Přeskočit na obsah

Jak zlepšit léčbu diuretiky u nemocných s hypertenzí a srdečním selháním

Diuretika patří mezi základní lékové skupiny v léčbě hypertenze a srdečního selhání. U hypertenze je jejich hlavní indikací k léčbě vyšší věk a izolovaná systolická hypertenze, u srdečního selhání jsou užívána v terapii otoků a dušnosti. Nejčastěji předepisovanou skupinou diuretik jsou thiazidy a jim podobné přípravky, u nemocných s renální insuficiencí se podávají kličková diuretika a stále větší popularitu získává indapamid. V terapii hypertenze je hlavní místo diuretik v kombinační léčbě. Přestože jsou široce předepisována, je nutné upozornit na určitá úskalí jejich použití v klinické praxi. Článek je zaměřen na indikace a možné problémy spojené s diuretickou léčbou nemocných s kardiovaskulárním onemocněním.

Úvod


Diuretika působí převážně na vnitřním povrchu ledvinných tubulárních buněk. Brání buď reabsorpci sodíku (kličková diuretika, thiazidy) nebo vody (osmotická). Dále mohou specificky interagovat s transportními systémy (inhibitory karboanhydrázy) či působit na hormonální receptory v epiteliální části ledvinného tubulu (spironolakton, eplerenon).
Rozeznáváme 7 základních skupin diuretik:


 • sulfonamidová (thiazidy a jim podobné
 • přípravky),
 • kličková,
 • draslík šetřící,
 • antagonisté aldosteronu,
 • aquauretika,
 • osmotická,
 • proximální (inhibitory karboanhydrázy a inhibitory fosfodiesterázy).

Diuretika osmotická (mannitol), inhibitory karboanhydrázy (acetazolamid) a inhibitory fosfodiesterázy (theofylin) se v léčbě kardiovaskulárních onemocnění neužívají.
Sulfonamidová diuretika dělíme dle chemické struktury na thiazidová, např. hydrochlorothiazid, a nethiazidová (též thiazidům podobná diuretika), např. indapamid a chlorthalidon. Jde o saluretika s dlouhodobým účinkem, která působí v distálním tubulu ledvin. Kromě účinku v ledvinách mají také vazodilatační účinek v kapacitním venózním řečišti a po dvou týdnech podávání způsobují v důsledku dilatace arteriol také pokles periferní rezistence (ten je patrně nejsilnější u přípravků typu indapamidu). Vzhledem k tomu, že v distálním tubulu se reabsorbuje pouze 7–9 % celkového filtrovaného sodíku, patří thiazidová diuretika k slaběji působícím a jsou výhodná hlavně v léčbě hypertenze, kde se účinnost s dávkou nezvyšuje.

Kličková diuretika brání reabsorpci sodíku ve vzestupné části Henleovy kličky, kde se vstřebává až 25 % filtrovaného sodíku, proto vyvolávají větší diurézu, která je spojena s vyššími odpady draslíku, chloridů a vodíkových iontů. Pro svůj silný a poměrně ryTB1.jpgchlý nástup účinku jsou indikována zejména u srdečního selhání.
Antagonisté mineralokortikoidních receptorů (antagonisté aldosteronu) nepatří mezi základní antihypertenziva a používají se jen ve speciálních situacích: u hypertenze rezistentní na léčbu, kdy ani podávání tří preparátů nevede k úspěšné kontrole tlaku krve (obvyklá denní dávka je 12,5–25 mg spironolaktonu), a dále při konzervativní léčbě primárního hyperaldosteronismu, kde se používají vyšší dávky spironolaktonu (25–150 mg denně).
Další kalium šetřící diuretika (amilorid, triamteren) rovněž nepatří mezi základní antihypertenziva a mají své místo jen v kombinační léčbě [1, 2]. Přehled a nejčastěji doporučované dávky diuretik ukazuje tab. 1.


