Přeskočit na obsah

Amoxicillin/kyselina klavulanová (co-amoxicillin) v lékové formě rychle

Optimální výběr antibiotika je veden několika faktory. Záleží na co nejpřesnějším stanovení diagnózy, mikrobiologické situaci a stavu citlivosti daných patogenu v určitém regionu a také na celkovém stavu organismu pacienta (zda je přítomna porucha renálních, jaterních nebo kardiovaskulárních funkcí). V neposlední řadě je třeba znát mechanismus účinku antibiotika, jeho farmakodynamické vlastnosti, spektrum účinnosti (včetně přítomnosti tzv. postantibiotického efektu) a pro vhodný výběr dávkovacího schématu rovněž základní farmakokinetické vlastnosti (distribuční objem, prunik do buněk, vazba na plazmatické bílkoviny, biologický poločas eliminace). Tento farmakokineticko-farmakodynamický přístup zaručuje dosažení účinných koncentrací antibiotik v místě jejich účinku. Úspěch léčby muže také záležet na výběru lékové formy.

Optimální výběr antibiotika je veden několika faktory. Záleží na co nejpřesnějším stanovení diagnózy, mikrobiologické situaci a stavu citlivosti daných patogenu v určitém regionu a také na celkovém stavu organismu pacienta (zda je přítomna porucha renálních, jaterních nebo kardiovaskulárních funkcí). V neposlední řadě je třeba znát mechanismus účinku antibiotika, jeho farmakodynamické vlastnosti, spektrum účinnosti (včetně přítomnosti tzv. postantibiotického efektu) a pro vhodný výběr dávkovacího schématu rovněž základní farmakokinetické vlastnosti (distribuční objem, prunik do buněk, vazba na plazmatické bílkoviny, biologický poločas eliminace). Tento farmakokineticko-farmakodynamický přístup zaručuje dosažení účinných koncentrací antibiotik v místě jejich účinku. Úspěch léčby muže také záležet na výběru lékové formy.

Amoxicillin/kyselina klavulanová 

Kombinace amoxicillinu a kyseliny klavulanové (co-amoxicillin) byla poprvé uvedena do klinické praxe v roce 1981 ve Velké Británii. V současné době, kdy je rezistence vuči antibiotikum vzrustajícím problémem, je tato kombinace stále velmi účinná v celém svém indikačním spektru a rezistence je v tomto případě velmi nízká [1].

Amoxicillin je baktericidní semisyntetické aminopenicilinové antibiotikum se širokým antimikrobiálním spektrem jak proti grampozitivním, tak proti gramnegativním, aerobním i anaerobním mikroorganismum. Jeho mechanismus účinku spočívá v inhibici syntézy buněčné stěny citlivých mikroorganismu. Z duvodu nestability vuči pusobení b-laktamáz je kombinován s kompetitivním inhibitorem b-laktamáz, kyselinou klavulanovou, čímž dochází k zachování antimikrobiálního spektra amoxicillinu a zároveň k jeho rozšíření o některé bakteriální druhy (např. Staphylococcus aureus – s výjimkou meticillin rezistentních kmenu, Haemophilus spp., Moraxella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, Escherichia coli, Proteus spp., Klebsiella pneumoniae) [7].

Kombinace amoxicillin/kyselina klavulanová je indikována v léčbě bakteriálních infekcí, které jsou vyvolány citlivými mikroorganismy. Jedná se především o infekce horních cest dýchacích (sinusitis, tonsillitis), dolních cest dýchacích (lobární pneumonie, bronchopneumonie nebo akutní exacerbace chronické bronchitidy), ORL infekcí (otitis media), urogenitálních infekcí (cystitis, urethritis, pyelonephritis, nekomplikovaná gonorrhea). K dalším indikacím patří infekce kuže a měkkých tkání (impetigo, celullitis, pokousání), kostí a kloubu, septické stavy. Je určena také k profylaxi infekcí ran v rámci chirurgických výkonu u rizikových pacientu.

