Přeskočit na obsah

Anti‑CGRP protilátky – doporučené postupy versus reálná klinická praxe

Athény uvítaly ve dnech 30. května až 1. června 2019 již 13. kongres European Headache Federation (EHF, Evropská federace pro bolesti hlavy). V prostorách konferenčního centra Megaron odborníci z různých koutů světa diskutovali řadu zajímavých témat a medicínských kontroverzí. Sympozium společnosti Novartis, které bylo součástí odborného programu, se věnovalo anti‑CGRP protilátkám a otazníkům, které v souvislosti s jejich uvedením do klinické praxe vyvstávají. Předmětem diskuse byla otázka, jak odrážejí nové doporučené postupy týkající se anti‑CGRP protilátek v prevenci migrény reálnou klinickou praxi.


Úvodního slova se ujal prof. Richard B. Lipton ze Spojených států amerických (Albert Einstein College of Neurology). Calcitonin gene related peptide (CGRP) a jeho receptor se staly na základě poznání patofyziologických pochodů slibným přístupem k léčbě migrény. Tento vazoaktivní neuropeptid se účastní vazodilatace meningeálních cév a rozvoje sterilního perivaskulárního zánětu; hraje klíčovou úlohu v rozvoji migrenózní ataky. Blokáda účinků CGRP se osvědčila jako účinná preventivní léčba migrény. Dosud byly k léčebnému použití schváleny tři léčivé látky – erenumab (17. 5. 2018 FDA, 30. 7. 2018 EMA), fremanezumab (14. 9. 2018 FDA, 1. 4. 2019) a galkanezumab (27. 9. 2018 FDA, 17. 11. 2018 EMA).


Praktický přístup k anti CGRP léčbě

Evropské (EHF guidelines) i americké (AHS, American Head­ache Society guidelines) doporučené postupy [1,2] týkající se anti CGRP protilátek v prevenci migrény mají zdravotníkům poskytnout vodítko pro používání těchto nových léčebných postupů. Doporučení, jak vést u pacientů s migrénou léčbu anti CGRP, jsou podložena klinickými studiemi i názory odborníků a jsou poskytována pro praktické posouzení lékaři předepisujícími tyto monoklonální protilátky v praxi. Ke zvážení je, kdy pacientovi s migrénou tuto léčbu nabídnout; jakým způsobem uspořádat ostatní preventivní léčbu, pokud pacientovi podáváme anti CGRP protilátky, a u kterých nemocných monoklonální protilátky nepoužívat.

Randomizované klinické studie sledují účinnost a bezpečnost léčby u určité vyhrazené populace dle zvolených kritérií hodnocení. Podle uspořádání studie je daná léčba porovnávána s placebem nebo s aktivním komparátorem. Klinické studie jsou schopné zhodnotit, zda je možné vysledovat určitý příčinný vztah mezi podanou léčbou a jejím výsledkem, a také dokáží vyhodnotit nákladovou efektivitu léčby. Zkušenosti z reálné klinické praxe vycházejí z dat posbíraných od konkrétních pacientů (jednotlivců nebo většího množství pacientských případů). Mohou odhalit vědecká poznání, která nebylo možné detekovat v klinickém hodnocení, a také mohou poskytnout určitý vhled, jak lékaři vedou léčbu v reálné praxi.

Observační studie a odpovědi na léčbu u pacientů v reálném prostředí poskytují cenné informace pro další hodnocení terapie i právní rámec léčby a ideálně by měly potvrdit data z klinických studií. První prospektivní observační studii z reálné klinické praxe sledující anti CGRP protilátky představuje nedávno publikovaná studie s erenumabem [3]. Sledování léčby pacientů v reálném prostředí ověřilo výsledky z randomizovaných klinických hodnocení kontrolovaných placebem a potvrdilo účinnost a dobrou toleranci léčby erenumabem u pacientů s epizodickou i chronickou migrénou. Zařazeno bylo celkem 78 pacientů, kteří dostali jednu či více dávek erenumabu (70 mg). U 50–68 % z nich došlo k nejméně 50% redukci frekvence migrenózních atak.

Další část přednáškového bloku byla vedena jako diskuse „pro a proti“ týkající se použití anti CGRP protilátek v prevenci migrény, otázky, zda je možné vytvořit pevné doporučené postupy pouze na základě dat z randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických studií. Diskuse se ujaly nejprve prof. Simona Sacco z Itálie (University of L’Aquila) a po ní prof. Gisela Terwindt z Nizozemska (Leiden University Medical Centre).


