Přeskočit na obsah

Jednorázové absorpční prostředky pro inkontinenci moči

Inkontinence je bez ohledu na věk společenský a sociální problém, který je velmi traumatizující a je nutno jej kvalifikovaně řešit tak, aby jedince takto postiženého nevyřazoval ze společnosti. Pokud nelze problém vyřešit uspokojivě medicínsky, je nutno poskytnout postiženému možnost seznámit se s jednorázovými absorpčními prostředky, pomoci mu je zajistit, a tak mu usnadnit řešení jeho handicapu.

Inkontinence jako zdravotní a sociální problém

Inkontinence čili ztráta schopnosti ovládat vylučování moči a stolice je postižení, které jedince značně diskriminuje v každém věku. Pro postiženého je nežádoucí, nedobrovolný a nekontrolovaný odchod především moči značným společenským problémem, vytváří pro něj nepřijatelnou hygienickou a sociální situaci a traumatizuje jak jeho, tak i jeho okolí, zejména rodinu. Inkontinence moči je objektivně zjistitelná a hodnotitelná a je na ni nutno pohlížet jako na příznak, který by mohl signalizovat dosud skryté a závažné onemocnění.

Cílem moderní medicíny by měla být komplexní a cílená diagnostika a léčba těchto stavů. To předpokládá nutnost týmové spolupráce specialistů z oborů urologie, gynekologie, neurologie, interní medicíny, psychiatrie, geriatrie a praktických lékařů.

V některých případech lze pomocí chirurgických postupů (plastiky, resekce, umělé svěrače), za podpory moderní léčebné intervence spolu s cílenou rehabilitací a tréninkem procesů ovlivňujících mikci dosáhnout změny nebo zlepšení nepříznivého stavu.

Pokud nastane situace, že veškeré diagnostické a léčebné postupy selhávají, přicházejí na řadu jednorázové absorpční prostředky pro inkontinenci, které pacientovi pomohou uspokojivě řešit jeho handicap a případně mu umožní zcela nebo částečně návrat k dřívějším aktivitám.

Přehled možností konzervativní léčby inkontinence moči

1. Medikamentózní – neexistuje žádný lék, který by cíleně a izolovaně působil na močový měchýř nebo na systém svěračů.

2. Trénink pánevního dna – speciální gymnastické cviky, případně v kombinaci s elektrostimulací svalů pánevního dna.

3. Nácvik toalety – pobízení pacienta v pravidelných časových intervalech.

4. Trénink poklepem močového měchýře – metoda vhodná u vysokých transverzálních míšních lézí a při skleróze multiplex (opět v pravidelných časových intervalech).

5. Urinály – jsou určeny výhradně pro muže.

6. Intermitentní katetrizace a samokatetrizace.

7. Suprapubická punkční epicystostomie.

8. Permanentní močový katétr.

9. Jednorázové absorpční prostředky.

Jednorázové absorpční prostředky

Jednorázové absorpční prostředky jsou pomůcky, které zlepšují celkovou situaci jedince postiženého inkontinencí moči. Moderní jednorázové pomůcky dnes poskytují spolehlivou a nenápadnou formu ochrany při inkontinenci moči bez obtěžujícího zápachu. Zlepší kvalitu života a umožní zcela nebo částečně návrat k dosavadním životním zvyklostem. Zvláště senioři inklinují k izolování se před světem zejména v případech, kdy jsou postiženi problémem inkontinence moči.

Základním předpokladem úspěchu řešení inkontinence používáním jednorázových absorpčních prostředků je edukace postiženého jedince. Je zapotřebí stanovit typ inkontinence a pokusit se o úspěch s některou z výše uvedených metod (zejména body 1–3). Pokud se to nepodaří, je na místě přikročit k aplikaci jednorázových absorpčních prostředků. Ani v této situaci není vyloučena snaha o kombinaci těchto prostředků s dalšími konzervativními postupy. I v případě, že je nakonec jako nejlepší řešení zvoleno používání jednorázových absorpčních prostředků, je třeba věnovat dostatečný čas a pozornost právě edukaci, aby úspěšnost této metody nebyla narušena volbou nesprávné pomůcky. Při edukaci je nezbytné zdůraznit i nutnost pravidelné péče o pokožku za použití speciálních k tomu účelu vyvinutých přípravků [1–3].

Konstrukce jednorázových absorpčních prostředků

Absorpční prostředky jsou konstruovány tak, aby rychle odváděly ze svého povrchu moč do speciálního savého jádra, které moč zachytí a zajistí její přeměnu na gel, který je v jádru pevně vázán. Ten navíc zajišťuje dezodoraci. Povrch prostředku je obvykle tvořen mikroporézní vrstvou, která rychle odvádí moč do jádra, zabraňuje jejímu vracení zpět (zůstává suchá) a je prodyšná.

