Přeskočit na obsah

Adherence k medikamentózní léčbě – známá neznámá

Adherence je rozsah, ve kterém se pacientovo chování shoduje s radami zdravotníka. Spolu s farmakokinetikou tvoří nejvýznamnější zdroj variability v odpovědi na léčbu. Obecně lze uvést, že přibližně pouze polovina pacientů užívá dostatečné množství léčiva k dosažení terapeutického efektu. Tato skutečnost vede k nárůstu morbidity, mortality a ke zvýšení nákladů spojených s léčbou. Ve většině výzkumných prací je adherence chápána buď jako synonymum compliance, nebo jako nadřazený pojem pro compliance (shodu s doporučeným léčebným režimem) a perzistenci (kontinuitu pokračování léčby po doporučenou dobu). Non-adherence má dva aspekty: (1) pacient užívá nesprávné množství léčiva a (2) pacient užívá léčivo nesprávným způsobem.
V současné době neexistuje „zlatý standard“ v měření adherence, častěji se používají metody nepřímé. Koreláty adherence se liší dle charakteristik zkoumané populace i podle definice a metody zvolené k jejímu měření. Sociodemografické faktory adherenci většinou významně neovlivňují. Důležitější roli hraje motivace pacienta k léčbě, vzájemný vztah zdravotník-pacient, psychiatrická komorbidita, farmakoterapeutický režim a nežádoucí účinky. Monitorování adherence by mělo být součástí běžné klinické praxe zejména v případě chronických asymptomatických onemocnění.

Úvod

Adherence pacienta k léčbě ovlivňuje zásadním způsobem terapeutickou hodnotu předepsané medikace. Spolu s farmakokinetikou představuje adherence nejvýznamnější zdroj variability v odpovědi na léčbu [1]. Pomyslné nůžky odrážející účinnost v klinických studiích (efficacy) a terapeutickou účinnost v běžné klinické praxi (effectiveness) se nejvíce otevírají v případě dlouhodobých strategií zaměřených preventivně. Monitorování adherence by tedy mělo tvořit nedílnou součást péče o nemocné, zejména v případě chronických onemocnění vyžadujících dlouhodobou léčbu.

Odhaduje se, že pouze polovina pacientů užívá dostatečné množství léčiva k dosažení terapeutického efektu [2–6]. Publikovaná data ukazují, že výskyt non-adherence i jejích determinant se velmi liší dle charakteristik studované populace, terapeutické intervence, ale i dle metody (a definice) použité k hodnocení adherence. Dostatečná adherence má jednoznačně příznivý vliv na výsledek léčby [7, 8]. V randomizovaných dvojitě slepých klinických studiích často souvisí adherence s efektem léčby nezávisle na tom, zda pacient užívá aktivní léčivo, nebo placebo. Metaanalýza 21 studií hodnotících účinnost zejména kardiovaskulárních a antiretrovirových léčiv [8] ukázala, že dobrá adherence k prospěšné aktivní léčbě snížila mortalitu stejně (OR 0,55; 95% CI: 0,49–0,62) jako dobrá adherence k placebu (OR 0,56; 95% CI: 0,43–0,74). Autoři hovoří o tzv. „healthy adherer effect“, jehož podstatou je chápání adherence jako ukazatele celkově odpovědného chování ke zdraví [8]. Dalším vysvětlením tohoto zjištění může být fakt, že pacienti s vyšší adherencí k léčbě jsou schopni se lépe adaptovat na chronickou chorobu [9]. Non-adherence je v české populaci vysoká, což dokládá např. studie AdHOC [10], ve které byla mezi seniory (≥ 65 let) v České republice a v Německu zjištěna nejvyšší non-compliance z 11 hodnocených evropských zemí.

Definice

Adherence je rozsah, ve kterém se pacientovo chování (užívání léčiv, dodržování režimových opatření) shoduje s radami zdravotníka [2], nebo s léčebnými standardy. V sémantickém chápání terminologie, jejímž jmenovatelem je chování ve vztahu k užívání léčiv (medication taking behaviour), odráží pojem adherence (více než compliance) pacientovy preference a postoje a klade důraz na jeho aktivní spolurozhodování při léčbě [2]. Termín konkordance je (ještě výrazněji) založen na rovnocenném vztahu zdravotník – pacient. Pacient je v tomto pojetí odpovědný za svá informovaná rozhodnutí. Koncepčně je třeba odlišovat compliance (shodu s doporučeným léčebným režimem) a perzistenci (kontinuitu pokračování léčby po doporučenou dobu) [11, 12]. Rozlišování mezi těmito dvěma koncepty je zásadní, neboť klinické i ekonomické důsledky non-compliance a non-perzistence se mohou významně lišit [12]. Léková compliance může být posuzována s ohledem na dávkovací schéma, tedy rovněž na časování jednotlivých dávek (timing compliance). Perzistencí se rozumí doba od začátku do konce léčby (nebo doby sledování) v terapii chronických Obr. 1 Schematické znázornění konceptu adherence k léčbě a ukazatelů souvisejících s chováním pacienta ve vztahu k užívání léčiv (medication taking behaviour). Adherence může být chápána jako abstraktní pojem, který zahrnuje compliance (shodu s doporučeným léčebným režimem) a perzistenci (kontinuitu pokračování léčby po doporučenou dobu). Parametr MPR (medication possession ratio) definujeme jako poměr počtu užitých nebo dostupných dávek léčiva během definovaného období k počtu dávek, které měly být v tomto období užity. Samotný tento ukazatel však neodliší non-compliance od non-perzistence. Chování lékaře a ostatní faktory compliance pacienta ovlivňují, ale nejsou do hodnocení přímo zahrnuty. Koncept perzistence naopak odráží rovněž chování zdravotníků a další (systémové) faktory, neboť předčasné ukončení léčby může být důsledkem rozhodnutí lékaře nebo může souviset s faktory systémovými. onemocnění, kde je žádoucí pokračovat v terapii roky, nebo dokonce celoživotně. Je často hodnocena v retrospektivních studiích, které využívají databáze záznamů o výdeji léčiv. S ohledem na konkrétní situaci a farmakologické vlastnosti léčiva musí být předem určena povolená časová prodleva – doba ještě přípustná mezi dvěma záznamy o výdeji (refill gap). Předčasné ukončení léčby po určitém (krátkém) časovém období je označováno jako non-perzistence a je nejzávažnějším problémem v oblasti adherence k léčbě chronických onemocnění [12]. Ve většině výzkumných publikací je adherence chápána buď jako synonymum compliance [11], nebo (rovněž v tomto sdělení) jako nadřazený pojem pro oba koncepty (compliance a perzistenci) [12–16], viz obr. 1.

