Přeskočit na obsah

Nové možnosti aplikace sekukinumabu (studie ALLURE a MATURE)

Souhrn:
Nečas M. Nové možnosti aplikace sekukinumabu (studie ALLURE a MATURE). Remedia 2022; 32: 419–424.
Do léčby závažné ložiskové psoriázy vstupují nové biologické přípravky, u nichž je kladen důraz nejen na účinnost a bezpečnost, ale také na co nejvyšší míru komfortu pacientů. To znamená možnost aplikovat léčbu v pohodlí domova, jednoduše a s co nejmenším počtem injekcí. V případě sekukinumabu došlo v rámci nových aplikačních forem ke snížení počtu injekcí na polovinu a dávku 300 mg lze aktuálně podat pouze v jedné aplikaci. Výsledky studií ALLURE a MATURE potvrdily, že tato inovace zvyšuje pohodlí pacientů a nemá negativní vliv na účinnost a bezpečnost léčby sekukinumabem.

Summary:
Necas M. The new options concerning secukinumab use (trials ALLURE and MATURE). Remedia 2022; 32: 419–424.
New biological drugs are being launched in the treatment of severe focal psoriasis while beside effectiveness and safety, the highest possible comfortability for the patients is aimed for. Above all, this means the possibility to apply the drugs at home, easily and using the least rational frequency of injections. In case of secukinumab, the frequency of injections was halved thanks to the new application devices and the 300mg dose may now be applied at a single time. The results of the ALLURE and MATURE trials have confirmed that the above innovations improve patient comfort without compromising the effectiveness and safety of secukinumab treatment.

Key words: psoriasis, secukinumab, application device, ALLURE trial, MATURE trial.


Úvod

Léčebné možnosti závažné ložiskové psoriázy se stále rozšiřují a u nových biologických přípravků je kladen důraz nejen na účinnost, bezpečnost a dlouhodobou zkušenost, ale také na co nejvyšší míru komfortu pacientů při této léčbě. To zahrnuje mimo jiné i možnost aplikovat léčbu v pohodlí domova, jednoduše a s co nejmenším počtem injekcí. Uvedený trend se aktuálně týká také sekukinumabu, u nějž došlo v rámci nových aplikačních forem ke snížení počtu injekcí na polovinu [1]. Dávku 300 mg přípravku je nově možné podat nikoliv ve dvou aplikacích, jak tomu bylo dosud, ale pouze v jediné [1]. Zda tato inovace přináší větší pohodlí pro pacienty a nemá negativní vliv na účinnost a bezpečnost léčby, zkoumaly studie ALLURE (s použitím předplněné 2ml injekční stříkačky obsahující dávku 300 mg sekukinumabu) a MATURE (za použití autoinjektoru UnoReady 300 mg pen). S výsledky obou těchto studií seznamuje následující sdělení.


Studie ALLURE

ALLURE byla 52týdenní randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze III s paralelními skupinami, která sestávala ze čtyř period: screeningu (trvání do čtyř týdnů), léčebné periody 1 (12 týdnů), léčebné periody 2 (40 týdnů) a období následného sledování (follow up) bez léčby (osm týdnů), jež však bylo realizováno pouze v případě, že došlo k předčasnému ukončení léčby. Uspořádání studie ukazuje obrázek 1 [2].O1.jpg

Cílem studie bylo zhodnocení účinnosti, farmakokinetiky a snášenlivosti sekukinumabu v dávce 300 mg podávané subkutánně v jedné předplněné stříkačce o objemu 2 ml u pacientů se středně závažnou až závažnou ložiskovou psoriázou. Primárními cílovými ukazateli byly dosažení indexu PASI 75 (75% zlepšení indexu plochy postižení a závažnosti psoriázy, Psoriasis Area and Severity Index) a modifikovaného skóre IGA 0/1 (IGA mod 2011; Investigator’s Global Assessment). Klíčové sekundární ukazatele zahrnovaly PASI 90 a PASI 100 v týdnu 12. Do studie bylo zařazeno 214 pacientů, z nichž 209 (97,7 %) dokončilo periodu 1, 198 (92,5 %) pacientů dokončilo periody obě [2]. Sekukinumab v dávce 300 mg v předplněné stříkačce byl účinnější oproti placebu v parametru IGA mod 2011 (76,4 % vs. 1,4 %; p < 0,0001) a PASI 75 (88,9 % vs. 1,7 %; p < 0,0001), PASI 90 i PASI 100 v týdnu 12 [2]. Léčba v obou ramenech sekukinumabu (dávka 1× 300 mg i 2× 150 mg) vykazovala přibližně stejnou účinnost, která narůstala až do týdne 28 a poté se udržovala na stejné úrovni až do tý­dne 52 (graf 1AD) [2].G1.jpg

Co se týče bezpečnosti a snášenlivosti, rozdíly mezi oběma léčebnými rameny nebyly zjištěny a nebyly také zjištěny žádné nové bezpečnostní signály. Nejčastějšími nežádoucími účinky byly nazofaryngitida, bolesti hlavy, pruritus a bolesti zad. Výskyt reakcí v místě vpichu byl nízký (5,6 %), tabulka 1 [2].

Spokojenost pacientů s léčbou sekukinumabem vzrostla z 52,1 % na začátku studie na 87,5 % v týdnu 28. Přibližně 88 % pacientů zvládlo hned od začátku (počáteční období a týden 1) bez problémů aplikovat sekukinumab pomocí předplněné stříkačky [3].T1.jpg

Léčba sekukinumabem podávaným v jedné dávce 300 mg v předplněné stříkačce byla bezpečná, s minimem reakcí v místě vpichu, s rychlým nástupem účinku a byla výrazně účinnější oproti placebu. V obou léčebných ramenech byly účinnostní i farmakokinetické parametry srovnatelné [4].


