Přeskočit na obsah

Biologická léčba juvenilní idiopatické artritidy

Článek věnuje hlavní pozornost biologické léčbě juvenilní idiopatické artritidy. Jsou zmíněny jednotlivé preparáty používané v současné době v léčbě revmatoidní artritidy. Stručně jsou popsány výsledky klinických lékových studií u dětí. Hlavní pozornost je soustředěna na etanercept, který je zatím jediným schváleným léčivem pro léčbu dětí s artritidou.

Úvod

Juvenilní idiopatická artritida (JIA) je chronické zánětlivé onemocnění, které začíná před šestnáctým rokem života. Manifestuje se především na pohybovém aparátu a často vede k různému stupni poruchy funkce kloubů a páteře. Z mimokloubních projevů je nejčastější chronická přední uveitida. Téměř u poloviny případů přetrvává aktivita choroby i v dospělém věku. Podle klasifikačních kritérií z roku 1997 [1] se JIA rozděluje na několik podskupin (systémová artritida, perzistující oligoartritida, rozšířená oligoartritida, séronegativní polyartritida, séropozitivní polyartritida, artritida s entezitidou). Toto dělení napomáhá k odhadu prognózy a léčebnému přístupu.

Biologická léčba

Terapie JIA musí být včasná, intenzivní a dostatečně dlouhodobá. Cílem léčby je zmírnění lokálních i celkových zánětlivých projevů, ztlumení bolesti, zachování rozsahu kloubní hybnosti a zajištění optimálního růstu a vývoje nemocného dítěte. Běžně užívané léky, mezi něž patří zejména methotrexát, však u některých dětí neovlivní dostatečně aktivitu nemoci.

Významným pokrokem v terapii JIA je v současné době tzv. biologická léčba. Biologické léky jsou genetickým inženýrstvím připravené proteiny, které cíleně působí na struktury důležité pro rozvoj JIA a dalších autoimunitních onemocnění. Nejpoužívanějšími jsou léky blokující hlavní prozánětlivý cytokin tumor nekrotizující faktor alfa (TNF-a). Ten je jedním z nejdůležitějších mediátorů uplatňujících se v progresi synovitidy a při degradaci kloubní matrix. Vyšší hladina TNF-a byla prokázána v séru, synoviální tekutině i v synoviální tkáni u dětí s JIA [2]. Blokádu TNF-a je možno navodit buď pomocí monoklonální protilátky proti TNF-a (infliximab, adalimumab) nebo pomocí solubilního receptoru pro TNF-a (etanercept). Mezi biologická léčiva užívaná v revmatologii dále patří anakinra (rekombinantní forma antagonisty receptoru pro interleukin 1), tocilizumab (monoklonální protilátka proti receptoru interleukinu 6), rituximab (monoklonální protilátka proti CD20 pozitivním B buňkám) a abatacept (nová látka schopná zabraňovat aktivaci T lymfocytů).

Etanercept

EMEA (European Agency for the Evaluation of Medicinal Product) a FDA (US Food and Drug Administration) schválily etanercept k léčbě polyartikulární JIA u dětí ve věku 4–17 let, u kterých selhala léčba klasickými chorobu modifikujícími léky (zejména methotrexátem).

