Přeskočit na obsah

Studie STRONG‑HF

Souhrn

Vítovec J, Špinarová L, Špinar J. Studie STRONG‑HF. Remedia 2023; 33: 141–143.

Studie STRONG‑HF sledovala dva léčebné režimy u nemocných s akutním srdečním selháním, intenzivní přístup s titrací do maximálních dávek základních léků pro srdeční selhání a běžnou léčebnou praxi v ordinacích kardiologů. Primární cílový ukazatel zahrnoval celkovou mortalitu a rehospitalizaci pro srdeční selhání 180. den po randomizaci. Výsledkem bylo předčasné ukončení studie pro významně příznivější účinnost intenzivního přístupu.

Klíčová slova: akutní srdeční selhání – léčebné postupy.

Summary

Vitovec J, Spinarova L, Spinar J. STRONG‑HF trial. Remedia 2023; 33: 141–143.

In the STRONG‑HF study, two treatment regimens in patients with acute heart failure were evaluated – an intensive approach based on titration of basic drugs for heart failure to maximum doses and a common treatment available in cardiologists’ offices. The primary endpoint included overall mortality and rehospitalization for heart failure at day 90 after randomization. The study was terminated prematurely with respect to the significantly higher effectiveness of the intensive approach.

Key words: acute heart failure – therapeutics management.

Pacienti přijatí pro akutní srdeční selhání mají velmi vysoké riziko rehospitalizace a úmrtí, zvláště do 90 dnů po propuštění. Studie STRONG‑HF (Safety, tolerability, and efficacy of up‑titration of guideline directed medical therapies for acute heart failure: a multinational, open‑label, randomised trial) se zaměřila na posouzení účinnosti a bezpečnosti časné optimalizace perorální léčby srdečního selhání betablokátory (BB), inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI)/sartany (ABR) nebo inhibitory angiotenzinového receptoru a neprilysinu (ARNI) a antagonisty mineralokortikoidních receptorů (MRA). Glifloziny v té době ještě nebyly schváleny pro léčbu srdečního selhání.OBR. 1 Uspořádání studie STRONG‑HF; podle [1] – Kimmoun, et al., 2019.

V této multicentrické randomizované, otevřené studii s paralelními skupinami bylo randomizováno celkem 1 078 pacientů v poměru 1 : 1 buď k obvyklé péči, nebo k intenzivní péči. Uspořádání studie je uvedeno na obrázku 1. Bylo stanoveno, že pacienti zařazení do ramene s obvyklou péčí budou propuštěni a ošetřeni podle obvyklé klinické praxe u svého kardiologa. V rameni s intenzivní péčí byly dávky perorálních léků indikovaných k terapii srdečního selhání (BB, ACEI/ARB nebo ARNI a MRA) titrovány na 50 % doporučených dávek před propuštěním a na 100 % doporučených dávek do dvou týdnů po propuštění, jak je uvedeno v tabulce 1.TAB. 1 Optimální dávky léků pro srdeční selhání ve studii STRONG‑HF

Pokud se u pacientů rozvinulo zhoršení symptomů a známek městnání, hyperkalemie, hypotenze, bradykardie, zhoršení renálních funkcí nebo významné zvýšení hodnot NT‑proBNP (N‑terminální frakce natriuretického peptidu B) mezi návštěvami, bylo navyšování dávek léčiv (další titrace) pozdrženo. Primárním cílovým ukazatelem byla celková mortalita nebo rehospitalizace pro zhoršené srdeční selhání 180. den. Primárním cílem studie bylo posoudit efekt optimalizace léčebné strategie s BB, ACEI (nebo ARB při intoleranci ACEI) nebo ARNI a MRA na mortalitu ze všech příčin nebo rehospitalizaci pro srdeční selhání u pacientů přijatých s akutním srdečním selháním a klinickými či laboratorními příznaky selhávání. Studie byla předčasně ukončena pro významně příznivější účinnost intenzivního přístupu.GRAF 1 Celková mortalita ve studii STRONG‑HF; podle [2] – Mebazaa, et al., 2022.

Výsledky klinické studie STRONG‑HF přehledně uvádějí tabulky 2, 3 a grafy 1, 2.GRAF 2 Celková mortalita a rehospitalizace pro zhoršení srdečního selhání ve studii STRONG‑HF; podle [2] – Mebazaa, et al., 2022.

Závěr

TAB. 2 Pimární a sekundární cílové ukazatele ve studii STRONG‑HFRychlá titrace doporučených dávek za pečlivé monitorace již během hospitalizace pro dekompenzaci srdečního selhání a brzy po propuštění je bezpečná a vede ke snížení rizika akutního srdečního selhání, rehospitalizace nebo úmrtí ze všech příčin a zlepšuje stav pacientů včetně jejich kvality života.TAB. 3 Změny plazmatické koncentrace NT‑proBNP

Literatura

[1]   Kimmoun A, Cotter G, Davison B, et al. Safety, Tolerability and efficacy of Rapid Optimization, helped by NT‑proBNP and GDF‑15, of Heart Failure therapies (STRONG‑HF): rationale and design for a multicentre, randomized, parallel‑group study. Eur J Heart Failure 2019; 21: 1459–1467.
[2]   Mebazaa A, Davison B, Chioncel O, et al. Safety, tolerability, and efficacy of up‑titration of guideline‑directed medical therapies for acute heart failure (STRONG‑HF): a multinational, open‑label, randomised, trial. Lancet 2022; 400: 1938–1952. 

Sdílejte článek

Doporučené

Studie HEART-FID

30. 4. 2024

Léčba karboxymaltózou železa (FCM) zmírňuje příznaky a zlepšuje kvalitu života u pacientů se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí levé komory…

Studie NOAH-AFNET 6

30. 4. 2024

Epizody rychlé frekvence síní (atrial high‑rate episodes, AHRE) jsou síňové arytmie detekované implantovanými srdečními zařízeními. Dosud nebylo…