Přeskočit na obsah

Prasugrel – perspektivní léčivá látka v terapii aterotrombotických příhod

Nově registrovaný ireverzibilní blokátor ADP receptorů (receptory pro adenosin-difosfát), léčivá látka prasugrel, je zajímavou inovací ve spektru antitrombotik. Oproti dosud užívanému klopidogrelu má spolehlivější protidestičkový účinek, který je dán nižším výskytem rezistence a rychlejším nástupem účinku. Prasugrel byl schválen k léčbě nemocných s akutními koronárními syndromy indikovaných ke koronární angioplastice.

Léčba a prevence pandemie kardiovaskulárních chorob je založena na pěti základních pilířích – na ovlivnění vývoje a progrese vlastního aterosklerotického procesu zásahem do rizikových faktorů, na prevenci trombotické okluze postižených tepen, na zlepšení perfuze ischemického myokardu, dále na profylaxi a léčbě poruch srdečního rytmu a konečně na prevenci a léčbě ztráty kontraktilního myokardu a vývoje srdečního selhání. Antitrombotická léčba má zásadní postavení jednak v prevenci trombózy u nemocných s ICHS (ischemická choroba srdeční), u pacientů po mozkové příhodě či při ateroskleróze lokalizované v periferním řečišti, jednak v léčbě a v zabránění progrese trombu u akutních cévních příhod. Vzhledem k tomu, že vývoj aterotrombotické okluze v tepenném řečišti je realizován primárně vývojem destičkového trombu, uplatní se optimálně protidestičková léčba.

Princip blokády receptorů ADP

Medikamentózně můžeme zasáhnout do primární hemostázy na úrovni adheze, aktivace a degranulace či vlastní agregace. V profylaxi aterotrombotického uzávěru jsou nejvýhodnější léčivé látky, které blokují aktivaci trombocytů. Aktivace destičky je zprostředkována řadou receptorů: trombinových, tromboxanových, adenosindifosfátových (ADP), serotoninových a dalších. Všechny tyto základní aktivační receptory lze inhibovat. V praxi se nejvíce osvědčila blokáda receptorů ADP thienopyridinovými antagonisty ADP receptorů či blokáda metabolické cesty vedoucí k syntéze a uvolnění tromboxanu A2 kyselinou acetylsalicylovou (ASA). Obě skupiny si vzájemně nekonkurují, ale optimálně se doplňují.

Inhibice receptorů pro adenosin-difosfát je výhodná. ADP se účastní nejen při vlastní aktivaci trombocytu a při expresi receptorů IIb/IIIa, které následně zprostředkují vlastní agregaci, tedy vzájemnou vazbu destiček, ale též chemotakticky působí na ostatní trombocyty. Růst bílého trombu tak pokračuje. Vlastních receptorů pro ADP na Obr. 1 Vztah mezi ADP receptorem P2Y12 a prostacyklinovým receptorem IP; ATP – adenosin-trifosfát, cAMP – cyklický adenosin-monofosfát, VASP – vasodilator-stimulated phosphoprotein, VASP-P – fosforylovaný VASP. povrchu trombocytu se nachází více, mezi nejvýznamnější patří receptor P2Y12, který po stimulaci ADP zprostředkuje dlouhodobou aktivaci, degranulaci i agregaci trombocytu. Na molekulární úrovni je funkce tohoto receptoru sdruženého s G-inhibičním proteinem velmi zajímavá. Jeho aktivita je opačná než efekt obdobného receptoru IP (prostacyklinový receptor), který je aktivován prostaglandinem E1 a prostacyklinem (obr. 1). Oba receptory (P2Y12 i IP) působí na specifický protein VASP (vasodilator-stimulated phospho-protein), zatímco prostanoidy stimulují jeho fosforylaci, čímž vzniká fosforylovaný VASP (VASP-P), ADP fosforylaci proteinu inhibuje [1]. VASP-P trombocyt stabilizuje, naopak defosforylovaný VASP stimuluje výše popsaný efekt, tj. sekreci a amplifikaci agregace trombocytů. Poměr VASP a VASP-P pak můžeme v praxi detekovat a určit stupeň aktivace destiček, resp. efekt blokády receptoru P2Y12.

