. typu a s iniciálně nízkými hladinami kalcidiolu vedlo jednorázové podání 100 000 IU vitaminu D2 ke snížení systolického krevního tlaku o 14 mm Hg a k výraznému zmírnění endoteliální dysfunkce. V rámci studie NHANES III činil rozdíl systolického tlaku mezi osobami v dolním a horním kvintilu sérových hodnot kalcidiolu 3 mm Hg [5].Chronický nedostatek vitaminu D může přirozeně vést k rozvoji sekundární hyperparatyreózy, což rovněž může přispívat k dalšímu zhoršení kardiovaskulárního rizika. Podobně působí i samotné zvýšení hladiny parathormonu (PTH), které je spojováno se zvýšením hodnoty krevního tlaku, zvýšením myokardiální kontraktility a v konečném důsledku vede i k hypertrofii, apoptóze a fibrotizaci jak v levé komoře srdeční, tak i ve stěně cévní. Snížená hladina vitaminu D či naopak zvýšení koncentrace PTH rovněž zvyšuje riziko kalcifikace srdečních chlopní, mitrálního anulu či myokardu, a to zejména u osob s chronicky selhávajícími ledvinami. Podávání kalcitriolu se v takovém případě ukázalo být jako velmi výhodné, neboť u takto nemocných výrazně snížilo mortalitu [7].Do jisté míry podobných výsledků bylo dosaženo i v placebem kontrolované studii s pacienty v predialyzačním stadiu ledvinného selhání, u kterých aplikace kalcitriolu výrazně zmírnila levostrannou srdeční dysfunkci [8].Z metaanalýzy 18 kontrolovaných studií (n = 57 000) vyplynulo, že každodenní suplementace vitaminu D (průměrná denní dávka činila 528 IU) snižuje nejenom kardiovaskulární úmrtnost, ale v konečném důsledku i celkovou mortalitu [9].

V patofyziologii diabetu se ukazuje, že vitamin D zabraňuje např. tvorbě interferonu gama či interleukinů IL-2 a IL-12, čímž vstupuje do procesů iniciace a progrese Th1 mediovaného autoimunitního diabetu; popisován je však rovněž např. inhibiční vliv na diferenciaci a dozrávání dendritických buněk, jež se stávají neschopnými stimulovat T lymfocyty [10, 11]. Poukazováno je i na vztah mezi užíváním rybího oleje během těhotenství či prvního roku života dítěte a nižší incidencí diabetu 1. typu během dětství [12].Nejedná se však pouze o diabetes 1. ty-pu, který je ovlivněn vitaminem D, ale též o diabetes 2. typu, třebaže patofyziologický mechanismus bude v tomto případě odlišný. Velmi pravděpodobně nepůjde o imunitní mechanismus, nýbrž o stimulaci inzulinové sekrece ovlivněním intracelulární koncentrace kalcia. Možné je i zlepšení inzulinové senzitivity a podpora přežívání beta-buněk omezením tvorby prozánětlivých působků. Profylaktickým podáváním vitaminu D se navíc snižuje i riziko inzulinové rezistence [13].

V kontextu suplementace vitaminu D během gravidity je třeba uvést zcela recentní výsledky metaanalýzy 31 studií. V té se ukázalo, že deplece vitaminu D (hladiny nižší než 75 nmol/l) u těhotných žen zvyšuje riziko rozvoje gestačního diabetu (odds ratio, OR: 1,49; konfidenční interval, 95% CI: 1,18–1,89), preeklampsie (OR: 1,79; 95% CI: 1,25–2,58) a pravděpodobnost narození dítěte (hladiny nižší než 37,5 nmol/l) s nízkou porodní hmotností (OR: 1,85; 95% CI: 1,52–2,26). Ženy s deplecí měly rovněž častější výskyt bakteriálních vaginóz [14].


Perspektivy použití vitaminu D

Vitamin D je diskutován i v oblasti onkologie, kdy je poukazováno na stimulaci apoptózy, zpomalení proliferace, podporu diferenciace či imunomodulace [1, 15].

