Přeskočit na obsah

Fixní kombinace v léčbě hypertenze

Léčba hypertenze v klinické praxi je nedostatečná, zejména u osob s vysokým kardiovaskulárním rizikem. Využitím strategie kombinované léčby dosahujeme významně lepších výsledků v kontrole krevního tlaku než při monoterapii vysokými dávkami. Vždy kombinujeme antihypertenziva z různých lékových skupin s doplňujícími se mechanismy účinku, kdy výskyt nežádoucích účinků je nižší než aditivní. Fixní kombinace léčiv v jedné tabletě zjednodušují terapeutický režim a prokazatelně zvyšují adherenci k léčbě. Navíc se prodlužuje doba, po kterou pacient setrvá v léčbě (perzistence). Na našem trhu je dostupná řada fixních dvojkombinací, které jsou určeny k podávání jednou denně. Nejčastěji se jedná o blokátory systému renin-angiotenzin-aldosteron (blokátory RAAS) nebo blokátory kalciových kanálů (BKK) s thiazidovým diuretikem hydrochlorothiazidem. V poslední době se ukázala jako výhodná léčba kombinací blokátor RAAS/BKK, zejména u pacientů s vysokým kardiometabolickým rizikem. Vyšší účinnost této léčby byla prokázána jak oproti kombinaci b-blokátor/diuretikum (studie ASCOT-BPLA), tak oproti kombinaci blokátor RAAS/diuretikum (studie ACCOMPLISH). V současné době máme k dispozici i první fixní kombinaci antihypertenziva (BKK) s hypolipidemikem (statin).

Úvod

Graf 1 Prevalence hypertenze a mortality spojené s cévními mozkovými příhodami v šesti evropských a dvou severoamerických zemích (muži i ženy, 35–64 let); podle [3] – Wolf-Maier, et al., 2003. Arteriální hypertenze (AH) je zásadním ovlivnitelným rizikovým faktorem kardiovaskulárních (KV) onemocnění, který ve světovém měřítku zodpovídá přibližně za 30 % všech úmrtí [1, 2]. V průmyslově vyspělých zemích dosahuje prevalence AH v dospělé populaci 20–50 % [2], přičemž v evropských zemích byly zjištěny vyšší prevalence než v populacích severoamerických (graf 1) [3].

Účinná léčba AH vede k výraznému snížení výskytu KV příhod. Příznivé ovlivnění koronární a cerebrovaskulární morbidity a mortality bylo prokázáno u mírných i pokročilých forem AH, u pacientů s izolovanou systolickou hypertenzí a rovněž u osob starších 65 let [2].

V české populaci byl během období 1985–2007/2008 pozorován signifikantní trend ve snižování krevního tlaku (systolického i diastolického). U žen bylo dokonce zjištěno statisticky významné snížení prevalence AH (ze 42,5 % na 37,2 %; p < 0,001). Ve stejném období se zlepšila kontrola hypertenze z 3,9 % na 24,6 %, což lze považovat za výrazný terapeutický úspěch [4]. Přesto zůstává léčba AH stále nedostatečná – pacienti nejsou včas diagnostikováni nebo adekvátně léčeni. Jelikož je AH chorobou asymptomatickou, která vyžaduje dlouhodobou (často celoživotní) léčbu, hraje klíčovou roli v terapii tohoto onemocnění spolupráce pacientů se zdravotníky a jejich adherence k léčbě.

Základní skupiny antihypertenziv představují inhibitory ACE, antagonisté receptoru AT1 pro angiotenzin II (sartany), dlouhodobě působící blokátory kalciových kanálů, diuretika a b-blokátory. U těchto skupin léčiv byl prokázán nejen výborný antihypertenzní účinek, ale rovněž významné snížení KV a cerebrovaskulární mortality. Je třeba mít neustále na paměti, že hlavním cílem léčby AH je snížení dlouhodobého KV rizika [2].

Kombinovaná léčba hypertenze

Monoterapií dosahujeme cílových hladin krevního tlaku u necelé třetiny pacientů. Většina pacientů tedy vyžaduje léčbu kombinovanou. Podle současně platných doporučení lze léčbu AH zahájit dvojkombinací antihypertenziv [2].