Terminologická nejednotnost, často specifická pro jednotlivé obory, choroby, nebo dokonce pro jednotlivé studie (např. termín „execution of dosing regimen“ [12]), znesnadňuje orientaci v dané problematice. Nejčastěji se však setkáváme s pojmy compliance a adherence (hlavně v novější literatuře), které ovšem většinou vystihují „moderní“ pojetí spolupráce pacienta se zdravotníkem a nejsou vyjádřením míry aktivity pacienta v léčebném procesu. V pozadí všech definic stojí předpoklad, že rada zdravotníka je správná a prospěšná pro pacienta a že racionální chování v otázkách zdraví znamená přesné dodržování jeho rad. Pacient má právo neuposlechnout rady lékaře. Inteligentní non-adherence (intelligent/rational/knowledgeable non-compliance/non-adherence) je situace, kdy důvod nedodržení režimu se jeví racionální – např. špatná diagnóza, nerespektování kontraindikací léčby, neakceptování nových poznatků a doporučení [17]. Pojmy adherence a compliance se nemusí vztahovat pouze k pacientovi, ale mohou být použity v souvislosti se zdravotníkem, nejčastěji lékařem. V tomto případě se jedná o ochotu poskytovat zdravotní péči podle platných doporučení a zásad správné praxe. V tomto sdělení se zaměříme na pacienta a budeme se zabývat pouze adherencí k farmakoterapii.

Kvantitativní a kvalitativní aspekt

Adherence není většinou zjišťována u léčiv, která podáváme kontinuálně (infuze) nebo pouze v čas potřeby (např. analgetika), ale sledujeme ji u léčiv, která jsou podávána v oddělených dávkách s pravidelným dávkováním. Přestože je adherence nejčastěji vyjadřována kvantitativně (v procentech), je třeba si uvědomit, že non-adherence má v principu dva aspekty [1]: (1) pacient užívá nesprávné množství léčiva a (2) pacient užívá léčivo nesprávným způsobem.

Nesprávné množství léčiva

V tomto případě se jedná o následující situace:
 • jednoznačné odmítnutí léčby (časté v psychiatrii) [2, 4],
 • předčasné ukončení léčby – non-perzistence [12–16],
 • vynechávání jednotlivé dávky (jednotlivých dávek) [12, 18],
 • lékové prázdniny“ – užívání léčiva je přerušeno po dobu nejméně tří dnů [12, 18],
 • poddávkování nebo předávkování (jednorázové nebo dlouhodobé) [19],
 • white coat compliance“ – užívání léčiva jen před návštěvou lékaře [20].

S předčasným ukončením léčby se setkáváme nejen u asymptomatických chorob a v případě preventivního podávání léčiv, ale také např. při léčbě infekčních onemocnění antibiotiky. Důvodem může být ústup symptomů zejména u mírnějších infekcí nebo výskyt nežádoucích reakcí. Vynechávání dávek může být spontánní (zapomenutí), neúmyslné (neschopnost pochopit léčebný režim nebo manipulovat s lékem) nebo úmyslné (výskyt nežádoucích účinků či nedostatečná motivace k léčbě). Ve velké longitudinální databázové studii, která zahrnula téměř 5000 pacientů užívajících různá antihypertenziva s dávkováním jednou denně, bylo ojedinělé vynechávání jednotlivých dávek a vynechávání v rámci „lékových prázdnin“ stejně časté [12].