Možných pojítek mezi deplecí vitaminu D a nejrůznějšími chorobami (např. Alzheimerova choroba, astma, benigní hyperplazie prostaty, alergie aj.) je však v odborné literatuře uváděno mnohem více. Nápadné je např. pozorování častějšího výskytu roztroušené sklerózy v zemích dále od rovníku. Lze proto usuzovat na protektivní působení slunečního svitu. V experimentálních pracích s autoimunitní encefalomyelitidou (animální model roztroušené sklerózy) přitom bylo zjištěno, že vitamin D a jeho analoga byly díky svým imunomodulačním vlastnostem schopny zabránit rozvoji tohoto onemocnění a analogický účinek byl pozorován i v několika menších klinických studiích [16, 17].
Na zřejGraf 3 Vztah mezi četností hospitalizací pro astma a hladinou vitaminu D; podle [18] – Montero-Arias, et al., 2013.mý vztah deplece vitaminu D a astmatu bylo poukázáno v několika studiích, nejnověji v letošním roce, jak je patrné z grafu 3 [18]. Opět se hovoří o imunomodulačních vlastnostech vitaminu D, zlepšení reaktivity organismu na podávané kortikosteroidy, o nižším výskytu infekcí a v konečném důsledku rovněž o menším počtu exacerbací a hospitalizací [19]. Aktuálně probíhá osmitýdenní randomizovaná dvojitě zaslepená klinická studie NCT01921894, jejímž cílem je zhodnocení účinnosti a bezpečnosti vitaminu D v dávkách 2000 IU/den a 4000 IU/den u dětí s rizikem závažných exacerbací astmatu a současnou deplecí vitaminu D.


Analogická souvislost s hladinami vitaminu D je popisována u benigní hyperplazie prostaty (BHP) [20] či u karcinomu prostaty [21]. S napětím očekáváme výsledky studie NCT00887432 zaměřené na zhodnocení suplementace vitaminu D u osob s lokalizovaným karcinomem prostaty. Vedle imunomodulačních vlastností je příznivý vliv suplementace vitaminu D spatřován v jeho antiproliferačních a protizánětlivých účincích, případně i ve schopnosti ovlivnit apoptózu. V recentně publikovaném přehledovém článku na toto téma bylo prokázáno, že vitamin D disponuje inhibičním působením na RhoA/ROCK cestu (signální dráha uplatňující se při organizaci cytoskeletu buněk, ovlivňující také metastazování nádorů) společně se schopností negativně ovlivnit expresi cyklooxygenázy 2 a prostaglandinu E2 stromálními buňkami prostaty. Zvýšení příjmu vitaminu D v potravě je provázeno významným snížením prevalence BHP. V preklinických studiích vedlo užívání vitaminu D, případně jeho analog, v dávkách do 6000 IU/den nejen ke zmenšení objemu prostaty, ale omezena byla i proliferace buněk prostaty, a to i tehdy, jestliže byl jejich růst stimulován interleukinem IL-8, testosteronem, dihydrotestosteronem či inzulinu podobným růstovým faktorem [22].


U nemocných s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou je zjišťována v průměru o 1,4 směrodatné odchylky nižší hladina kalcidiolu než u osob zdravých [23]. Vitamin D v šestiměsíční studii také dle předpokladu zvyšoval účinnost memantinu v souboru 43 nemocných ve smyslu zlepšení skóre MMSE (Mini-Mental State Examination, orientační diagnostický test) [24].


Preventivně-terapeutická opatření při nedostatku vitaminu D

Jelikož vitamin D2 dosahuje přibližně pouze 30 % účinnosti vitaminu D3 ve smyslu dosažení a udržení optimální hladiny kalcidiolu, bývá zapotřebí podávat jej až ve trojnásobném množství [25]. Preventivní denní dávka 800–1000 IU vitaminu D3 je tak přibližně ekvivalentní 50 000 IU vitaminu D2 podaným dvakrát měsíčně s ohledem na cílovou koncentraci kalcidiolu v rozmezí 75–150 nmol/l; v léčebných režimech se pak velikost účinné dávky vitaminu D3 pohybuje obvykle v rozmezí 1000–5000 IU/den [2].

