Přeskočit na obsah

Imunitní odpověď na vakcinaci proti COVID‑19 u pacientů s roztroušenou sklerózou léčených okrelizumabem

V článku s názvem Protilátky proti SARS‑CoV‑2 u pacienta s relabující roztroušenou sklerózou léčeného ofatumumabem publikovaném v časopise Remedia na podzim loňského roku (2021; 31: 447–448) byly uvedeny zavádějící informace o okrelizumabu. Vzhledem k tomu, že článek vycházející z kazuistického sdělení primárně zaměřeného na léčbu ofatumumabem zmiňoval rovněž neúplná fakta o léčbě okrelizumabem v souvislosti s vakcinací, uvádíme následujícím textem tyto informace na pravou míru s využitím výběru z aktuálních publikací.


V článku s názvem Protilátky proti SARS CoV 2 u pacienta s relabující roztroušenou sklerózou léčeného ofatumumabem publikovaném v časopise Remedia na podzim loňského roku (2021; 31: 447–448) byly uvedeny zavádějící informace o okrelizumabu. Vzhledem k tomu, že článek vycházející z kazuistického sdělení primárně zaměřeného na léčbu ofatumumabem zmiňoval rovněž neúplná fakta o léčbě okrelizumabem v souvislosti s vakcinací, uvádíme následujícím textem tyto informace na pravou míru s využitím výběru z aktuálních publikací.


Vzhledem k tomu, že se okrelizumab řadí k přípravkům s anti CD20 mechanismem účinku, které působí významnou a dlouhodobou depleci B lymfocytů, je třeba kontinuálně sledovat vliv této léčby na rozvoj imunitní odpovědi u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) a aktuální poznatky zohlednit při vakcinaci proti onemocnění COVID 19. Protilátkovou a T lymfocytární odpovědí na infekci virem SARS CoV 2 a na vakcinaci proti tomuto onemocnění se již zabývala řada prací, které převážně doložily u pacientů s RS léčených okrelizumabem po vakcinaci specifickou T lymfocytární odpověď a oslabenou sérologickou odpověď [1–4].

Relaps RS a depleční terapie jsou považovány za kontraindikace pro očkování vakcínou proti COVID 19. Samotná imunosuprese není kontraindikací očkování, nicméně není zaručena dostatečná imunitní odpověď na vakcinaci. Proto je doporučeno aplikovat vakcínu s odstupem tří měsíců od podání monoklonálních protilátek anti CD20, alemtuzumabu nebo kladribinu, případně déle při trvající lymfopenii [5].

Jednou z recentně publikovaných prací, která se zabývala humorální a T lymfocytární odpovědí na vakcinaci proti ­COVID 19 u pacientů s RS léčených okrelizumabem, byla například studie Brillové a kol. z Hadassah Medical Center v Jeruzalémě [6]. Hodnocení zahrnulo 112 pacientů – z nich 49 s RS léčených okrelizumabem, 23 s RS bez chorobu modifikující terapie (disease modifying therapy, DMT) a 40 zdravých kontrol. Zařazení jedinci byli očkováni mezi prosincem 2020 a dubnem 2021 dvěma dávkami vakcíny BNT162b2 a krevní vzorky byly hodnoceny za 2–4 a 2–8 tý­dnů po druhé dávce. U pacientů s RS léčených okrelizumabem se po vakcinaci vyvinula specifická T lymfocytární odpověď na SARS CoV 2 srovnatelná se zdravými kontrolami a nižší protilátková odpověď. Sledování potvrdilo potencionální roli T lymfocytů v ochraně proti závažnému průběhu infekce SARS CoV 2 a podle autorů může sloužit jako další podklad pro konsenzus při tvorbě doporučených postupů léčby pa­cien­tů s RS v době pandemie COVID 19.