Kombinovaná léčba antihypertenzivy s odlišným (a vzájemně se doplňujícím) mechanismem působení je považována za nejvýhodnější strategii při nedostatečné kontrole AH. Díky aditivnímu antihypertenznímu efektu, který je provázen menším množstvím nežádoucích účinků, tuto strategii upřednostňujeme před podáváním jednoho léčiva ve vysoké dávce. V důkladné metaanalýze 42 studií bylo dokonce prokázáno, že léčba dvojkombinací antihypertenziv základních skupin je přibližně 5krát účinnější než zdvojnásobení dávky jednoho léčiva [5]. Závislost výskytu nežádoucích účinků na dávce byla prokázána u thiazidových diuretik, b-blokátorů a blokátorů kalciových kanálů. Jediným symptomem, jehož výskyt neovlivňuje výše dávky, se zdá být kašel při podávání inhibitorů ACE. Strategie založená na kombinaci antihypertenziv může navíc poskytovat účinnější prevenci KV příhod a orgánových poškození [1, 2].

Potřeba užívat větší počet farmak může přispívat k nedostatečné adherenci k léčbě – zejména u starších osob s četnými komorbiditami. Jelikož byla v léčbě AH jasně prokázána pozitivní korelace mezi adherencí k léčbě a kontrolou onemocnění, je nutné do managementu tohoto onemocnění zahrnout všechny intervence, které adherenci zvyšují. Jednou z cest, jak lze adherenci k léčbě chronických onemocnění podpořit, je podávání fixních kombinací léčiv v jedné tabletě.

Fixní kombinace

Tímto přístupem se snažíme snížit počet současně užívaných přípravků a zjednodušit tak lékový režim. O vlivu podávání fixních kombinací na adherenci k léčbě bylo na našich stránkách již pojednáno [6]; non-adherence se snižuje přibližně o čtvrtinu, což může vést k poklesu nákladů na léčbu [7].

Příznivý vliv fixní kombinace na adherenci roste s počtem současně podávaných léčiv [8] a je zřejmý zejména v době záměny monokomponentního přípravku za fixní kombinaci ve srovnání s přidáním druhého přípravku [9, 10]. V některých studiích bylo prokázáno snížení nákladů na léčbu [7, 11].

Zajímavá data přinesla velká retrospektivní kohortová studie, která zahrnula více než sedm tisíc pacientů s AH. Vyšší adherence byla zjištěna ve skupině pacientů léčených fixní kombinací antihypertenziv než u těch, kteří změnili léčebný režim na podávání obou léčiv samostatně. Pokračování v léčbě fixní kombinací bylo spojeno s lepší perzistencí (o 43 %, p < 0,002). Compliance byla rovněž zvýšena (o 22 %, p < 0,001). Tyto rozdíly se promítly do zdravotnických nákladů spojených s léčbou hypertenze. Autoři odhadují ovlivnění nákladů při použití fixní kombinace na 5% redukci (p < 0,001) [12].

gr2.jpg Nejvyšší riziko předčasného ukončení léčby (non-perzistence) pozorujeme u pacientů bez předchozí zkušenosti s léčbou, u kterých zahajujeme terapii [13]. Trendy setrvání v léčbě kardiovaskulárních onemocnění mezi pacienty doposud neléčenými ve srovnání s těmi, kteří se již léčili jiným léčivem, ukazuje graf 2 [13]. Proto je třeba zaměřit se ve snaze podpořit adherenci k léčbě AH především na pacienty dosud neléčené. Pokud plánujeme zahájení léčby kombinací antihypertenziv, je obzvlášť výhodná preskripce fixní kombinace. Spolu s dalšími cílenými aktivitami (poučení a motivace pacienta, individualizovaný výběr léčivého přípravku, pravidelný kontakt se zdravotníky a monitorování léčby, popřípadě tzv. self-monitoring) nám pomáhá v boji
 s nedostatečnou adherencí.

