Přeskočit na obsah

Dlouhodobá léčba bipolární poruchy atypickými antipsychotiky

Prevalence bipolární poruchy v populaci se pohybuje okolo 1 %. Onemocnění se projevuje nejen psychopatologií, má také dopady na vztahy pacientů a členů jejich rodin, sociální a ekonomické výsledky společnosti. Včasná diagnostika a léčba je podmínkou dobrého zvládání a kontroly průběhu onemocnění. Atypická antipsychotika představují jeden z účinných léčebných postupů. Text se na základě dostupných dat zabývá problematikou dlouhodobé léčby antipsychotiky, jejími indikacemi a nežádoucími účinky. Dobrá snášenlivost a účinnost léčby poslední epizody je předpokladem adekvátní adherence a dlouhodobé úspěšné terapie bipolární poruchy.

Bipolární afektivní porucha

Bipolární afektivní porucha (BP) s prevalencí cca 1 % je celosvětovým zdravotnickým problémem. Jedná se o chronické onemocnění s významnou genetickou komponentou začínající většinou okolo dvacátého roku věku. Tyto skutečnosti, komorbidita se závislostmi na psychoaktivních látkách a rovněž s dalšími chorobami a také neschopnost udržet si zaměstnání řadí bipolární poruchu mezi jedno z nejnákladnějších onemocnění pro celosvětovou společnost [1].

Místo dříve zmiňované maniodepresivní psychózy se dnes užívá termín bipolární porucha, resp. choroby bipolárního spektra. Oproti původnímu 0,6–0,8% výskytu BP dnes hovoříme o výskytu potíží bipolárního spektra přibližně u 8–12 % populace. Četněji je také zjišťován výskyt symptomů inkongruentních s náladou a výskyt komorbidních onemocnění [2].

S ohledem na celkový výsledek léčby BP je prvním problémem diagnostika onemocnění. Přibližně 50 % pacientů není léčeno, léčba začíná s prodlevou několika let. Většinou jsou pacienti nejprve mylně diagnostikováni a léčeni pro depresi [1, 3, 4]. Pacienti s BP stráví téměř polovinu života v některé fázi onemocnění (graf 1), asymptomatické období netrvá dlouho. Nicméně se vyskytují i průběhové varianty s plnými a dlouhými remisemi. V průběhu BP dalece převažují depresivní fáze nad manickými nebo smíšenými. Manické fáze jsou pro okolí jasně rozpoznatelné, nemocný si svým chování vytváří problémy i do budoucna. Pacient v depresivní fázi bývá nenápadný, tedy okolím (i zdravotnickým personálem) je lépe přijímán, vnímán jako citlivý, podrobivý, chápavý.

Kliknutím obrázek zvětšíte

Depresivní symptomatika predikuje chronický průběh onemocnění, obtížněji se léčí a znamená vyšší rizika nejen suicidiálního jednání, ale i neschopnosti pokračovat v zaměstnání [5, 6]. Při efektivní léčbě mají pacienti méně finančních a partnerských potíží, agresivních projevů a problémů se závislostí na psychoaktivních látkách i na gamblingu [7–9]. V léčbě bychom tedy měli klást důraz zejména na depresivní potíže pacientů, které bývají často podceňovány.

Léčba

Cílem léčby bipolární poruchy je rychlá stabilizace stavu pacienta do plné remise včetně zachovalých nebo znovuobnovených sociálních dovedností, tedy bez subsyndromálních projevů. Přítomnost takových projevů zvyšuje riziko další fáze průběhu onemocnění čtyřikrát. Prediktory dobré remise jsou nízká tíže onemocnění, absence psychotických projevů i dysforie, úroveň premorbidního stavu, dobrá adherence během léčby a nepřítomnost užívání návykových látek [10].

