Přeskočit na obsah

Orlistat – volně prodejné antiobezitikum

Obezita a nadváha se stávají stále závažňějšími zdravotními problémy, což vede k terapeutickému využití antiobezitik. Orlistat, léčivá látka ze skupiny antiobezitik, je používán téměř 15 let ve formě přípravku vázaného na lékařský předpis s obsahem 120 mg účinné látky v jedné tabletě v dávkovacím režimu 3krát denně jedna tableta. Prokázán byl účinek na snížení hmotnosti, na pozitivní ovlivnění dyslipidemie a na snížení inzulinové rezistence, u diabetiků 2. typu dochází ke zlepšení kompenzace diabetu a ke snížení antidiabetické medikace včetně dávek inzulinu a rovněž k omezení medikace u hypertoniků. Podle studie XENDOS je podání orlistatu bezpečnou a také účinnou prevencí diabetu 2. typu. Orlistat se ze zažívacího traktu téměř nevstřebává, a nemá tedy systémové nežádoucí účinky. Mechanismus působení je dán omezenou absorpcí tuku. Protože jde o zcela bezpečnou léčivou látku, stal se orlistat již dříve v USA a nyní i v Evropě volně prodejným. Vydávání tohoto přípravku přináší zcela minimální rizika, která lékárník může odhalit krátkým rozhovorem (užívání warfarinu, cyklosporinu, možná interakce s antikoncepcí, se substitucí hypotyreózy a s léčbou antiepileptiky).

Úvod

Obezita i nadváha představují závažná onemocnění. Jedním z největších problémů současné medicíny jsou komplikce obezity – diabetes 2. typu a tzv. metabolický syndrom [1]. V dnešní době léčíme obézní pacienty kombinací až pěti postupů, mezi které patří dieta, fyzická aktivita, psychoterapie, farmakoterapie a metody bariatrické chirurgie. Režimová a dietní opatření jsou z dlouhodobého hlediska málo efektivní a současně personálně náročná. K nejefektivnějším léčebným opatřením řadíme výkony bariatrické chirurgie [2]. Před 15 lety neexistovaly účinné preparáty pro léčbu obezity. Problémem byla zejména krátká doba podávání omezená především vedlejšími účinky používaných přípravků, což mělo za násladek opětovné zvyšování hmotnosti pacientů.

Antiobezitika

Za velký milník ve vývoji obezitologie posledních let jsou považována nová antiobezitika orlistat a sibutramin, jež je možno podávat dlouhodobě bez závažnějších vedlejších účinků. Po zavedení do praxe limitovala donedávna užití těchto léčivých přípravků jen jejich vysoká cena. Náklady na měsíční terapii sibutraminem činí přibližně 300 Kč, na léčbu orlistatem zhruba 2,5krát více. Orlistat i sibutramin byly v ČR přechodně hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění diabetikům splňujícím preskripční omezení.

Sibutramin řadíme ke skupině centrálně působících látek užívaných k léčbě obezity. Ke snížení hmotnosti vede jednak snížený příjem potravy navozený brzy nastupujícím pocitem sytosti, jednak k němu přispívá stimulace termogeneze. Používání sibutraminu bylo v rámci Evropské unie prozatím pozastaveno do vyjasnění výsledků dosud nepublikované studie SCOUT.

Orlistat

Orlistat ve formě tablet s obsahem 120 mg účinné látky byl zaveden do praxe před 15 lety. Použití této látky se vyznačuje minimálním výskytem závažných vedlejších účinků a žádnými významnějšími kontraindikacemi. Terapie je velmi efektivní u obézních diabetiků, u nichž dochází ke snížení glykemie i nezávisle na poklesu hmotnosti [3]. Orlistat nezvyšuje hladinu HDL cholesterolu, upravuje však poměr LDL/HDL cholesterolu, snižuje krevní tlak a inzulinovou rezistenci. Ve studii XENDOS [4], probíhající čyři roky, byla prokázána významná prevence rozvoje diabetu 2. typu.

Orlistat působí dvěma mechanismy účinku. Blokací střevní lipázy a sníženou absorpcí nestráveného tuku navozuje negativní bilanci energie. Druhý efekt je edukační. Pacienti, kteří přijímají nadměrné množství tuku v potravě, trpí střevními obtížemi a spontánně pak jsou podáváním léčivého přípravku edukováni ke zdravější redukční dietě. V pokročilém klinickém testování se nachází i látka cetilistat působící rovněž jako blokátor lipázy v GIT [5]. Stolice má po podání cetilistatu příznivější fyzikální skladbu tukových kapének, a tím jsou gastrointestinální vedlejší účinky méně výrazné.

Volně prodejný orlistat

Orlistat byl shledán natolik bezpečnou látkou, že je již několik let v USA v poloviční dávce 3krát denně 60 mg vydáván i bez receptu. V podobě kapslí se stejným obsahem účinné látky je nyní ve volném prodeji i u nás. Je tedy úspěchem, že české lékárny začaly vedle volně prodejných prostředků alternativní medicíny bez vědecky prokázaného účinku na snížení hmotnosti [6] prodávat i preparát s prokázanou účinností, která je asi 85% oproti plnému dávkování dostupnému na recept [7]. Tato nižší dávka je trávicím traktem tolerována dokonce lépe [7, 8]. Vyskytují se minimální střevní obtíže, pokud pacient přijímá stravu s méně než 30 % tuku. K tomu je edukován podpůrným programem realizovaným v lékárnách, na webových stránkách firmy či prezentovaným v edukačních TB1.jpgmateriálech.

Účinnost denní dávky 180 mg orlistatu byla prokázána např. v multicentrické dvojitě zaslepené studii provedené v USA (tab. 1) [9].