Fixní kombinace antihypertenziv Obr. 1 Vhodné kombinace antihypertenziv s vyznačením dvojic lékových skupin, jejichž zástupci tvoří komponenty fixních kombinací; podle [2, 14, 15].

Na našem trhu je dostupná řada fixních kombinací s obsahem dvou antihypertenziv s různým mechanismem účinku, z nichž většina obsahuje diuretikum. Naprostá většina těchto přípravků je určena k podávání jednou denně. Buď to přímo umožňují farmakologické vlastnosti obsažených léčiv (častěji), nebo je toto dávkování zajištěno pomocí technologie řízeného uvolňování léčiv. Vhodné kombinace a dostupné fixní kombinace antihypertenziv jsou schematicky znázorněny na obr. 1 [2, 14, 15]. Ve světě se zkouší i podávání fixní trojkombinace antihypertenziv [16]. 

Beta-blokátory/diuretika

Tato kombinace antihypertenziv (tab. 1) se v klinické praxi používá již více než tb1.jpgtři dekády, její význam dnes je však již menší. Účinnost kombinované terapie b-blokátor/diuretikum hodnocená jako výskyt KV příhod (nebo jako KV mortalita) je nižší než v případě léčby založené na blokátorech kalciových kanálů nebo na blokátorech systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS). Léčba b-blokátorem v kombinaci s diuretikem je navíc provázena vyšším výskytem nežádoucích účinků [2, 17, 18].

Kombinace diuretik

tb2.jpg Na našem trhu jsou dostupné kombinace thiazidových diuretik s kalium šetřícím diuretikem amiloridem, kompenzujícím ztráty kalia, viz tab. 2. Diuretika s výhodou kombinujeme s dalšími antihypertenzivy [2].

Blokátory RAAS/diuretika

tb3.jpg Mechanismy účinku těchto dvou lékových skupin se vhodně doplňují. Blokátory RAAS kompenzují zvýšení plazmatické aktivity reninu, které je vyvoláno diuretiky. Vylučování solí způsobené diuretiky rovněž přispívá k antihypertenznímu působení blokátorů RAAS. Blokátory RAAS navíc tlumí tb4.jpgnežádoucí účinky diuretik – upravují elektrolytovou nerovnováhu (zejména hypokalemii) a kompenzují metabolická rizika (hyperglykemii) [19]. U nás jsou ve fixní kombinaci s diuretiky dostupné jak inhibitory ACE (tab. 3), tak sartany (tab. 4). Diuretickou složkou bývá nejčastěji hydrochlorothiazid [14].

Podávání kombinace perindopril/indapamid populaci diabetiků s vysokým KV rizikem se ukázalo velmi výhodné ve velké randomizované studii ADVANCE, která nyní čítá stovky citací. V této studii byl snížen výskyt primárního cíle (závažných makrovaskulárních a mikrovaskulárních příhod) o 9 % (p = 0,041). KV mortalita byla snížena dokonce o 18 % (p = 0,027) [20, 21].

Kombinační léčba sartan/diuretikum se rovněž opírá o poznatky medicíny založené na důkazech. Řada studií byla provedena s irbesartanem [19], který u nás v současné době není dostupný. Přidání diuretika se ukázalo užitečné také například ve studii s pacienty, kteří nebyli dostatečně kompenzováni monoterapií sartany (kandesartan, valsartan). Pacienti byli randomizováni k léčbě kombinací telmisartan (40 mg denně)/hydrochlorothiazid (12,5 mg denně) nebo k pokračování v zavedené terapii. Po 12 týdnech se ukázalo signifikantní snížení krevního tlaku ve větvi léčené kombinací telmisartan/hydrochlorothiazid [22].

