Přeskočit na obsah

Přechod na léčbu fingolimodem oproti setrvání v léčbě glatiramer acetátem nebo interferonem β u pacientů s relabující roztroušenou sklerózou

Souhrn:
EPOC byla randomizovaná, otevřená studie IV. fáze srovnávající ukazatele kvality života u pacientů s relabující roztroušenou sklerózou, kteří přešli z injekčního podávání léčiv ovlivňujících průběh onemocnění na léčbu fingolimodem. Tato studie prokázala signifikantně lepší výsledky v celé řadě ukazatelů referovaných lékařem i pacientem včetně celkové spokojenosti s léčbou.

Key words:
multiple sclerosis, fingolimod, quality of life, EPOC trial.

Summary:

EPOC was an open, randomized, phase IV clinical trial comparing the quality of life endpoints concerning patients suffering from relapsing multiple sclerosis who were switched from disease modifying injectables to fingolimod with those concerning patients who continued the former treatment. This study has shown that many parameters assessed by both physicians and patients, including the overall satisfaction with therapy, were better in patients using fingolimod.

Úvod

Fingolimod je v léčbě relabující roztroušené sklerózy prvním perorálně podávaným léčivem ovlivňujícím průběh onemocnění (disease modifying drug, DMD) [1]. Léčebný účinek fingolimodu je založen na modulaci receptoru pro sfingosin fosfát na lymfocytech T. Důsledkem je selektivní a reverzibilní retence naivních a paměťových lymfocytů T v lymfatických uzlinách, čímž dochází k omezení jejich migrace do centrálního nervového systému.

Před zavedením perorální léčby byly využívány DMD podávané injekčně (iDMD) – interferon β (IFNβ) a glatiramer acetát (GA). Léčba iDMD je však limitována nejen nižší účinností ovlivňující počet relapsů, progresi disability a počet nových nebo aktivních lézí na magnetické rezonanci (MR), ale je rovněž spojena s obavami z injekcí a s výskytem lokálních reakcí na injekční léčbu a chřipkových příznaků [2,3]. Studie III. fáze TRANSFORMS a FREEDOMS prokázaly, že fingolimod je ve snižování počtu relapsů a v působení na další ukazatele sledované na MR účinnější než placebo a intramuskulární IFNβ [4,5]. Montalban a spol. navíc referovali o signifikantním zlepšení kvality života léčených pacientů a o zlepšení výsledného zdravotního stavu subjektivně hodnoceného pacientem ve srovnání s placebem [6]. K průkazu účinku fingolimodu, který byl hodnocen pomocí dotazníku kvality života (Quality of Life, QOL), byla provedena studie EPOC (Evaluate Patient OutComes), jež porovnávala řadu parametrů u pacientů, kteří přešli na léčbu fingolimodem, oproti těm, kteří setrvali v původní léčbě iDMD [7]. Studie EPOC prokázala v reálné klinické praxi, že po šesti měsících od přechodu na léčbu fingolimodem došlo k signifikantnímu zlepšení srovnávaných parametrů, jako byla spokojenost s léčbou, stupeň únavy a deprese, fyzického stavu a pocitu duševního zdraví [8]. Důvodem pro následné hodnocení byla analýza jednotlivých parametrů u pacientů, kteří přešli na léčbu fingolimodem, ve srovnání se všemi původně podávanými injekčními přípravky ovlivňujícími průběh onemocnění. Cílem bylo zjistit, jak se lišil účinek léčby jednotlivými iDMD proti situaci, kdy došlo ke změně léčby [9].

Metodika

EPOC byla randomizovaná, otevřená, multicentrická studie IV. fáze, která trvala šest měsíců. Pacienti byli randomizováni v poměru 3 : 1 buď k léčbě fingolimodem, k setrvání v původní léčbě iDMD nebo k přechodu na léčbu jiným iDMD. Pacientům léčeným iDMD byl podáván subkutánní (s.c.) ­IFNβ‑1b, intramuskulární (i.m.) IFNβ‑1a, s.c. IFNβ‑1a nebo s.c. glatiramer acetát.

Do studie byli zařazeni nemocní s relabující formou roztroušené sklerózy diagnostikovaní podle McDonaldových kritérií z roku 2005 s hodnotou EDSS (Expanded Disability Status Scale, škála umožňující popis stavu pacienta s roztroušenou sklerózou) 0–5,5. Všichni byli léčeni jedním z iDMD alespoň šest měsíců. Indikací k přechodu na léčbu fingolimodem byla nedostatečná odpověď na podávání iDMD. Kontraindikaci změny léčby představovala jiná imunopatologická onemocnění, malignita, kardiovaskulární onemocnění, atrioventrikulární blok, makulární edém, chronické infekce, onemocnění jater a imunosupresivní léčba.