K předávkování nebo poddávkování vede často špatné dávkovací schéma – např. zkrácení nebo prodloužení intervalu mezi jednotlivými dávkami. Během léčby antibiotiky je časový interval mezi užitím jednotlivých dávek extrémně důležitý. Prodloužení dávkovacího intervalu může vést nejen ke snížení terapeutické účinnosti, ale také k rozvoji rezistence na zvolené antibiotikum [21]. Studie s pacienty, kteří užívali antibiotika dvakrát denně kvůli akutním infekcím [22], ukázala, že pouze třetina dávek byla užita v intervalu 12 6 1 hod. po předchozí dávce. Nejčastějšími odchylkami od léčebného režimu jsou vynechané dávky léčiva, předčasné ukončení nebo dočasné přerušení léčby („lékové prázdniny“). Čím horší je dodržování předepsaného režimu, tím vyšší je pravděpodobnost, že pacient přestane léčivo užívat úplně (non-perzistence) [12, 23]. Užívání nadbytečných dávek léčiva je méně časté [24], bylo však popsáno např. na začátku léčby antibiotiky [22].

Nesprávný způsob užití

V tomto případě mohou být negativně ovlivněny biologické rytmy, snížena kvalita či biologická dostupnost léčiva, nebo naopak dochází k nežádoucí systémové absorpci (inhalační podávání) a/nebo je zvýšeno riziko nežádoucích účinků (interakcí). Jedná se nejčastěji o tyto případy:
 • nesprávný způsob užití léčiva ve vztahu k potravě [25],
 • nesprávný způsob užití léčiva ve vztahu k denní době [1, 26],
 • nesprávná technika aplikace (inhalační a injekční lékové formy) [27],
 • nevhodná manipulace s lékem (drcení retardovaných tablet, uchovávání za nestandardních podmínek – teplota, vlhkost) [28],
 • nevhodná komedikace s volně prodejnými léčivy a potravními doplňky [1].

Systematický přehled studií, které zkoumaly compliance k léčbě inhalačními kortikoidy, ukázal, že správnou techniku inhalace prováděla pouze přibližně polovina pacientů [27]. Za zvláštní případ non-adherence můžeme považovat samoléčení léčivy vázanými na lékařský předpis. Samoléčení antibiotiky může znamenat jejich neodůvodněné použití, a tím přispívat k rozvoji bakteriální rezistence. Mělo spojitost s dřívějším užíváním antibiotik (na lékařský předpis), zejména pokud pacientovi zbyla z předchozí kúry [29].

Vyjádření a kvantifikace

Kvalitativně je možno adherenci (compliance) vyjadřovat jako shodu/neshodu s doporučením zdravotníka (výrobce). Kvantitativně, dle metody, kterou adherenci měříme, je možno uvádět průměrný počet vynechaných dávek léčiva za určité období, frekvenci odchýlení od předepsaného režimu (kategorie), průměrný počet dní bez medikace za určitý časový úsek nebo průměrnou změnu délky podávání léku [30]. Často, zejména v databázových retrospektivních studiích, je uváděna doba, která je plně pokryta léčbou (days covered) [31, 32] či „medication possession ratio“ (MPR). Parametr MPR je definován jako poměr počtu užitých nebo dostupných dávek léčiva během definovaného období k počtu dávek, které měly být v tomto období užity [14, 33]. V léčbě kardiovaskulárních chorob a diabetu činilo průměrné MPR v prvním roce léčby 72 % [7], v léčbě osteoporózy 68 % [16].

S adherencí (pro zjednodušení) často zacházíme jako s binární veličinou. Dělení do kategorií „adherentních“ a „non-adherentních“ pacientů ale často zastírá rozdíl mezi odlišnými způsoby chování [34]. Rozdělení by mělo mít klinický význam; mělo by být odvozeno od množství léčiva, které je potřeba v určitém časovém úseku užít k dosažení určitého terapeutického efektu (outcome-oriented definitions) [17]. Často jsou ale hraniční hodnoty určeny arbitrárně (80 %), zejména u nových léčiv, kde informace o vlivu adherence na terapeutický výsledek chybí. Nikdy však nevíme přesně, jaký podíl medikace je třeba k dosažení žádoucího terapeutického výsledku, měli bychom se tedy vyhýbat termínu, jenž stigmatizuje pacienty, kteří neužijí každou tabletu léčiva [34]. V analýze studie WOSCOPS s pravastatinem v primární prevenci bylo u pacientů, kteří užívali více než 75 % léčiva, riziko úmrtí z jakékoli příčiny sníženo o jednu třetinu ve srovnání s pacienty, kteří užívali méně než 75 % předepsaného množství [35]. Bylo rovněž zjištěno, že např. pro eradikaci Helicobacter pylori lze k dichotomizaci adherence použít hranici 60 % a pro antiretrovirovou terapii infekce HIV 95 % [34]. Většina studií však pracuje s hranicí 80 % (léčba hypertenze a dyslipidémie [31, 34], osteoporózy [16], nespecifických střevních zánětů [36]).

Měření adherence

tb1.jpg V současné době neexistuje „zlatý standard“ v měření adherence. Používá se řada metod (tab. 1), a výsledky jsou proto obtížně porovnatelné. Výpověď pacienta nadhodnocuje adherenci ve srovnání s analýzami vyzvednutých receptů a počítáním tablet [16, 21]. Většina autorů se shoduje na tom, že ucelenější představu poskytne využití kombinace několika metod [5]. Častěji se používají metody nepřímé; v poslední době přibývá zejména retrospektivních databázových studií [7]. V souhrnném hodnocení výzkumu adherence od roku 2000 [7] se ukázalo, že prospektivní studie a studie s použitím metody MEMS (Medication Events Monitoring System) jsou častěji financovány farmaceutickým průmyslem a častěji prokazují souvislost mezi adherencí a výsledkem léčby.

