Přeskočit na obsah

Komentář: Post hoc analýza studie CLARITY – účinnost perorálně podávaného kladribinu u pacientů s vysokou aktivitou relabující‑remitující RS

I přes výrazné rozšíření spektra léků v posledních deseti letech představuje roztroušená skleróza (RS) nejčastější neurologickou příčinu invalidity mladých dospělých. Vznikem invalidity a snížením kvality života je nejvíce ohrožena skupina pacientů s vysokou aktivitou onemocnění.

Vysoká aktivita nemoci (high disease activity, HDA) je podle Evropské lékové agentury (EMA) charakterizována jako přítomnost nejméně jednoho relapsu u pacientů léčených chorobu modifikujícím lékem (disease modifying drug, DMD) v posledních 12 měsících či jako přítomnost změn na magnetické rezonanci (MR) – výskyt nových T2 lézí, přítomnost více než devíti T2 lézí a/nebo gadolinium enhancující (Gd+) léze, nebo jsou do skupiny s HDA řazeni pacienti bez terapie DMD (tzv. treatment naive), u nichž se v posledních 12 měsících vyskytly dva těžké relapsy a nejméně jedna Gd+ léze či došlo ke zvýšení počtu nebo velikosti T2 lézí.

U pacientů, kteří naplní kritéria pro HDA, je indikována léčba látkami s vysokou účinností, k nimž v současné době řadíme natalizumab a alemtuzumab a od srpna 2017 i kladribin, první perorální lék v této skupině. Pod názvem Mavenclad je v dávce 3,5 mg/kg tělesné hmotnosti – rozdělené do pulzů podávaných na začátku prvního a druhého léčebného roku – registrován k terapii dospělých pacientů s vysoce aktivní relabující remitující RS (RR RS).

Vysoká aktivita nemoci je silným prediktivním faktorem rozvoje invalidity a včasné vytipování pacientů s HDA a zahájení účinné terapie je velkou výzvou pro běžnou klinickou praxi. Post hoc analýza studie CLARITY vyhodnotila účinnost kladribinu u skupiny pacientů s HDA, které dále rozdělila podle aktivity onemocnění na dvě podskupiny. První zahrnovala nemocné pouze s vysokou klinickou aktivitou relapsů (high relaps activity, HRA), kteří prodělali dva nebo více relapsů ve 12 měsících před vstupem do studie – nehrálo přitom roli, zda byli léčeni DMD, nebo byli bez terapie. Druhá skupina, označená jako HRA + DAT (aktivita nemoci při léčbě, disease activity on treatment), zahrnovala pacienty z první skupiny a takové, kteří v roce před vstupem do studie prodělali nejméně jeden relaps při současné terapii DMD a na MR měli jednu nebo více Gd+ T1 lézí či devět nebo více T2 lézí.

U nemocných, kteří dosáhli parametrů HRA nebo HRA + DAT, byl vliv kladribinu na klinickou stabilizaci výraznější ve všech hodnocených ukazatelích oproti celkové hodnocené populaci pacientů ve studii CLARITY. Bezpečnostní ukazatele se mezi skupinami s HDA a non HDA nelišily.

Výsledky klinických studií i následných statistických hodnocení dokazují vysokou účinnost a příznivý bezpečnostní profil kladribinu (absence výskytu progresivní multifokální leukoencefalopatie u pacientů léčených kladribinem pro ­RR RS, absence rozvoje sekundárních autoimunitních onemocnění). Perorální aplikace a možnost užívat kladribin mimo zdravotnická zařízení (alemtuzumab i natalizumab musejí být podány intravenózní infuzí) i jednoduché monitorovací schéma představuje snížení nákladů na léčbu oproti předchozím dvěma přípravkům a zmírnění časové zátěže pro pacienty.

Sdílejte článek

Doporučené

Masterclass RS

29. 6. 2023

Edukační webinář Masterclass RS pořádaný společností Teva se konal ve druhé polovině dubna 2023. Primářka Marta Vachová přednesla z praktického…