Přeskočit na obsah

Apremilast v léčbě psoriatické artritidy

Souhrn:
Apremilast je nový cíleně působící syntetický přípravek schválený pro léčbu psoriatické artritidy. Jeho účinnost a bezpečnost byla hodnocena ve čtyřech studiích fáze III rozsáhlého klinického programu PALACE (Psoriatic Arthritis Longterm Assessment of Clinical Efficacy). Apremilast působí jako selektivní inhibitor fosfodiesterázy 4 (PDE4), vede ke zvýšenému množství cAMP a přispívá tak ke snížené tvorbě prozánětlivých cytokinů (TNFα, IL 23 nebo IL 17) a naopak vede ke zvýšené tvorbě protizánětlivých cytokinů (např. IL 10) – důležitých faktorů patogeneze psoriatické artritidy. V tomto přehledném sdělení bude diskutován účinek a bezpečnost apremilastu u pacientů s psoriatickou artritidou. Jedná se o nový a nadějný lék pro psoriatickou artritidu, který je účinný, má příznivý bezpečnostní profil a nevyžaduje laboratorní či jiný monitoring pacientů.

Key words: psoriatic arthritis – apremilast – biologic therapy – phosphodiesterase 4.

Summary:

Apremilast is a novel targeted synthetic drug approved for the treatment of psoriatic arthritis. Its effectiveness and safety have been evaluated in four phase III trials within a large clinical program PALACE (Psoriatic Arthritis Longterm Assessment of Clinical Efficacy). Apremilast is a selective phosphodiesterase 4 inhibitor (PDE4), increases the amount of cAMP, reduces the synthesis of proinflammatory cytokines (TNFa, IL-23 or IL-17), and promotes the synthesis of antiinflammatory cytokines (e.g. IL-10) – important factors in the pathogenesis of psoriatic arthritis. In this review, effectiveness and safety of apremilast in patients with psoriatic arthritis are discussed. It is a new and hope-inspiring drug that is effective, has a favorable safety profile and does not require laboratory or any other patient monitoring.

Úvod

Psoriatická artritida je systémové zánětlivé onemocnění, které v polovině případů půso­bí rozvoj kloubních deformit a destrukcí. Při prevalenci psoriázy kolem 2‒3 % a přítomnosti artritidy u přibližně třetiny pacientů s psoriázou se jedná o poměrně časté onemocnění [1]. Ve většině případů se artritida rozvíjí až s odstupem roků po vzniku kožního syndromu, častá je entezitida, přítomna bývá také daktylitida nebo postižení axiálního skeletu, zpravidla jako jednostranná sakroiliitida. Pacienti s psoriatickou artritidou mají častěji arteriální hypertenzi, metabolický syndrom a deprese [2]. Prakticky lze hovořit o psoriatické nemoci.

Na patogenezi onemocnění se účastní aktivované plazmocytoidní dendritické buňky, T pomocné (T helper, Th1) lymfocyty a Th17 lymfocyty, které vedou ke zvýšené produkci prozánětlivých cytokinů, z nichž zásadní roli hrají tumor nekrotizující faktor alfa (TNFα), interleukin 17 (IL‑17) a interleukin 23 (IL‑23) [3].

Základem léčby psoriatické artritidy jsou nesteroidní antirevmatika (NSA), lokální glukokortikoidy a konvenční syntetické chorobu modifikující antirevmatické léky (disease modifying antirheumatic drugs, DMARD). Při nedostatečné účinnosti standardní léčby je k dispozici léčba biologická, v klinické praxi se již několik let s úspěchem používají inhibitory TNFα (etanercept, infliximab, adalimumab, golimumab, certolizumab pegol) a nedávno byly registrovány inhibitor IL‑12/23 (ustekinumab) a inhibitor IL‑17 (secukinumab) [4].

V tomto přehledném sdělení je popsán apre­milast, inhibitor fosfodiesterázy 4 (PDE4), který má významné imu­no­re­gu­­lač­ní vlastnosti a byl nedávno schválen pro léčbu psoriázy a psoriatické artritidy.