Aby výsledné řešení bylo co nejoptimálnější, je nutno dodržet následující kritéria:

1. Zvolit správný druh pomůcky pro daný typ inkontinence.

2. Zvolit správnou velikost této pomůcky.

Typy absorpčních prostředků

Pro případy, kdy dochází k úniku malého množství moči a jenom občas, je možno zvolit absorpční vložky. Existují i speciálně tvarované pomůcky pro muže (kapsy, sáčky apod.). Pokud dochází k úniku moči častěji nebo je množství uniklé moči větší, lze zvolit jako řešení vložné pleny. Oba druhy pomůcek mohou být vkládány do speciálního spodního prádla z pružného materiálu – tzv. fixačních kalhotek, které plenu optimálně fixují (tab. 1). Podle potřeby se vyměňují pouze absorpční vložky nebo vložné pleny, fixační kalhotky se mění jednou za 1–2 dny, a navíc se dají opakovaně prát. Jsou tedy použitelné několikrát. U těžké inkontinence se užívají absorpční kalhotky. Existuje více druhů absorpčních kalhotek. Základní typ – plenkové kalhotky – je tvořen „plenami" s rozšířenými okraji, které se po přiložení k tělu na bocích fixují přelepením okrajů samolepícími páskami. U mobilních pacientů se mohou využít navlékací kalhotky. Především v letních měsících lze použít kalhotky s křídly, u kterých je redukována plocha dotýkající se těla a k fixaci dochází pomocí dlouhých pásek kolem boků. Plenkové a fixační kalhotky jsou vyráběny v různých velikostech dle obvodu boků [4–7]. Extra-small (XS) pro obvod 40–70 cm, small (S) 50–80 cm, medium (M) 70–120 cm, large (L) 100–150 cm, extra-large (XL) 110–170 cm.

I při nejlepší péči může dojít k tomu, že moč není pomůckou kompletně absorbována, např. pokud povolí fixace během změny polohy imobilního pacienta. Proto jako prevence znečistění lůžkovin existují jednorázové podložky různých rozměrů, které lze umístit pod ležícího pacienta (tab. 2). Nedojde tak ke znečistění lůžkovin a matrací.

Kliknutím obrázek zvětšíte

Volba jednorázového absorpčního prostředku

Při volbě optimálního prostředku pro řešení močové inkontinence je nutno zohlednit dvě kritéria:

– Sací kapacita zvoleného prostředku musí odpovídat stupni inkontinence.

– Zvolený prostředek musí splňovat individuální požadavky na bezpečnost pro postiženého.

Dlouhodobým výzkumem se dospělo k poznání, že nejefektivnější je klasifikace stupně závažnosti inkontinence podle průměrného množství moči odcházejícího během čtyř hodin.

Podle tohoto kritéria dělíme inkontinenci následovně:

1. Lehká inkontinence – ztráta moči během čtyř hodin je 50–100 ml. Zahrnuje především stresovou inkontinenci, kdy únik moči nastává při kašli, smíchu, kýchnutí či zvedání předmětů. Projevem je ukápnutí moči nebo lehký výron moči. Nejčastěji je řešena používáním absorpčních vložek (tab. 3).

Kliknutím obrázek zvětšíte

2. Středně těžká inkontinence – ztráta moči během čtyř hodin je 100–200 ml. Zahrnuje ostatní typy inkontinence zejména u mobilních pacientů. Únik moči nastává při změně polohy, při běhu, chůzi, chůzi po schodech, při fyzické námaze. Charakterizují ji častější výrony a ztráty moči, též v noci. Nejčastěji je řešena pomocí vložných plen (tab. 4).

Kliknutím obrázek zvětšíte

3. Těžká inkontinence – ztráta moči během čtyř hodin je 200–300 ml. Zahrnuje ostatní typy inkontinence v pokročilém stadiu především u ležících pacientů, často kombinované s únikem stolice. Nejčastějším řešením je použití absorpčních kalhotek (tab. 5), i když lze samozřejmě použít i vložné pleny.

4. Velmi těžká inkontinence – ztráta moči během čtyř hodin je více než 300 ml. Moč uniká trvale bez možnosti jakkoli kontrolovat tento stav.

Kliknutím obrázek zvětšíte

Jednorázový prostředek pro řešení inkontinence tak vybíráme nejen podle toho, o jak těžkou inkontinenci se jedná, ale je zapotřebí zohlednit i hmotnost daného jedince, která je pro tyto účely reprezentována zpravidla obvodem boků. Aby byl zajištěn komfort i v noci a nebylo nutno přerušovat spánek kvůli výměně plenkových kalhotek, jsou na noc používány plenkové kalhotky schopné pojmout větší objem moči. Někteří výrobci vybavují svoje jednorázové prostředky indikačním proužkem, který signalizuje změnou barvy potřebu výměny.

