Přeskočit na obsah

Farmakologické a nefarmakologické možnosti ovlivnění hmotnosti u diabetiků

Ovlivnění hmotnosti u diabetiků je klíčovým opatřením ve zlepšení prognózy diabetu, u pacientů s diabetem 2. typu může vést dokonce k vymizení onemocnění. Redukce hmotnosti dosahujeme třemi postupy: 1) režimovými opatřeními, která zahrnují úpravy diety, fyzické aktivity včetně psychologické podpory úpravy životního stylu, 2) postupy tzv. bariatrické chirurgie a 3) farmakoterapií. Bariatrické chirurgické výkony vedou v případě bypassových výkonů k remisi diabetu 2. typu až v 90 % případů, u restriktivních výkonů asi v 60 % případů. Z farmakologických postupů redukujících hmotnost diabetika lze zmínit antiobezitika, dále především efekt inkretinových analog liraglutidu a exenatidu, dále volbu dlouhodobých analog inzulinu, která mohou redukovat hmotnost, a u pacientů s prediabetickými poruchami i podání metforminu. Rozhodně tak máme dnes dostatek prostředků, jak hmotnost diabetika snížit.

Úvod

Diabetes mellitus 2. typu je ve více než 90 % případů provázen obezitou či nadváhou. Vzestup hmotnosti je přitom typický již pro období předcházející vzniku diabetu 2. typu. I diabetici 1. typu žijí ve stejném prostředí jako zbytek populace, a jsou tedy vystavováni absenci pohybu a vysokoenergetické stravě. Proto také oni jsou dnes často obézní.

Donedávna platilo, že vzestup hmotnosti rovněž provází léčbu všemi antidiabetiky, zejména pak léčbu inzulinem. Dnes je situace naštěstí již jiná, ovlivnění hmotnosti u diabetiků je klíčovým opatřením ve zlepšení prognózy diabetu a u diabetu 2. typu může vést i k vymizení onemocnění. Redukce hmotnosti dosahujeme třemi postupy: 1) režimovými opatřeními, která zahrnují úpravy diety, fyzické aktivity včetně psychologické podpory úpravy životního stylu, 2) postupy tzv. bariatrické chirurgie a 3) farmakoterapií. Bariatrické výkony jsou v léčbě obezity u pacientů s diabetem velmi účinné, v posledních letech se však výrazně rozšířily i možnosti farmakologické léčby.

Režimová opatření v léčbě obezity pacientů s diabetem

Režimová opatření – dieta a fyzická aktivita – jsou součástí léčby každého diabetika 1. i 2. typu. Léčba dietou by měla být podpořena vhodnými psychoterapeutickými postupy vedoucími k upevnění dietních změn a upraveného životního stylu. U každého diabetika s obezitou či nadváhou se snažíme o redukci hmotnosti alespoň o 5–10 %. Dieta diabetika je založena na těchto principech: 1) rovnoměrný příjem sacharidů během celého dne, 2) antiaterosklerotická úprava jídel a 3) úprava dávky energie tak, aby byla snížena hmotnost [1]. O problematice fyzické aktivity při onemocnění diabetem byla vydána řada monografií, nejnověji se této tematice věnuje například Regensteiner [2]. Hlavním přínosem sportu u diabetika je pozitivní efekt kardiovaskulární. Sport nevede nutně ke zlepšení kompenzace diabetu a také nevede nutně k redukci hmotnosti. Pomáhá však hmotnost udržet.

Při úpravě diety a fyzické aktivity diabetik obvykle vyžaduje psychologickou podporu. Odbornou pomoc podobnou té, kterou vrcholový sportovec dostává od svého profesionálního týmu, poskytují pacientovi s diabetem vedle lékaře a sestry také psychologové a nutriční terapeuti. Tyto postupy jsou tedy personálně náročné a jen v omezeném rozsahu mohou být nahrazeny edukačními materiály. Farmakoterapie a bariatrická chirurgie jsou proto v léčbě obezity u diabetika obvykle úspěšnější než režimová opatření.

Bariatrická (metabolická) chirurgie

Nejefektivnějším léčebným opatřením v redukci hmotnosti i v léčbě diabetu 2. typu obecně jsou dnes výkony bariatrické chirurgie. Léčí nejen obezitu, ale i další složky metabolického syndromu, např. dyslipidemii a hypertenzi [3]. Proto se začíná používat název metabolická chirurgie a operováni jsou dnes experimentálně i diabetici 2. typu s nadváhou i s normální hmotností.