Charakteristika a mechanismus účinku

Apremilast je inhibitor PDE4, nitro­buněč­né­­ho enzymu tvořeného v buňkách se vz­ta­­hem k psoriáze, psoriatické artritidě a k ně­kterým dalším chronickým zá­nětlivým nemo­cem [5]. Fosfodiesteráza 4 je dominantní fosfodiesterázou imunitních buněk a zánětlivé procesy ovlivňuje tím, že podporuje hydrolýzu cyklického ade­nosin‑3‘,5‘‑monofosfátu (cAMP) ‒ se­kun­­dárního posla řady imunitně zpro­střed­­kovaných pochodů [6]. Základníme­chanismus účinku apremilastu tak spočívá v utlumení degradace cAMP, jež vede k jeho přebytku a následně snížené tvorbě prozánětlivých cytokinů a současně zvýšené tvorbě protizánětlivých cytokinů [5,6].

V experimentech in vitro prokázal apremilast účinek na ovlivnění pro­zánět­li­vé aktivity polymorfonukleárních leukocytů, monocytů, plazmocytoidních dendritických buněk, T lymfocytů a dalších buněk, včetně synoviálních fibroblastů a keratinocytů [5,6]. Výsledkem je snížená tvorba prozánětlivých cytokinů TNFα, IL‑12, IL‑23, IL‑17, IL‑6, interferonu gama (IFNγ), některých chemokinů, např. IL‑8, a zvýšená tvorba protizánětlivých cytokinů IL‑10 nebo antagonisty receptoru IL‑1 [7]. Preklinické zkoušky navíc prokázaly, že apremilast snižuje patologickou zánětlivou infiltraci, tlumí tvorbu TNFα a vede k redukci tloušťky epidermis psoriatické kůže a k potlačení artritického skóre [8].

Farmakokinetické vlastnosti a metabolismus

Apremilast se velmi dobře vstřebává, biologická dostupnost je po perorálním podání přibližně 73 %. Maximální plazmatické koncentrace (cmax) je dosaženo přibližně za 150 minut. Apremilast je registrovaný k podávání dvakrát denně v dávce 30 mg. Biologická dostupnost přípravku není ovlivněna podáváním jídla. Vazba apremilastu na plazmatické bílkoviny u člověka je přibližně 68 %. Apremilast je metabolizován několika různými cestami, ale ve větší míře enzymy z rodiny cytochromů (CYP), nejčastěji CYP3A4. V testech in vitro neovlivňuje apremilast žádný z enzymů cytochromu P450, lékové interakce látky jsou tak minimální. Clearance apremilastu je v průměru asi 10 l/h u zdravých jedinců. Biologický poločas (t1/2) je přibližně 9 hodin. Apremilast je rozsáhle metabolizován, pouze 3 % podávaného přípravku se vylučují v moči a 7 % se vylučuje ve stolici. U starších pacientů a u nemocných s poruchou funkce jater nebo s mírnou až středně závažnou poruchou funkce ledvin není nutná úprava dávkování [9].

Účinnost apremilastu v klinických studiích u psoriatické artritidy

Účinnost a bezpečnost apremilastu byla testována ve fázi II klinického zkoušení, kde dávky přípravku 20 mg dvakrát denně a 40 mg jednou denně prokázaly lepší odpověď podle kritérií ACR 20 (Americká revmatologická společnost, American College of Rheumatology) než placebo (43,5 % a 35,8 % vs. 11,8 %) po 12 týdnech léčby [10].