V současné době máme k dispozici tři ireverzibilní blokátory receptoru P2Y12 – thienopyridinové deriváty tiklopidin, klopidogrel a recentně registrovaný prasugrel. Aby byla umožněna dostatečná biologická dostupnost, jsou všechny látky podávány jako proléčivo, k jejich bioaktivaci dochází v několika metabolických krocích. Ve fázi vývoje máme dále řadu non-thienopyridinových blokátorů receptorů P2Y12 působících bez nutnosti bioaktivace reverzibilní inhibici: kangrelor, tikagrelor, PRT060128 a elinogrel.

Proč zavádět nové blokátory receptoru P2Y12?

Proč zavádět novou léčivou látku, používáme-li v klinické praxi jinou a dobře zavedenou? Klopidogrel je proléčivo s nízkou konverzí na aktivní metabolit, většina látky je degradována esterázami a jen 10–15 % je oxidázami CYP (cytochrom P) biotransformováno na účinný metabolit. Při jakémkoli snížení aktivity řetězce izoenzymů (CYP2C19, CYP1A2, CYP3A4 aj.) podíl látky degradované esterázami stoupá a výsledná koncentrace aktivní látky klesá pod terapeutickou hladinu. Bohužel v praxi je toto snížení aktivity časté, třetinu nemocných tvoří geneticky pomalí metabolizátoři na úrovni CYP2C19, či k blokádě konverze vedou lékové interakce s inhibitory některého ze zúčastněných izoenzymů. Nejvýznamnější pak je inhibice CYP2C19 omeprazolem – inhibitorem protonové pumpy, který je velmi často užíván k prevenci krvácení do trávicího traktu právě u nemocných léčených protidestičkovými léky. Jak polymorfismus metabolismu (tj. přítomnost inaktivní alely pro CYP2C19), tak současné podávání inhibitorů kaskády bioaktivace má významný praktický dopad; zvyšuje asi o polovinu mortalitu a morbiditu pacientů s trombotickými stavy i nemocných s akutními koronárními příhodami řešenými přímou angioplastikou [2–5].

Prasugrel – spolehlivá bioaktivace a rychlý nástup účinku

Nedávno byl centrálním registračním postupem schválen v Evropě nový inhibitor trombocytárních receptorů ADP typu P2Y12 – prasugrel (tab. 1). Nejedná se sice o představitele inovativního přístupu blokády primární hemostázy, ale významný přínos pro zlepšení prognózy nemocných s aterotrombotickým postižením je nepochybný. Účinek je dán opět blokádou receptoru P2Y12, jedná se tedy o stejný mechanismus účinku jako u klopidogrelu a tiklopidinu.

Od těchto, již zavedených léčivých látek se prasugrel významně liší. Prasugrel je sice též proléčivem s nutností konverze, nicméně nepodléhá inaktivaci esterázami a polymorfismus izoenzymů CYP či jejich inhibice pouze zpomalí biotransformaci, ale nedojde k degradaci na metabolity neúčinné. První předností prasugrelu je tak jeho spolehlivější protidestičkový účinek, u něhož se nepředpokládá (a v současnosti nezjistila) rezistence k léčbě. Druhou, stejně důležitou výhodou je významně rychlejší nástup účinku při srovnání s klopidogrelem či s tiklopidinem (cmax je pouze 30–60 min.).

Po perorálním podání se prasugrel rychle vstřebává, potrava pouze zpomaluje resorpci, nemění však celkovou biologickou dostupnost léčiva. V játrech je prasugrel metabolizován řadou izoenzymů, jako je CYP3A, CYP2B6 a v menší míře i CYP2C9 a CYP2C19, na aktivní metabolit (R-138727). Nástup protidestičkového účinku je rychlý, do hodiny je dosaženo více než 50% inhibice trombocytů. Aktivní metabolit je degradován konjugací a metylací, metabolity jsou eliminovány ledvinami a částečně i játry. Eliminační poločas kolem 7 hodin nemá na délku účinku velký vliv, díky ireverzibilní blokádě receptoru přetrvává účinek po nasycovací dávce 60 mg 7–9 dnů, po udržovací dávce 10 mg asi 5 dnů. Efekt prasugrelu je nezávislý na renálních a jaterních funkcích, není nutno redukovat dávku při tomto orgánovém postižení [6]. Přehled vlastností prasugrelu ve srovnání s obdobnými klasickými léčivými látkami či molekulami ve vývoji je uveden v tab. 2.