Diabetes 2. typu mizí po restriktivních výkonech (bandáž žaludku, tubulizace či plikace žaludku) až v 50 % a po bypassových výkonech (např. gastrický bypass) až v 90 % případů [4]. Pravděpodobně právě obejití duodena a horního jejuna u bypassových výkonů je nejefektivnějším opatřením při navození úplné remise diabetu. Pro vymizení diabetu jsou navrženy dvě hypotézy. Horní střevní hypotéza předpokládá, že diabetes vymizí po snížení sekrece látek z duodena a horního jejuna po nižší stimulaci tráveninou. Dolní střevní hypotéza předpokládá, že časný kontakt tráveniny s ileem způsobí sekreci antidiabeticky působících peptidů (GLP-1 či PYY). V každém případě je mechanismus efektu bariatrické chirurgie na vymizení diabetu zřejmě založen na inkretinech [5]. V nejbližších letech bude nepochybně více diabetiků operováno, ale zároveň tato skutečnost stimuluje farmaceutický výzkum a v budoucnu budeme zřejmě léčit diabetes látkami inkretinové povahy či jejich antagonisty, které dnes ještě neznáme.

Pokud diabetes nevymizí, dojde zcela jistě k významné redukci potřeby inzulinu a antidiabetik. Bariatrický výkon lze indikovat i u obézního diabetika 1. typu, velmi dynamická úprava inzulinoterapie však vyžaduje zkušenost lékaře s tímto typem pacientů.

Antiobezitika u diabetu

Před 15–20 lety neexistovaly účinné a bezpečné látky pro léčbu obezity. Velkým úspěchem obezitologie posledních let jsou nová antiobezitika orlistat a sibutramin, která bylo možno bez závažnějších vedlejších účinků podávat dlouhodobě. Užití limitovala donedávna jen vysoká cena těchto léků. Od roku 2001 byly nové léky proti obezitě částečně hrazeny pojišťovnou u obézních diabetiků s BMI > 35 za jasně definovaných podmínek. Přes nepochybně velmi dobrý efekt u diabetiků přestaly být tyto účinné látky hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. U antiobezitik je dnes přesvědčivě prokázán jejich komplexní účinek na více složek metabolického syndromu, avšak dosud pro tuto skupinu léčiv chyběla mortalitní data. V roce 2010 jsou postupně zveřejňována data z mortalitní studie Scout. Sibutramin byl v této studii podáván pacientům, u kterých je dnes kontraindikován, např. pacientům po cévních příhodách. Efekt je velmi pravděpodobně diferencovaný v různých podskupinách nemocných. Po předběžné analýze dat Evropská léková agentura (EMEA) zatím přechodně pozastavila užití sibutraminu v Evropě do doby, než budou data upřesněna v SPC. Ve Spojených státech amerických a v Austrálii je sibutramin dále plně využíván.

Dnes, kdy poklesla cena těchto léků na zhruba 300 Kč za léčbu trvající jeden měsíc u sibutraminu a kolem 800 Kč u orlistatu, je ale také skutečností, že hrazení pacientem je lépe dostupné a plní určitou roli motivační. Sibutramin působí mechanismem inhibice zpětného vychytávání noradrenalinu a serotoninu na nervových zakončeních v CNS. Glykemie klesají po sibutraminu zejména u tzv. respondérů, tedy u osob, u nichž došlo k redukci hmotnosti. Sibutramin byl dosud nejefektivnější látkou pro léčbu obezity nejen u diabetiků [6]. U diabetiků klesá vedle HbA1c také krevní tlak, jak ukazuje např. studie Meridios [7]. Orlistat se váže na střevní lipázu, čímž brání vstřebávání tuku, které snižuje asi o 30 %. Léčba je kombinována s redukční dietou s nižším obsahem tuků. Orlistat byl zkoušen v řadě studií u tisíců pacientů s velmi dobrým efektem včetně mnoha studií u diabetiků. Prokázáno bylo zejména významné zlepšení inzulinové rezistence, a tím výrazný antidiabetický efekt, a to i u pacientů, u kterých došlo k malému či žádnému poklesu hmotnosti. Většina pacientů po léčbě orlistatem dostatečně hubne a redukovanou hmotnost si udržuje. Dále byl prokázán pokles dávky inzulinu u diabetiků a pokles dávky perorálních antidiabetik. Ve studiích byla prokázána nejen schopnost orlistatu snižovat hmotnost, ale i pozitivní vliv na spektrum lipidů. Orlistat je i u nás od května 2009 distribuován společností GlaxoSmithKline pod obchodním názvem alli (tbl s obsahem 60 mg orlistatu). Přípravek je dostupný i bez receptu. Efekt této poloviční dávky je přibližně 80% oproti efektu při plném dávkování [8]. Na rozdíl od jiných antiobezitik má orlistat účinek nejen farmakologický, ale i edukační. Pacient, který nedrží dietu, trpí gastrointestinálními obtížemi, a tím dále omezuje příjem tuků.