Ve fázi III klinicOBR. 1 základní uspořádání klinického programu palaCe (psoriatic arthritis longterm assessment of Clinical effi cacy); podle [14] – kavanaugh, et al., 2015, poster 2843. * titrace všech dávek během prvního týdne léčby. † Pacienti, jejichž počet oteklých či citlivých kloubů se nesnížil o ≥ 20 % v týdnu 16, byli považováni za non‑respondery a museli být znovu randomizováni (1 : 1) k léčbě dávkou apremilastu 30 mg dvakrát denně nebo 20 mg dvakrát denně, pokud byli původně randomizováni k užívání placeba. Pacienti léčení apremilastem zůstali u užívání původní dávky. ‡ V týdnu 24 byli všichni zbylí pacienti užívající placebo znovu randomizováni k léčbě dávkou apremilastu 30 mg dvakrát denně nebo 20 mg dvakrát denně. aCr 20 – kritérium 20% zlepšení podle americké revmatologické společnosti (american College of Rheumatology); dd – dvakrát denně; dMard – chorobu modifi kující antirevmatické léky, disease modifying antirheumatic drugského hodnocení byl apremilast studován v rozsáhlém programu PALACE (Psoriatic Arthritis Longterm Assessment of Clinical Efficacy). Uspořádání klinického programu a randomizace pa­cien­tů jsou uvedeny na obrázku 1. V klinickém programu bylo zařazeno 2 015 pa­cien­tů trpících psoriatickou artritidou [11]. Do klinických hodnocení PALACE 1‒3 byli zařazeni dospělí pacienti s aktivní psoriatickou artritidou (≥ 3 oteklé a ≥ 3 bolestivé klouby) navzdory léčbě konvenčními syntetickými nebo biologickými DMARD [12]. V klinickém hodnocení ­PALACE 4 byli zařazeni pacienti, kteří dosud nebyli léčeni DMARD. Diagnóza psoriatické artritidy musela být stanovena alespoň šest měsíců před zařazením do klinického hodnocení. Ve studii PALACE 3 byla podmínkou psoriatická léze o velikosti minimálně 2 cm v průměru. Apremilast se podával v monoterapii v dávce 20 mg nebo 30 mg dvakrát denně nebo v kombinaci se stabilní dávkou konvenčního syntetického DMARD. Primárním cílovým ukazatelem klinického programu PALACE byl podíl pacientů dosahujících ACR 20 po 1GRAF 1 Účinnost apremilastu u psoriatické artritidy (klinická hodnocení palaCe 1–3); podle [9] – spC otezla, 2015. Výsledky ukazují primární cílový ukazatel studií – podíl pacientů dosahujících alespoň 20% zlepšení podle kritérií americké revmatologické společnosti (aCR 20) v 16. týdnu. *p ≤ 0,01 **p ≤ 0,001 aCr 20 – kritérium 20% zlepšení podle americké revmatologické společnosti (american College of Rheumatology); dd – dvakrát denně; dMard – chorobu modifi kující antirevmatické léky, disease modifying antirheumatic drugs; n – počet pacientů6 týdnech léčby.

V prvním klinickém hodnocení PALACE 1 bylo dohromady randomizováno 504 pacientů, v poměru 1 : 1 : 1 dostávali placebo, apremilast 20 mg a apremilast 30 mg dvakrát denně [13]. V 16. týdnu dosáhl ACR 20 větší podíl pacientů ze skupiny s léčbou účinnou látkou (apremilast 20 mg a 30 mg: 31 % a 40 %) oproti ­placebu (19 %; p < 0,001). Sekundární cílové ukazatele studie (fyzikální funkce, psoriáza) byly pro obě dávky přípravku také lepší než u placeba. Lepší a konzistentní léčebná odpověď byla pozorována u dávky apremilastu 30 mg. Pacienti, kteří měli z více než 3 % postiženou kůži psoriázou, vykazovali při léčbě dávkou apremilastu 30 mg lepší kožní skóre než při podávání placeba (PASI 75: 21 % vs. 4,6 %). DGRAF 2 dlouhodobá účinnost apremilastu podle klinického hodnocení palaCe 1; podle [14] – kavanaugh, et al., 2015, poster 2843. aCr 20, aCr 50, aCr 70 – kritérium 20%, 50% a 70% zlepšení podle americké revmatologické společnosti (american College of Rheumatology); n – počet pacientůalší dvě klinická hodnocení ­PALACE 2 a 3 vykázala podobnou klinickou účinnost (graf 1). V klinickém hodnocení PALACE 4 bylo randomizovaně zařazeno celkem 528 pacientů s aktivní psoriatickou artritidou, kteří dosud nebyli vystaveni vlivu DMARD. V 16. týdnu dosáhl ACR 20 větší podíl všech randomizovaných pacientů léčených účinnou látkou (apremilast 20 mg a 30 mg: 28,6 % a 31,3 %) proti placebu (15,9 %; p = 0,043 a p = 0,0007). Celkově bylo prokázáno, že současné podávání methotrexatu nezvyšuje účinnost apremilastu.

Dlouhodobá účinnost apremilastu z klinického hodnocení PALACE 1 byla prezentována na kongresu Americké revmatologické společnosti v roce 2015 [14]. Podíl pacientů dosahujících 20%, 50% a 70% zmírněGRAF 4 podíl pacientů ze všech hodnocení palaCe 1–3 s úvodní entezitidou a daktylitidou, kteří v průběhu léčby apremilastem dosáhli nulového entezitického indexu a vymizení daktylitidy; podle [14] – kavanaugh, et al., 2015, poster 2888. Mases – index rozsahu a tíže entezitických projevů, Maastricht ankylosing spondylitis enthesitis score; m – počet pacientů s dostatečnými údaji pro vyhodnocení; n – počet pacientů; pasi – index rozsahu a tíže psoriatických projevů, Psoriasis area and Severity indexní aktivity nemoci podle kritérií ACR je uveden v grafu 2. Dlouhodobá data také ukazují, že více než 40 % pacientů bylo po třech letech léčby apremilastem v remisi podle kloubního indexu DAS 28 (graf 3). Funkční zlepšení bylo po třech letech provázeno poklesem indexu HAQ‑DI (index funkční disability) o 0,37 jednotky. U 56,7 % a 35,8 % pacientů došlo ke zlepšení kožního skóre lupénky v indexech PASI 50 a PASI 75. U pacientů, kteří měli na počátku studie daktylitidu anebo entezitidu, bylo po dvou letech klinického hodnocení všech programů PALACE 1‒3 pozorováno významné zlepšení těchto ukazatelů aktivity GRAF 3 podíl pacientů v průběhu tříleté léčby apremilastem v remisi podle kloubního indexu das 28; podle [14] – kavanaugh, et al., 2015, poster 2843. das – skóre aktivity nemoci, disease activity score; m – počet pacientů s dostatečnými údaji pro vyhodnocení; n – počet pacientůnemoci (graf 4). Přibližně polovina pacientů měla kompletní resoluci entezitidy a u téměř 80 % pacientů nastalo vyhojení daktylitGRAF 5 zmírnění nehtové psoriázy v klinickém hodnocení esteeM 2 (effi cacy and safety trial evaluating the eff ects of apremilast in psoriasis) charakterizované poklesem ve skóre napsi ve 32. týdnu léčby apremilastem; podle [15] – rich, et al., 2016. *p = 0,0052 loCF – poslední provedené sledování, last observation carried forward; napsi – index rozsahu a tíže psoriatických projevů na nehtech, Nail Psoriasis Severity indexidy. Nehtová psoriáza představuje negativní prognostické znamení pro vývoj artritidy. Ve studii ESTEEM 2 (Efficacy and Safety Trial Evaluating the Effects of Apremilast in Psoriasis) byl pozorován přibližně 60% pokles ve skóre NAPSI (Nail Psoriasis Severity Index) ve 32. týdnu (graf 5) [15].

Bezpečnost a nežádoucí účinky apremilastu

Mezi nejčastější nežádoucí účinky fáze III klinického hodnocení patřily průjmy, nauzea, infekce horního respiračního traktu a bolest hlavy [14,16]. Většina nežádoucích účinků byla považována za mírné až středně závažné. Gastrointestinální nežádoucí účinky se zpravidla vyskytovaly v prvních dvou týdnech léčby a obvykle vymizely do měsíce bez nutnosti jakékoliv intervence. V průběhu prvního roku byl popsán úbytek tělesné hmotnosti přibližně o 2 kg, nebyl ale popsán vztah mezi hmotnostním úbytkem a gastrointestinálními nežádoucími účinky. Výskyt závažných nežádoucích účinků byl vzácný a v průběhu druhého nebo třetího roku nevzrůstal. Údaje z prvního půlroku naznačují, že výskyt závažných srdečních událostí, maligních nádorů a závažných oportunních infekcí byl u placeba a apremilastu srovnatelný a v dalších letech nevzrůstal [16]. Při užívání apremilastu nebyl popsán žádný nový výskyt tuberkulózy nebo reaktivace tuberkulózy, přestože některá klinická hodnocení probíhala v endemických oblastech výskytu tuberkulózy.