U osob se sníženou hodnotou denzity kostní hmoty je optimální dodávka vitaminu D společně s kalciem naprosto klíčová pro úspěšnost další medikamentózní léčby. Obvykle se doporučovaný denní příjem vitaminu D pohybuje v rozmezí 400–800 IU; přirozeně záleží na věku a dalších okolnostech (např. u dětí či osob v nižších věkových kategoriích bývá dostačující denní dávka 200 IU).Vliv suplementace vitaminu D ve vztahu k výskytu fraktur u postmenopauzálních žen a starších mužů byl předmětem hodnocení řady klinických randomizovaných studií. Z recentně publikovaného přehledu vyplývá, že jako terapeutická dávka bylo podáváno povětšinou 300–800 IU
vitaminu D3 denně. Ukázalo se, že vitamin D3 v dávkách 700–800 IU/den významně snižoval riziko vzniku nevertebrálních zlomenin a zlomenin kyčle, a to u nemocných ve zdravotnickém zařízení [26]. Ve zbylé populaci se takový účinek bohužel nepodařilo prokázat, což autoři metaanalýzy přičítají na vrub nedostatečné compliance nemocných. Příznivý vliv vitaminu D3 v dávkách 700–800 IU (nebo 1000 IU vitaminu D2) na snížení výskytu pádů byl nejvýraznější v kombinaci s kalciem podávaným v dávce 500–1200 mg (OR: 0,84; 95% CI: 0,76–0,93).
U postmenopauzálních žen bylo rovněž zjištěno, že suplementace vitaminu D3 v denních dávkách vyšších než 700 IU v kombinaci s kalciem (500–1200 mg/den) zabraňuje poklesu kostní denzity (BMD) v bederní páteři či krčku stehenní kosti. Pouze připomeňme, že i v rámci dnes tolik citované studie WHI (Women’s Health Initiative) byl zjištěn příznivý vliv vitaminu D3 podávaného v dávce 400 IU společně s kalciem na BMD kyčle [27]. Na význam suplementace vitaminu D bylo recentně poukázáno i u postmenopauzálních žen léčených bisfosfonáty. U žen bez takové suplementace byl pozorován vyšší výskyt zlomenin (OR: 1,77; 95% CI: 1,20–2,59; p = 0,004) [28].


Nepochybně velmi důležitý je pohled Cochraneovy knihovny. V metaanalýze 41 studií byl v prevenci osteoporotických zlomenin u postmenopauzálních žen samotný vitamin D zcela neúčinný, a to jak u zlomeniny kyčle (risk ratio, RR: 1,15; 95% CI: 0,99–1,33), tak i u zlomeniny obratlů (RR: 0,90; 95% CI: 0,42–1,92) i jakýchkoliv nových zlomenin (RR: 1,01; 95% CI: 0,93–1,09). Nicméně vitamin D v kombinaci s kalciem výrazně snižoval riziko zlomenin kyčle (n = 46 658; RR: 0,84; 95% CI: 0,73–0,96) [29]. V metaanalýze osmi randomizovaných klinických studií (n = 12 658) byl o rok později tento příznivý vliv na zlomeniny kyčle potvrzen (OR: 0,70; 95% CI: 0,53–0,90), a navíc se prokázal i příznivý vztah suplementace k nižšímu výskytu non-vertebrálních zlomenin (OR: 0,77; 95% CI: 0,6–0,93). Nadto tato kombinace zajišťovala nižší incidenci non-vertebrálních zlomenin (OR: 0,68; 95% CI: 0,43–1,01) i ve srovnání se samotným kalciem, oproti kterému navíc vedla i k nižší incidenci nekyčelních zlomenin (OR: 0,64; 95% CI: 0,38–0,99) [30].

Dosud jednoznačně nejrozsáhlejší je však metaanalýza z roku 2012 čítající 63 dílčích studií (n = 104 959), v jejímž rámci byla dávka vitaminu D užívána v rozmezí 300–1100 IU/den. Při době sledování 7 měsíců až 7 let její autoři jednoznačně konstatují příznivý vliv suplementace vitaminu D a kalcia na nižší výskyt fraktur u dospělých.
Informace, respektive doporučení pro suplementaci vitaminu D u jiných stavů, než je patologie skeletu, bohužel většinou prozatím scházejí. Ve vztahu k diabetu se tak např. ukázalo, že denní příjem vitaminu D v dávce 800 IU oproti příjmu méně než polovičnímu snižuje rziko rozvoje diabetu 2. typu nejméně o jednu třetinu. Jak již bylo uvedeno výše s odkazem na nižší účinnost ergo-kalciferolu, je zapotřebí přibližně trojnásobku jeho dávky ve srovnání s cholekalciferolem [31, 32]. Ve studii u více než deseti tisíc finských dětí, kterým byl po dobu prvního roku jejich života podáván vitamin D3 v denní dávce 2000 IU, došlo k 78% snížení rizika vzniku diabetu 1. typu během následujících 31 let. Toto pozorování bylo potvrzeno i dalšími studiemi včetně metaanalýzy z Velké Británie [33].

