Přeskočit na obsah

Studie ADVANCE

Mezinárodní klinická studie ADVANCE hodnotila účinnost podávání kombinace inhibitoru ACE perindoprilu s diuretikem indapamidem v léčbě diabetiků 2. typu nezávisle na počátečním krevním tlaku a vstupní antihypertenzní léčbě. Tato kombinační léčba byla dobře tolerována a její podávání po dobu 4,3 roku vedlo ke statisticky významnému snížení rizika závažné vaskulární příhody (o 9 %) včetně úmrtí. Účinnost léčby se výrazně nelišila v závislosti na krevním tlaku a konkomitantní léčbě na začátku studie

Prevence vaskulárních komplikací u pacientů s diabetem 2. typu představuje jeden ze základních úkolů interní medicíny na začátku 21. století. Odhaduje se, že k roku 2030 bude na světě asi 350 milionů osob trpících diabetem a většina z nich zemře na následky vaskulárních komplikací a/nebo jimi bude invalidizována [1]. U nemocných s hypertenzí a diabetem se zdá, že všechny třídy antihypertenziv snižují celkovou mortalitu, cévní mozkové příhody i kardiovaskulární příhody [2–4]. Studie z poslední doby však ukazují, že některé třídy antihypertenziv – inhibitory ACE a sartany – by mohly mít tento efekt výraznější, a že navíc významně snižují vznik nového onemocnění diabetem a zpomalují progresi diabetické renální insuficien-ce [5–13]. Z údajů získaných ze studie UKPDS vyplývá, že léčba inhibitory ACE by mohla mít protektivní účinek i na diabetickou retinopatii [14].

Studie ADVANCE – Action in Diabetes and Vascular Disease – byla prezentována na Evropském kardiologickém kongresu ve Vídni v září 2007 a publikována on line v časopise Lancet [15]. Jedná se o mezinárodní multicentrickou studii u nemocných s diabetem 2. typu. Studie je 2 x 2 faktoriálně randomizovaná, ve větvi zaměřené na sledování krevního tlaku je srovnávána fixní kombinace perindopril/indap-amid (4 mg/1,25 mg) s placebem a ve větvi kontrolující hladinu glykémie (resp. glykovaného hemoglobinu) je srovnáván gliklazid s prodlouženým uvolňováním (MR) v dávce 30–120 mg s placebem.

Nebylo rozhodující, zda nemocní měli či neměli hypertenzi, při zahájení studie byla povolena léčba inhibitory ACE. Pacienti nejprve prošli testovací měsíční fází, kdy jim byl podáván perindopril v denní dávce 2 mg a indapamid v denní dávce 0,625 mg. Během této fáze poklesl krevní tlak ze 145/81 mm Hg na 137/78 mm Hg. Do testovací fáze bylo zahrnuto 12 878 nemocných, 3,6 % bylo vyřazeno kvůli podezření na netoleranci kombinace perindopril/indapamid. Do dvojitě slepé fáze vstoupilo 11 140 nemocných.

Zařazeni mohli být diabetici 2. typu starší 55 let a se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem. Pro zařazení nebyl rozhodující vstupní krevní tlak, léčba hypertenze či hodnota HbA1c. Pacienti mohli užívat jak inhibitory ACE, tak deriváty sulfonylurey s výjimkou gliklazidu. Charakteristiku souboru při randomizaci ukazuje tab. 1.

Kliknutím obrázek zvětšíte

Ve skupině léčené aktivní kombinací byl zaznamenán o něco výraznější pokles krevního tlaku, který na konci studie činil rozdíl 5,6/2,2 mm Hg. Rozdíl byl i v medikaci na konci studie, kdy na začátku studie se medikace nelišila a na konci studie bylo výrazně více nemocných v placebové větvi léčeno antihypertenzivy, včetně otevřené léčby inhibitorem ACE. V obou větvích výrazně vzrostla i preskripce statinů (tab. 2).

Kliknutím obrázek zvětšíte

Hlavní výsledky studie ADVANCE ukazují grafy 1, 2 a tab. 3.

Kliknutím obrázek zvětšíte

Kliknutím obrázek zvětšíte

Tyto výsledky znamenají zabránění jednomu úmrtí za 5 let při léčbě 78 nemocných.