Nežádoucí účinky vedly k ukončení studijní léčby u 4,9 % pacientů ze všech klinických hodnocení. Nebyly celkově pozorovány žádné rozdíly v bezpečnostním profilu u starších pacientů oproti jedincům mladším 65 let. Přestože nebyla popsána na zvířecích modelech teratogenita, apremilast je v graviditě kontraindikován. Není také známo, zda proniká do lidského mateřského mléka. V průběhu klinických hodnocení nebyly popsány žádné laboratorní odchylky při léčbě apremilastem. Celkově lze konstatovat, že apremilast má vyhovující bezpečnostní profil, je dobře tolerován a není nutný laboratorní či jiný monitoring pacienta před léčbou a v průběhu léčby.

Závěr

Psoriatická artritida má heterogenní průběh a zvolená léčebná strategie a konkrétní přípravek jsou vysoce individuální [4]. Pokud je konvenční léčba nedostatečná nebo není tolerována, tak by měla být indikována biologická léčba a lékem první volby jsou inhibitory TNFα. Zásadním důvodem je fakt, že je s nimi nejvíce zkušeností. Při dominujícím axiálním postižení a při těžkém postižení entezí nebo při těžkých daktylitidách je vhodné iniciálně po selhání NSA nebo lokální kortikoterapie zvážit biologickou léčbu, protože konvenční syntetická terapie není v těchto případech účinná. Pokud je podání inhibitorů TNFα nevhodné (komorbidity, infekce), doporučuje se zvážit biologické léky s jiným mechanismem účinku (ustekinumab, secukinumab). Apremilast, jako cílený syntetický DMARD, navrhují stávající doporučené postupy zvážit u pacientů, u nichž biologická léčba není vhodná nebo je kontraindikována [4].

Nicméně podle Souhrnu údajů o přípravku je léčba apremilastem, a to v monoterapii nebo v kombinaci s konvenčními syntetickými DMARD, indikována u dospělých pacientů s aktivní psoriatickou artritidou, kteří adekvátně neodpovídali na předchozí léčbu DMARD nebo ji netolerovali. Výsledky klinických hodnocení PALACE ukazují, že apremilast je v léčbě psoriatické artritidy účinnější než placebo, ale jeho účinnost je při nepřímém porovnání menší než použití biologické léčby. Chybějí však klinická hodnocení porovnávající účinnost apremilastu proti biologické léčbě inhibitory TNFα, stejně tak nejsou k dispozici studie posuzující apremilast oproti methotrexatu. Zdá se, že pozice pro apremilast v současné paletě léčiv bude rovněž závislá na aktivitě nemoci, své místo bude mít pravděpodobně pro méně agresivní formy onemocnění s dominující mírnou až střední kloubní aktivitou při mírné psoriáze. V současné době není k dispozici údaj o vlivu apremilastu na strukturální progresi nemoci. Důležitým aspektem při léčebném rozhodování bude také cena přípravku, která v době dokončení tohoto sdělení nebyla známa, ale předpokládá se, že bude nižší než stávající cena biologické léčby. Rozhodně lze konstatovat, že nespornou výhodou apremilastu oproti ostatním léčivým přípravkům je jeho příznivý bezpečnostní profil nevyžadující laboratorní či jiný monitoring pacientů.

 

Práce byla podpořena projektem
Ministerstva zdravotnictví pro koncepční rozvoj
výzkumné organizace 023728.