Prasugrel – momentální vítěz u akutních koronárních příhod

Rychlý efekt prasugrelu oceníme v zatím jediné schválené indikaci, tj. v prevenci trombotických komplikací u nemocných s akutními koronárními příhodami ošetřenými koronární angioplastikou (v kombinaci s ASA). V registrační studii TRITON-TIMI 38 došlo v této indikaci k poklesu výskytu akutních koronárních příhod (typu STEMI i Graf 1 Srovnání účinnosti a bezpečnosti prasugrelu a klopidogrelu u pacientů s akutní koronární příhodou indikovaných ke koronární angioplastice (studie TRITON-TIMI 38, n = 13 608, medián – 14,5 měsíce léčby); KV – kardiovaskulární, IM – infarkt myokardu, CMP – cévní mozková příhoda, HR – hazard ratio; podle [7] – Wiviott, et al., 2007. non-STEMI) o pětinu proti kontrolní větvi léčené klasicky kombinací klopidogrelu a ASA (graf 1). Téměř o třetinu vyšší výskyt krvácení ve srovnání s podáváním klopidogrelu je logický: odpovídá-li o třetinu více nemocných na léčbu, musí se dopad na větší část léčené populace projevit odpovídajícím nárůstem počtu nežádoucích příhod. Výrazný přesah příznivého účinku nad rizikem krvácení se odráží v poměru počtu nemocných, které je nutno léčit k zabránění jedné kardiovaskulární příhodě: NNT (number needed to treat) je pouze 42 léčených oproti počtu nemocných, u nichž dojde k významnému krvácení, kde NNT představuje 162 léčených [7, 8].

Významnější klinický efekt prasugrelu odráží výsledek farmakodynamické studie PRINCIPLE-TIMI 44. U nemocných indikovaných ke koronární angioplastice zde měla saturační dávka 60 mg prasugrelu výraznější účinek na inhibici trombocytu než saturační dávka 600 mg klopidogrelu; podobný efekt prokázala udržovací dávka 10 mg prasugrelu denně proti dvojnásobné udržovací dávce 150 mg klopidogrelu denně. Obě dávky byly testovány při bazální léčbě ASA [9].

Klinický efekt, tj. spolehlivější protidestičkový účinek i odpovídající vyšší výskyt krvácení, zcela potvrzuje teoretický předpoklad: nebude-li kvůli výskytu farmakogenetické rezistence či kvůli lékové interakci snížen farmakodynamický efekt, pak je možno očekávat pokles počtu aterotrombotických příhod a zvýšený výskyt krvácení. Oproti klopidogrelu, u něhož se s rezistencí na podkladě geneticky nefunkčního CYP2C19 můžeme setkat až u 30 % naší populace, by měl být prasugrel účinný u všech nemocných. S lékovými interakcemi inhibujícími bioaktivaci klopidogrelu se setkáváme nejméně u pětiny české populace. V zatím nezveřejněné studii Suchopára a kol. užívalo plných 20 % z celkového počtu léčených klopidogrelem současně omeprazol.

Jak užívat prasugrel v praxi?

V souladu s výsledkem registrační studie je prasugrel indikován v kombinaci s ASA u nemocných s akutními koronárními příhodami typu nestabilní anginy pectoris či infarktu myokardu (STEMI i non-STEMI), kteří jsou indikováni k provedení angioplastiky, tedy u rozhodující části populace s koronárními příhodami. Doklady o prospěšnosti léčby jsou při podávání prasugrelu přítomny nejméně po dobu 6–12 měsíců po příhodě. Doporučené dávkování je 60 mg (6 tablet) na úvod k saturaci a dále 10 mg denně k udržení efektu, lék se podává perorálně. Riziko krvácení je úměrné účinku. Významné krvácení, které vedlo k ukončení léčby, se objevilo ve studii TIMI 38 u 2,5 % pacientů ve větvi prasugrelové a v 1,4 % případů ve větvi klopidogrelové. Vyskytne-li se krvácení, nemáme bohužel dostupné antidotum, léčíme lokálně i celkově (převody náplavů destiček či deriváty krve). S cílem snížit riziko krvácení při zachování efektu byla navržena studie TRILOGY ACS, která prověřuje účinek polovičních dávek.

Jaké jsou perspektivy a využití prasugrelu?