Výsledky podle podskupin a podle přídatné léčby ukazují grafy 3 a 4.

Kliknutím obrázek zvětšíte

Kliknutím obrázek zvětšíte

Z klinické studie ADVANCE vyplývají minimálně dva významné závěry pro praxi:

1. Snižovat krevní tlak diabetiků k cílovým hodnotám 130/80 mm Hg je bezpečné a prospěšné. Průměrný tlak na konci studie činil 140/73 mm Hg v placebové větvi a 136/73 mm Hg v aktivní větvi.

2 . Fixní kombinace perindopril/indap-amid se zdá být velmi dobrou ochranou před hypertenzními komplikacemi u diabetiků druhého typu.

Výsledky studie ADVANCE potvrzují oprávněnost doporučení, že diabetici mají mít léčený i normální, resp. vysoký normální krevní tlak, tj. hodnoty 130–139/ 80–89 mm Hg. V současné době je na světě odhadován výskyt onemocnění diabetem u 246 milionů osob a do roku 2025 se očekává vzrůst počtu na 380 milionů. Pokud by se výsledky klinické studie ADVANCE aplikovaly pouze na polovinu celosvětové populace diabetiků, mohli bychom v příštích pěti letech zabránit 1,5 milionu úmrtí.

Seznam použité literatury

 • [2] Blood pressure Lowering Treatment Trialist’ Collaboration. Effects of different blood-pressure lowering regimens on major cardiovascular events in individuals with and without diabetes mellitus. Arch Intern Med 2005; 165: 1410–1419.
 • [3] Blood pressure Lowering Treatment Trialist’s Collaboration. Effects of different blood-pressure lowering regimens on major cardiovascular events results of prospectively-designed over-views of randomised trials. Lancet 2003; 362: 1527–1535.
 • [4] 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension. The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension and of the European Society of Cardiology. Guidelines Committee. J Hypertens 2007; 25: 1105–1187.
 • [5] Expert consensus document on angiotensin converting enzyme inhibitors in cardiovascular disease: The Task Force on ACE-inhibitors of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2004; 16: 1454–1470.
 • [6] Dahlöf B, Devereux RB, Kjeldsen SE for the LIFE investigators. Cardiovascular morbidity and mortality in the Losartan Intervention For End-points reduction in hypertension study (LIFE): a randomised trial against atenolol. Lancet 2002; 359: 995–1003.
 • [7] Dahlöf B for the ASCOT investigators. Prevention of coronary stroke events with atorvastatin in hypertensive patients who have average or lower-than-average cholesterol concentrations, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA): a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2003, 361: 1149–1158.
 • [8] Chobanian AV, Bakris GL, Black HR. National heart, lung and blood institute joint national committee on prevention, detection, evaluation and treatment of high blood pressure – Seventh report. JAMA 2003; 291: 2560–2572.
 • [9] Julius S, Kjeldsen SE, Weber M, et al. Outcomes in hypertensive patients at high cardiovascular risk treated with regimens based on valsartan or amlodipine: the VALUE randomised trial. Lancet 2004; 363: 2022–2031.
 • [10] Messerli FH, Sichrovsky T. When premature is not premature – the ASCOT study. European Heart Journal 2005; 26: 1822–1823.
 • [11] Nissen SE, Tuzcu EM, Libby P, for the CAMELOT investigators. CAMELOT (Effect of antihypertensive agents on cardiovascular events in patients with coronary disease and normal blood pressure). JAMA 2004; 292: 2217–2226.
 • [12] Pepine CJ, for the INVEST investigators. INVEST: International Verapamil SR/ Trandolapril Study. JAMA 2003; 290: 2805–2816.
 • [13] Poulter NR fot the ASCOT investigators. Role of blood pressure and other variables in the differential cardiovascular event rate noted in the the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA). Lancet 2005; 366: 907–913.
 • [14] UK prospective Diabetes Study Group. Tight blood pressure control and risk of macrovascular and microvascular complications in type 2 diabetes: UKPDS 38. BMJ 1998; 317: 703–713.
 • [15] ADVANCE Collaborative Group: Effects of fixed combination of perindopril and indapamide on macrovascular and microvascular outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus (the ADVANCE trial): a randomised controlled trial. Lancet 2007; 370: 829–840.

Sdílejte článek

Doporučené