Mezi běžné léčebné prostředky patří farmakoterapie, psychoterapie a socioterapie. Ve všech fázích choroby je základem léčba farmaky, která je jako jediná schopna účinně zvrátit fázi do normy nebo udržet remisi. Thymostabilizátor, thymoprofylaktikum (léčivo zabraňující přesmyku do některé fáze, v optimálním případě i do subsyndromálních potíží) je základem léčby BP (tab. 1).

Kliknutím obrázek zvětšíte

Standardní thymoprofylaktika (lithium, valproát a jeho soli, karbamazepin a lamotrigin) vykazují v prevenci relapsu BP u celé skupiny pacientů zhruba stejnou účinnost, která není příliš odlišná od placeba (graf 2) [11]. Jejich účinnost je však relativně vyšší v oblasti prevence a léčby mánie, nižší v oblasti poklesu nálady.

Kliknutím obrázek zvětšíte

Antidepresiva jsou v léčbě depresivní fáze BP méně účinná, stále zůstává neujasněný jejich vliv na přesmyk do manické fáze a na vznik rychlého cyklování. Cílem léčby je účinná thymoprofylaxe. Je mnohem účinnější, pokud je zahájena v počátcích onemocnění, resp. do pěti let od prvních projevů.

V klinických vodítkách a doporučeních je preferována monoterapie, ale klinická realita bývá často odlišná – většina pacientů užívá dlouhodobě kombinaci tří a více farmak. Je otázkou, jaké postavení zaujímají antipsychotika v léčbě bipolární poruchy. Klasická antipsychotika znamenají vyšší riziko tardivních dyskinezí, vzniku deprese a přerušení léčby, přesto je dlouhodoběji užívá 60–90 % pacientů [12]. Až v posledních letech jsme zahrnováni průkazy účinnosti antipsychotik v léčbě BP. Nicméně již řadu let jsou antipsychotika využívána, a to především v terapii neklidu, psychotických příznaků a u dlouhodobě neúspěšně léčených pacientů [13]. Podávání antipsychotik v depotní formě může být kvůli časté nonadherenci k perorální antipsychotické medikaci v některých případech vhodnější [14].

Antipsychotika

Antipsychotika druhé generace (AP2) vykazují dobrý antimanický efekt, redukují psychotické a smíšené příznaky, vykazují méně přesmyků do mánie i do depresivních symptomů. Jsou obecně lépe snášena zejména v souvislosti s extrapyramidovým syndromem (EPS) než antipsychotika první generace (AP1). Některá nepůsobí hyperprolaktinémii a související sexuální dysfunkce (aripiprazol, quetiapin). Je tedy u nich předpokládána lepší adherence k léčbě.

Budeme-li se zajímat o léčbu manické epizody, mají téměř všechna AP2 průkaz účinnosti na základě výsledků dvojitě slepých, placebem kontrolovaných studií. Odlišnosti jsou ve sledovaných souborech, délce sledování, ve výskytu jednotlivých nežádoucích účinků apod.

Při sledování účinnosti v léčbě bipolární deprese je již situace jiná. Pouze dvě antipsychotika lze v této oblasti doporučit. Olanzapin (v kombinaci s fluoxetinem i samotný) prokázal antidepresivní efekt vyšší než placebo [15, 16]. Účinnost quetiapinu při léčbě bipolární deprese je úspěšně prokázána dvěma studiemi [17]. Tyto dvě studie sledující efekt u bipolární poruchy prvního (BP1) a druhého typu (BP2) jsou zajímavé i statistickým zpracováním. Míra účinnosti (effect size) byla u quetiapinu podávaného v dávce 300 mg denně 0,67, v dávce 600 mg denně 0,81, tedy vysoká. V případě sledování pouze BP2 však byla pouze 0,28, resp. 0,39, naopak v případě sledování jen léčby BP1 byla dokonce 0,91, resp. 1,09. Přínos quetiapinu se tedy ukázal jako výrazně vyšší v léčbě BP1 než u BP2 [17].

V profylaktické účinnosti byl opakovaně hodnocen přínos olanzapinu v kombinaci s jiným stabilizátorem. Olanzapin kombinovaný s lithiem nebo s valproátem byl v prevenci relapsu statisticky významně účinnější než lithium nebo valproát v monoterapii (graf 3) [18].