Celkem bylo randomizot1.jpgváno 1 053 pacientů, 790 z nich k léčbě fingolimodem, 263 k léčbě iDMD. Pacienti přecházející na léčbu fingolimodem byli zprvu léčeni glatiramer acetátem v 262 případech, 205 pacientů bylo léčeno IFNβ‑1a podávaným i.m., 196 pacientům byl podáván IFNβ‑1a s.c. a 125 pacientům IFNβ‑1b. Pacienti pokračující v léčbě iDMD byli v 74 případech léčeni glatiramer acetátem, 48 pacientům byl podán IFNβ‑1a i.m., 58 pacientů bylo léčeno IFNβ‑1a s.c. a 39 pacientům byl podáván IFNβ‑1b. Nemocní, kteří změnili léčbu jedním iDMD na léčbu jiným injekčně podávaným přípravkem ovlivňujícím průběh onemocnění, nebyli do analýzy zařazeni. Osm léčebných větví mělo podobné demografické a klinické charakteristiky, viz tab. 1.

Primárním cílem studie byla změna průměrných hodnot spokojenosti s léčbou prokázaná pomocí dotazníku hodnotícího celkové skóre spokojenosti v době zahájení oproti době ukončení studie, tedy po šesti měsících. Kromě toho byla hodnocena závažnost únavy, tíže depresivní poruchy dle Beckovy sebeposuzovací škály depresivity, pacientem hlášený výsledek indexů roztroušené sklerózy, mentální a fyzická komponenta zkráceného dotazníku zdraví a průměrné celkové klinické pocity zlepšení hlášené řešitelem studie. Data byla zpracována standardními statistickými metodami.

VýsledkyGraf 1 Změna průměrných hodnot spokojenosti s léčbou posuzovaná pomocí dotazníku hodnotícího celkové skóre spokojenosti; podle [9] – Calkwood, et al., 2014. Graf ukazuje průměrnou změnu během šesti měsíců ± standardní odchylku. GA – glatiramer acetát; IFN – interferon; iDMD – injekční léky ovlivňující průběh onemocnění; i.m. – intramuskulární; s.c. – subkutánní

Změna průměrných hodnot spokojenosti s léčbou posuzovaná pomocí dotazníku hodnotícího celkové skóre spokojenosti v období od počátku studie do jejího ukončení po šesti měsících byla signifikantně vyšší po přechodu na léčbu fingolimodem z léčby glatiramer acetátem či IFNβ, jak je patrné z grafu 1.

V tab. 2t2.jpg jsou uvedeny změny průměrných hodnot účinnosti léčby. U pacientů, kteři přešli na lečbu fingolimodem, byly tyto hodnoty signifikantně vyšší než u nemocných léčených iDMD, stejně tomu bylo i u skóre užitečnosti. Podobné výsledky se týkaly rovněž skóre nežádoucích účinků, s výjimkou léčby glatiramer acetátem (9,25 ± 1,41 vs. 4,47 ± 2,64, p = 0,111).

HodnotyGraf 2 Změny v hodnocení podle Beckovy škály deprese; podle [9] – Calkwood, et al., 2014. Graf ukazuje průměrnou změnu během šesti měsíců ± standardní odchylku. GA – glatiramer acetát; IFN – interferon; iDMD – injekční léky ovlivňující průběh onemocnění; i.m. – intramuskulární; s.c. – subkutánní zjištěné podle Beckovy škály deprese byly příznivější u pacientů léčených fingolimodem ve srovnání s pacienty léčenými iDMD. Nesignifikantní změny byly pozorovány mezi pacienty, kteří přešli na léčbu fingolimodem, proti těm, kteří byli i nadále léčeni IFNβ‑1a podávaným i.m. (–3,21 ± 0,96 vs. –2,26 ± 0,93, p = 0,353). Výsledky jsou uvedeny v grafu 2.Graf 3 Změny skóre únavy; podle [9] – Calkwood, et al., 2014. Graf ukazuje průměrnou změnu během šesti měsíců ± standardní odchylku. GA – glatiramer acetát; IFN – interferon; iDMD – injekční léky ovlivňující průběh onemocnění; i.m. – intramuskulární; s.c. – subkutánní

U všech pacientů léčených IFNβ‑1a s.c. a IFNβ‑1b bylo skóre únavy signifikantně horší než u nemocných, kteří přešli na léčbu fingolimodem, jak je zřejmé z grafu 3. Žádné změny nebyly nalezeny mezi pacienty léčenými fingolimodem a glatiramer acetátem (–0,18 ± 0,08 vs. 0,03 ± 0,15, p = 0,218) a IFNβ‑1a podávaným i.m. (–0,33 ± 0,08 vs. 0,07 ± 0,17, p = 0,179).