Důležitou charakteristikou absorpčních pomůcek je jejich savost. U absorpčních vložek se savost pohybuje v závislosti na velikosti mezi 50–300 ml, velké vložky dosahují savosti až 800 ml. Vložné pleny jsou rozměrově větší oproti vložkám, proto se jejich savost pohybuje mezi 800–3200 ml. Podobnou či větší savost než vložné pleny mají plenkové kalhotky, jejichž savost je závislá nejen na konstrukci, ale i na velikosti obvodu boků. Většinou se pohybuje v rozmezí 1000–3000 ml. V extrémních případech může dosahovat hodnot přes 4000 ml, což je více než dostačující hodnota vzhledem k tomu, že absorpční pomůcky by měly být z hygienických důvodů na těle maximálně 8 hodin a denní příjem tekutin je 2–3 litry.

Firmy vyrábějící tyto pomůcky se snaží různými systémy charakterizovat na první pohled jejich savost. Můžeme se proto setkat se systémem barevnosti balení (v pořadí žlutá, zelená, modrá, fialová), se systémem počtu vyplněných kapek (čím více kapek, tím větší savost), s různými stupnicemi savosti (např. 1–10) apod.

Dostupnost absorpčních prostředků

Většinu těchto pomůcek hradí zdravotní pojišťovny a jejich předepisování na poukaz je v kompetenci především praktických lékařů. Podrobnosti je nutno vždy hledat v aktuálním číselníku VZP dostupném např. na www.vzp.cz v sekci pro lékaře.Tam je uveden druh a počet pomůcek pro určité časové období v návaznosti na stupeň inkontinence a odbornost lékaře, který je oprávněn pomůcku předepsat. Pomůcky lze získat ve většině lékáren a prodejen zdravotnických potřeb, lze je však všechny zakoupit i bez předpisu na poukaz.

Péče o pokožku při inkontinenci

I když konstrukce jednorázových absorpčních prostředků má zaručit suché prostředí v maximální možné míře, je nutno počítat s tím, že prodyšnost je určitým způsobem omezena, a nelze tudíž vyloučit možnost podráždění pokožky. U seniorů se k tomu navíc přidružuje skutečnost, že pokožka atrofuje, je sušší a tím citlivější vůči vnějším vlivům, a tudíž i zranitelnější. Proto je vhodné věnovat pokožce, a to zejména pod jednorázovými absorpčními prostředky, pozornost a péči. K dispozici jsou mycí prostředky (mycí emulze, tekutá mýdla), speciální vlhčené utěrky, čisticí pěny (umožňují ošetření znečištěné pokožky bez použití mýdla a vody), tělová mléka, krémy a oleje.

Poznámky redakce

Tabulky přípravků byly vytvořeny na základě údajů z následujících internetových stránek: Hartmann-Rico, a.s. – http://www.hartmann.cz/obsah/; SCA Hygiene Products, s.r.o. – http://www.tena.com/cz/; MSM, spol. s r.o. – www.msm.cz; B. Braun Medical s.r.o. – www.bbraunweb.cz, www.zelenahvezda.cz; MePro Trading, s.r.o. – http://www.mepro.cz/; Kimberly-Clark, s.r.o. – www.depend.cz; Untraco, v.o.s. – www.untraco.cz.

Autor i redakce vyvinuli maximální úsilí při tvorbě tabulek absorpčních prostředků, nicméně kvůli nepřehlednosti trhu nebylo v jejich silách vytvořit naprosto úplný seznam těchto inkontinenčních pomůcek dostupných na trhu v ČR. Pro další informace doporučujeme aktuální číselník VZP ČR dostupný na www.vzp.cz.

Seznam použité literatury

  • [1] Hegyi L. Niektoré problémy starostlivosti o inkontinentných chorých. Aktuálne problémy gerontológie a geriatrie. Bratislava, Asklepios, 1991, str. 152–157.
  • [2] Louis JC, de Leval J. Incontinence of the woman and solutions brought by absorbent products. Index 84 Congress, Session 8 – adult: Incontinence.
  • [3] Mandelstam D. Incontinence and its Management, Croom Helm, London, Sydney, Dover 1986.
  • [4] Newman DK. Incontinence products and devices for the elderly. Urol Nurs. 2004; 24: 316–333.
  • [5] Fader M. Review of current technologies for urinary incontinence: strengths and limitations. Proc Inst Mech Eng [H]. 2003; 217: 233–241.
  • [6] Fader M, Macaulay M, Pettersson L, et al. A multicentre evaluation of absorbent products for men with light urinary incontinence. Neurourol Urodyn 2006; 25: 689–95.
  • [7] Clarke-O´Neill S, Pettersson L, Fader M, et al. A multicenter comparative evaluation: disposable pads for women with light incontinence. J Wound Ostomy Continence Nurs 2004; 31: 32–42.

Sdílejte článek

Doporučené