Přeskočit na obsah

Gefitinib

Inhibitory tyrozinkinázy receptoru pro epidermální růstový faktor jsou preparáty s odlišným mechanismem inhibice růstu zhoubných nádorů, než jakým fungují cytostatika. Gefitinib je prvním perorálně podávaným inhibitorem EGFR, který byl uveden na trh. V květnu roku 2003 získal povolení FDA na základě frekvence léčebných odpovědí u pacientů s nemalobuněčným bronchogenním karcinomem rezistentním k chemoterapii platinovými deriváty a docetaxelem.

Farmakologické údaje o gefitinibu

Gefitinib – (4-(3-chloro-4-fluoroanilino)-7-methoxy-6-(3-morpholinopropoxy)chinazolin – je jednou z nově vyvinutých malých molekul schopných blokovat signalizační kaskádu epidermálního růstového faktoru na úrovni tyrozinkinázové domény. Tato blokáda může mít u řady solidních nádorů za následek zpomalení růstu či dokonce ústup nádoru.

Farmakologické vlastnosti

Lék patří do skupiny selektivních inhibitorů receptoru epidermálního růstového faktoru. Gefitinib se podává ústy v jedné denní dávce, nejvyšší plazmatické koncentrace se dosahuje za 3 až 7 hodin po podání.

Poměr koncentrací gefitinibu v nádoru a plazmě 8 hodin po podání je 11 : 1. Průměrný distribuční objem gefitinibu je v ustáleném stavu 1 400 litrů, což je dokladem jeho rozsáhlé distribuce do tkání. Jeho vazba na bílkoviny krevní plazmy je přibližně 90%. Gefitinib je in vitro metabolizován oxidačně, převážně izoenzymem CYP3A4. Jeho hlavním metabolitem je O-desmethyl gefitinib, jehož účinek na inhibici buněčného růstu stimulovaného EGFR je čtrnáctkrát nižší než účinek mateřské substance. Jeho střední terminální poločas vylučování je 41 hodin, jen 10 % dávky se vylučuje nezměněno. Exkrece gefitinibu a jeho metabolitů probíhá převážně stolicí, jen asi 4 % podané dávky se vylučují ledvinami ve formě jak původní substance, tak i metabolitů.

Preklinické a klinické údaje, bezpečnost

U potkanů bylo pozorováno snížení plodnosti, u králíků snížení hmotnosti plodu. Při podávání potkanům v době březosti a porodu bylo pozorováno snížení přežívání mláďat (vždy se jednalo o dávky 20 mg/kg/den). Gefitinib se u kojících potkaních samic hromadí v mléce.

Krysy, kterým byl gefitinib podáván, měly při vyšetřeních na konci života zvýšenou incidenci benigních jaterních tumorů a hemangiosarkomů mezenterických lymfatických uzlin. Žádný z těchto nálezů nebyl příčinou úmrtí živočichů.

Účinnost rozdílně vysokých dávek gefitinibu byla předmětem klinických studií II. fáze IDEAL 1 a IDEAL 2. Nemocní dostávali buďto 250 mg/den jakožto nejnižší účinnou dávku gefitinibu, nebo 500 mg/den jakožto nejvyšší denní dávku, kterou tolerovala většina pacientů.

Primární cíle zahrnovaly objektivní odpověď nádoru a bezpečnost léčby u IDEAL 1 a objektivní odpověď nádoru a stupeň zlepšení příznaků u IDEAL 2.

Druhotné cíle představovaly kontrolu onemocnění a zlepšení příznaků u IDEAL 1 a kontrolu onemocnění a bezpečnosti u IDEAL 2. Nemocní zařazení do obou studií byli po předchozí onkologické léčbě, ve studii IDEAL 1 prodělali nejméně 1 nebo 2 předchozí chemoterapie s obsahem platinových derivátů, ve studii IDEAL 2 byli zařazeni nemocní, kteří prodělali 2 nebo více režimů chemoterapie, které obsahovaly platinové deriváty a docetaxel. Většina nemocných v obou studiích měla histologicky prokázané adenokarcinomy a většinou měli nemocní stav výkonnosti 0 nebo 1. Frekvence léčebných odpovědí ve studii IDEAL 1 byla 18,4 % a ve studii IDEAL 2 11,8 %, odpovídající frekvence kontroly onemocnění (stabilizace + regrese choroby) byly v obou studiích 54,4 % a 42,2 %. Léčebné odpovědi měly medián trvání 13 měsíců ve studii IDEAL 1 a 7 měsíců ve studii IDEAL 2. Frekvence zmírnění obtíží v obou studiích při použití nižší dávky byla 40,3 % a 43,1 %, přičemž největší zlepšení bylo zaznamenáno u plicních symptomů. U nemocných, kde bylo zaznamenáno zmírnění obtíží, bylo pozorováno i významné prodloužení života. Úleva od symptomů pozorovaná v obou studiích byla rychlá, střední doba do jejího zjištění byla 8–10 dní. Jednoleté přežití nemocných v obou studiích bylo 35 a 29 %, odpovídající mediány přežití pak 7,6 a 6,5 měsíce. Jako optimální biologická dávka se ukázalo 250 mg denně, dávky vyšší nezajistily lepší účinnost, zato ale byly příčinou častějších a závažnějších nežádoucích účinků.