Důvody

Mezi nejčastější důvody non-adherence patří zapomenutí, nežádoucí účinky či obava z nežádoucích účinků, nedostatek motivace k léčbě (pacient si neuvědomuje závažnost důsledků onemocnění a nevnímá prospěšnost léčby), užívaní velkého množství léčiv či složitý léčebný režim, momentální nedostupnost medikace (pacient nemá lék „po ruce“) a cena léku, resp. doplatek [1, 33, 36–39]. Méně časté jsou problémy s manipulací (otevíráním lékovek), aplikací nebo s polykáním léčiv (zejména v geriatrii [10, 30]), obava ze závislosti (u chronických chorob [34]) a obava z interakcí s alkoholem nebo s jinými léky (zejména při léčbě antibiotiky [21]). Pokud byly naopak studovány důvody adherence, jednalo se nejčastěji o důvěru v lékaře a strach z komplikací onemocnění [40]. Pacienti vidí zásadní rozdíl mezi neúmyslnou non-adherencí v důsledku zapomínání a odchýlení se od běžného režimu a úmyslnou non-adherencí, kdy dochází k individualizaci rady zdravotníka jako součásti procesu adaptace na nemoc. U léčiv podávaných dlouhodobě pacienti experimentují s dávkováním léku, aby „neztratili smysl pro sebekontrolu“, kriticky hodnotí doporučení zdravotníků, berou v úvahu i názory okolí a informace z médií. Pacienti vnímají lékařský předpis spíše jako doporučení než jako léčebný standard [34].

Determinanty

Adherence k léčbě odráží interakci řady faktorů. Výzkum motivovaný snahou predikovat adherenci na základě několika sociodemografických či medicínských charakteristik pacienta nesplnil očekávání. Koreláty adherence se liší dle charakteristik zkoumané populace i podle definice a metody zvolené k jejímu měření. Přestože bylo v souvislosti s adherencí studováno již téměř 200 faktorů, žádný z nich se zatím neukázal jako faktor jasně predikující adherenci [17]. Např. v léčbě osteoporózy byly zjištěny rozdílné koreláty pro compliance a pro perzistenci i rámci jedné studie na téže populaci [41]. S horší adherencí se setkáváme u dlouhodobé léčby (zejména asymptomatických chorob) a u psychiatrických pacientů. V oblasti antibiotické léčby byla u kratších kúr (≤ 7 dní) pozorována lepší compliance [21].

Sociodemografické faktory, jako je věk, pohlaví, vzdělání, stav, příjem a příslušnost k určité sociální vrstvě, neovlivňují adherenci v obecném kontextu nebo na ni mají jen velmi malý vliv [10, 21, 30, 42, 43]. V některých studiích byl vyšší věk dokonce spojen s lepší adherencí [32, 39, 43–45]. Rovněž údaje o spojitosti mezi zdravotním stavem pacienta a adherencí nejsou konzistentní. U krátkodobých léčebných intervencí (podávání antibiotik) byla vyšší adherence zjištěna v případě závažnější choroby (infekce dolních dýchacích cest [21]), jiné práce však tuto skutečnost nepotvrzují [43]. V léčbě hypolipidemiky byla lepší adherence zjištěna u pacientů s kardiovaskulární morbiditou či s přítomností rizikových faktorů [31, 45]. V léčbě nespecifických střevních zánětů [36] byla rovněž prokázána vyšší adherence u závažnějších forem onemocnění. V léčbě osteoporózy byla v několika studiích nalezena asociace mezi vyšší adherencí a prodělanou zlomeninou [15].

V léčbě kardiovaskulárních chorob se compliance ani perzistence signifikantně neliší podle typu farmakoterapie; vztah mezi adherencí a výsledkem léčby se rovněž nezdá být typem léčby ovlivněn [7]. Poněkud specifickou problematikou je adherence v geriatrii (polyfarmakoterapie, roli hrají snížené kognitivní a funkční schopnosti – problematická manipulace s lékem [10], význam zapojení rodiny/okolí), v pediatrii (důležitá je léková forma a chuť přípravku [21]) a v psychiatrii (souvislost nedostatečné adherence s chybějícím náhledem na nemoc [42]).

Psychiatrická komorbidita

Jedním z mála faktorů, který je konzistentně spojován s nižší adherencí, je deprese [44, 46–49] a psychiatrická komorbidita obecně [1, 10, 36, 50]. Tento vztah se zdá být výraznější u mužů [46]. Je známo, že přítomnost depresivních symptomů je spojena s vyšší mortalitou u pacientů po akutních koronárních příhodách. Nízká adherence k sekundárně-preventivním opatřením (včetně farmakoterapie) je jedním z faktorů stojících v pozadí zmíněné asociace [48]. Včasnou diagnostikou a léčbou deprese můžeme podpořit adherenci k léčbě somatických onemocnění [47].

