Přeskočit na obsah

Bisoprolol v terapii srdečního selhání

Srdeční selhání je jedním z nejčastějších kardiovaskulárních onemocnění se vzrůstající prevalencí. Epidemiologické studie ukazují, že jím trpí asi 1 % obyvatel vyspělých zemí, ve věkové skupině nad 65 let to je již 10 %. Každoročně umírá 10 % pacientů s mírnou formou a 30–40 % s pokročilým stupněm onemocnění. Terapeutický přístup prodělal v posledních letech dramatické změny. Místo pozitivně inotropních léčiv (digoxin) se léky volby staly inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE), v nedávné době se do palety používaných léčiv dostaly také b-blokátory a antagonisté aldosteronu.

Srdeční selhání je jedním z nejčastějších kardiovaskulárních onemocnění se vzrůstající prevalencí. Epidemiologické studie ukazují, že jím trpí asi 1 % obyvatel vyspělých zemí, ve věkové skupině nad 65 let to je již 10 %. Každoročně umírá 10 % pacientů s mírnou formou a 30–40 % s pokročilým stupněm onemocnění. Terapeutický přístup prodělal v posledních letech dramatické změny. Místo pozitivně inotropních léčiv (digoxin) se léky volby staly inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE), v nedávné době se do palety používaných léčiv dostaly také b-blokátory a antagonisté aldosteronu.

Před několika lety byly b-blokátory u pacientů se srdečním selháním absolutně kontraindikovány. Dnes je ale potvrzeno, že chronická expozice srdečního svalu katecholaminům vede k hypertrofii, prohlubující se ischémii a poškození myocytů [1]. Přínos blokády b-adrenergních receptorů byl potvrzen v sérii klinických studií. Nejprve se jednalo o malé pilotní studie, jejichž metaanalýza z roku 1997 (18 klinických studií) ukázala zvýšení ejekční frakce o 29 % a snížení úmrtnosti o 32 % [2]. Následovaly rozsáhlé mortalitní studie MERIT-HF (metoprolol), CIBIS II (bisoprolol) a COPERNICUS (carvedilol), které tento koncept definitivně potvrdily.

Mechanismus účinku

Bisoprolol je b1-selektivní b-blokátor bez vnitřní sympatomimetické aktivity nebo membrány stabilizujícího účinku. Ve srovnání s jinými b-blokátory je bisoprolol více kardioselektivní než metoprolol a acebutolol a výrazně kardioselektivnější než propranolol [3]. V závislosti na dávce snižuje bisoprolol srdeční frekvenci a krevní tlak. Vedle antihypertenzního účinku má bisoprolol také antiischemické a kardioprotektivní účinky [4].

Chronické srdeční selhání je spojeno s aktivací sympatoadrenální osy a nadměrnou produkcí katecholaminů. Výsledkem je stimulace srdečního svalu především prostřednictvím b1-receptorů. Dochází ke zvýšení kontraktility myokardu a zvýšení srdeční frekvence, ale také k prohloubení ischémie, indukci apoptózy kardiomyocytů a snížení prahu pro arytmie. V dlouhodobém horizontu zmíněné vlivy zhoršují prognózu pacientů se srdečním selháním [1].

Farmakokinetika

Po perorálním podání je bisoprolol z více než 90 % resorbován, maximální plazmatické koncentrace dosahuje v rozmezí 2–3 hodin. Současný příjem potravy neovlivňuje absorpci bisoprololu. V plazmě je pouze z 30 % vázán na bílkoviny. Asi 50 % bisoprololu je v nezměněné podobě vyloučeno ledvinami, dalších 50 % je metabolizováno játry na neaktivní metabolity [5].

Biologickým poločasem eliminace (10–12 hodin) patří bisoprolol mezi nejdéle působící b-blokátory. U pacientů s renálním selhání se biologický poločas eliminace prodlužuje na 18 hodin a u pacientů s jaterním selháním na 14 hodin [6]. Protože je bisoprolol biotransformován jaterním cytochromem P-450, inhibitory (např. cimetidin) prodlužují jeho biologický poločas eliminace a zvyšují plazmatické koncentrace, zatímco induktory (např. rifampicin) působí opačně [7].