Kombinace gefitinibu s chemoterapií, jejichž účinnost sledovaly studie INTACT 1 a INTACT 2, neprokázaly zlepšené přežití nemocných léčených kombinacemi chemoterapie a gefitinibu.

Gefitinib se podává ústy, u bronchogenního karcinomu v dávce 250 mg denně, u karcinomů hlavy a krku v dávce 500 mg denně. K častým nežádoucím účinkům patří kožní reakce, akneiformní exantém, průjmy a nauzea, časté jsou i oční příznaky – konjunktivitida a blefaritida, většinou CTC stupně 1, abnormální asymptomatické zvýšení hladiny transamináz, dále zvracení, anorexie, stomatitida, dehydratace, poruchy nehtů, alopecie a astenie, všechny tyto nežádoucí účinky jsou téměř vždy jen mírného stupně. K méně častým nežádoucím účinkům patří eroze rohovky, závažný může být intersticiální zánět plic, častěji však pozorovaný v japonské populaci, a vzestup INR s eventuálními krvácivými příhodami u některých nemocných léčených warfarinem. Opatrnosti je třeba u nemocných se snížením kreatininové clearance pod 20 ml/min a u nemocných se závažným poškozením funkce jater, zvláštní opatrnosti je zapotřebí u nemocných trpících současně chorobami plicního intersticia. Gefitinib by se neměl podávat v těhotenství, u dětí nebo mladistvých, kojící matky musí při léčbě gefitinibem přerušit kojení. Z lékových interakcí je třeba zvláště sledovat nemocné léčené warfarinem (riziko zvýšení INR, resp. krvácivých projevů), léky zvyšující pH žaludeční sliznice (snížení koncentrace gefitinibu v plazmě a snížení jeho účinnosti). Induktory CYP450 (rifampicin) či induktory CYP3A4 (phenytoin, carbamazepin, barbituráty, třezalka tečkovaná), mohou snižovat koncentraci gefitinibu v plazmě a tím jeho účinnost. Inhibitory CYP3A4 (itraconazol, erythromycin, clarithromycin, inhibitory proteáz) mohou metabolismus gefitinibu snižovat, a tím zvýšit jeho plazmatickou koncentraci i riziko jeho toxických projevů.

Preparát s gefitinibem není ještě v současnosti v České republice registrován, jeho účinnost i tolerance byly však prověřeny v rámci programu časného přístupu u více než 1 000 nemocných karcinomy plic. K prediktorům jeho účinnosti patří tyto klinické faktory: ženské pohlaví, z typů adenokarcinomy a bronchioloalveolární karcinomy, převažující papilární podtypy nádoru, nekuřáci či mírní kuřáci, nemocní s dobrou kvalitou života. K pozitivním prediktorům příznivé odpovědi rovněž patří i vznik kožního exantému v průběhu léčby. V poslední době byly objeveny důkazy o tom, že k prediktivním faktorům léčebné odpovědi patří i průkaz mutací tyrozinkinázové domény genu pro EGFR (exony 18–23), průkaz exprese EGFR v nádorové tkáni, zvýšený počet kopií chromozomu 7 a také amplifikace genu pro EGFR v nádorových buňkách. I když jsou známy výše uvedené prediktivní faktory a ještě některé další (Her3 exprese, e-cadherin, Her pozitivita), existují i nemocní, kteří mají z léčby gefitinibem profit, i když se u nich některé z těchto predikčních faktorů nepodaří prokázat.

V prosinci roku 2004 byly oznámeny výsledky studie ISEL (Iressa Survival Evaluation in Lung Cancer), že podávání gefitinibu nevedlo k významnému prodloužení života nemocných v porovnání s placebem (5,6 měsíce proti 5,1 měsíce gefitinib-placebo) ani u nemocných s adenokarcinomy (mediány přežití 6,3 proti 5,4 měsíce). Další data ze studie ISEL byla prezentována na fóru Annual Meeting of the American Association of Cancer Research. Léčba gefitinibem vede k prodlouženému přežití v podskupinách nemocných asijského původu a u nekuřáků. V současné době došlo k pozastavení registračního procesu přípravků s gefitinibem v zemích Evropské unie kvůli výsledkům studie ISEL.

