Přeskočit na obsah

Obtížná léčba závažné psoriázy a psoriatické artritidy

Souhrn:
Cetkovská P, Lomicová I. Obtížná léčba závažné psoriázy a psoriatické artritidy. Remedia 2018; 28: 219–220.
Psoriáza a psoriatická artritida jsou chronická zánětlivá onemocnění, jejichž léčba se v posledních letech významně zlepšila díky zavedení biologické terapie. Práce popisující případ 56leté ženy se závažnou psoriázou a psoriatickou artritidou by chtěla ukázat, že i při současných možnostech moderní biologické léčby nemusí být terapie snadná a dlouhodobě účinná.

Key words:
psoriasis, psoriatic arthritis, biological therapy, ixekizumab.

Summary:
Cetkovska P, Lomicova I. Challenging therapy of severe psoriasis and psoriatic arthritis. Remedia 2018; 28: 219–220.
Biological therapy has recently enriched therapeutic options and significantly improved the treatment of psoriasis and psoriatic arthritis. A case describing a 56‑year‑old female with severe plaque psoriasis and psoriatic arthritis would like to point out that despite the availability of numerous treatment modalities including biologics, long‑term management of moderate to severe psoriasis might remain difficult and rather challenging.

 

Úvod

Psoriáza je chronické zánětlivé onemocnění, které se velmi často sdružuje s dalšími chorobami se zánětlivou etiologií, kromě psoriatické artritidy jde zejména o obezitu, depresi, střevní a oční záněty. Od roku 2004 je schválena k léčbě závažné psoriázy biologická léčba, nejdříve inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNFα) etanerceptem, infliximabem, adalimumabem, od roku 2009 terapie inhibitorem interleukinu 12/23 (IL 12/23) ustekinumabem [1], od roku 2015 se objevují inhibitory interleukinu 17 (IL 17), nejdříve secukinumab, posléze ixekizumab, očekává se brodalumab.

 

Kazuistika

Pacientka, dnes 56letá žena, měla diagnostikovanou psoriázu od věku 45 let a již půl roku před výsevem kožních změn se začala léčit na revmatologii pro psoriatickou artritidu, nejprve metotrexátem, poté salazopyrinem a leflunomidem. Nemocná trpěla nadváhou (body mass index 28,3) a užívala antidepresiva. Pro kožní projevy lupénky byla několikrát s dobrým účinkem léčena UVB fototerapií.

Od roku 2008 do července 2013 byla na revmatologii léčena adalimumabem s velmi dobrým účinkem na kožní i kloubní postižení, proto na naše pracoviště nedocházela. Poslední – pátý – rok léčby adalimumabem došlo však náhle k výsevu psoriázy, nejvíce ve kštici a ohbích, posléze vznikaly i pustuly na dlaních a vrátily se bolesti drobných ručních kloubů. Léčba byla proto ukončena a nemocná převedena na etanercept. Pro další zhoršování kožních projevů byla na naší klinice zahájena celková fototerapie UVB zářením o vlnové délce 311 nm a předepisována intenzivní lokální terapie, přesto se klinický nález nezlepšil. Po třech měsících neúspěšné léčby byla již na našem pracovišti zahájena terapie ustekinumabem, v tu dobu indikovaným pouze pro psoriázu (v prosinci 2013). Vzhledem k přetrvávajícím artralgiím byl revmatologem přidán do léčby cyklosporin v dávce 2× 100 mg a občas musel být aplikován injekční kortikosteroid. Ani tato kombinace však nebyla účinná a od prosince 2014 byla podávána infuzní léčba infliximabem. Na jaře došlo k výraznému nárůstu hodnot jaterních testů (aspartátaminotransferáza 7,89, norma 0–0,6 μkat/l; ala­nin­ami­no­trans­fe­rá­za 10,37, norma 0−0,7 μkat/l; glutamyltransferáza 7,2, norma 0−1,3 μkat/l), podávání cyklosporinu bylo tedy následně ukončeno.

Terapie byla v počátku účinná, došlo k úplnému zhojení − index rozsahu a závažnosti psoriázy (psoriasis area severity index, PASI) dosáhl nulové hodnoty záhy po zahájení léčby. Po vysazení cyklosporinu se však vždy již po čtyřech týdnech od aplikace infuze opět objevila úporná zašupená ložiska a artralgie. Proto od prosince 2015 při hodnotách PASI 22,4 a dermatologického dotazníku kvality života (Dermatology Life Quality Index, DLQI) 23 byla zahájena léčba posledním dostupným přípravkem pro biologickou léčbu psoriázy sekukinumabem, v tu dobu jediným inhibitorem IL 17A. Došlo k poklesu PASI z 19,2 při zahájení terapie na hodnotu 2 po třech měsících léčby, ale nemocná si stěžovala nadále na boleso1.jpgti kloubů.

Po roce účinné léčby zvolna docházelo opět ke zhoršování nálezu, pacientka měla roo2.jpgzsáhlou psoriatickou plochu na zádech a hýždích, sytě červená infiltrovaná ložiska s výrazným zašupením v intertrigách, na genitálu a v celém rozsahu kšti­ce. Hodnota PASI byla 22,4 a DLQI 23 (obr. 1, 2), bylo tedy nutné léčbu opět změnit. V červnu 2017 byla proto zahájena terapie ixekizumabem v úvodní dávce 160 mg, po dvou týdnech bylo pokračováno dávkou 80 mg podávanou každé 2 týdny do celkové doby léčby 12 týdnů. V době hodnocení splnění kritérií nutných k pokračování biologické léčby byla hodnota PASI 2,7 a DLQI 7. Následně pacientka pokračuje v léčbě ixekizumabem v dávce 80 mg každé 4 týdny a již po dalších třech měsících byla zcela zhojena.