Farmakoterapeutický režim

Farmakoterapeutický režim zahrnuje celkový počet léčiv, která jsou pacientovi předepsána, dávkovací schémata všech léčiv (výši jednotlivé dávky a interval mezi dávkami) a (ne)pohodlí pro pacienta (injekční či inhalační lékové formy; nutnost dodržovat určitá omezení např. ve vztahu k potravě, denní době, podání jiných léčiv). U polymorbidních pacientů a pacientů s vysokým kardiometabolickým rizikem může být polyfarmakoterapie důsledkem poskytování lékařské péče založené na důkazech. Obecně se soudí, že vyšší počet současně užívaných léčiv je spojen s nižší adherencí, mnohé práce však tento vztah nepotvrdily [51] nebo ukazují opačnou souvislost [39, 43, 45]. Ve studii s diabetiky 2. typu neznamenala hojnější kardiovaskulární medikace nižší adherenci k jednotlivým léčivům (adherence „per-medicine“) [51]. Proto nelze dělit pacienty obecně dle adherence na spolupracující a nespolupracující, ale vždy ve vztahu k určité terapii.

Adherence (obecně) klesá se vzrůstajícím počtem denních dávek léčiva, a to jak u dlouhodobé [52, 53], tak u krátkodobé léčby (např. antibiotiky [21, 43, 54]). V některých studiích však významná asociace mezi dávkovacím režimem a adherencí zjištěna nebyla [36]. Řada studií prokázala lepší adherenci k léku užívanému jednou denně ve srovnání s dávkováním dvakrát denně [43, 53, 55]. Čím vyšší je počet denních dávek, tím méně přesné je dodržování intervalu mezi nimi [54]. Prodloužení intervalu na jednou týdně přináší často (ve srovnání s režimem jednou denně) další zlepšení adherence (zejména perzistence); podávání jednou měsíčně však již patrně adherenci významně neovlivní nebo na ni má vliv jen u specifických skupin pacientů [6, 33, 56]. Intervence založené na zjednodušení dávkovacího schématu vedly ke zlepšení adherence [57, 58], efekt se však pravděpodobně časem zmenšuje až ztrácí [36].

Osobnostní faktory, motivace k léčbě, vzájemný vztah lékař – pacient

Adherence je pravděpodobně výsledkem dynamické interakce mezi míněním pacienta o chorobě a léčbě a vnímáním efektu léčby spíše než důsledkem jednorázového rozhodnutí [59]. V souvislosti se studiem adherence vzbudil největší pozornost tzv. Health Belief Model [4]. Tento model vychází z hypotézy, že pacienti dodržují léčebný režim, pokud se opravdu cítí ohroženi chorobou a jejími následky a pokud věří, že omezení spojená s léčbou budou převážena prospěchem. Adherence může být výrazně ovlivněna vztahem pacienta a lékaře (zdravotníka) a faktory spojenými se systémem zdravotní péče (počet návštěv u lékaře, dostupnost a cena léku) [4, 36]. Spokojenost s léčbou [50] a důvěra v lékaře [40] výrazně koreluje s adherencí. Ve studii s více než 4000 respondenty z 11 zemí světa, která hodnotila compliance k léčbě akutních infekcí antibiotiky, byli pacienti rozděleni podle postoje k lékaři a k lékařské péči do 4 skupin: (1) „involved“, (2) „deferent“, (3) „ignored“, (4) „critical“. Non-adherence byla statisticky významně větší mezi pacienty ve skupinách „critical“ (32 %) a „ignored“ (26 %) než ve skupinách „involved“ (18 %) a „deferent“ (18 %) [60].

Dobré znalosti o chorobě a léčivu mohou podpořit adherenci [61–63]. Obecně s adherencí ale spíše korelují postoje a důvěra k léčbě (k lékaři [40, 43, 64], k léčivu [39, 43]) a individuální vnímání potřebnosti a užitečnosti terapie [51] než znalosti samotné, které jsou velmi silně ovlivněny dosaženým vzděláním. Pacienti, kteří vnímají dávku léčiva jako příliš vysokou, bývají častěji non-adherentní [65].

Důsledky

 Důsledkem nedostatečné adherence může být:

 • akutní riziko z neléčení (opoždění léčby) nebo tzv. rebound fenomén při náhlém ukončení léčby [66],
 • snížená terapeutická odpověď (neúčinnost léčby, zvýšení rizika komplikací, rezistence k léčbě, dekompenzace nebo relaps choroby) [6, 12, 21, 42, 43, 54],
 • zvýšení rizika nežádoucích účinků či interakcí [26],
 • předávkování (akutní intoxikace, závislost) [67].

Tyto nepříznivé klinické situace vedou k nárůstu morbidity a mortality, ke zvýšení počtu hospitalizací a snížení kvality života. Významně stoupají celkové (přímé i nepřímé) náklady na léčbu [7, 8, 11, 68, 69]. Při studiu zdravotních důsledků non-adherence je třeba brát v úvahu časové hledisko interference léčiva s onemocněním a typ účinku medikace (léčebný – akutní vliv non-adherence na zhoršení zdravotního stavu, preventivní – riziko progrese choroby a rozvoje dlouhodobých komplikací).

Výzkum

V hodnocení adherence by měla být zvláštní pozornost věnována popisu onemocnění a léčebného režimu. Je nezbytné uvést definici adherence a důkladně popsat metodu, která byla použita k jejímu měření. Vermeire ve svém souhrnném sdělení píše: nejčastěji opomíjeným článkem ve výzkumu adherence je pacient. Výzkum by tedy měl být dále zaměřen také na postoje a motivaci pacientů k léčbě a na kvalitu vztahu zdravotník – pacient [17]. Je doporučováno využít prospektivní longitudinální design a zahrnout proměnné odrážející mínění pacienta (belief-related variables) [15, 64].