V současnosti je intenzivně studována problematika genetických prediktorů účinnosti gefitinibu. Přítomnost mutací genu pro EGFR v nádorové tkáni častěji zjišťovaná právě u Asiatů a u nekuřáků především v adenokarcinomech je prediktorem příznivé léčebné odpovědi. Většina současných prací včetně našich zkušeností však nedokládá statisticky významné prodloužení života u gefitinibem léčených nositelů mutací.

Naše výsledky, které jsme prezentovali na Kongresu Evropské respirační společnosti v Kodani v roce 2005, potvrzují význam přítomnosti EGFR mutací u nemocných s adenokarcinomy pro frekvenci léčebných odpovědí, nikoli však pro délku přežití těchto pacientů (obr. 1, obr. 2, tab. 1).

Kliknutím obrázek zvětšíte

Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte

Závěr

Prediktorem prodloužení života nemocných s NSCLC navozeného gefitinibem je zřejmě zmnožení kopií genu pro EGFR, zatímco přítomnost mutací a zvýšená exprese proteinů EGFR jsou ukazateli pro remisi nemoci a pro prodloužení intervalu do progrese nádoru. Otázkou rovněž zůstává dávkování gefitinibu, jehož současně doporučená dávka představuje cca 1/3 dávky maximálně tolerované.

V současnosti FDA limituje podávání gefitinibu pro nemocné, kteří mají nebo v minulosti měli benefit z jeho podávání, a pro nemocné tzv. non-Investigational New Drug (IND) clinical trials, které byly povoleny před 17. červnem 2005.

V současnosti tedy v České republice trvá možnost podávání gefitinibu v rámci programu časného přístupu u vybraných nemocných s pokročilými nemalobuněčnými karcinomy plic a karcinomy hlavy a krku. Podávání léku je prozatím omezeno na vybraná centra a přínos této terapie se průběžně vyhodnocuje.

Seznam použité literatury

 • [1] Comis RL. The Current Situation: Erlotinib (Tarceva) and Gefitinib (Iressa) in Non-Small Cell Lung Cancer. The Oncologist 2005; 10: 467–470.
 • [2] Fukuoka M, Yano S, Giaccone G, et al. Multi-Institutional Randomized Phase II Trial of Gefitinib for Previously Treated Patients With Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer. J Clin Oncol 2003; 21: 2237–2246.
 • [3] Ganti AK, Potti A. Epidermal growth factor inhibition in solid tumours. Expert Opin Biol Ther 2005; 5 (9): 1165–1171.
 • [4] Lynch TJ, Daphne MD, Bell W, et al. Activating Mutations in the Epidermal Growth Factor Receptor Underlying Responsiveness of Non-Small-Cell Lung Cancer to Gefitinib. N Engl J Med 2004; 350: 21.
 • [5] Paez JG, Jänne PA, Lee JC, et al. EGFR Mutations in Lung Cancer: Correlation with Clinical Response to Gefitinib Therapy. Sciencexpress/www.sciencexpress.org/29 April 2004/ 10.1126/science.1099314.
 • [6] Pešek M, Teřl M, Krákorová G. Gefitinib – zkušenosti s biologicky cílenou terapií nemalobuněčného karcinomu plic. Stud Pneumol Phthiseol 2004; 64: 117–123.
 • [7] Pešek M, Benešová M, Teřl M, Brůha F, Muken-šnabl P, Minárik M. Evaluation of EGFR mutations and ERCC2 polymorphisms treatment of non-small cell lung cancer. Přednáška – Kongres Evropské respirační společnosti, Dánsko, Kodaň 17. – 21. 9. 2005.
 • [8] Pfister DG, Johnson DH, Azzoli ChG, et al. American Society of Clinical Oncology Treatment of Unresectable Non-Small-Cell Lung Cancer Guideline: Update 2003. J Clin Oncol 2004; 22: 330–353.
 • [9] Shah NT, Kris MG, Pao W, Tyson LB, et al. Practical Management of Patients With Non-Small-Cell Lung Cancer Treated With Gefitinib. J Clin Oncol 2005; 165–174.
 • [10] Skřičková J, Babičková L. Ovlivnění receptoru pro epidermální růstový faktor – nová perspektiva v léčbě nemalobuněčného bronchogenního karcinomu. Stud Pneumol Phthiseol 2004; 64: 111–116.
 • [11] Vansteenkiste JF. Gefitinib (Iressa): a novel treatment for non-small cell lung cancer. Expert Rev Anticancer Ther 2004; 4 (1): 5–17.

Sdílejte článek

Doporučené