Kliknutím obrázek zvětšíte

 V monoterapii byl olanzapin stejně účinný jako lithium (15,4 v 16,1 % relapsů) v prevenci deprese, ale účinnější (14,3 v 28,0 % relapsů) v prevenci mánie (graf 4).

Kliknutím obrázek zvětšíte

 Statisticky významného rozdílu bylo dosaženo i v počtu hospitalizovaných pacientů za sledovaný rok terapie [19]. Z dalších studií je k dispozici 26týdenní sledování aripiprazolu v terapii BP. Aripiprazol v dávkách 15–30 mg účinněji redukoval počet relapsů a také čas do relapsu některé fáze BP než placebo[20].

Farmakoterapie pacientů s BP často zahrnuje více léčiv. Správnost tohoto postupu je ověřena jen minimem studií. V kontrolovaných podmínkách byl hodnocen přínos olanzapinu přidaného k jinému thymoprofylaktiku (lithium, valproát) [18]. Kombinace léčiv se ukázala účinnější než monoterapie. Obdobných výsledků dosáhla i ostatní antipsychotika (risperidon, quetiapin) v kombinaci s thymoprofylaktikem ve srovnání s AP1 nebo s placebem a současně podávaným thymoprofylaktikem – tedy jako přídatná medikace. U celé řady ostatních AP2 jsou k dispozici data z otevřených studií sledujících jejich efekt v kombinované léčbě a profylaxi [21, 22].

Charakteristiky antipsychotik v léčbě bipolární poruchy

V léčbě bipolární poruchy hraje důležitou roli velikost použité dávky zvoleného antipsychotika. Zatímco ve studiích sledujících bezpečnost a účinnost olanzapinu v terapii manické fáze byl olanzapin v monoterapii dávkován v rozmezí střední dávky 14,9–17,4 mg denně, při dávkování 8,6–10,4 mg denně v kombinaci s dalším stabilizátorem se uplatňovala tendence dávku spíše snížit. V léčbě bipolární deprese byla střední dávka již jen 9,7 mg olanzapinu denně [15, 18, 19, 24]. Byl-li v léčbě bipolární deprese podáván quetia-pin, zkoušely se bez významného rozdílu stabilní dávky 300 a 600 mg denně. V terapii mánie se ale dostavila terapeutická odpověď častěji ve skupině užívající 600 mg a více quetiapinu než při nižším dávkování. Podávání studované medikace přitom bylo ve studii omezeno horní hranicí 800 mg denně [23].

Samostatnou kapitolu tvoří snášenlivost antipsychotik v jednotlivých fázích BP. Zatímco během manické fáze BP je snášenlivost dobrá, v depresivní fázi je snášenlivost léčby antipsychitiky horší – viz tab. 2.

Kliknutím obrázek zvětšíte

V případě podávání olanzapinu byly nejobvyklejšími nežádoucími účinky sedace a sucho v ústech. Nežádoucí účinky byly důvodem pro odstoupení ze studie častěji při léčbě olanzapinem než při podávání placeba. Z celkového počtu pacientů zařazených do studie však odstoupilo více těch, kteří dostávali placebo, a to kvůli nedostatečné účinnosti léčby. Zatímco při léčbě mánie odstoupilo méně pacientů léčených olanzapinem pro nežádoucí účinky než pacientů z placebové skupiny, při léčbě depresivní fáze BP byly nežádoucí účinky statisticky významně častější při léčbě olanzapinem (v monoterapii i v kombinované léčbě) oproti placebu. Zde byl tedy olanzapin významně hůře snášen v depresivní fázi BP než ve fázi manické [16, 24]. V profylaxi (52 týdnů) byly nežádoucí účinky zaznamenány u 18,9 % pacientů užívajících olanzapin (ve srovnání s 25,7 % u lithia) [19].