Adherence k léčbě může výrazně ovlivnit interpretaci klinických studií [6]. Jako příklad uvádíme sledování v rámci studie WHI (Women's Health Initiative) [70], které zahrnulo více než 36 000 postmenopauzálních žen ve věku 50–79 let. Ženy byly randomizovány k užívání kalcia (1000 mg denně) v kombinaci s vitaminem D3 (400 IU denně), anebo k podávání placeba po dobu přibližně 7 let. Analýza typu intention-to-treat neprokázala snížení počtu zlomenin v aktivně léčené větvi (HR 0,88; 95% CI: 0,72–1,08 pro zlomeninu krčku). Autoři (i doprovodný editorial [71]) uzavřeli, že u zdravých postmenopauzálních žen nesnižuje uvedená suplementační léčba riziko zlomenin krčku. V analýze post hoc se však ukázalo, že u pacientek adherentních k léčbě bylo riziko zlomenin krčku sníženo o 29 % [6].

Seznam použité literatury

 • [1] Boudes P. Drug compliance in therapeutic trials: a review. Control Clin Trials 1998; 19: 257–268.
 • [2] Sabate E, ed. Adherence to long-term therapies: evidence for action. Geneva, World Health Organization, 2003. http: //books.google.com/ books? hl=cs&lr=&id=kcYUTH8rPiwC&oi=fnd&pg=PR5&dq= Sabate+E,+ed.+Adherence+to+long-term+therapies: +evidence+for+action.+Geneva,+World+Health+Organization,+2003&ots=ty2Pmq-ct_&sig =NH-qA9k4p_NZeqOYQnN6Mr5bQIM#PRA3-PA1143,M1
 • [3] Haynes RB, McKibbon KA, Kanani R. Systematic review of randomised trials of interventions to assist patients to follow prescriptions for medications. Lancet 1996; 348: 383–386.
 • [4] Lehane E, McCarthy G. Intentional and unintentional medication non-adherence: a comprehensive framework for clinical research and practice? A discussion paper. Int J Nurs Stud 2007; 44: 1468–1477.
 • [5] Petrilla AA, Benner JS, Battleman DS, et al. Evidence-based interventions to improve patient compliance with antihypertensive and lipid-lowering medications. Int J Clin Pract 2005; 59: 1441–1451.
 • [6] Seeman E, Compston J, Adachi J, et al. Non-compliance: the Achilles' heel of anti-fracture efficacy. Osteoporos Int 2007; 18: 711–719.
 • [7] Cramer JA, Benedict A, Muszbek N, et al. The significance of compliance and persistence in the treatment of diabetes, hypertension and dyslipidaemia: a review. Int J Clin Pract 2008; 62: 76–87.
 • [8] Simpson SH, Eurich DT, Majumdar SR, et al. A meta-analysis of the association between adherence to drug therapy and mortality. BMJ 2006; 333: 15.
 • [9] Horwitz RI, Horwitz SM. Adherence to treatment and health outcomes. Arch Intern Med 1993; 153: 1863–1868.
 • [10] Cooper C, Carpenter I, Katona C, et al. The AdHOC Study of older adults' adherence to medication in 11 countries. Am J Geriatr Psychiatry 2005; 13: 1067–1076.
 • [11] Cramer JA, Roy A, Burrell A, et al. Medication compliance and persistence: terminology and definitions. Value Health 2008; 11: 44–47.
 • [12] Vrijens B, Vincze G, Kristanto P, et al. Adherence to prescribed antihypertensive drug treatments: longitudinal study of electronically compiled dosing histories. BMJ 2008; 336: 1114–1117.
 • [13] Dezii CM. Persistence with drug therapy: a practical approach using administrative claims data. Manag Care 2001; 10: 42–45.
 • [14] Gold DT, Silverman S. Review of adherence to medications for the treatment of osteoporosis. Curr Osteoporos Rep 2006; 4: 21–27.
 • [15] Lekkerkerker F, Kanis JA, Alsayed N, et al. Adherence to treatment of osteoporosis: a need for study. Osteoporos Int 2007; 18: 1311–1317.
 • [16] Kothawala P, Badamgarav E, Ryu S, et al. Systematic review and meta-analysis of real-world adherence to drug therapy for osteoporosis. Mayo Clin Proc 2007; 82: 14931–1501.
 • [17] Vermeire E, Hearnshaw H, Van-Royen P. Denekens J. Patient adherence to treatment: three decades of research. A comprehensive review. J Clin Pharm Ther 2001; 26: 331–342.
 • [18] Červený P, Bortlík M, Kuběna A, et al. Nonadherence in inflammatory bowel disease: results of factor analysis. Inflamm Bowel Dis 2007; 13: 1244–1249.
 • [19] Wilson IB, Schoen C, Neuman P, et al. Physician-patient communication about prescription medication nonadherence: a 50-state study of America's seniors. J Gen Intern Med 2007; 22: 6–12.
 • [20] Podsadecki TJ, Vrijens BC, Tousset EP, et al. "White coat compliance" limits the reliability of therapeutic drug monitoring in HIV-1-infected patients. HIV Clin Trials 2008; 9: 238–246.
 • [21] Kardas P. Patient compliance with antibiotic treatment for respiratory tract infections. J Antimicrob Chemother 2002; 49: 897–903.