Studie MATURE

MATURE byla 52týdenní multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze III u pacientů se středně závažnou až závažnou psoriázou. Pacienti byli randomizováni do paralelních skupin, kde dostávali buď sekukinumab v jedné dávce 300 mg aplikované autoinjektorem, placebo, nebo sekukinumab ve dvou předplněných injekcích po 150 mg. Tato studie probíhala ve 22 centrech po celém světě (Německo, Polsko, Španělsko, Island, Spojené státy americké a Kanada) v období od prosince 2018 do srpna 2020. Zahrnovala celkem 122 pacientů. Cílem studie bylo zhodnocení účinnosti, bezpečnosti, snášenlivosti a farmakokinetiky sekukinumabu podávaného v jedné dávce 300 mg subkutánně autoinjektorem u pacientů se středně závažnou až závažnou ložiskovou psoriázou. Uspořádání studie ukazuje obrázek 2 [5].O2.jpg

V obou léčebných ramenech byla účinnost srovnatelná, numericky o něco vyšší u pacientů léčených 300 mg sekukinumabu v jedné dávce podávané autoinjektorem (graf 2) [5]. Sérové koncentrace sekukinumabu byly mírně vyšší ve skupině pacientů léčených autoinjektorem než ve skupině léčené předplněnými stříkačkami (2× 150 mg), graf 3 [6].G2.jpg

Co se týče kvality života, zřetelně vyšší podíl pacientů dosáhl v týdnu 12 skóre DLQI (Dermatology Life Quality Index) 0 nebo 1 (žádné nebo minimální negativní ovlivnění kvality života) ve skupinách osob léčených sekukinumabem (71,1 % ve skupině s autoinjektorem, resp. 72,5 % ve skupině s injekcemi) oproti skupině léčené placebem (8,1 %) a tyto hodnoty přetrvávaly až do týdne 52 [5]. Co se týče jednoduchosti použití, téměř 96 % pacientů bylo bez problémů schopno si aplikovat první dávku autoinjektorem dle přiložených informací k použití a spokojenost s používáním autoinjektoru postupně narůstalaG3.jpg z 31,6 % na začátku na 100 % v týdnu 28 (z toho 67,6 % osob bylo velmi spokojených a 33,4 % spokojených) [6]. V průběhu studie se neobjevily žádné nové negativní bezpečnostní signály, pouze dva pacienti (1,7 %) udávali reakci v místě vpichu autoinjektorem (z toho jeden měl sekukinumab a druhý placebo). Obě reakce byly mírného stupně a nevedly k přerušení, nebo dokonce ukončení studie [6]. Opět nebyly identifikovány žádné nové bezpečnostní signály, nejčastějšími nežádoucími účinky byly nazofaryngitida a infekce horních cest dýchacích (tab. 2) [6].T2.jpg

Ve studii MATURE tedy sekukinumab v dávce 300 mg podávaný subkutánně ve formě autoinjektoru pro jednorázovou aplikaci prokázal vysokou účinnost oproti placebu, dobrou snášenlivost a velmi snadné použití pro pacienty [6].


Závěr

Obě zmíněné studie prokázaly, že nové aplikační formy sekukinumabu (předplněná stříkačka s obsahem 300 mg sekukinumabu o objemu 2 ml a předplněné pero UnoReady 300 mg) mají minimálně stejnou účinnost jako předchozí aplikační formy, nenesou s sebou žádné nové nežádoucí bezpečnostní signály a jejich tolerabilita je výborná. Navíc snížení počtu nutných aplikací léčiva na polovinu výrazným způsobem zvyšuje komfort pacientů při podávání této terapie, a tím i celkovou spokojenost pacientů a adherenci k léčbě.

Seznam použité literatury

  • [1] SPC Cosentyx. Dostupné na: https://www.sukl.cz
  • [2] Sigurgeirsson B, et al. AAD Annual Meeting 2021 (P27519).
  • [3] Novartis DOF. CAIN457A2325 Data Analysis Report. Satisfaction with self‑injection. December 2020.
  • [4] Sigurgeirsson B, Schäkel K, Hong CH, et al. Efficacy, tolerability, patient usability, and satisfaction with a 2 mL pre‑filled syringe containing secukinumab 300 mg in patients with moderate to severe plaque psoriasis: results from the phase 3 randomized, double‑blind, placebo‑controlled ALLURE study. J Dermatolog Treat 2022; 33: 1718–1726.
  • [5] Sigurgeirsson B, Browning J, Tyring S, et al. High efficacy, safety, and tolerability of secukinumab injection with 2 mL auto‑injector (300 mg) in adult patients with moderate to severe plaque psoriasis: 52‑week results from MATURE, a randomized, placebo‑controlled trial. Presented at EADV 30th Annual Congress 2021 (P1302).
  • [6] Sigurgeirsson B, Browning J, Tyring S, et al. Secukinumab demonstrates efficacy, safety, and tolerability upon administration by 2 ml autoinjector in adult patients with plaque psoriasis: 52‑week results from MATURE, a randomized, placebo‑controlled trial. Dermatol Ther 2022; 35: e15285.

Sdílejte článek

Doporučené

Studie HEART-FID

30. 4. 2024

Léčba karboxymaltózou železa (FCM) zmírňuje příznaky a zlepšuje kvalitu života u pacientů se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí levé komory…

Studie NOAH-AFNET 6

30. 4. 2024

Epizody rychlé frekvence síní (atrial high‑rate episodes, AHRE) jsou síňové arytmie detekované implantovanými srdečními zařízeními. Dosud nebylo…