 

Diskuse

Ixekizumab je nový člen inhibitorů cytokinů rodiny IL 17, jde o rekombinantní humanizovanou monoklonální protilátku proti IL 17A indikovanou pro léčbu středně těžké až těžké ložiskové psoriázy. Tři prospektivní randomizované, dvojitě zaslepené mezinárodní studie fáze III (UNCOVER 1, -2 a -3) srovnávaly bezpečnost a účinnost ixekizumabu s placebem a etanerceptem v léčbě středně těžké až těžké chronické ložiskové psoriázy u dospělých pacientů [2,3]. Ixekizumab vykázal vysokou účinnost ve srovnání s již zavedenou léčbou psoriázy. Léčba ixekizumabem přináší výjimečný podíl pacientů se středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázou, kteří dosáhnou úplného nebo téměř úplného zhojení kožních projevů onemocnění, v kombinaci s dobře přijatelným bezpečnostním profilem [4].

V březnu 2017 byla pak publikována souhrnná data o krátkodobé i dlouhodobé bezpečnosti, kdy ixekizumab v léčbě lupénky vykazoval přijatelný bezpečnostní profil srovnatelný s etanerceptem [5].

V roce 2017 byla také publikována data ze studií prokazujících účinnost a bezpečnost ixekizumabu v léčbě psoriatické artritidy (studie fáze III SPIRIT P1 a -P2), a to jak u pacientů biologicky naivních [6], tak u pacientů s předchozí nedostatečnou odpovědí na inhibitory TNFα [7]. Data z klinického hodnocení léčby psoriázy v oblasti genitálu (studie ­IXORA Q) dokazují rychlé zhojení při léčbě ixekizumabem v této lokalitě již v prvním týdnu [8]. V publikaci mezivýsledků po 24 týdnech klinické studie IXORA S bylo pozorováno dosažení PASI 75/90/100 (75%/90%/100% zlepšení) signifikantně dříve, včetně úplného zhojení ložisek psoriázy v problematických lokalitách (kštice, nehty), a u výrazně většího procenta pacientů než při léčbě ustekinumabem, a to při srovnatelné tolerabilitě [9]. To potvrzují i naše zkušenosti při léčbě torpidní psoriázy ve specifických lokalizacích. Věříme, že léčba ixekizumabem bude u pacientky dlouhodobě bezpečná, účinná a dobře tolerovaná.

Seznam použité literatury

  • [1] Cetkovská P, Kojanová M. Česká doporučení k biologické léčbě závažné ložiskové psoriázy. Čes‑slov Derm 2012; 1: 1–23.
  • [2] Griffiths CE, Reich K, Lebwohl M. et al. Comparison of ixekizumab with etanercept or placebo in moderate‑to‑severe psoriasis (UNCOVER‑2 and UNCOVER‑3): results from two phase 3 randomised trials. Lancet 2015; 386: 541–551.
  • [3] Gordon KB, Blauvelt A, Papp KA, et al. Phase 3 trials of ixekizumab in moderate‑to‑severe plaque psoriasis. N Engl J Med 2016; 375: 345–356.
  • [4] Blauvelt A. Ixekizumab: a new anti‑IL‑17A monoclonal antibody therapy for moderate‑to severe plaque psoriasis. Expert Opin Biol Ther 2016; 16: 255–263.
  • [5] Strober B, Leonardi C, Papp KA, et al. Short and long‑term safety outcomes with ixekizumab from 7 clinical trials in psoriasis: etanercept comparisons and integrated data. J Am Acad Dermatol 2017; 76: 432–440.
  • [6] Mease PJ, van der Heijde D, Ritchlin CT, et al. Ixekizumab, an interleukin‑17A specific monoclonal antibody, for the treatment of biologic‑naive patients with active psoriatic arthritis: results from the 24‑week randomised, double‑blind, placebo‑controlled and active (adalimumab)‑controlled period of the phase III trial SPIRIT‑P1. Ann Rheum Dis 2017; 76: 79–87.
  • [7] Nash P, Kirkham B, Okada M, et al. Ixekizumab for the treatment of patients with active psoriatic arthritis and an inadequate response to tumour necrosis factor inhibitors: Results from the 24‑week randomised, double‑blind, placebo‑controlled period of the SPIRIT‑P2 Phase 3 trial. Lancet 2017; 389: 2317–2327.
  • [8] Ryan C, Menter A, Guenther L, et al. Efficacy and Safety of Ixekizumab in a Randomized, Double‑blinded, Placebo‑controlled, Phase 3b Clinical Trial in Patients With Moderate‑to‑Severe Genital Psoriasis. Presented at 26th EADV congress, Geneva, 13–17 September 2017.
  • [9] Reich KA, Pinter JP, Lacour C, et al. Comparison of ixekizumab with ustekinumab in moderate‑to‑severe psoriasis: 24‑week results from IXORA‑S, a Phase 3 study. Br J Dermatol 2017; 177: 1014–1023.

Sdílejte článek

Doporučené