Akatizie se při léčbě bipolární poruchy AP2 nevyskytuje častěj než při léčbě schizofrenie. Jiná situace je v případě terapie aripiprazolem. Zde byl výskyt akatizie zaznamenán v 15 % oproti 4 % u pacientů, kteří dostávali placebo. Výskyt EPS závislý na dávce je obecně zaznamenán při podávání risperidonu a ziprasidonu, méně u olanzapinu. Je dokumentován zhruba stejný výskyt EPS jako při podávání placeba, ale vyšší sedace při léčbě quetiapinem. Sedace je hlavním nežádoucím účinkem ve studiích s olanzapinem a ziprasidonem kontrolovaných placebem. Nárůst hmotnosti je nejvyšší při podávání olanzapinu, ale zřejmě nedosahuje stejné míry jako v léčbě schizofrenie. Nárůst hmotnosti po léčbě quetiapinem je zřetelně nižší [22].

Adherence k antipsychotické léčbě je u pacientů s BP nízká – zhruba polovina pacientů je nonadherentních a adherence v průběhu sledovaného roku klesá zejména při léčbě incizivními AP1, ale i lépe snášenými AP2 (graf 5) [6, 25]. Rozhodující pro míru adherence jsou i zde, stejně jako při léčbě schizofrenie, subjektivně vnímané nežádoucí účinky, tedy zejména dysforie, akatizie, sexuální dysfunkce, event. zvýšení hmotnosti. Při dlouhodobé léčbě BP bychom měli dbát na volbu velmi dobře snášeného antipsychotika.

Kliknutím obrázek zvětšíte

Závěr

Antipsychotika, a to zejména antipsychotika 2. generace, mají v léčbě bipolární poruchy nezastupitelné místo. Jsou používána i mimo schválené indikace v terapeutické nouzi. Adherence pacientů k antipsychotické medikaci je nízká, výskyt nežádoucích účinků je vyšší než při léčbě schizofrenie. Existuje již i několik kontrolovaných studií, které dokumentují a zpřesňují terapeutický přínos atypických antipsychotik (olanzapinu) v profylaktické léčbě. Terapeutickým oříškem je zejména léčba bipolární deprese. S ohledem na charakteristiky bipolární poruchy i konkrétního pacienta bychom měli volit co nejlépe snášené a při poslední fázi onemocnění účinné antipsychotikum. Dosud publikované studie pro nás mohou být významnou pomocí.