 • [22] Favre O, Delacrétaz E, Badan M, et al. Relation-ship between the prescriber's instructions and compliance with antibiotherapy in outpatients treated for an acute infectious disease. J Clin Pharmacol 1997; 37: 175–178.
 • [23] Van Wijk BL, Klungel OH, Heerdink ER, de Boer A. Initial non-compliance with antihypertensive monotherapy is followed by complete discontinuation of antihypertensive therapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2006; 15: 587–593.
 • [24] Parker CS, Chen Z, Price M, et al. Adherence to warfarin assessed by electronic pill caps, clinician assessment, and patient reports: results from the IN-RANGE study. J Gen Intern Med 2007; 22: 1254–1259.
 • [25] Hamilton B, McCoy K, Taggart H. Tolerability and compliance with risedronate in clinical practice. Osteoporos Int 2003; 14: 259–262.
 • [26] Ruddy K, Mayer E, Partridge A. Patient adherence and persistence with oral anticancer treatment. CA Cancer J Clin 2009; 59: 56–66.
 • [27] Cochrane MG, Bala MV, Downs KE, et al. Inhaled corticosteroids for asthma therapy: patient compliance, devices, and inhalation technique. Chest 2000; 117: 542–550.
 • [28] Haw C, Stubbs J, Dickens G. An observational study of medication administration errors in old-age psychiatric inpatients. Int J Qual Health Care 2007; 19: 210–206.
 • [29] Grigoryan L, Burgerhof JG, Haaijer-Ruskamp FM, et al. Is self-medication with antibiotics in Europe driven by prescribed use? J Antimicrob Chemother 2007; 59: 152–156.
 • [30] Vik SA, Maxwell C J, Hogan DB. Measurement, correlates, and health outcomes of medication adherence among seniors. Ann Pharmacother 2004; 38: 303–312.
 • [31] Avorn J, Monette J, Lacour A, et al. Persistence of use of lipid-lowering medications: a cross-national study. JAMA 1998; 279: 1458–1462.
 • [32] Shrank WH, Hoang T, Ettner SL, et al. The implications of choice: prescribing generic or preferred pharmaceuticals improves medication adherence for chronic conditions. Arch Intern Med 2006; 166: 332–337.
 • [33] Silverman SL, Gold DT. Compliance and persistence with osteoporosis therapies. Curr Rheumatol Rep 2008; 10: 118–122.
 • [34] Steiner JF, Earnest MA. Lingua medica: The language of medication-taking. Ann lntern Med 2000; 132: 926–930.
 • [35] The West of Scotland Coronary Prevention Study Group. Compliance and adverse event with-drawal: their impact on the West of Scotland Coronary Prevention Study. Eur Heart J 1997; 18: 1718–1724.
 • [36] Kane S, Huo D, Aikens J, Hanauer S. Medication nonadherence and the outcomes of patients with quiescent ulcerative colitis. Am J Med 2003; 114: 39–43.
 • [37] LaRosa JH, LaRosa JC. Enhancing drug compliance in lipid-lowering treatment. Arch Fam Med 2000; 9: 1169–1175.
 • [38] Hauptman PJ. Medication adherence in heart failure. Heart Fail Rev 2008; 13: 99–106.
 • [39] McHorney CA, Schousboe JT, Cline RR, Weiss TW. The impact of osteoporosis medication beliefs and side-effect experiences on non-adherence to oral bisphosphonates. Curr Med Res Opin 2008; 24: 707.
 • [40] Svensson S, Kjellgren KI, Ahlner J, Säljö R. Reasons for adherence with antihypertensive medication. Int J Cardiol 2000; 76: 157–163.
 • [41] Rossini M, Bianchi G, Di-Munno O, et al. Determinants of adherence to osteoporosis treatment in clinical practice. Osteoporos Int 2006; 17: 914–921.
 • [42] Lacro JP, Dunn LB, Dolder CR, et al. Prevalence of and risk factors for medication nonadherence in patients with schizophrenia: a comprehensive review of recent literature. J Clin Psychiatry 2002; 63: 892–909.
 • [43] Peche`re JC, Hughes D, Kardas P, Cornaglia G. Non-compliance with antibiotic therapy for acute community infections: a global survey. Int J Antimicrob Agents 2007; 29: 245–253.
 • [44] Ye X, Gross CR, Schommer J, et al. Association between copayment and adherence to statin treatment initiated after coronary heart disease hospitalization: a longitudinal, retrospective, cohort study. Clin Ther 2007; 29: 2748–2757.
 • [45] Pedan A, Varasteh L, Schneeweiss S. Analysis of factors associated with statin adherence in a hierarchical model considering physician, pharmacy, patient, and prescription characteristics. J Manag Care Pharm 2007;13: 487–496.
 • [46] Nau DP, Aikens JE, Pacholski AM. Effects of gender and depression on oral medication adherence in persons with type 2 diabetes mellitus. Gend Med 2007; 4: 205–213.
 • [47] Rieckmann N, Gerin W, Kronish IM, et al. Course of depressive symptoms and medication adherence after acute coronary syndromes: an electronic medication monitoring study. J Am Coll Cardiol 2006; 48: 2218–2222.