Seznam použité literatury

 • [1] Mease PJ, Gladman DD, Papp KA, et al. Prevalence of rheumatologist diagnosed psoriatic arthritis in patients with psoriasis in European/North American dermatology clinics. J Am Acad Dermatol 2013; 69: 729–735.
 • [2] Costa L, Caso F, Ramonda R, et al. Metabolic syndrome and its relationship with the achievement of minimal disease activity state in psoriatic arthritis patients: an observational study. Immunol Res 2015; 61: 147–153.
 • [3] Barnas JL, Ritchlin CT. Etiology and pathogenesis of psoriatic arthritis. Rheum Dis Clin North Am 2015; 41: 643–663.
 • [4] Gossec L, Smolen JS, Ramiro S, et al. European League Against Rheumatism (EULAR) recommendations for the management of psoriatic arthritis with pharmacological therapies: 2015 update. Ann Rheum Dis 2016; 75: 499–510.
 • [5] Schett G. Apremilast in psoriatic arthritis. Clin Exp Rheumatol 2015; 33(Suppl 93): S98–100.
 • [6] Schafer PH, Parton A, Capone L, et al. Apremilast is a selective PDE4 inhibitor with regulatory effects on innate immunity. Cell Signal 2014; 26: 2016–2029.
 • [7] Schafer PH, Chen P, Fang L, et al. The pharmacodynamic impact of apremilast, an oral phosphodiesterase 4 inhibitor, on circulating levels of inflammatory biomarkers in patients with psoriatic arthritis: substudy results from a phase III, randomized, placebo controlled trial (PALACE 1). J Immunol Res 2015; 2015: 906349. doi: 10.1155/2015/906349
 • [8] McCann FE, Palfreeman AC, Andrews M, et al. Apremilast, a novel PDE4 inhibitor, inhibits spontaneous production of tumour necrosis factor alpha from human rheumatoid synovial cells and ameliorates experimental arthritis. Arthritis Res Ther 2010; 12: R107. doi: 10.1186/ar3041
 • [9] SPC Otezla, Celgene, 2015. Dostupné na: http://www.celgene.com/content/uploads/otezla pi.pdf
 • [10] Schett G, Wollenhaupt J, Papp K, et al. Oral apremilast in the treatment of active psoriatic arthritis: results of a multicenter, randomized, double blind, placebo controlled study. Arthritis Rheum 2012; 64: 3156–3167.
 • [11] Qu X, Zhang S, Tao L, Song Y. A meta analysis of apremilast on psoriatic arthritis long term assessment of clinical efficacy (PALACE). Expert Rev Clin Pharmacol 2016; 9: 799–805.
 • [12] Kavanaugh A, Mease PJ, Gomez Reino JJ, et al. Longterm (52 week) results of a phase III randomized, controlled trial of apremilast in patients with psoriatic arthritis. J Rheumatol 2015; 42: 479–488.
 • [13] Kavanaugh A, Mease PJ, Gomez Reino JJ, et al. Treatment of psoriatic arthritis in a phase 3 randomised, placebo controlled trial with apremilast, an oral phosphodiesterase 4 inhibitor. Ann Rheum Dis 2014; 73: 1020–1026.
 • [14] Kavanaugh A, Adebajo AO, Gladman DD, et al. Long term (156 week) efficacy and safety profile of apremilast, an oral phosphodiesterase 4 inhi­bitor, in patients with psoriatic arthritis: results from a phase III, randomized, controlled trial and open label extension (PALACE 1) [Poster]. Poster presented at: 79th Annual Scientific Meeting of the American College of Rheumatology (ACR) and the 49th Annual Meeting of the Association of Rheumatology Health Professionals (ARHP); November 6–11, 2015a; San Francisco, CA, USA.
 • [15] Rich P, Gooderham M, Bachelez H, et al. Apremilast, an oral phosphodiesterase 4 inhibitor, in patients with difficult to treat nail and scalp psoriasis: Results of 2 phase III randomized, controlled trials (ESTEEM 1 and ESTEEM 2). J Am Acad Dermatol 2016; 74: 134–142.
 • [16] Mease PJ, Gladman DD, Gomez Reino JJ, et al. Long term (156 week) safety profile of apremilast, an oral phosphodiesterase 4 inhibitor, in patients with psoriatic arthritis: pooled safety analysis of three phase III, randomized, controlled trials [Poster]. Poster presented at: 2016 Annual Congress of the European League Against Rheumatism (EULAR); June 8–11, 2016a; London, United Kingdom.

Sdílejte článek

Doporučené