Antidiabetika a hmotnost

Studie UKPDS přesvědčivě doložila, že k vzestupu hmotnosti dochází nejméně při léčbě metforminem a nejvíce při podávání derivátů sulfonylurey a inzulinu. Vzestup hmotnosti zejména z důvodu retence tekutin je vyvolán i později užívanými inzulinovými senzitizéry.

Dnes je situace do značné míry jiná:
tb1.jpg Metformin prokazatelně snižuje hmotnost u osob s rizikem diabetu 2. typu, jak prokázala např. studie DPP [podrobně v 9]. Podle guidelines ADA z roku 2007 [10] má proto být léčen metforminem i pacient s prediabetickými poruchami – s porušenou glukózovou tolerancí nebo se zvýšenou glykemií nalačno, viz tab. 1. Tento důležitý postup je u nás bohužel opomíjen.

Mezi deriváty sulfonylurey se v současnosti stal nejběžněji dostupným léčivem glimepirid, dodávaný dnes na trh pod mnoha názvy mnoha firmami. Tento preparát nezpůsobuje vzestup hmotnosti, což je obávaný vedlejší Graf 1 Vliv léčby inzulinem detemirem na hmotnost u diabetiků 1. a 2. typu.účinek při léčbě deriváty sulfonylurey, naopak při jeho užívání hmotnost mírně klesá [11]. Je dostatečně prokázáno, že nová dlouhodobá inzulinová analoga vedou k poklesu hmotnosti nebo ke vzestupu hmotnosti výrazně nižšímu, než je tomu při léčbě jinými inzuliny [12]. V případě inzulinu detemiru je tento fakt uveden v SPC a byl prokázán v mnoha studiích (graf 1). Diabetici 1. typu skutečně redukují hmotnost, diabetci 2. typu přibývají méně než při užívání jiných inzulinů. V postmarketingovém Schreiberově sledování nebylo při podávání inzulinu glarginu diabetikům 2. typu zaznamenáno zvýšení hmotnosti [13]. Je zajímavé, že vzestup hmotnosti se podobně jako při užívání psychofarmak týká více štíhlých, zatímco obézní pacienti po léčbě inzulinovými analogy tloustnou méně ve srovnání s léčbou NPH inzulinem.

Do terapie diabetu nyní vstupují dvě nové skupiny léčiv [podrobně v 5]: inhibitory dipeptidyl peptidázy 4 (tzv. gliptiny – sitagliptin, vildagliptin, saxagliptin) a inkretinová mimetika (exenatid a liraglutid). Inhibitory dipeptidyl peptidázy jsou prokazatelně hmotnostně neutrální, což je zásadní výhoda oproti starším perorálním antidiabetikům. Ve studiích byla hmotnost pečlivě sledována a ukázalo se, že klesá například ve srovnání s léčbou inzulinovými senzitizéry nebo při srovnání kombinační léčby s metforminem a léčby metforminem a sulfonylureou.

Při léčbě inkretinovým mimetikem exenatidem dochází k výrazné redukci hmotnosti; recentně bylo dokonce prokázáno, že hmotnost významně klesá také mezi druhým a třetím rokem léčby, což je jev neobvyklý i u antiobezitik, viz graf 2 [14]. V programu LEAD byla dokumentována významná redukce hmotnosti i po liraglutidu – v kombinaci s dalšími antidiabetiky – Graf 3 Vývoj hmotnosti v programu LEAD s liraglutidem; podle [5] – Haluzík, Svačina, 2010. viz graf 3 [podrobně v 5]. U liraglutidu i exenatidu, které nevyvolávají hypoglykemie, byl zjištěn účinek na Graf 2 Vývoj HbA1c a hmotnosti v tříleté studii s podáváním exenatidu; podle [14] – Klonoff, et al., 2008. redukci hmotnosti i u nediabetiků. Ve vývoji jsou další inkretinová mimetika; jejich předností bude i výhodné schéma podávání – pouze 1krát týdně či v ještě delších časových intervalech [podrobně v 5].Závěr