Farmakokinetika a dávkování

Amoxicillin i kyselina klavulanová mají podobné farmakokinetické vlastnosti. Po perorálním podání se rychle vstřebávají a dosahují maximální plazmatické koncentrace do 1 hodiny. Biologická dostupnost perorálních lékových forem je kolem 90 %. Biologický poločas eliminace amoxicillinu se pohybuje v rozmezí 1 až 1,5 hodiny, kyselina klavulanová je eliminována s poločasem 0,8 až 0,9 hodiny. Obě komponenty se vylučují glomerulární filtrací, amoxicillin rovněž tubulární sekrecí. ®lučovými cestami se do stolice vyloučí jen 0,05 % podané dávky.

Prunik co-amoxicillinu do tkání a tělesných tekutin je dostatečný k dosažení účinných baktericidních koncentrací, nižší koncentrace byly zjištěny v bronchiálním sekretu a mozkomíšním moku. Obě komponenty pronikají placentou a v malé míře jsou uvolňovány do mateřského mléka.

Hodnoty biologické dostupnosti (vyjadřované parametrem AUC – area under curve) amoxicillinu jsou u dospělých v podstatě stejné, podává-li se 2x denně 1 tableta co-amoxicillinu 1 g, nebo 3x denně 1 tableta co-amoxicillinu 625 mg.  Při tomto dávkování nebyly u amoxicillinu zjištěny žádné rozdíly ani v hodnotách t1/2 (biologický poločas eliminace) a cmax (maximální plazmatická koncentrace). U kyseliny klavulanové rovněž nebyly zjištěny žádné rozdíly v hodnotách t1/2, cmax a AUC [4].

Účinnost antibiotika je závislá na jeho koncentraci v místě infekce. Ve studii zaměřené na farmakokinetiku léku v bronchiální sliznici bylo zjištěno, že koncentrace léku ve vzorcích z bronchiální biopsie dosahuje asi 60 % plazmatické koncentrace [2]. Sérové hladiny po jednorázovém podání  625 mg co-amoxicillinu (což odpovídá 500 mg amoxicillinu) byly 5,6 mg/l a při použití dávky 375 mg (250 mg amoxicillinu) 2,6 mg/l [6]. To znamená  koncentraci v bronchiální sliznici 3,36 mg/l, respektive 1,56 mg/l. MIC90 amoxicillinu je v případě nejčastějšího bakteriálního puvodce respiračních infekcí – Streptococcus pneumoniae – 2 mg/l. Středně citlivé kmeny S. pneumoniae jsou definovány rozmezím koncentrace 0,5–2 mg/l, rezistentní nad 2 mg/l [5]. Při podání dávky 625 mg co-amoxicillinu pokrývá dosažená koncentrace v bronchiální sliznici jak kmeny citlivé, tak kmeny středně citlivé a zasahuje i do oblasti kmenu rezistentních. Při této koncentraci také klesá riziko rozvoje rezistentních kmenu bakterií.

Pří snížení jaterních funkcí nedochází k ovlivnění farmakokinetiky co-amoxicillinu. Také při podávání u starých lidí zustávají farmakokinetické vlastnosti nezměněny. U dětí, především nedonošených a mladších 3 měsícu, je nutné předpokládat pomalejší vylučování a přizpusobit tomu dávkovací interval.

Farmakologické vlastnosti rychle rozpustných tablet co-amoxicillinu

Léková forma Solutab neboli rychle rozpustná tableta umožňuje spolknutí tablety a její velmi rychlé vstřebání v horní části trávicího traktu nebo rozpuštění ve sklenici vody. Je to dáno technologií mikročástic, které se rychle rozpadají v tekutině.

Jaké výhody přináší tato léková forma oproti klasickým lékovým formám? Logickou výhodou je možnost rozpuštění v tekutině a usnadnění polykání účinné látky, což ve svém dusledku muže zvýšit compliance k léčbě především u starších pacientu.

