Přeskočit na obsah

Studie AVALON-AWC

Ovlivnění poddajnosti cév u pacientů s hypertenzí a dyslipidémií po podání fixní kombinace amlodipin/atorvastatin

Je známo, že antihypertenzní a hypolipidemická léčba u pacientů s vysokým krevním tlakem a aterosklerózou zpomaluje progresi aterosklerózy a snižuje morbiditu a mortalitu těchto pacientů. Toto bylo rovněž prokázáno ve studii ASCOT, ve které současné podávání antihypertenzní a hypolipidemické léčby vedlo ke snížení kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních příhod u nemocných se 3 nebo více kardiovaskulárními (KV) rizikovými faktory. K rozvoji aterosklerózy, která je známým KV rizikovým faktorem, přispívá rovněž dysfunkce endotelu, jejímž markerem je poddajnost stěny arterií (arterial wall compliance, AWC).


Několik prací prokázalo zlepšení endoteliální dysfunkce po podání statinů a některých antihypertenziv, zejména inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu, statinů nebo blokátorů vápníkového kanálu. V žádné placebem kontrolované studii však doposud nebylo sledováno ovlivnění poddajnosti cév v závislosti na době podávání léčby, resp. ovlivnění poddajnosti cév při současném podávání antihypertenziva a statinu.
Multicentrická, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie AVALON sledovala účinnost a bezpečnost současného podávání amlodipinu a atorvastatinu u pacientů s hypertenzí a dyslipidémií. V podstudii AVALON-AWC pak bylo hodnoceno ovlivnění poddajnosti arterií při podávání kombinace amlodipin/atorvastatin vs. každá látka samostatně vs. placebo [1].


V podstudii AVALON-AWC bylo randomizováno celkem 668 pacientů (61 % mužů, průměrný věk 55 roků) s vysokým KV rizikem definovaným jako systolický krevní tlak (sTK) > 130 mm Hg, LDL cholesterol > 2,6 mmol/l (> 101 mg/dl), přítomnost ischemické choroby srdeční, diabetu nebo jiného aterosklerotického onemocnění. V první, dvojitě zaslepené fázi studie, která trvala 8 týdnů, byli pacienti náhodně rozděleni do 4 skupin a dostávali jednou denně: placebo, amlodipin 5 mg, atorvastatin 10 mg nebo amlodipin 5 mg + atorvastatin 10 mg. Ve druhé, rovněž 8týdenní fázi, která byla zaslepena jednoduše, pacienti dostávali jednou denně kombinovanou léčbu amlodipin 5 mg + atorvastastin 10 mg. V poslední, 12týdenní fázi byla studie zcela otevřena a dávky obou léčiv byly titrovány (maximální dávka amlodipinu 10 mg, maximální dávka atorvastatinu 80 mg) s cílem dosáhnout optimálních cílových hodnot sTK a LDL cholesterolu. Poddajnost arterií byla hodnocena pomocí systému HDI/Pulsewave CR-200 CV Profiler v 4týdenních intervalech po celou dobu studie.


Graf 1 Změna poddajnosti arterií po 8 týdnech studie AVALON-AWC: a) malé arterie; b) velké arterie. Po 8 týdnech bylo patrné zvýšení poddajnosti malých arterií ve skupině pacientů užívajících amlodipin v kombinaci s atorvastatinem (o 19,3 %) nebo samotný amlodipin (o 11,7 %). Ve skupině užívající atorvastatin byl zjištěn nárůst o 3,1 % a ve skupině, která dostávala placebo, pokles o 1,3 %. Na konci studie bylo zjištěno zlepšení poddajnosti malých arterií u všech skupin pacientů, avšak nejvýraznější změny byly ve skupině pacientů, kteří po celou dobu dostávali kombinační léčbu. Poddajnost velkých arterií zůstala během dvojitě zaslepené fáze nezměněna u pacientů užívajících atorvastatin nebo placebo. Ve skupině pacientů užívajících amlodipin nebo kombinovanou léčbu došlo ke zvýšení poddajnosti o 10,3 % a 10,0 % (rozdíl mezi oběma skupinami nebyl signifikantní), viz graf 1.

Graf 2 Změny a) systolického (sTK) a diastolického (dTK) krevního tlaku; b) hladiny LDL cholesterolu po 8 týdnech studie AVALON-AWC. U arterií s větším průsvitem byla prokázána výraznější korelace mezi poklesem sTK a zvýšením poddajnosti. Tato korelace však nebyla prokázána pro pokles LDL cholesterolu. U arterií s menším průsvitem se uplatňoval synergistický efekt kombinace amlodipin/atorvastatin. Ve skupině užívající kombinovanou léčbu byl zaznamenán o něco vyšší pokles hladiny LDL cholesterolu než ve skupině užívající samotný atorvastatin (p < 0,01), viz graf 2. Studie AVALON-AWC prokázala efekt podávání amlodipinu na zvýšení poddajnosti stěny malých arterií. Tento efekt byl ještě vyšší při současném podávání kombinace amlodipin/atorvastatin a poukazuje na synergismus v působení obou léčiv. U větších arterií se projevoval spíše vliv amlodipinu, neboť poddajnost stěny větších arterií je výrazněji ovlivněna výší krevního tlaku. U menších arterií byly již během 28 týdnů studie patrné změny ve struktuře. Předpokládá se, že změny ve struktuře větších arterií by se objevily později. Ve studii AVALON-AWC byl prokázán příznivý efekt kombinace amlodipin/atorvastatin na ovlivnění endoteliální dysfunkce. Autoři studii uzavírají, že pacienti s hypertenzí a dyslipidémií mají větší přínos z podání kombinace ve srovnání s monoterapií jedním z léčiv.Seznam použité literatury

  • [1] Cohn JN, Wilson DJ, Neutel J, et al. Coadministered amlodipine and atorvastatin produces early improvements in arterial wall compliance in hypertensive patients with dyslipidemia. Am J Hypertens 2009; 22: 137–144.

Sdílejte článek

Doporučené