Evropské versus americké guidelines

Profesorka Sacco ve svém sdělení přiblížila aktuální doporučené postupy EHF a jejich tvorbu, která vychází z metodologie GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation). V úvodu jsou definováni pacienti, daná intervence, výstupy a klinické otázky. Následuje systematická revize literatury (dle kritérií PRISMA), zhodnocení kvality dat z literatury a jejich třídění podle kvality a síly doporučení. V případě absence evidence vycházejí doporučení z názorů odborníků. Pro dosažení shody je využívána metoda Delphi. Evropská doporučení [1] etablují pro prevenci epizodické a chronické migrény použití anti CGRP protilátek (tab. 1). Pro optimalizaci jejich použití v klinické praxi budou užitečná data tzv. real life.t1.jpg

Americké doporučené postupy AHS [2] jsou poněkud odlišné, jak uvedla profesorka Sacco, jsou založeny výhradně na názorech odborníků. Jedná se o guidelines pro prevenci migrény v širším pojetí, update doporučení, kdy je snaha začlenit do vytyčených principů preventivní a akutní terapie nové poznatky a léčebné postupy. Použití anti CGRP protilátek je indikováno pro dospělé pacienty v případě:

diagnózy migrény s aurou nebo bez ní (4–7 dní s migrénou v měsíci) při intoleranci nebo nedostatečné odpovědi na dvě perorální preventivní léčby a při alespoň mírné disabilitě;

diagnózy migrény s aurou nebo bez ní (8–14 dní s migrénou v měsíci) při intoleranci nebo nedostatečné odpovědi na dvě perorální preventivní léčby;

diagnózy chronické migrény při intoleranci nebo nedostatečné odpovědi na dvě perorální preventivní léčby nebo při intoleranci nebo nedostatečné odpovědi na dvě a více injekcí onabotulotoxinu A aplikovaných kvartálně.

V léčbě migrény vyvstávají s novou lékovou skupinou praktické otázky, na které se odborníci snaží najít odpovědi. Profesorka Sacco dále vytyčila některé z nich, přiblížila, jak jsou řešeny v oficiálních doporučeních, a předložila tato témata přítomným k diskusi.

Kteří pacienti s migrénou jsou vhodní k léčbě anti CGRP protilátkami?

Dle doporučení EHF jsou k léčbě anti CGRP protilátkami vhodní pacienti s epizodickou nebo chronickou migrénou, u nichž selhaly minimálně dvě dřívější preventivní terapie a kteří nemohou užívat jinou preventivní léčbu v důsledku komorbidit, nežádoucích účinků nebo nedostatečné compliance.

Dle doporučení AHS jsou k léčbě anti CGRP protilátkami vhodní pacienti starší 18 let, kteří splňují specifická diagnostická kritéria (3. vydání International Classification of Headache Disorder, ICHD III) pro migrénu s aurou nebo bez ní nebo pro chronickou migrénu a současně vykazují intoleranci nebo nedostatečnou odpověď na dvě perorální preventivní terapie.

Profesorka Sacco osvětlila, že vytvořený dokument [1] vychází z výsledků klinických studií, účinnost monoklonálních protilátek zde byla ověřena u širokého spektra pacientů, u nichž zvažujeme preventivní léčbu – od nemocných s migrénou 4–7 dní v měsíci až po pacienty s 30 migrenózními dny v měsíci. V klinickém hodnocení byli zapojeni jak pacienti tzv. naivní, tak nemocní s předchozí léčbou. Doporučení pro použití monoklonálních protilátek po selhání předchozí léčby (z důvodu neúčinnosti i intolerance) reflektuje ani ne tak účinnost a bezpečnost terapie, ale snaží se s ohledem na její náklady limitovat množství pacientů vhodných pro léčbu.

Profesorka Terwindt upozornila na otazníky, které vyvstávají v klinické praxi. Důležitým bodem je říci si, co nazvat selháním preventivní léčby. Při chronickém nadužívání medikace se preventivní léčba může jevit jako neúčinná. Otázkou je také, zda se k léčbě, která v minulosti selhala, u chronických pacientů vracet. Bodem k diskusi jsou i dvě preventivní léčby, tedy dvě odlišné skupiny léčiv. Různý je i pohled na zhodnocení nežádoucích účinků, tedy po jaké době uzavřít, že se jedná o intoleranci dané léčby. Tyto otázky jsou k řešení panelu odborníků, z jejich závěrů by mělo vyplynout vymezení hranic pro léčbu. Profesor Lipton k diskusi poznamenal, že doporučení, komu indikovat léčbu, pramení v amerických guidelines i z ekonomických důvodů a ze snahy přísněji vymezit nemocné k léčbě. Lékař se obvykle dostává do sváru snahy léčit pacienta dostupnými možnostmi proti ekonomickým možnostem.


Zařazení anti CGRP protilátek do preventivní léčby

Dalším tématem k diskusi byla otázka, jakým způsobem by měla být vedena další preventivní léčba u pacientů užívajících anti CGRP protilátky. Tuto otázku je třeba řešit, pokud pacient užívá preventivní léčbu, která není dostatečně účinná, a lékař chce zahájit podávání anti CGRP léčby – zda v terapii pokračovat, či ji ukončit a kdy.

Dle guidelines EHF je doporučeno v případě epizodické migrény přestat užívat perorální preventivní léčbu před zahájením anti CGRP léčby; u chronické migrény nebo její anamnézy přidat anti CGRP protilátky k perorální preventivní léčbě a zhodnotit potřebu následného odnětí. Aplikaci onabotulotoxinu A je doporučeno ukončit před zahájením anti CGRP léčby, jedním z důvodů jsou i náklady na léčbu.