Indikace a další pokyny pro léčbu volně prodejným orlistatem

Dne 22. ledna 2010 povolila Evropská léková agentura volný prodej orlistatu. Jedná se o centrální registraci, což znamená, že společnost vyrábějící volně prodejný orlistat může uvést přípravek na trh ve všech zemích Evropské unie. Prostředek je určen pro léčbu dospělých osob, jejichž index tělesné hmotnosti (BMI) přesahuje 28 kg/m2. Přípravek je určen k užívání v kombinaci s mírnou nízkokalorickou dietou s nízkým obsahem tuků. Doporučená dávka je jedna kapsle s obsahem 60 mg orlistatu podaná 3krát denně zároveň s jídlem obsahujícím pouze doporučený obsah tuku [10]. Pokud je hlavní jídlo vynecháno nebo neobsahuje žádný tuk, měla by být vynechána i dávka orlistatu. Během 24 hodin se nedoporučuje užít více než tři 60mg tobolky. Léčba by neměla trvat déle než 6 měsíců. Pokud pacienti nejsou schopni dosáhnout snížení tělesné hmotnosti po 12 týdnech léčby přípravkem, měli by se poradit s lékařem nebo s lékárníkem.

Volně prodejný orlistat není určen k podávání dětem nebo mladistvým do 18 let věku vzhledem k nedostatečným údajům o bezpečnosti a účinnosti přípravku. O použití orlistatu u starších osob jsou dostupné pouze omezené údaje. Účinek orlistatu u pacientů s poruchou jaterních nebo ledvinových funkcí nebyl sledován. Díky minimální absorpci orlistatu není nutná úprava dávkování u starších osob a osob se sníženou funkcí jater nebo ledvin.

Ke kontraindikacím kromě přecitlivělosti na orlistat nebo na pomocné látky patří:
 • současná léčba cyklosporinem,
 • chronický malabsorpční syndrom,
 • cholestáza,
 • těhotenství,
 • kojení
 • současná léčba warfarinem nebo jinými perorálními antikoagulancii.

Důležité je pacienty dále upozornit, že léčba orlistatem může potenciálně snížit absorpci vitaminů rozpustných v tucích (A, D, E a K). Z tohoto důvodu by se měl před spaním užívat multivitaminový doplněk.

Vzhledem k tomu, že snížení tělesné hmotnosti může být provázeno zlepšením metabolické kompenzace diabetu, měli by se pacienti užívající antidiabetika poradit před začátkem léčby orlistatem s lékařem o případné potřebě úpravy dávkování antidiabetik. Stejné doporučení platí i pro pacienty užívající antihypertenziva a hypolipidemika. Je rovněž doporučováno používání další kontraceptivní metody jako prevence možného selhání perorální antikoncepce, k němuž může dojít v případě těžkého průjmu.

V případě kombinace orlistatu s levothyroxinem v léčbě hypotyreózy může docházet k selhávání terapie. Rovněž pacienti užívající antiepileptika by se měli poradit se svým lékařem, dříve než zahájí léčbu orlistatem.

Při kombinaci orlistatu s warfarinem nebo s jinými antikoagulačními látkami může docházet k ovlivnění INR. Rovněž léčba cyklosporinem může být výrazně ovlivněna užíváním orlistatu. V těchto případech je užívání orlistatu kontraindikováno.

Závěr

Volně prodejný přípravek s obsahem orlistatu se stává prvním prostředkem určeným ke snižování hmotnosti dostupným bez lékařského předpisu v lékárnách. Jedná se o přípravek s minimálním rizikem podávání a k eliminaci těchto rizik stačí lékárníkovi jediná otázka – zda pacient užívá nějaké další léčivé přípravky. V případě, že lékárník obdrží pozitivní odpověď, postupuje dále podle kontraindikací a výše uvedených omezení pro užívání orlistatu. Lékárník má navíc dostatek možností poučit pacienta o dietě s omezením tuku.

Volně prodejný orlistat tak může při dostečné informovanosti veřejnosti o jeho existenci významně snížit výskyt obezity a nadváhy v ČR.


Seznam použité literatury

 • [1] Svačina Š, a kol. Metabolický syndrom. Praha, Triton, 2006.
 • [2] Fried M, Svačina Š, Owen K. Bariatrická chirurgie a diabetes. Trendy v diabetologii 10. Praha, Galén, 2005: 169–210.
 • [3] Svačina Š. Obezita a diabetes. Praha, Maxdorf, 2000.
 • [4] Svačina Š. Prevence diabetu a jeho komplikací. Praha, Triton, 2008.
 • [5] Kopelman P, Bryson A, Hickling R, et al. Cetilistat (ATL-962), a novel lipase inhibitor: a 12-week randomized, placebo-controlled study of weight reduction in obese patients. Int J Obes (Lond) 2007; 31: 494–499.
 • [6] Svačina Š, Matoulek M, Jiráčková L. Potravinové doplňky v diabetologii. In Haluzík M. Trendy soudobé diabetologie, Praha, Galén 2008: 133–151.
 • [7] Anderson JW. Orlistat for the management of overweight individuals and obesity: a review of potential for the 60-mg, over-the-counter dosage. Expert Opin Pharmacother 2007; 8: 1733–1742.
 • [8] Jacob S, Togerson J. Orlistat treatment beneficial in both primary care and tertiary settings. Obesity reviews 2005; 6: 166.
 • [9] Anderson JW, Schwartz SM, Hauptman J, et al. Low-dose orlistat effects on body weight of mildly to moderately overweight individuals: a 16 week, double-blind, placebo-controlled trial. Ann Pharmacother 2006; 40: 1717–1723.
 • [10] Orlistat Summary of Product Characteristics (SPC).

Sdílejte článek

Doporučené