Přeskočit na obsah

Komentář: ASA je mrtva, ať žije ASA aneb Turbulentní vývoj názorů na primární prevenci kardiovaskulárních příhod

Otázka použití acetylsalicylové kyseliny (ASA) v kontextu primární prevence se vrací v diskusích, klinických studiích i odborných doporučeních jako bumerang již řadu let. Měli bychom se ptát, proč nás téma stále tak zajímá a máme potřebu je diskutovat. Vždyť už se několikrát zdálo, že ASA do primární prevence prostě nepatří, jak doložila řada pozorování. Jenže…

Kyselina acetylsalicylová je oblíbená mimo jiné proto, že jde o léčivo s dlouhou tradicí, které je v analgetických a protizánětlivých dávkách ceněno pro svůj symptomatický efekt. Navíc je považována za velmi bezpečnou – dokonce si ji lze zakoupit jako volně prodejný lék. V tomto kontextu je zajímavý pohled na bezpečnostní data studií citovaných v přehledu k tématu, který přináší číslo časopisu Remedia, jímž právě listujete. Řada klinických hodnocení ASA totiž ukázala přínos léčeným, ten byl ale vždy spojen s negativním profilem nežádoucích účinků – krvácivých příhod –, které většinou veškerý prospěch anulovaly. Přitom krvácivé komplikace bereme jako „nutné zlo“ a v jistém slova smyslu potvrzení, že ASA skutečně má antiagregační, antitrombogenní efekt. Ke cti ASA musíme přičíst, že její podávání nebylo obvykle spojeno se zvýšením výskytu závažných a fatálních krvácení. Pakliže bychom riziko krvácení při této léčbě dokázali eliminovat, mohli bychom na výsledky získat jiný úhel pohledu. Pokusy s úpravou farmakologických vlastností ASA v tomto smyslu byly činěny s různými výstupy – některé upravené lékové formy sice měly nižší výskyt krvácení, ale zřejmě i nižší antitrombotickou účinnost.

Dalším důvodem, proč se nechceme ASA jako prostředku prevence vzniku kardiovaskulárních onemocnění vzdát, může být fakt, že její efekt v sekundární prevenci je přesvědčivě pozitivní. A zde je jedna překvapivá věc. Dichotomické dělení pacientských populací na primární prevenci (ještě bez anamnézy kardiovaskulární příhody) a prevenci sekundární (po prodělané příhodě) se nezdá jako nejvhodnější. Přechod mezi kategoriemi se totiž může odehrát během vteřin, kdy dojde k aterotrombotickému uzávěru tepny. Mnohem výhodnější se jeví stratifikace rizika, jak ji ostatně doporučují všechny kardiovaskulární doporučené postupy z poslední doby. Osoby s anamnézou příhod nalezneme logicky v kategoriích nejvyššího rizika, kde se potkají s pacienty s kumulací rizik, závažnými komorbiditami (diabetes mellitus, renální onemocnění), ale i s aterosklerotickým cévním postižením detekovaným zobrazovacími metodami. V tomto kontextu se zdá, že ASA by měla přinášet stejný nebo podobný prospěch jak osobám s vysokým rizikem (a předpokládaným aterosklerotickým postižením) bez anamnézy cévní příhody, tak těm, kteří si ji již do zdravotní dokumentace bohužel zapsali (a jsou v sekundární prevenci). Možná se zde promítá nedostatečná citlivost dostupných skórovacích systémů, jež diskriminují rizikové kategorie jen orientačně. Ostatně komentovaná studie ARRIVE čelila popsanému problému – významně nižšímu výskytu sledovaných ukazatelů, než bylo predikováno pomocí skórování [1]. V té souvislosti se otevírá další otázka, zda lepší predikce rizika umožní cílenější použití ASA a tím lepší poměr přínosů a rizik v její prospěch. Pravděpodobně nejpřesnějším ukazatelem rizikovosti může být zobrazení a kvantifikace aterosklerotického postižení – například pomocí hodnocení kalciového skóre věnčitých tepen. Tuto modalitu vyzdvihují poslední doporučené postupy kardiovaskulární prevence jako možnost s rozšiřující se dostupností a vysokou prediktivní hodnotou. V případě, že bychom ASA podávali pacientům s jednoznačným koronárním postižením prokázaným tímto způsobem v „období před příhodou“ (primární prevenci), mohly by výsledky být pozitivnější.

Zcela specifickou otázkou se jeví použití ASA u osob s diabetes mellitus 2. typu. Nejen, že jejich kardiovaskulární riziko je vždy zvýšeno, ale progrese cévních změn bývá rychlá a jejich detekce před klinickou manifestací celkem pravidelná. Přesto i poslední z projektů (ASCEND) testujících ASA u diabetiků bez anamnézy cévní příhody neprokázal jednoznačný prospěch [2]. Vysvětlením by mohla být extrémně vystupňovaná destičková aktivita, k níž dochází v situaci prozánětlivého stavu při diabetu a jejíž inhibice pomocí ASA není dostatečná. Tomu odpovídá i dřívější zkušenost lepšího antitrombogenního efektu ASA u osob s diabetes mellitus 2. typu léčených statiny [3]. Navíc se ochranný efekt ASA zdál být větší u mužů s diabetem než u žen, jak naznačila metaanalýza devíti studií z roku 2009 [4]. Taková heterogenita znesnadní hodnocení výsledků a jejich generalizaci pro praktické doporučení.

Kontroverze kolem použití ASA v primární prevenci zřejmě nekončí. Stále můžeme věřit, že ASA u vybraných pacientů může přinášet další prospěch, který bude aditivní k ostatním prokazatelně prospěšným strategiím (hypolipidemickým, antidiabetickým, antihypertenzivním). V každém případě se v současnosti zdá, že většina pacientů v tzv. primární prevenci z podávání ASA jednoznačný prospěch nemá.

Gaziano JM, Brotons C, Coppolecchia R, et al. Use of aspirin to reduce risk of initial vascular events in patients at moderate risk of cardiovascular disease (ARRIVE): a randomised, double‑blind, placebo‑controlled trial. Lancet 2018; 392: 1036–1046. Bowman L, Mafham M, Wallendszus K, et al. Effects of aspirin for primary prevention in persons with diabetes mellitus. N Engl J Med 2018; 379: 1529–1539. Evangelista V, Totani L, Rotondo S, et al. Prevention of cardiovascular disease in type‑2 diabetes: How to improve the clinical efficacy of aspirin. Thromb Haemost 2005; 93: 8‒16. De Berardis G, Sacco M, Strippoli GFM, et al. Aspirin for primary prevention of cardiovascular events in people with diabetes: meta‑analysis of randomised controlled trials. BMJ 2009; 339: b4531.

Sdílejte článek

Doporučené