Rozsáhlá publikace z počátku letošního roku (Tallantyre a kol.) cílila na hodnocení vlivu DMT na imunitní odpověď po vakcinaci proti onemocnění COVID 19 u pacientů s RS [7]. Do analýzy bylo zahrnuto 473 účastníků – u 58 osob byl krevní vzorek vyšetřován před vakcinací, u 246 osob mezi první a druhou dávkou vakcíny a po druhé dávce vakcíny byl následně odebrán u 430 osob. Zahajovací dávku vakcíny obdrželi zařazení pacienti mezi prosincem 2020 a červnem 2021, podle dostupných údajů byla aplikace mRNA vakcíny hlášena u 180 osob a adenovirové vektorové vakcíny u 224 osob. Práce shrnula dosavadní poznatky a potvrdila, že anti CD20 terapie je spojena s nedostatečnou sérokonverzí po vakcinaci proti COVID 19. Sérologická odpověď je sice oslabena, avšak v případě T lymfocytární odpovědi bylo dosaženo dobrých výsledků – u čtyř ze šesti pacientů léčených okrelizumabem byla při negativní humorální imunitní odpovědi po plné vakcinaci zaznamenána pozitivní T lymfocytární odpověď. Studie dále nasvědčuje tomu, že odložení aplikace okrelizumabu a provedení vakcinace je vhodné zvážit u pacientů, kteří s léčbou anti CD20 začínají. Byl rovněž potvrzen vliv odložení infuzní léčby anti CD20 na titr protilátek proti COVID 19, otázkou však zůstává, zda prodloužení intervalu mezi dávkami kvůli obnově B buněk může podstatně zvýšit odpověď na očkování. Většina prací také podporuje posilovací dávku vakcíny především u těch pacientů, kteří měli oslabenou humorální odpověď při první vakcinaci, zde jsou však zapotřebí další studie.

Jako dlouhodobé hodnocení imunity vyvolané vakcinací proti COVID 19 u pacientů léčených okrelizumabem je koncipována studie VIOLA (NCT04843774), jejíž uspořádání a časné výsledky byly prezentovány na 37. kongresu European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) [8].

Shrnuli jsme výstupy z několika aktuálních prací na dané téma, další poznatky z analýz a studií však průběžně přibývají a situaci je třeba nadále sledovat.

  nhr

Seznam použité literatury

  • [1] Kister I, Krogsgaard M, Mulligan MJ, et al. Preliminary results of ongoing, prospective study of antibody and T‑cell responses to SARS‑CoV‑2 in patients with MS on ocrelizumab or other disease‑modifying therapies. AAN 2021; P15.014.
  • [2] Kister I, Patskovsky Y, Curtin R, et al. Cellular and humoral immunity to SARS‑CoV‑2 infection in multiple sclerosis patients on ocrelizumab and other disease‑modifying therapies: a multi‑ethnic observational study. medRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2022.01.10.22268752; posted January 10, 2022.
  • [3] Achiron A, Mandel M, Dreyer‑Alster S, et al. Humoral immune response to COVID‑19 mRNA vaccine in patients with multiple sclerosis treated with high‑efficacy disease‑modifying therapies. Ther Adv Neurol Dis 2021; 14: 1–8.
  • [4] van Kempen ZLE, Wieske L, Stalman EW, et al. Longitudinal humoral response after SARS‑CoV‑2 vaccination in ocrelizumab treated MS patients: To wait and repopulate? Mult Scler Related Disord 2022; 57: 103416.
  • [5] Stanovisko České neurologické společnosti ČLS JEP k očkování proti SARS‑CoV‑2 u pacientů s autoimunitními neurologickými one­moc­něními ze dne 25. 11. 2021. Dostupné na: https://www.czech‑neuro.cz/content/uploads/2021/11/kontraindikace­‑ockovani‑neurologicke­‑autoimunity‑25_11_21‑final‑1.pdf
  • [6] Brill L, Rechtman A, Zveik O, et al. Humoral and T‑Cell Response to SARS‑CoV‑2 Vaccination in Patients With Multiple Sclerosis Treated With Ocrelizumab. JAMA Neurol 2021; 78: 1510–1514. [Published online September 23, 2021].
  • [7] Tallantyre EC, Vickaryous N, Anderson V, et al. COVID‑19 Vaccine Response in People with Multiple Sclerosis. Ann Neurol 2022; 91: 89–100.
  • [8] Kister I, Piquet A, Patskovsky Y, et al. Vaccine against SARS‑CoV2‑generated Immunity in Ocrelizumab‑treated Patients: Longitudinal Assessments (VIOLA): study design and early results. ECTRIMS 2021; P980.

Sdílejte článek

Doporučené

Studie HEART-FID

30. 4. 2024

Léčba karboxymaltózou železa (FCM) zmírňuje příznaky a zlepšuje kvalitu života u pacientů se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí levé komory…

Studie NOAH-AFNET 6

30. 4. 2024

Epizody rychlé frekvence síní (atrial high‑rate episodes, AHRE) jsou síňové arytmie detekované implantovanými srdečními zařízeními. Dosud nebylo…