Podíváme-li se, kdo je přednostně indikován k léčbě prasugrelem, pak není pochyb, že všichni nemocní s vysokým rizikem aterotrombotické příhody či trombotické příhody v tepně s implantovaným stentem, a to po dobu trvání tohoto vysokého rizika. Toto riziko je nejvyšší v prvních šesti měsících po koronární příhodě, v případě implantovaného lékového stentu pak ještě podstatně déle. Vzhledem k tomu, že léčba bude zcela jistě ekonomicky nákladnější, bude nutno zvážit, kteří nemocní mají z této léčby největší přínos a kde není jiná výhodnější cesta. Nepochybnou skupinou s jasnou a jinak neřešitelnou terapeutickou metodou jsou nemocní s přímou koronární intervencí, kteří mají prokázánu rezistenci ke klopidogrelu. Stanovení rezistence lze dnes již rutinně testovat stanovováním polymorfismu izoenzymu CYP2C19. Méně výhodný je průkaz nedostatečné protidestičkové odpovědi (např. testováním VASP/VASP-P). Při potřebě denně testovat několik desítek nemocných by dnešní kapacity farmakogenetických a hematologických laboratoří tento úkol zcela jistě zvládly. Finanční náklady by při větším počtu vyšetření byly příznivější. Druhou skupinou, která rovněž velmi profituje z léčby prasugrelem, jsou diabetici. I v této podskupině by indikace prasugrelu mohla být po farmakoekonomické stránce racionální. Otázkou je indikace prasugrelu u nemocných léčených inhibitory protonové pumpy. Omeprazol a lansoprazol snižují, případně až eliminují léčebný potenciál klopidogrelu. Zdá se, že pantoprazol a esomeprazol tento interakční potenciál nemají. Vhodným řešením interakce s inhibitory protonové pumpy se tedy zdá být záměna inhibitoru.

Kromě zavedení prasugrelu je ve vývoji ještě řada nových protidestičkových léků. Zmíněny již byly reverzibilní inhibitory receptoru P2Y12: kangrelor, tikagrelor, PRT060128 a elinogrel. Díky tomu, že se jedná již přímo o aktivní látky, odpadá nutnost biokonverze a nástup účinku je rychlejší. Kratší efekt (tj. do 24 hodin) může být výhodou při krvácení či nutnosti operačního zákroku, naopak obráceně při vynechání dávky může vést k selhání účinku a k trombotické příhodě. Další a nepříliš vzdálenou perspektivou jsou inhibitory trombinových receptorů PAR-1. I zde probíhají pokročilé fáze klinického hodnocení. Závěrem lze konstatovat, že již dnes máme účinné léčivé látky k prevenci a léčbě aterotrombotických příhod a další inovace nás čekají. Důležité je, aby indikovaní nemocní byli optimální protidestičkovou terapií skutečně léčeni.

Seznam použité literatury

 • [1] Michelson AD. P2Y12 antagonism: promises and challenges. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2008; 28: s33–38.
 • [2] Ho PM, Maddox TM, Wang L, et al. Risk of adverse outcomes associated with concomitant use of clopidogrel and proton pump inhibitors following acute coronary syndrome. JAMA 2009; 301: 937–944.
 • [3] Siller-Matula JM, Spiel AO, Lang IM, et al. Effects of pantoprazole and esomeprazole on platelet inhibition by clopidogrel. Am Heart J 2009; 157: 148.e1–5.
 • [4] Mega JL, Close SL, Wiviott SD, et al. Cytochrome P-450 polymorphisms and response to clopidogrel. N Engl J Med 2009; 360: 354–362.
 • [5] Simon T, Verstuyft C, Mary-Krause M, et al. Genetic determinants of response to clopidogrel and cardiovascular events. N Engl J Med 2009; 360: 363–375.
 • [6] http: //www.emea.europa.eu/humandocs/Human/EPAR/efient/efient.htm (29. 7. 2009)
 • [7] Wiviott SD, Braunwald E, McCabe CH, et TRITON-TIMI 38 Investigators. Prasugrel versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes. N Engl J Med 2007; 357: 2001–2015.
 • [8] Motovska Z, Widimsky P. Improving outcomes in patients undergoing percutaneous coronary intervention: role of prasugrel. Vasc Health Risk Manag 2009; 5: 475–481.
 • [9] Wiviott SD, Trenk D, Frelinger AL, et PRINCIPLE-TIMI 44 Investigators. Prasugrel compared with high loading- and maintenance-dose clopidogrel in patients with planned percutaneous coronary intervention: the Prasugrel in Comparison to Clopidogrel for Inhibition of Platelet Activation and Aggregation-Thrombolysis in Myocardial Infarction 44 trial. Circulation 2007; 116: 2923–2932.

Sdílejte článek

Doporučené