 • [48] Kronish IM, Rieckmann N, Halm EA, et al. Persistent depression affects adherence to secondary prevention behaviors after acute coronary syndromes. J Gen Intern Med 2006; 21: 1178–1183.
 • [49] Gehi A, Haas D, Pipkin S, Whooley MA. Depression and medication adherence in outpatients with coronary heart disease: findings from the Heart and Soul Study. Arch Intern Med 2005; 165: 2508–2513.
 • [50] Renzi C, Picardi A, Abeni D, et al. Association of dissatisfaction with care and psychiatric morbidity with poor treatment compliance. Arch Dermatol 2002; 138: 337–342.
 • [51] Grant RW, Devita NG, Singer DE, Meigs JB. Polypharmacy and medication adherence in patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2003; 26: 1408–1412.
 • [52] Claxton AJ, Cramer J, Pierce C. A systematic review of the associations between dose regimens and medication compliance. Clin Ther 2001; 23: 1296–1310.
 • [53] Iskedjian M, Einarson TR, MacKeigan LD, et al. Relationship between daily dose frequency and adherence to antihypertensive pharmacotherapy: evidence from a meta-analysis. Clin Ther 2002; 24: 302–316.
 • [54] Kardas P, Devine S, Golembesky A, Roberts C. A systematic review and meta-analysis of misuse of antibiotic therapies in the community. Int J Antimicrob Agents 2005; 26: 106–113.
 • [55] Kardas P. Comparison of once daily versus twice daily oral nitrates in stable angina pectoris. J Antimicrob Chemother 2007; 59: 531–536.
 • [56] Kruk ME, Schwalbe N. The relation between intermittent dosing and adherence: preliminary insights. Clin Ther 2006; 28: 1989–1995.
 • [57] Kripalani S, Yao X, Haynes RB. Interventions to enhance medication adherence in chronic medical conditions: a systematic review. Arch Intern Med 2007; 167: 540–550.
 • [58] Guest JF, Davie AM, Ruiz FJ, Greener MJ. Switching asthma patients to a once-daily inhaled steroid improves compliance and reduces healthcare costs. Prim Care Respir J 2005; 14: 88–98.
 • [59] Horne R. Patients' beliefs about treatment: the hidden determinant of treatment outcome? J Psychosom Res 1999; 47: 491–495.
 • [60] Peche`re JC, Cenedese C, Müller O, et al. Attitudinal classification of patients receiving antibiotic treatment for mild respiratory tract infections. Int J Antimicrob Agents 2002; 20: 399–406.
 • [61] Werner P. Knowledge about osteoporosis: assessment, correlates and outcomes. Osteoporos Int 2005; 16: 115–127.
 • [62] Van der Wal MH, Jaarsma T, Moser DK, et al. Compliance in heart failure patients: the importance of knowledge and beliefs. Eur Heart J 2006; 27: 434–440.
 • [63] Weiss L, French T, Finkelstein R, et al. HIV-related knowledge and adherence to HAART. AIDS-Care 2003; 15: 673–679.
 • [64] Chia LR, Schlenk EA, Dunbar-Jacob J. Effect of personal and cultural beliefs on medication adherence in the elderly. Drugs Aging 2006; 23: 191–202.
 • [65] Fincke BG, Miller DR, Spiro A 3rd. The interaction of patient perception of overmedication with drug compliance and side effects. J Gen Intern Med 1998; 13: 182–185.
 • [66] Serebruany VL, Midei MG, Meilman H, et al. Rebound platelet activation after termination of prasugrel and aspirin therapy due to confirmed non-compliance in patient enrolled in the JUMBO Trial. Int J Clin Pract 2006; 60: 863–866.
 • [67] Callor WB, Petersen E, Gray D, et al. Preliminary findings of noncompliance with psychotropic medication and prevalence of methamphetamine intoxication associated with suicide completion. Crisis 2005; 26: 78–84.
 • [68] Nelson MR, Reid CM, Ryan P, et al. Self-reported adherence with medication and cardiovascular disease outcomes in the Second Australian National Blood Pressure Study (ANBP2). Med J Aust 2006; 185: 487–489.
 • [69] Sokol MC, McGuigan KA, Verbrugge RR, Epstein RS. Impact of medication adherence on hospitalization risk and healthcare cost. Med Care 2005; 43: 521–530.
 • [70] Jackson RD, LaCroix AZ, Gass M, et al. Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures. N Engl J Med 2006; 354: 669–683.
 • [71] Finkelstein JS. Calcium plus Vitamin D for Postmenopausal Women – Bone Appétit? N Engl J Med 2006; 354: 750–752.
 • [72] Berg KM, Arnsten JH. Practical and conceptual challenges in measuring antiretroviral adherence. J Acquir Immune Defic Syndr 2006; 43 (Suppl. 1): S79–87.
 • [73] Reinhard MJ, Hinkin CH, Barclay TR, et al. Discrepancies between self-report and objective measures for stimulant drug use in HIV: cognitive, medication adherence and psychological correlates. Addict Behav 2007; 32: 2727–2736.

Sdílejte článek

Doporučené