Dle doporučení AHS je riziko interakce mezi lékem a monoklonální protilátkou minimální, anti CGRP protilátku je vhodné přidat k zavedenému režimu a zhodnotit účinnost před provedením dalších změn.

Profesorka Terwindt se v diskusi stavěla negativně k polyfarmacii a vyzdvihla důležitost řešení nadužívání akutní medikace. Zdůraznila, že většina pacientů s chronickou migrénou nadužívá akutní medikaci a její odnětí (odvykání) přinese u řady pacientů pozitivní výsledky z hlediska frekvence migrenózních atak (část pacientů přejde z diagnózy chronické migrény na diagnózu epizodické migrény) i potřeby podávání preventivní medikace obecně. Na jejich pracovišti je u nemocných s chronickou migrénou nejprve řešeno nadužívání akutní medikace. Dle jejího názoru by měla být před zahájením anti CGRP léčby jiná léčba ukončena.

Profesorka Sacco se přiklonila k názoru perorální preventivní léčbu ponechat, obzvláště u pacientů s vysokým rizikem rebound fenoménu, a zvážit její ukončení po určité době ­anti CGRP léčby s dobrou účinností.

V diskusi byly zřejmé rozdílné pohledy dané kulturními odlišnostmi. Profesor Lipton shrnul diskutované poznatky, upozornil také na problematiku komorbidit a zdůraznil řešení nadužívání medikace už z důvodu následné neúčinnosti preventivní medikace. Rozdílné vedení léčby v klinické praxi rovněž pomůže odpovědět na tyto otázky.


Délka anti CGRP léčby

Dalším tématem k diskusi bylo hodnocení účinnosti anti CGRP léčby a její časové ohraničení. Dle doporučení AHS by měl být přínos podávání anti CGRP protilátek zhodnocen každé tři měsíce, léčba by měla pokračovat pouze v případě, pokud došlo k redukci počtu dnů s migrénou v měsíci o 50 % a více oproti počátku a pokud je dosaženo klinicky významného zlepšení v hodnocení skóre MIDAS (Migraine Disability Assessment), MPFID (Migraine Physical Function Impact Diary) nebo HIT 6TM (Headache Impact Test). Odpověď na léčbu se může rozvíjet i postupně, proto jsou k hodnocení stanoveny minimálně tři měsíce terapie. Doporučení EHF jsou v této problematice stručná, hovoří o ukončení léčby; zvážit ukončení léčby po 6–12 měsících. U některých nemocných může dojít k časnému či pozdnímu relapsu, jiní mohou vydržet bez léčby poměrně dlouhou dobu. Tuto modalitu léčby proto označila profesorka Sacco za „chorobu modifikující terapii“. Profesorka Terwindt vyzdvihla doporučení sledovat klinické zlepšení, k němuž se souhlasně vyslovil i profesor Lipton. Účinek léčby se u každého nemocného rozvíjí jinak, je třeba pacientovi naslouchat, nehodnotit čistě jen počet migrenózních dní, ale jeho vnímání, u některých pacientů může léčba snížit závažnost atak a jejich ovlivnitelnost akutní medikací.

Posledním diskutovaným tématem byla otázka, co dělat u pacientů s částečnou odpovědí (tzv. partial responders). Gui­delines EHF doporučují zvážit přidání jiné preventivní léčby, v guidelines AHS žádné doporučení uvedeno není. Přítomní se též přikláněli k přidání jiné preventivní léčby s odlišným mechanismem účinku. Další odpovědi nám pomůže nalézt klinická praxe.

Závěrem prof. Richard B. Lipton shrnul, že guidelines EHF a AHS předkládají doporučení pro používání anti CGRP protilátek v managementu léčby pacientů s migrénou opírající se o důkazy (evidence based) a názory odborníků (expert based). Doporučení EHF jsou založena na důkazech z inter­ven­čních studií, v nichž byly anti CGRP protilátky ohodnoceny jako léčebná strategie pro prevenci migrény. Je pravděpodobné, že v prostředí reálné klinické praxe se použití anti CGRP léčby může lišit v závislosti na dalších praktických úvahách. Pro záměr vytvořit robustní doporučené postupy pro léčbu anti CGRP protilátkami se jako klíčové jeví randomizované klinické studie završené zkušeností z reálné klinické praxe.

Seznam použité literatury

  • [1] Sacco S, Bendtsen L, Ashina M, et al. European headache federation guideline on the use of monoclonal antibodies acting on the calcitonin gene related peptide or its receptor for migraine prevention. J Headache Pain 2019; 20: 6.
  • [2] American Headache Society. The American Headache Society Position Statement On Integrating New Migraine Treatments Into Clinical Practice. Headache 2019; 59: 1–18.
  • [3] Barbanti P, Aurilia C, Egeo G, Fofi L. Erenumab: from scientific evidence to clinical practice‑the first Italian real‑life data. Neurol Sci 2019; 40(Suppl 1): 177–179.

Sdílejte článek

Doporučené