Možnosti redukce hmotnosti u diabetiků jsou dnes velmi široké. Nelze se vymlouvat na to, že pacienti při redukční dietě a režimových opatřeních nespolupracují. Je třeba jim nabízet bariatrické výkony, jejichž efektivita i z farmakologického hlediska byla opakovaně prokázána. Náklady na operaci jsou mnohem nižší než náklady na farmakoterapii a úspora je nejvíce vyjádřena u pacientů, kde dochází k vymizení diabetu. Dnes používané Nathanovo schéma léčby [15] diabetu 2. typu nerozlišuje pacienty štíhlé a obézní. V každé větvi tohoto algoritmu lze k obezitě příhlížet a volit farmaka hmotnostně neutrální, či redukující hmotnost. Zejména inkretinová analoga mají v léčbě obézních diabetiků 2. typu velkou budoucnost. U diabetiků 1. typu máme pak možnost volit ta inzulinová analoga, která redukují hmotnost. Je velmi pravděpodobné, že v budoucnu se také u těchto pacientů uplatní léčba inkretinovými mimetiky v kombinaci s inzulinem [podrobně v 5].

Seznam použité literatury

 • [1] Svačina Š, a kol. Klinická dietologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2008.
 • [2] Regensteiner JG, Reusch JE, Stewart K, Veves A. Diabetes and excercise. 1. vyd. New York: Humana Press, 2009.
 • [3] Fried M, Svačina Š, Owen K. Bariatrická chirurgie a diabetes. Trendy v diabetologii 10, 1. vyd. Praha: Galén, 2005.
 • [4] Buchwald H, Estok R, Fahrbach K, et al. Weight and type 2 diabetes after bariatric surgery: systematic review and meta-analysis. Am J Med 2009; 122: 248–256.e5.
 • [5] Haluzík M, Svačina Š. Inkretinová léčba diabetu. 1. vyd. Praha: Mladá Fronta, 2010.
 • [6] Arterburn DE, Crane PK, Veenstra DL. The efficacy and safety of sibutramine for weight loss: a systematic review. Arch Intern Med 2004; 164: 994–1003.
 • [7] Šmahelová A. Výsledky multicentrického sledování léčby sibutraminem u obézních diabetiků v České republice. Vnitř lék 2005; 51: 676–680.
 • [8] Anderson JW. Orlistat for the management of overweight individuals and obesity: a review of potential for the 60-mg, over-the-counter dosage. Expert Opin Pharmacother 2007; 8: 1733–1742.
 • [9] Svačina Š. Prevence diabetu a jeho komplikací. 1. vyd. Praha: Triton, 2008.
 • [10] Nathan DM, Davidson MB, DeFronzo RA, et al. Impaired fasting glucose and impaired glucose tolerance: implications for care. Diabetes Care 2007; 30: 753–759.
 • [11] Martin S, Kolb H, Beuth J, et al. Change in patients' body weight after 12 months of treatment with glimepiride or glibenclamide in Type 2 diabetes: a multicentre retrospective cohort study. Diabetologia 2003; 46: 1611–1617.
 • [12] Plank J, Bodenlenz M, Sinner F, et al. A double-blind, randomized, dose-response study investigating the pharmacodynamic and pharmacokinetic properties of the long-acting insulin analog detemir. Diabetes Care 2005; 28: 1107–1112.
 • [13] Schreiber SA, Haak T Insulin glargine benefits patients with type 2 diabetes inadequately controlled on oral antidiabetic treatment: an observational study of everyday practice in 12,216 patients. Diabetes Obes Metab 2007; 9: 31–38.
 • [14] Klonoff DC, Buse JB, Nielsen LL, et al. Exenatide effects on diabetes, obesity, cardiovascular risk factors and hepatic biomarkers in patients with type 2 diabetes treated for at least 3 years. Curr Med Res Opin 2008; 24: 275–286.
 • [15] Nathan DM, Buse JB, Davidson MB, et al. Management of hyperglycemia in type 2 diabetes: a consensus algorithm for the initiation and adjustment of therapy: update regarding thiazolidinediones: a consensus statement from the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes. Diabetes Care 2008; 31: 173–175.

Sdílejte článek

Doporučené