Žádný signifikantní rozdíl nGraf 4 Změny ve zkráceném dotazníku zdraví v mentální komponentě; podle [9] – Calkwood, et al., 2014. Graf ukazuje průměrnou změnu během šesti měsíců ± standardní odchylku. GA – glatiramer acetát; IFN – interferon; iDMD – injekční léky ovlivňující průběh onemocnění; i.m. – intramuskulární; s.c. – subkutánníebyl pozorován mezi oběma skupinami u referovaných výsledků indexů roztroušené sklerózy. Z grafu 4 srovnávajícího zkrácený dotazník zdraví týkající se mentální komponenty je patrný signifikantní rozdíl mezi skupinou léGraf 5 Změny ve zkráceném dotazníku zdraví ve fyzické komponentě; podle [9] – Calkwood, et al., 2014. Graf ukazuje průměrnou změnu během šesti měsíců ± standardní odchylku. GA – glatiramer acetát; IFN – interferon; iDMD – injekční léky ovlivňující průběh onemocnění; i.m. – intramuskulární; s.c. – subkutánníčenou fingolimodem a IFNβ‑1b. U fyzické komponenty byl nalezen signifikantní rozdíl mezi skupinou léčenou fingolimodem a IFBβ‑1a podávaným s.c. a IFNβ‑1b, viz graf 5. Průměrné celkové pocity zlepšení zdraví hlášené řešitelem studie se významně lišily ve prospěch všech pacientů léčených fingolimodem (graf 6).

Závěr

Následná podrobná analýza studie EPOC prokázala v celé řadě aspektů týkajících se kvality života signifikantnGraf 6 Změny v průměrném celkovém pocitu zlepšení zdraví posuzovaném řešitelem studie; podle [9] – Calkwood, et al., 2014. Graf ukazuje průměrnou změnu během šesti měsíců ± standardní odchylku. GA – glatiramer acetát; IFN – interferon; iDMD – injekční léky ovlivňující průběh onemocnění; i.m. – intramuskulární; s.c. – subkutánníě významné rozdíly ve prospěch pacientů, kteří přešli na podávání fingolimodu, proti nemocným setrvávajícím v léčbě glatiramer acetátem a IFNβ. Nejvýraznější rozdíly byly pozorovány ve změně průměrných hodnot spokojenosti s léčbou posuzovaných pomocí dotazníku hodnotícího celkové skóre spokojenosti, mentální komponenty zkráceného dotazníku zdraví a pomocí průměrného celkového pocitu zlepšení zdraví hlášeného řešitelem studie.

Kvalita zdraví se nejvýznamněji lišila po změně léčby u nemocných zprvu léčených glatiramer acetátem a IFNβ‑1b. Tato studie může napomoci při rozhodování lékaře a pacienta, jakou strategii léčby volit.

Seznam použité literatury

  • [1] Brinkmann V, Billich A, Baumruker T, et al. Fingolimod (FTY720): discovery and development of an oral drug to treat multiple sclerosis. Nat Rev Drug Discov 2010; 9: 883–897.
  • [2] Brandes DW, Callender T, Lathi, et al. A review of disease modifying therapies for MS: maximizing adherence and minimizing adverse events. Curr Med Res Opin 2009; 25: 77–92.
  • [3] Treadaway K, Cutter G, Salter A, et al. Factors that influence adherence with disease modifying therapy in MS. J Neurol 2009; 256: 568–576.
  • [4] Cohen JA, Barkhof F, Comi G, et al. TRANSFORMS Study Group: Oral fingolimod or intramuscular interferon for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med 2010; 362: 402–415.
  • [5] Kappos L, Radue EW, O‘Connor P, et al. ­FREEDOMS Study Group: A placebo controlled trial of oral fingolimod in relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med 2010; 362: 387–401.
  • [6] Montalban X, Comi G, O‘Connor P, et al. Oral fingolimod (FTY720) in relapsing multiple sclerosis: impact on health related quality of life in a phase II study. Mult Scler 2011; 17: 1341–1350.
  • [7] Cascione M,Wynn D, Barbato LM, et al. Randomized, open label study to evaluate patient reported outcome with fingolimod after changing from prior disease modifying therapy for relapsing multiple sclerosis: EPOC study rationale and design. J Med Econ 2013; 16: 859–865.
  • [8] Fox E, Edwards K, Burch G, et al. EPOC study Group: Outcomes of switching directly to oral fingolimod from injectable therapies: results of the randomized, open label, multicenter, Evaluate Patient OutComes (EPOC) study in relapsing multiple sclerosis. Mult Scler Relat Disord 2014; 3: 607–619.
  • [9] Calkwood J, Cree B, Crayton H, et al. Impact of a switch to fingolimod versus staying on glatiramer acetate or β interferons on patient and physician reported outcomes in relapsing multiple sclerosis: post hoc analyses of the EPOC trial. BMC Neurol 2014; 14: 220–231.

Sdílejte článek

Doporučené

Studie NOAH-AFNET 6

30. 4. 2024

Epizody rychlé frekvence síní (atrial high‑rate episodes, AHRE) jsou síňové arytmie detekované implantovanými srdečními zařízeními. Dosud nebylo…

Studie HEART-FID

30. 4. 2024

Léčba karboxymaltózou železa (FCM) zmírňuje příznaky a zlepšuje kvalitu života u pacientů se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí levé komory…