Blokátory RAAS/blokátory kalciových kanálů

Kombinační terapie blokátory RAAS s blokátory kalciových kanálů se v poslední době ukazuje jako obzvlášť výhodná. Je to především díky kardioprotektivním a renoprotektivním účinkům, které se ukázaly při srovnání s jinými dvojkombinacemi antihypertenziv. Blokátory RAAS tlumí aktivaci sympatiku a aktivaci RAAS, kterou vyvolávají blokátory kalciových kanálů. Negativní sodíková bilance způsobená blokátory kalciových kanálů přispívá k antihypertenznímu účinku blokátorů RAAS. Blokátory RAAS navíc snižují riziko periferních otoků, což jsou typické nežádoucí účinky blokátorů kalciových kanálů (závislé na dávce) [19]. Na našem trhu jsou prozatím dostupné fixní kombinace blokátorů kalciových kanálů s inhibitory ACE (tab. 5) [14, 15].

tb5.jpg Přínosy kombinace inhibitorů ACE s blokátory kalciových kanálů dihydropyridinového typu se ukázaly v menších studiích FACET (fosinopril/amlodipin) [23], CAMELOT (enalapril/amlodipin) [24] a ANDI (quinapril/amlodipin) [25]. V obrovské mezinárodní randomizované studii ASCOT-BPLA byla zjištěna vyšší účinnost kombinace perindopril/amlodipin ve srovnání s léčbou kombinací atenolol/bendroflumethazid; relativní riziko rozvoje diabetu bylo sníženo dokonce téměř o třetinu [18]. Další významná randomizovaná studie ACCOMP-LISH prokázala superioritu kombinační léčby benazepril/amlodipin nad kombinací benazepril/hydrochlorothiazid u hypertoniků s vysokým KV rizikem [26, 27]. Byla ukončena předčasně po třech letech, protože kombinace s amlodipinem byla statisticky významně účinnější v prevenci KV příhod [26]. Tato léčba rovněž výrazněji zpomalovala progresi nefropatie [27]. U nás jsou dostupné fixní kombinace inhibitorů ACE s felodipinem a amlodipinem [28–30] (tab. 5).

Nejvíce dat, která ukazují výhody podávání inhibitorů ACE s blokátory kalciových kanálů non-dihydropyridinového typu, máme pro kombinace s verapamilem (tab. 5). Recentní metaanalýza 12 studií prokázala superioritu kombinace trandolapril/verapamil ve srovnání s oběma léčivy v monoterapii. Byl zjištěn nejen vyšší antihypertenzní účinek kombinace, ale také snížení albuminurie. Frekvence nežádoucích účinků byla obdobná jako při monoterapii verapamilem [31].

Uvedená zjištění činí z kombinace inhibitorů ACE s blokátory kalciových kanálů preferovanou alternativu, a to zejména u pacientů s projevy aterosklerózy, u osob s přidruženými metabolickými poruchami (diabetes, prediabetes, metabolický syndrom) nebo s orgánovým poškozením (nefropatie).

Fixní kombinace antihypertenziva s jiným léčivem

Pro pacienty s AH je nejdůležitějším cílem léčby snížení celkového KV rizika. Podle analýzy dat Framinghamské studie je u 78 % mužů a 82 % žen s hypertenzí přítomen ještě další KV rizikový faktor [32]. Přibližně polovina pacientů s AH trpí rovněž hypercholesterolemií [1]. Ve Spojených státech byla zjištěna současná přítomnost těchto dvou rizikových faktorů – AH a hypercholesterolemie – u 18 % dospělých starších 20 let. V populaci diabetiků se dokonce jednalo o více než 40 % osob, mezi seniory staršími 80 let o více než polovinu sledované populace tb6.jpg[33]. Podobné epidemiologické údaje motivovaly výrobce léčiv k vývoji fixních kombinací látek z odlišných farmakoterapeutických skupin s cílem ovlivnit dva různé rizikové faktory jednou tabletou. První takový přípravek představuje fixní kombinace blokátoru kalciových kanálů se statinem (amlodipin/atorvastatin), viz tab. 6, která je k dispozici i v ČR [34].