Klinické zkušenosti

První studií, která přinesla důkazy o účinnosti bisoprololu v terapii srdečního selhání, byla studie CIBIS publikovaná v roce 1994. Do studie bylo zařazeno 641 pacientů se srdečním selháním různé etiologie s ejekční frakcí nižší než 40 % (NYHA III a IV). Pacienti byli randomizováni na skupinu bisoprololu (1,25 až 5 mg denně) a placeba a sledováni po průměrnou dobu 1,9 roku. Byl pozorován statisticky nevýznamný trend v poklesu mortality a výskytu náhlé smrti a statisticky významné snížení počtu hospitalizací pro zhoršení srdečního selhání a zlepšení klinických projevů nemoci [8].

V dodatečné analýze dat ze studie CIBIS bylo zjištěno, že z léčby bisoprololem nejvíce profitovali pacienti s ejekční frakcí pod 20 %, u nichž významně poklesla úmrtnost o 51 % (p = 0,02) [9]. Další analýza ukázala, že přínos bisoprololu je dán především poklesem srdeční frekvence (v průměru o 15 úderů za minutu oproti placebu; p <0,001) s následným zlepšením komorové funkce [10].

Na základě pozitivních výsledků studie CIBIS byla zahájena mortalitní studie CIBIS-II. Bylo do ní zařazeno 2 647 pacientů s NYHA III–IV a ejekční frakcí pod 35 %, léčených inhibitory ACE a diuretiky. Dávka bisoprololu byla titrována od 1,25 mg do maximální dávky 10 mg denně. Studie CIBIS-II byla z etických důvodů pro zjevný prospěch z podávání bisoprololu předčasně ukončena po druhé průběžné analýze a průměrné době léčby 1,3 roku. Celková mortalita významně poklesla ve skupině bisoprololu (156 vs. 228 případů, tj. o 34 %; p <0,0001), stejně jako incidence náhlé smrti (o 44 %; p = 0,0011). Také počet všech hospitalizací a hospitalizací pro srdeční selhání významně poklesl. Účinnost léčby nebyla ovlivněna závažností onemocnění [11].

V průběhu studie CIBIS-II byla prospektivně sbírána farmakoekonomická data, která ukázala, že především díky menší potřebě hospitalizace byla léčba bisoprololem nákladově efektivní a vedla k finančním úsporám [12].

Indikace

Léčba stabilizované chronické srdeční insuficience středního až těžkého stupně se sníženou systolickou funkcí levé komory (ejekční frakce ≤£35 %, podle echokardiografie) spolu s inhibitory ACE, diuretiky a případně srdečními glykosidy.

Nežádoucí účinky

Snášenlivost bisoprololu je velmi dobrá, ve studii s 612 pacienty byla srovnatelná s placebem (22,2 % na placebu a 27,2 % na bisoprololu). Ze souhrnné analýzy 1 396 pacientů přerušilo léčbu pro nežádoucí účinky 1,77 %. Jiná otevřená multicentrická studie s 2 012 pacienty s hypertenzí ukázala, že nejčastějšími nežádoucími účinky bisoprololu (5–10 mg denně) jsou závratě (3,2 %) a únava (2,6 %), dále gastrointestinální obtíže (1,9 %), bolesti hlavy (1,8 %) a studená akra (1 %). b-blokátory jako skupina mají při předávkování riziko bronchospasmu, hypoglykémie, hypotenze a bradyarytmií.

Dávkování

K léčbě bisoprololem jsou indikováni pacienti se stabilizovanou chronickou srdeční insuficiencí bez akutního srdečního selhání za posledních 6 týdnů a beze změn v základní léčbě za poslední 2 týdny. Před podáním bisoprololu by pacienti měli být léčeni vhodnou dávkou inhibitorů ACE, diuretiky, případně srdečními glykosidy. Je doporučeno, aby ošetřující lékař měl zkušenosti s léčbou chronického srdečního selhání. Léčba bisoprololem je zahájena postupným zvyšováním dávky od 1,25 mg denně po dobu 1 týdne, přes 2,5 mg – 3,75 mg – 5 mg – 7,5 mg až na10 mg denně jako udržovací dávku. Uvedené schéma umožňuje individuální titraci optimální dávky.