Účinnost a bezpečnost etanerceptu byla prokázána v multicentrické dvojitě slepé randomizované studii, do které bylo zařazeno 69 dětí [3]. Studie byla rozdělena na 3 fáze. V první otevřené 3měsíční části dostávaly všechny děti etanercept v dávce 0,4 mg/kg 2krát týdně subkutánně. Pacienti (51 z celkem 69 pacientů; 74 %), kteří splnili 30% American College of Rheumatology (ACR) kritéria zlepšení (hodnoceno celkem 6 variabilit: celkové hodnocení nemoci lékařem, hodnocení celkového stavu pacientem nebo rodičem, počet kloubů s aktivní synovitidou, počet kloubů s omezenou hybností, funkční schopnosti hodnocené pomocí validizovaného dotazníku HAQ a laboratorní známky – sedimentace erytrocytů a C-reaktivní protein), byli randomizováni do druhé, dvojitě slepé placebem kontrolované fáze. Po 4 měsících léčby byla hodnocena délka doby, po které došlo ke vzplanutí choroby (signifikantně delší ve skupině s etanerceptem; > 116 vs. 28 dní, p < 0,001). Na konci studie bylo ve skupině s placebem vzplanutí nemoci zaznamenáno u 81 % dětí, zatímco při léčbě etanerceptem u 28 % dětí. Dlouhodobé (2leté) sledování v extenzi studie [4] prokázalo přetrvávající efekt léčby (30% redukci symptomů) u 81 % nemocných, 50% zlepšení u 79 % nemocných a 70% zlepšení u 67 % nemocných. Stejně dobré výsledky potvrdilo další sledování dětí ve studii [5]. Z 32 dětí, kterým byla léčba podávána po dobu 4 let, splnilo 30% kritéria zlepšení 94 % dětí a 70% kritéria zlepšení splnilo 78 % hodnocených pacientů.

Frekvence nežádoucích účinků byla ve skupině s etanerceptem a ve skupině s placebem srovnatelná. Nejčastěji se vyskytovaly lokální reakce, infekce horních cest dýchacích, bolesti břicha a zvracení.

Několik nekontrolovaných prospektivních studií, poskytujících data od 450 dětských pacientů, rovněž prokázalo dobrou účinnost a bezpečnost léčby etanerceptem.

Horší výsledky byly zaznamenány pouze u dětí se systémovou formou nemoci [6]. Rozporné jsou výsledky léčby antiTNF u dětí s uveitidou, některé práce však prokázaly dobrý efekt [7].

Adalimumab

První výsledky multicentrické randomizované placebem kontrolované studie s adalimumabem u dětí s polyartikulární JIA potvrzují také výborný efekt a dobrou toleranci léčby adalimumabem [8].

Infliximab

Také práce s infliximabem, který je schválen k léčbě dospělých pacientů, prokázaly dobrý efekt a bezpečný profil tohoto léčiva v terapii dětí s refrakterní JIA. V kontrolované otevřené studii trvající 12 měsíců, která srovnávala účinnost etanerceptu a infliximabu, bylo léčeno 24 dětí s polyartikulární JIA [9]. Výborný efekt (ACR50) byl prokázán u 78 % pacientů. Ve dvou nekontrolovaných studiích [9, 10] byly zaznamenány časté nežádoucí účinky. Byly to především infuzní reakce, které vedly v 17 % a 21 % případů k ukončení léčby.

Anakinra

Blokáda interleukinu 1 pomocí anakinry je účinná v léčbě systémové formy JIA u dětí [11], stejně jako u dospělých pacientů se systémovou artritidou (Stillova choroba dětí a dospělých). V dvojitě slepé lékové studii kontrolované placebem, do níž byli zařazeni pacienti s polyartikulární JIA [12], nebyl účinek anakinry vyšší než ve skupině s placebem.

Tocilizumab

Dvě nekontrolované studie ukazují, že tocilizumab by mohl být přínosný pro léčbu systémové artritidy [13, 14]. U 10 z 11 dětí došlo k prudkému poklesu aktivity, při hodnocení účinnosti splnilo 91 % dětí 50% kritéria pro zlepšení [14].

Rituximab

Nejsou známa data týkající se léčby rituximabem u dětí s JIA.

Abatacept

Dosud nebyly publikovány výsledky dvojitě slepé studie s abataceptem. Do této studie bylo zařazeno celkem 230 dětí s JIA, u kterých selhala léčba chorobu modifikujícími léky.

Léčba dětí a dospělých s juvenilní idiopatickou artritidou v České republice se řídí kritérii, která vypracovala Česká pediatrická společnost a Česká revmatologická společnost. U dětí s aktivní polyartritidou a s nedostatečným efektem nebo netolerancí methotrexátu je indikován etanercept, u dospělých pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou všechna tři léčiva blokující TNF. Ve většině případů vede podávání těchto preparátů k rychlému potlačení klinické i humorální aktivity choroby.