Závěr

Kombinační strategie léčby hypertenze je dnes jednoznačně upřednostňována před monoterapií vysokou dávkou jednoho léčiva. Jako výhodné se ukázaly především kombinace blokátorů RAAS nebo blokátorů kalciových kanálů s diuretiky a blokátorů RAAS s blokátory kalciových kanálů. Druhá uvedená kombinace je obzvlášť prospěšná u pacientů s diabetem či vysokým metabolickým rizikem. Na trhu je dostupná řada fixních kombinací antihypertenziv a jejich terapeutická paleta se v poslední době dynamicky rozšiřuje. Lékařům se tak široce otevírá další přístup ke zjednodušení léčebného režimu snížením počtu užívaných přípravků. Je pravděpodobné, že s rozšířením preskripce fixních kombinací s antihypertenzivy se zvýší adherence nemocných k léčbě, a tedy rovněž kontrola hypertenze. Lepší výsledky v dosažení cílových hodnot krevního tlaku se projeví snížením kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních příhod.

Práce byla podpořena výzkumným projektem Univerzity Karlovy SVV-2010-261-004.


Seznam použité literatury

 • [1] Park CG. Recent Update on Fixed Combinations of Antihypertensive Agents. Korean Circ J 2008; 38: 237–243.
 • [2] Widimský J jr., Cífková R, Špinar J, et al. Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze – verze 2007. Doporučení České společnosti pro hypertenzi. Cor Vasa 2008; 50: K3–K16.
 • [3] Wolf-Maier K, Cooper RS, Banegas JR, et al. Hypertension prevalence and blood pressure levels in 6 European countries, Canada, and the United States. JAMA 2003; 289: 2363–2369.
 • [4] Cífková R, Škodová Z, Bruthans J, et al. Longitudinal trends in cardiovascular mortality and blood pressure levels, prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension in the Czech population from 1985 to 2007/2008. J Hypertens 2010, in press.
 • [5] Wald DS, Law M, Morris JK, et al. Combination therapy versus monotherapy in reducing blood pressure: meta-analysis on 11,000 participants from 42 trials. Am J Med 2009; 122: 290–300.
 • [6] Vytřísalová M, Češka R. Jak podpořit adherenci k farmakologické léčbě. Remedia 2009; 19: 246–250.
 • [7] Bangalore S, Kamalakkannan G, Parkar S, Messerli FH. Fixed-dose combinations improve medication compliance: a meta-analysis. Am J Med 2007; 120: 713–719.
 • [8] Gerbino PP, Shoheiber O. Adherence patterns among patients treated with fixed-dose combination versus separate antihypertensive agents. Am J Health Syst Pharm 2007; 64: 1279–1283.
 • [9] Melikian C, White TJ, Vanderplas A, et al. Adherence to oral antidiabetic therapy in a managed care organization: a comparison of monotherapy, combination therapy, and fixed-dose combination therapy. Clin Ther 2002; 24: 460–467.
 • [10] Vanderpoel DR, Hussein MA, Watson-Heidari T, Perry A. Adherence to a fixed-dose combination of rosiglitazone maleate/metformin hydrochloride in subjects with type 2 diabetes mellitus: a retrospective database analysis. Clin Ther 2004; 26: 2066–2075.
 • [11] Dickson M, Plauschinat CA. Compliance with Antihypertensive Therapy in the Elderly: A Comparison of Fixed-Dose Combination Amlodipine/Benazepril versus Component-Based Free-Combination Therapy. Am J Cardiovasc Drugs 2008; 8: 45–50.
 • [12] Hess G, Hill J, Lau H, et al. Medication Utilization Patterns and Hypertension-Related Expenditures among Patients Who Were Switched from Fixed-Dose To Free-Combination Antihypertensive Therapy. P T 2008; 33: 652–666.
 • [13] Vanelli M, Pedan A, Liu N, et al. The role of patient in experience in medication discontinuation: a retrospective analysis of medication nonpersistence in seven chronic illnesses. Clin Ther 2009; 31: 2628–2652.
 • [14] Automatizovaný informační systém léčivých přípravků. MV AISLP 2009.2. Souhrny údajů o přípravcích (SPC).