Závěr

Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu jsou u pacientů se srdečním selháním schopny zlepšit hemodynamické poměry, ovlivnit remodelaci levé komory a snížit úmrtnost v rozmezí od 12 do 33 %. Úmrtnost klesá především v důsledku zlepšení funkce levé komory, neklesá riziko náhlé smrti. Zde je právě doplňkový účinek b-blokátorů, které jsou schopny dále redukovat mortalitu, pravděpodobně také díky antiarytmickým účinkům. Kombinovaný pokles mortality při terapii inhibitorem ACE a b-blokátorem tak dosahuje téměř 50 %.

V současnosti jsou k dispozici mortalitní data pro bisoprolol, carvedilol a metoprolol. Určité rozdíly jsou ve farmakokinetických vlastnostech, bisoprolol lze díky dostatečně dlouhému biologickému poločasu dávkovat jen jednou denně a jeho eliminace je rozložena mezi játra a ledviny, zatímco carvedilol a metorolol jsou eliminovány převážně játry.

Od roku 1975, kdy byl practolol použit poprvé, byla účinnost a bezpečnost

b-blokátorů v terapii srdečního selhání ověřena asi u 10 000 pacientů ve více než 20 klinických studiích včetně velkých souborů ve studiích MERIT-HF, CIBIS-II a COPERNICUS. Dnes se jedná o již zavedenou indikaci prodlužující život pacientů se srdečním selháním.

Literatura

Seznam použité literatury

 • [1] Bristow MR. b-adrenergic receptor blockade in chronic heart failure. Circulation 2000;101:558–69.
 • [2] Lechat P, Packer M, Chalon S, et al. Clinical effects of b-adrenergic blockade in chronic heart failure: a meta-analysis of double-blind, placebo-controlled, randomized trials. Circulation 1998;98:1184–91.
 • [3] Bűhler FR, Haeusler G. Optimization of b-blockers for cardiovascular care. J Cardiovasc Pharmacol 1986;8(Suppl 11):S1.
 • [4] Lancaster SG, Sorkin EM. Bisoprolol. A preliminary review of its pharmacodynamic and pharmacokinetic properties, and therapeutic efficacy in hypertension and angina pectoris. Drugs 1988;36:256–85.
 • [5] Leopold G, Pabst J, Ungethum W, Buhring KU. Basic pharmacokinetics of bisoprolol, a new highly b1-selective adrenoceptor antagonist. J Clin Pharmacol 1986;26:616–21.
 • [6] Kirch W, Rose I, Demers HG, Leopold G, Pabst J, Ohnhaus EE. Pharmacokinetics of bisoprolol during repeated oral administration to healthy volunteers and patients with kidney or liver disease. Clin Pharmacokinet 1987;13: 110–7.
 • [7] Kirch W, Rose I, Klingmann I, Pabst J, Ohnhaus EE. Interaction of bisoprolol with cimetidine and rifampicin. Eur J Clin Pharmacol 1986;31:59–62.
 • [8] A randomized trial of b-blockade in heart failure. The Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study (CIBIS). CIBIS Investigators and Committees. Circulation 1994;90:1765–73.
 • [9] Funck-Brentano C, Lancar R, Le Heuzey JY, Lardoux H, Soubrie C, Lechat P. Predictors of medical events in patients enrolled in the cardiac insufficiency bisoprolol study (CIBIS): a study of the interactions between b-blocker therapy and occurrence of critical events using analysis of competitive risks. Am Heart J 2000;139:262–71.
 • [10] Lechat P, Escolano S, Golmard JL, et al. Prognostic value of bisoprolol-induced hemodynamic effects in heart failure during the Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study (CIBIS). Circulation 1997;96:2197–205.
 • [11] The Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study II (CIBIS-II): a randomised trial. Lancet 1999;353:9–13.
 • [12] Reduced costs with bisoprolol treatment for heart failure: an economic analysis of the second Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study (CIBIS- II). Eur Heart J 2001;22:1021–31.

Sdílejte článek

Doporučené