Kliknutím obrázek zvětšíte

Závěr

Dosud neexistují jasné prognostické faktory, které by pomohly při rozhodování o terapeutickém přístupu k pacientům s JIA. Všeobecně však jde o onemocnění závažné, začínající v kterémkoli věku dítěte, probíhající dlouhodobě a velmi často i v dospělém věku. Vede k různému stupni funkčního postižení, možné jsou mimokloubní manifestace. Včasná a intenzivní terapie napomáhá ke zlepšení kvality života těchto pacientů. Biologická léčba znamená velký pokrok v léčbě nemocných s JIA.

Seznam použité literatury

 • [1] Petty RE, Southwood TR, Baum J, et al. Revision of the proposed classification criteria for juvenile idiopathic arthritis: Durban, 1997. J Rheumatol 1998; 25: 1991–1994.
 • [2] Grom AA, Murray KJ, Luyrink L, et al. Patterns of expression of tumor necrosis factor alpha, tumor necrosis factor beta, and their receptors in synovia of patients with juvenile rheumatoid arthritis and juvenile spondylarthropaty. Arthritis Rheum 1996; 39: 1703–1710.
 • [3] Lovell DJ, Giannini EH, Reiff A, et al. Etanercept in children with polyarticular juvenile rheumatoid arthritis. Pediatric Rheumatology Collaborative Study Group. N Engl J Med 2000; 342: 763–769.
 • [4] Lovell DJ, Giannini EH, Reiff A, et al. Long-term efficacy and safety of etanercept in children with polyarticular-course juvenile rheumatoid arthritis: interim results from an ongoing multicenter, open-label, extended-treatment trial. Arthritis Rheum 2003; 48: 218–226.
 • [5] Lovell DJ, Reiff A, Jones OY, et al. Long-term safety and efficacy of etanercept in children with poly ‑articular-course juvenile rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2006; 54: 1987–1994.
 • [6] Haraoui B. Differentiating the efficacy of the tumor necrosis factor inhibitors.Semin Arthritis Rheum 2005; 34 (Suppl. 1): 7–11.
 • [7] Reiff A. Long-term outcome of etanercept therapy in children with treatment-refractory uveitis. Arthritis Rheum 2003; 48: 2079–2080.
 • [8] Lovell DJ, Ruperto N, Goodman S, et al. A Randomized, Placebo-Controlled Trial of Adalimumab with or without Methotrexate in Children with Polyarticular Juvenile Rheumatoid Arthritis. N Engl J Med 2007, in press.
 • [9] Lahdenne P, Vahasalo P, Honkanen V. Infliximab or etanercept in the treatment of children with refractory juvenile idiopathic arthritis: an open label study. Ann Rheum Dis 2003; 62: 245–247.
 • [10] Gerloni V, Pontikaki I, Gattinara M. Efficacy of repeated intravenous infusions of an anti-tumor necrosis factor alpha monoclonal antibody, infliximab, in persistently active, refractory juvenile idiopathic arthritis: results of an open-label prospective study. Arthritis Rheum 2005; 52: 548–553.
 • [11] Adams A, Lehman TJ. Update on the pathogenesis and treatment of systemic onset juvenile rheumatoid arthritis. Curr Opin Rheumatol 2005; 17: 612–616.
 • [12] Ilowite NT, Reiff A, Rudge S, et al. A randomized, multi-center, blinded, placebo-controlled study with an open-label run-in period to evaluate anakinra in polyarticular course juvenile rheumatoid arthritis. American College of Rheumatology National Scientific Meeting 2006; abstrakt 723.
 • [13] Woo P, Wilkinson N, Prieur AM, et al. Open label phase II trial of single, ascending doses of MRA in Caucasian children with severe systemic juvenile idiopathic arthritis: proof of principle of the efficacy of IL-6 receptor blockade in this type of arthritis and demonstration of prolonged clinical improvement. Arthritis Res Ther 2005; 7: 181–188.
 • [14] Yokota S, Miyamae T, Imagawa T, et al. Therapeutic efficacy of humanized recombinant anti-interleukin-6 receptor antibody in children with systemic-onset juvenile idiopathic arthritis. Arthritis Rheum 2005; 52: 818–825.

Sdílejte článek

Doporučené