Seznam použité literatury

 • [1] Benazzi F. Highly recurrent unipolar may be related to bipolar II. Comp Psychiatry 2002; 43: 263–268.
 • [2] Grof P. Selecting effective long-term treatment for bipolar patients: monotherapy and combinations. J Clin Psychiatry 2003; 64 (Suppl 5): 53–61.
 • [3] Kessler RC, Rubinov DR, Holmes C, et al. The epidemiology of DSM-III-R bipolar I disorder in a general population survey. Psychol Med 1997; 27: 1079–1089.
 • [4] Goldberg JF, Harrow M, Whiteside JE. Risk for Bipolar Illness in Patients Initially Hospitalized for Unipolar Depression. Am J Psychiatry 2001; 158: 1265–1270.
 • [5] Judd LL, Akiskal HS, Schettler PJ, et al. The long-term natural history of the weekly symptomatic status of bipolar I disorder. Arch Gen Psychiatry 2002; 59: 530–537.
 • [6] Keck PE, McElroy SL, Strakowski SM, et al. Compliance with maintenance treatment in bipolar disorder. Psychopharmacol Bull 1997; 33: 87–91.
 • [7] Akiskal HS. The bipolar spectrum – the shaping of a new paradigm. Curr Psychiatry Rep 2002; 4: 1–3.
 • [8] Goldberg JF, Ernst CL. Features associated with the delayed initiation of mood stabilizers at illness onset in bipolar disorder. J Clin Psychiatry 2002; 63: 985–991.
 • [9] Lish JD, Dime-Meenan S, Whybrow PC, et al. The National Depressive and Manic-depressive Association (DMDA) survey of bipolar members. J Affect Disord 1994; 31: 281–294.
 • [10] Tohen M, Zarate CA, Hennen J, Khalsa KH, et al. The McLean-Harvard First-Episode Mania Study: Prediction of Recovery and First Recurrence. Am J Psychiatry 2003; 160: 2099–2107.
 • [11] Bowden CL, Calabrese JR, McElroy SL, et al. A randomized, placebo-controlled 12-month trial of divalproex and lithium in treatment of outpatients with bipolar I disorder. Divalproex Maintenance Study Group. Arch Gen Psychiatry 2000; 57: 481–489.
 • [12] Zarate CA, Tohen M. Double-Blind Comparison of the Continued Use of Antipsychotic Treatment Versus Its Discontinuation in Remitted Manic Patients. Am J Psychiatry 2004; 161: 169–171.
 • [13] Maj M, Pirozzi R, Magliano L, Bartoli L. Long-term outcome of lithium prophylaxis in bipolar disorder: a 5-year prospective study of 402 patients at a lithium clinic. Am J Psychiatry 1998; 155: 30–35.
 • [14] Littlejohn R, Leslie F, Cookson J. Depot antipsychotics in the prophylaxis of bipolar affective disorder. Br J Psychiatry 1994; 165: 827–829.
 • [15] Tohen M, Vieta E, Calabrese J, et al. Efficacy of olanzapine and olanzapine-fluoxetine combination in the treatment of bipolar I depression. Arch Gen Psychiatry 2003; 60: 1079–1088.
 • [16] Tohen M, Jacobs TG, Grundy SL, et al. Efficacy of olanzapine in acute bipolar mania: a double-blind, placebo-controlled study. The Olanzapine HGGW Study Group. Arch Gen Psychiatry, 2002; 59: 188.
 • [17] Calabrese JR, Keck PE Jr, Macfadden W, et al. A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial of Quetiapine in the Treatment of Bipolar I or II Depression. Am J Psychiatry 2005; 162: 1351–1360.
 • [18] Tohen M, Chengappa KN, Suppes T, et al. Relapse prevention in bipolar disorder: 18-month comparison of olanzapine plus mood stabiliser vs. mood stabiliser alone. Br J Psychiatry 2004; 184: 337–345.
 • [19] Tohen M, Greil W, Calabrese J, et al. Olanzapine Versus Lithium in the Maintenance Treatment of Bipolar Disorder: A 12-Month, Randomized, Double-Blind, Controlled Clinical Trial. Am J Psychiatry 2005; 162: 1281–1290.
 • [20] Marcus R, Carson W, McQuade R, et al. Long-term efficacy of aripiprazole in the maintenance treatment of bipolar disorder. 42rd Annual Meeting of the American College of Neuropsychopharmacology. San Juan, Puerto Rico 2003, Dezember 7–12.
 • [21] Jarema M, Hotujac L, Oral ET, et al. Treatment od bipolar disorder with second generation antipsychotic medication. Neuroendocrin Letters 2005; 26 (Suppl 1).
 • [22] Vieta E, Goikolea JM. Atypical antipsychotics: newer options for mania and maintenance therapy. Bipolar Disord 2005; 7 (Suppl 4): 21–33.
 • [23] Vieta E, Mullen J, Brecher M, et al. Quetiapine monotherapy for mania associated with bipolar disorder: combined analysis of two international, double-blind, randomised, placebo-controlled studies. Curr Med Res Opin 2005; 6: 923–934.
 • [24] Tohen M, Sanger TM, McElroy SL, et al. Olanzapine versus placebo in the treatment of acute mania. Olanzapine HGEH Study Group. Am J Psychiatry 1999; 156: 702–709.
 • [25] White RE. Persistence with initially prescribed antipsychotics Medication and Economic Outcomes in the Treatment of Bipolar Disorder. CINP, Montreal Quebec, Canada, 2002.

Sdílejte článek

Doporučené