K dispozici jsou farmakokinetické studie, které prokazují vyšší biologickou dostupnost této lékové formy oproti kapslím. Ve studii Cortvriendta [3] bylo zjištěno, že po podání této lékové formy jsou o 33 % vyšší pruměrné plazmatické koncentrace amoxicillinu a o 23 % vyšší hodnota plochy pod křivkou biologické dostupnosti (AUC). Proces vstřebávání je rychlejší nezávisle na spolknutí (tmax = 68 minut) nebo rozpuštění (tmax = 58 minut) oproti kapslím (tmax = 88 minut). Pravděpodobná je také nižší interindividuální variabilita absorpce.

Výsledky potvrzuje bioekvivalenční studie Sourgense a kol. [8] oproti kombinaci amoxicillin/kyselina klavulanová ve formě klasických kapslí. Hodnoty maximální plazmatické koncentrace kyseliny klavulanové (cmax) byly asi o 30 % vyšší než v případě referenční kapslové lékové formy. Také interindividuální variabilita plazmatických hladin byla asi o polovinu menší.

Závěr

Sledování rezistence v pruběhu 15 let naznačuje, že nedochází ke zužování antimikrobiálního spektra kombinace amoxicillin/kyselina klavulanová. Tím se upevňuje její postavení a zvyšuje se přínos v léčbě některých infekcí (tonsillopharyngitis, otitis media, akutní exacerbace chronické bronchitidy). Co-amoxicillin je také dobře zavedeným a široce používaným antibiotikem v pediatrické praxi. Dalšími výhodami je flexibilita dávkování a dobrá snášenlivost.

Co-amoxicillin zustává díky své ochraně před pusobením b-laktamáz v podobě kyseliny klavulanové cenným antibiotikem v léčbě infekcí urogenitálních, respiračních a kuže a měkkých tkání, i přes narustající rezistenci k ostatním antibiotikum (především makrolidum a fluorochinolonum). Rozšířené spektrum účinnosti co-amoxicillinu umožňuje monoterapii i v případech, kdy by bylo nezbytné použít kombinaci antibiotik. Léková forma rychle rozpustných tablet (Solutab) přináší rychlejší vstřebávání a vyšší biologickou dostupnost účinných látek i menší interindividuální kolísání plazmatických hladin.

 

 

 

Seznam použité literatury

  • [1] Ball P, Geddes A, Rolinson G. Amoxycillin Clavulanate: an Assessment After 15 Years of Clinical Application. J Chemother 1997;9: 167–98.
  • [2] Baldwin DR, Wise R, Andrews JM, Honeybourne D. Quantitative morphology and water distribution of bronchial biopsy samples. Thorax 1992;47:504–7.
  • [3] Cortvriendt WR, Verschoor JS, Hespe W. Bioavailability Study of a New Amoxicillin Tablet Designed for Several Modes of Oral Administration. Arzneimittelforschung 1987;37: 977–9.
  • [4] Doležal T, Suchopár J. Amoxicillinum/Acidum Clavulanicum (Co-Amoxicillin). Remedia 1999;9:271–9.
  • [5] Esposito S, Noviello S, Ianniello F. Activity of Moxifloxacin and Twelve Other Antimicrobial Agents against 216 Clinical Isolates of Streptococcus pneumoniae. Chemotherapy 2001;47:90–6.
  • [6] Gould IM, Harvey G, Golder D, et al. Penetration of Amoxycillin/Clavulanic Acid into Bronchial Mucosa With Different Dosing Regimens. Thorax 1994;49:999–1001.
  • [7] Neu HC, Wilson AP, Gruneberg RN. Amoxycillin/Clavulanic Acid: a Review of Its Efficacy in Over 38 500 Patients From 1979 to 1992. J Chemother 1993;5:67–93.
  • [8] Sourgens H, Steinbrede H, Verschoor JS, Bertola MA, Rayer B. Bioequivalence Study of a Novel Solutab Tablet Formulation of Amoxicillin/Clavulanic Acid Versus the Originator Film-Coated Tablet. Int J Clin Pharmacol Ther 2001;39:75–82.

Sdílejte článek

Doporučené