Závěr

Vitamin D sehrává ve fyziologii našeho těla mnohem důležitější úlohu, než jsme se před několika lety domnívali. Je zapojen do řady procesů. V detailním pochopení jeho působení jistě nebylo ještě řečeno vše a na jeho terapeutické využití v nových indikacích je třeba si ještě počkat. Kromě samotného vitaminu D je však již dnes běžně využíván např. jeho 1-alfa-hydroxylový derivát alfakalcidol nebo přímo samotný kalcitriol, tedy nejdůležitější metabolit vitaminu D3. Obecně přitom platí, že vitamin D, případně jeho deriváty, jsou látky bezpečné a povětšinou i dobře snášené, zmiňováno je obvykle prakticky pouze riziko hyperkalcemie se svými konsekvencemi; zvýšené riziko nefrolitiázy však zůstává přinejmenším diskutabilní. Při suplementaci vitaminu D, ve formě léčiva nebo doplňku stravy, samotného nebo v kombinaci s kalciem, hraje důležitou roli compliance nemocného. Bez důsledné edukace a odpovídající spolupráce nejenže mnohdy nejsme schopni dosáhnout stanovených cílů u nemocných s osteoporózou, ale do budoucna se to jistě bude týkat i dalších případně schválených indikací. Obecně se totiž uvádí, že tzv. proléčenost nemocných s osteoporózou je nízká – např. ve Finsku pouze každá čtvrtá žena a každý desátý muž s anamnézou zlomeniny kyčle užívá adekvátní antiosteoporotickou terapii [34]; dle italských zkušeností až 19,1 % nemocných spontánně ukončuje předepsanou léčbu ještě dříve, než bylo provedeno kontrolní vyšetření kostní denzity, přičemž více než polovina z nich tak učinila v prvních šesti měsících léčení [35].

