Přeskočit na obsah

Současné postavení kyseliny thioktové v léčbě diabetické neuropatie: klinický pohled

Souhrn:
Nováková M, Břízová L, Kvapil M. Současné postavení kyseliny thioktové v léčbě diabetické neuropatie: klinický pohled. Remedia 2021; 31: 582–587.
Diabetická neuropatie je jednou z nejčastějších komplikací diabetu. Přesná prevalence není známa, udává se rozmezí 25–90 %. Etiologie je multifaktoriální, dominantní vliv má hyperglykemie, resp. délka expozice hyperglykemii. Základním příznakem diabetické periferní senzitivní neuropatie jsou parestezie. Klinické příznaky kardiální autonomní neuropatie jsou chudé (ortostatická hypotenze, snížená tolerance námahy). Typickým projevem je klidová tachykardie, závažnou komplikací jsou maligní arytmie. Diagnosticky pomáhá vyšetření variability R‑R intervalu. Obtěžující jsou symptomy porušené sudomotoriky (návaly pocení v důsledku selhávající termoregulace). Základem terapie a zároveň prevence rozvoje diabetické neuropatie je intenzifikace léčby diabetu s co nejlepší kompenzací. Většina současné medikamentózní terapie je pouze symptomatická se zaměřením na zmírnění subjektivních obtíží. S ohledem na vysoký výskyt nežádoucích účinků je nutno při této léčbě postupovat racionálně. Jedinou současně dostupnou léčivou látkou s prokazatelným vlivem na patofyziologické procesy, které vedou k diabetické neuropatii, je kyselina thioktová.

Summary:
Novakova M, Brizova L, Kvapil M. Current status of thioctic acid in the treatment of diabetic neuropathy: clinical perspective. ­Remedia 2021; 31: 582–587.
Diabetic neuropathy is one of the most frequent complications of diabetes. Precise prevalence is not known; the range of 25–90% is reported. Etiology is multifactorial with the dominant influence of hyperglycemia, or rather the length of exposure to hyperglycemia. The primary symptom of diabetic peripheral sensory neuropathy is paresthesia. Clinical signs of cardiac autonomic neuropathy are sparse (orthostatic hypotension, lowered tolerance to strain). Typical manifestation is tachycardia at rest, and malignant arrhythmia is a severe complication. Examination of R‑R interval variability helps in the process of diagnostics. Symptoms of sudomotor dysfunction (bouts of hyperhidrosis due to failing thermoregulation) are the most bothersome symptoms. The basis of therapy and prevention of the development of diabetic neuropathy is an intensification of diabetic treatment with the best compensation possible. Most of the current drug therapy is only symptomatic, focusing on reducing subjective problems. With regards to a high occurrence of adverse effects, it is necessary to proceed rationally during treatment. Thioctic acid is the only currently available substance with proven influence on pathophysiological processes that lead to diabetic neuropathy.

Key words: diabetes mellitus, diabetic neuropathy, diabetic cardiac autonomic neuropathy, thioctic acid

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené