Přeskočit na obsah

Studie COMMANDER HF

Souhrn:
Vítovec J. Studie COMMANDER HF. Remedia 2019; 29: 149–150.
Studie COMMANDER HF testovala hypotézu, zda snížení tvorby trombinu rivaroxabanem v redukované dávce zlepší prognózu pacientů se srdečním selháním na podkladě ischemické choroby srdeční a se sinusovým rytmem. Podávání rivaroxabanu v dávce 2× 2,5 mg spolu se základní léčbou srdečního selhání nebylo spojeno se sníženým výskytem primárního cílového ukazatele (úmrtí, zhoršené srdeční selhání či mozková příhoda) ve srovnání s placebem a neovlivnilo výskyt rehospitalizací z důvodu srdečního selhání.

Summary:
Vitovec J. COMMANDER HF trial. Remedia 2019; 29: 149–150.
COMANDER‑HF study tested a hypothesis that lowering the thrombin production with rivaroxaban in a reduced dose improves prognosis of patients with heart failure based on ischemic heart disease with sinus rhythm. The administration of rivaroxaban dose of 2× 2.5mg together with standard heart failure care was not associated with increased risk of primary endpoint (death, worsened heart failure or stroke) compared with placebo and it did not influence heart failure re‑hospitalization rate.

Key words: heart failure, sinus rhythm, rivaroxaban, COMMANDER‑HF study

Srdeční selhání je spojeno s aktivací tvorby trombinu, což je nepříznivý ukazatel prognózy nemocných s poruchou funkce levé komory. Autoři studie COMMANDER HF (Rivaroxaban in Patients with Heart Failure, Sinus Rhythm, and Coronary Disease) testovali hypotézu, zda snížení tvorby trombinu rivaroxabanem v redukované dávce zlepší prognózu pacientů se srdečním selháním na podkladě ischemické choroby srdeční (ICHS) a se sinusovým rytmem.G1.jpg

Do dvojitě zaslepené studie bylo randomizováno celkem 5 022 nemocných s chronickým srdečním selháním, s hodnotou ejekční frakce levé komory (EF LK) < 0,4, s prokázanou ICHS a zvýšenou plazmatickou koncentrací natriuretických peptidů (BNP > 200 pg/ml, NT proBNP > 800 pg/ml), kteří museli mít sinusový rytmus a před léčbou prodělali jednu epizodu zhoršeného srdečního selhání. Pacienti dostávali buď 2 × 2,5 mg rivaroxabanu, nebo placebo. Primární cílový ukazatel byl složený ‒ úmrtí z jakékoliv příčiny, srdeční infarkt nebo mozková příhoda. Bezpečnostní cílový ukazatel sledoval fatální krvácení nebo krvácení vedoucí potenciálně k invaliditě [1].G2.jpg

Výsledky

Za období 21,1měsíčního sledování se primární cílový ukazatel vyskytl u 626 (25,0 %) pacientů léčených rivaroxabanem a u 658 (26,2 %) pacientů, kteří dostávali placebo (graf 12; tab. 1). Výskyt krvácení byl mírný a a rozdíl mezi oběma skupinami nevýznamný, krvácení bylo zaznamenáno u 18 nemocných léčených rivaroxabanem a u 23 nemocných v placebové větvi (HR [poměr rizik] 0,80; 95% CI [interval spolehlivosti] 0,43‒1,49; p = 0,48).T1.jpg

Závěr

U pacientů s nedávno zhoršeným srdečním selháním na podkladě ICHS a s nízkou ejekční frakcí levé komory, kteří neměli fibrilaci síní, nebyla redukovaná dávka rivaroxabanu (2 × 2,5 mg) přidaná k základní léčbě srdečního selhání spojena se sníženým výskytem primárního cílového ukazatele (úmrtí, zhoršené srdeční selhání či mozková příhoda) ve srovnání s placebem a neovlivnila výskyt rehospitalizací z důvodu srdečního selhání [2].

Seznam použité literatury

  • [1] Zannad F, Greenberg B, Cleland JGF, et al. Rationale and design of a randomized, double‑blind, event‑driven, multicentre study comparing the efficacy and safety of oral rivaroxaban with placebo for reducing the risk of death, myocardial infarction or stroke in subjects with heart failure and significant coronary artery disease following an exacerbation of heart failure: the COMMANDER HF trial. Eur J Heart Fail 2015; 17: 735‒742.
  • [2] Zannad F, Anker SD, Byra WM, et al. Rivaroxaban in patients with heart failure, sinus rhythm, and coronary disease. N Engl J Med 2018; 379: 1332‒1342.

Sdílejte článek

Doporučené

Studie HEART-FID

30. 4. 2024

Léčba karboxymaltózou železa (FCM) zmírňuje příznaky a zlepšuje kvalitu života u pacientů se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí levé komory…

Studie NOAH-AFNET 6

30. 4. 2024

Epizody rychlé frekvence síní (atrial high‑rate episodes, AHRE) jsou síňové arytmie detekované implantovanými srdečními zařízeními. Dosud nebylo…