 • [15] http://www.p-i-n.cz/ep/index.php, 7. 9. 2010.
 • [16] Deeks ED. Amlodipine/valsartan/hydrochlorothiazide: fixed-dose combination in hypertension. Am J Cardiovasc Drugs 2009; 9: 411–418.
 • [17] Dahlöf B, Sever PS, Poulter NR, et al. Prevention of cardiovascular events with an antihypertensive regimen of amlodipine adding perindopril as required versus atenolol adding bendroflumethiazide as required, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA): a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2005; 366: 895–906.
 • [18] Poulter NR, Wedel H, Dahlöf B, et al. Role of blood pressure and other variables in the differential cardiovascular event rates noted in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA). Lancet 2005; 366: 907–913.
 • [19] Kalra S, Kalra B, Agrawal N. Combination therapy in hypertension: An update. Diabetol Metab Syndr 2010; 2: 44.
 • [20] Patel A; ADVANCE Collaborative Group, MacMahon S, et al. Effects of a fixed combination of perindopril and indapamide on macrovascular and microvascular outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus (the ADVANCE trial): a randomised controlled trial. Lancet 2007; 370: 829–840.
 • [21] Vítovec J, Špinar J. Perindopril/indapamid – fixní kombinace. Remedia 2007; 17: 247–257.
 • [22] Makita S, Abiko A, Naganuma Y, et al. Efficacy of low-dose hydrochlorothiazide in combination with telmisartan on early morning blood pressure in uncontrolled hypertensive patients. Clin Exp Hypertens 2009; 31: 105–115.
 • [23] Tatti P, Pahor M, Byington RP, et al. Outcome results of the Fosinopril Versus Amlodipine Cardiovascular Events Randomized Trial (FACET) in patients with hypertension and NIDDM. Diabetes Care 1998; 21: 597–603.
 • [24] Nissen SE, Tuzcu EM, Libby P, et al. Effect of antihypertensive agents on cardiovascular events in patients with coronary disease and normal blood pressure: the CAMELOT study: a randomized controlled trial. JAMA 2004; 292: 2217–2225.
 • [25] Tobe S, Kawecka-Jaszcz K, Zannad F, et al. Amlodipine added to quinapril vs quinapril alone for the treatment of hypertension in diabetes: the Amlodipine in Diabetes (ANDI) trial. J Clin Hypertens (Greenwich) 2007; 9: 120–127.
 • [26] Jamerson K, Weber MA, Bakris GL, et al. Benazepril plus amlodipine or hydrochlorothiazide for hypertension in high-risk patients. N Engl J Med 2008; 359: 2417–2428.
 • [27] Bakris GL, Sarafidis PA, Weir MR, et al. Renal outcomes with different fixed-dose combination therapies in patients with hypertension at high risk for cardiovascular events (ACCOMPLISH): a prespecified secondary analysis of a randomised controlled trial. Lancet 2010; 375: 1173–1181.
 • [28] Cvetković RS, Plosker GL. Ramipril/felodipine extended-release fixed-dose combination: a review of its use in the management of essential hypertension. Drugs 2005; 65: 1851–1868.
 • [29] Rosolová H. Fixní kombinace ramiprilu s felodipinem – moderní terapie hypertenze. Remedia 2006; 16: 522–524.
 • [30] Špác J. Ramipril/felodipin – fixní kombinace. Remedia 2008; 18: 108–113.
 • [31] Zou Z, Xu FY, Wang L, et al. Antihypertensive and renoprotective effects of trandolapril/verapamil combination: a meta-analysis of randomized controlled trials. J Hum Hypertens 2010, in press.
 • [32] Kannel WB. Fifty years of Framingham Study contributions to understanding hypertension. J Hum Hypertens 2000; 14: 83–90.
 • [33] Wong ND, Lopez V, Tang S, Williams GR. Prevalence, treatment, and control of combined hypertension and hypercholesterolemia in the United States. Am J Cardiol 2006; 98: 204–208.
 • [34] Widimský J jr., Vytřísalová M, Pechandová K. Amlodipin/atorvastatin – fixní kombinace. Remedia 2007; 17: 232–237.

Sdílejte článek

Doporučené