Seznam použité literatury

 • [1] Davis CD, Milner JA. Vitamin D and colon cancer. Expert Rev Gastroenterol Hepatol 2011; 5: 67–81.
 • [2] Holick MF. Optimal vitamin D status for the prevention and treatment of osteoporosis. Drugs Aging 2007; 24: 1017–1029.
 • [3] Holick MF, Siris ES, Binkley N, et al. Prevalence of Vitamin D inadequacy among postmenopausal North American women receiving osteoporosis therapy. J Clin Endocrinol Metab 2005; 90: 3215–3224.
 • [4] Beard MK, Lips P, Holick MF. Vitamin D inadequacy is prevalent among postmenopausal osteoporotic women. Climacteric 2005; 8 (Suppl. 2): 199–200.
 • [5] Martins D, Wolf M, Pan D, et al. Prevalence of cardiovascular risk factors and the serum levels of 25-hydroxyvitamin D in the United States: data from the Third National Health and Nutrition Examination Survey. Arch Intern Med 2007; 167: 1159–1165.
 • [6] Lee JH, O‘Keefe JH, Bell D, et al. Vitamin D deficiency an important, common, and easily treatable cardiovascular risk factor? J Am Coll Cardiol 2008; 52: 1949–1956.
 • [7] Kovesdy CP, Ahmadzadeh S, Anderson JE, Kalantar-Zadeh K. Association of activated vitamin D treatment and mortality in chronic kidney disease. Arch Intern Med 2008; 168: 397–403.
 • [8] Singh NP, Sahni V, Garg D, Nair M. Effect of pharmacological suppression of secondary hyperparathyroidism on cardiovascular hemodynamics in predialysis CKD patients: A preliminary observation. Hemodial Int 2007; 11: 417–423.
 • [9] Autier P, Gandini S. Vitamin D supplementation and total mortality: a meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Intern Med 2007; 167: 1730–1737.
 • [10] Lemire JM, Archer DC, Beck L, Spiegelberg HL. Immunosuppressive actions of 1,25-dihydroxyvitamin D3: preferential inhibition of Th1 functions. J Nutr 1995; 125: 1704S–1708S.
 • [11] Mathieu C, Waer M, Laureys J, et al. Prevention of autoimmune diabetes in NOD mice by 1,25 dihydroxyvitamin D3. Diabetologia 1994; 37: 552–558.
 • [12] Stene LC, Joner G. Use of cod liver oil during the first year of life is associated with lower risk of childhood-onset type 1 diabetes: a large, population-based, case-control study. Am J Clin Nutr 2003; 78: 1128–1134.
 • [13] Palomer X, Gonzalez-Clemente JM, Blanco-Vaca F, Mauricio D. Role of vitamin D in the pathogenesis of type 2 diabetes mellitus. Diabetes Obes Metab 2008; 10: 185–197.
 • [14] Aghajafari F, Nagulesapillai T, Ronksley PE, et al. Association between maternal serum 25-hydroxyvitamin D level and pregnancy and neonatal outcomes: systematic review and meta-analysis of observational studies. BMJ 2013; 346: f1169.
 • [15] Bikle DD. Vitamin D: newly discovered actions require reconsideration of physiologic requirements. Trends Endocrinol Metab 2010; 21: 375–384.
 • [16] Niino M, Fukazawa T, Kikuchi S, Sasaki H. Therapeutic potential of vitamin D for multiple sclerosis. Curr Med Chem 2008; 15: 499–505.
 • [17] Niino M. Vitamin D and its immunoregulatory role in multiple sclerosis. Drugs Today (Barc.) 2010; 46: 279–290.
 • [18] Montero-Arias F, Sedó-Mejía G, Ramos-Esquivel A. Vitamin D insufficiency and asthma severity in adults from Costa Rica. Allergy Asthma Immunol Res 2013; 5: 283–288.
 • [19] Paul G, Brehm JM, Alcorn JF, et al. Vitamin D and asthma. Am J Respir Crit Care Med 2012; 185: 124–132.
 • [20] Manchanda PK, Kibler AJ, Zhang M, et al. Vitamin D receptor as a therapeutic target for benign prostatic hyperplasia. Indian J Urol 2012; 28: 377–381.
 • [21] Choo CS, Mamedov A, Chung M, et al. Vitamin D insufficiency is common in patients with non-metastatic prostate cancer. Nutr Res 2011; 31: 21–26.
 • [22] Espinosa G, Esposito R, Kazzazi A, Djavan B. Vitamin D and benign prostatic hyperplasia – a review. Can J Urol 2013; 20: 6820–6825.
 • [23] Annweiler C, Llewellyn DJ, Beauchet O. Low serum vitamin D concentrations in Alzheimer‘s disease: a systematic review and meta-analysis. J Alzheimers Dis 2013; 33: 659–674.
 • [24] Annweiler C, Herrmann FR, Fantino B, et al. Effectiveness of the combination of memantine plus vitamin D on cognition in patients with Alzheimer disease: a pre-post pilot study. Cogn Behav Neurol 2012; 25: 121–127.
 • [25] Armas LAG, Hollis BW, Heaney RP. Vitamin D2 is much less effective than vitamin D3 in humans. J Clin Endocrinol Metab 2004; 89; 5387–5391.
 • [26] Avenell A, Gillespie WJ, Gillespie LD, O‘Connell D. Vitamin D and vitamin D analogues for preventing fractures associated with involutional and post-menopausal osteoporosis. Cochrane Database Syst Rev 2009; CD000227.
 • [27] Cranney A, Weiler HA, O‘Donnell S, Puil L. Summary of evidence-based review on vitamin D efficacy and safety in relation to bone health. Am J Clin Nutr 2008; 88: 513–519.
 • [28] Adami S, Giannini S, Bianchi G, et al. Vitamin D status and response to treatment in post-menopausal osteoporosis. Osteoporos Int 2009; 20: 239–244.
 • [29] Avenell A, Gillespie WJ, Gillespie LD, O‘Connell D. Vitamin D and vitamin D analogues for preventing fractures associated with involutional and post-menopausal osteoporosis. Cochrane Database Syst Rev 2009; CD000227.
 • [30] Bergman GJ, Fan T, McFetridge JT, Sen SS. Efficacy of vitamin D3 supplementation in preventing fractures in elderly women: a meta-analysis. Curr Med Res Opin 2010; 26: 1193–1201.
 • [31] Armas LA, Hollis BW, Heaney RP. Vitamin D2 is much less effective than vitamin D3 in humans. J Clin Endocrinol Metab 2004; 89: 5387–5391.
 • [32] Houghton LA, Vieth R. The case against ergocalciferol (vitamin D2) as a vitamin supplement. Am J Clin Nutr 2006; 84: 694–697.
 • [33] Forouhi NG, Ye Z, Rickard AP, et al. Circulating 25-hydroxyvitamin D concentration and the risk of type 2 diabetes: results from the European Prospective Investigation into Cancer (EPIC)-Norfolk cohort and updated meta-analysis of prospective studies. Diabetologia 2012; 55: 2173–2182.
 • [34] Nurmi-Luthje I, Sund R, Juntunen M, Luthje P. Post-hip fracture use of prescribed calcium plus vitamin D or vitamin D supplements and antiosteoporotic drugs is associated with lower mortality: a nationwide study in Finland. J Bone Miner Res 2011; 26: 1845–1853.
 • [35] Rossini M, Bianchi G, Di MO, et al. Determinants of adherence to osteoporosis treatment in clinical practice. Osteoporos Int 2006; 17: 914–921.

Sdílejte článek

Doporučené