Přeskočit na obsah

Vzdělávání ve farmaceutické medicíně

Farmaceutická medicína je relativně mladý obor, který se věnuje aspektům výzkumu a vývoje léčiv, jejich etické propagaci a bezpečnému používání. Jde o multidisciplinární obor, kde se prolíná chemie, farmakologie, farmakogenetika, statistika, právo, etika, farmakoekonomika a mnoho dalších oborů. Farmaceutická medicína je provozována především v oblasti farmaceutického průmyslu a regulace léčiv, nicméně do kontaktu s ní přichází mnoho zdravotnických pracovníků z klinické praxe. Mnoho čtenářů asi bude znát termíny jako randomizovaná klinická studie, etická komise, informovaný souhlas, farmakokinetické vzorky, závažné nežádoucí příhody, farmakovigilance, postmarketingové sledování, monitor klinických studií, CRO. Znát pojmy však dnes nestačí. Vývoj léku, klinická hodnocení a podmínky pro jejich provádění jsou stále náročnější, a tím také stoupají nároky na znalosti a dovednosti zainteresovaných týmů. Reakcí na nutnost vzdělávání v oblasti farmaceutické medicíny byl vznik Asociace farmaceutické medicíny v roce 2006.

Asociace farmaceutické medicíny (AFM) je profesní organizace sdružující pracovníky z oblasti výzkumu, vývoje, registrací a marketingu léčiv, dále odborníky zabývající se medicínskými informacemi, systémy hlášení nežádoucích účinků a dalšími oblastmi souvisejícími s „životem" léčivých přípravků. Pořádá celou řadu kurzů, mezi nimiž svým rozsahem dominuje Dvousemestrální vzdělávací kurz ve farmaceutické medicíně určený pro všechny, kteří chtějí získat komplexní přehled o problematice léčiv a zdravotnických prostředků. Kurz zahrnuje pět třídenních modulů na témata: vývoj nového léku; klinické hodnocení léčiv; kontrola kvality, poregistrační sledování a prezentace výsledků ve výzkumu humánních léčiv; registrace léku, farmakovigilance a regulace ve farmaceutickém průmyslu; prostředí na farmaceutickém trhu. V akademickém roce 2007/2008 bude otevřen již třetí běh tohoto kurzu. Mezi účastníky minulých ročníků byli manažeři z farmaceutického průmyslu, odborníci monitorující klinické studie, pracovníci z oblasti farmakovigilance a registrací, ale i členové etických komisí, lékaři zajímající se o tuto problematiku či lidé z pacientských organizací. Na organizaci kurzu se podílí 1. LF UK.

Zadavatelé klinických hodnocení (jejichž úkolem je získat kvalitní data pro registraci nového přípravku a zároveň nevystavit žádného pacienta zbytečnému riziku) stále více vyhledávají zkušená pracoviště s dostatkem erudovaného personálu. Napomoci získání znalostí nezbytných pro provádění klinických hodnocení má za úkol kurz Správná klinická praxe (GCP) pro zkoušející, studijní sestry, koordinátory klinického hodnocení a datamanažery. Kurz je akreditován Českou lékařskou komorou a Českou asociací sester.

V nabídce kurzů AFM nechybí ani kurz s názvem Jak získat, číst a interpretovat vědeckou publikaci. Téměř denně se setkáváme s potřebou nalézt odpověď na položenou klinickou otázku, a pokud ji nalezneme, je dalším velkým tématem hodnocení validity nalezených informací – např. výsledků klinických studií, systematických review, ekonomických hodnocení apod. Cílem kurzu je především seznámit účastníky se službami lékařských knihoven, s medicínskými informačními zdroji a naučit je interpretovat výsledky klinických studií.

Pro více informací lze navštívit web AFM www.asociacefm.cz, příp. stránky společnosti zajišťující organizační a technické zázemí kurzů, www.dux-training.cz.

Sdílejte článek

Doporučené