Problematika diuretické léčby u hypertenze


Obr. 1 Algoritmus pro léčbu hypertenze (britská doporučení pro zahajování léčby hypertenze, tzv. NICE guidelines 2006); podle [6] – Williams, et al., 2004.Hypertenze je jednou z nejrozšířenějších nemocí v civilizovaném světě [3, 4]. Diuretika byla jednou z prvních lékových skupin užívaných v léčbě hypertenze a ještě v osmdesátých letech minulého století byla považována za naprosto základní lékovou skupinu, kterou se u většiny nemocných s léčbou hypertenze začínalo. V současné době jsou diuretika jako lék první volby u hypertenze uvedena v amerických doporučeních [5], britská doporučení je uvádějí jako lék první volby pro pacienty starší 55 let [6], jak ilustruje obr. 1.


Diuretika stále patří k pěti základním lékovým skupinám v léčbě vysokého krevního tlaku podle Doporučení České společnosti pro hypertenzi 2012 [1, 2] a podle platných doporučení evropských [7, 8]. V těchto doporučeních je uvedeno, že mezi základní antihypertenziva patří především sulfonamidová diuretika. Dále je zdůrazněno, že diuretika užíváme s výhodou při léčbě hypertenze ve stáří, protože starší organismus se hůře vyrovnává se solnou náloží vzhledem k tomu, že s věkem ubývá nefronů.


Hlavní použití diuretik u hypertenze je v kombinační léčbě, a to především s inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) či sartany, kde potencují antihypertenzní účinek [9–11]. Nejvíce zastoupenými diuretiky zde jsou hydrochlorothiazid nebo indapamid [12]. Právě kombinace perindoprilu (inhibitor ACE) a indapamidu byla vyzkoušena v několika velkých klinických studiích [13].


Randomizovaná dvojitě zaslepená roční studie srovnávala účinnost léčby fixní kombinací perindopril/indapamid v dávce 2 mg/0,625 mg/den s účinností léčby atenololem v dávce 50 mg/den. U pacientů s hypertenzí nespecifikované závažnosti byla hodnocena tuhost arterií, vlnové odrazy v karotidě, systolický krevní tlak (STK) v karotidě a pulzní tlak (PT) [14]. Ve srovnání s atenololem vyvolala kombinace perindopril/indapamid signifikantně vyšší pokles STK a PT v brachiálních arteriích i v centrálních arteriích. Oba druhy léčby snížily rychlost šíření aortální pulzní vlny, avšak pouze léčba kombinací perindopril/indapamid dosáhla zpoždění odrazu vlny v karotidě.
Kombinace perindopril/indapamid byla použita ve velkých studiích PROGRESS, ADVANCE a HYVET a metaanalýza ukazuje, že tato kombinace účinně pomáhá snížit krevní tlak, oddálit kardiovaskulární příhody a nezvyšuje výskyt nového diabetu mellitu [15]. ASCOT, HYVET a ADVANCE jsou taktéž jedinými studiemi, které prokazují snížení celkové mortality [16, 17]. Léčba kombinací perindopril/indapamid je dobře tolerována; nejčastěji pozorovanými nežádoucími účinky byly kašel a bolest hlavy.

Kombinace sartanu a hydrochlorothiazidu byla použita např. ve studiích LIFE a SCOPE, kde byl prokázán její dobrý efekt. Ve studii LIFE byla kombinace losartan/hydrochlorothiazid významně účinnější než kombinace atenolol/hydrochlorothiazid [18].Kombinace diuretika s betablokátorem je indikovaná v případě srdečního selhání jako součást další léčby dysfunkce levé komory [19, 20].

S kombinací diuretika a blokátoru vápníkových kanálů se setkáváme hlavně u systolické hypertenze starších osob [21]. Tato kombinace byla použita s dobrým výsledkem ve studiích FEVER, ELSA a VALUE. Ve studii SYST-EUR aktivní léčba hypertenze nitrendipinem, případně kombinací antihypertenziv (přidáván enalapril nebo hydrochlorothiazid), snížila celkový počet cévních mozkových příhod o 42 %, a počet nefatálních cévních mozkových příhod byl snížen dokonce o 44 %. Nově se doporučuje také kombinace blokátoru vápníkových kanálů s indapamidem. V ČR však není registrována žádná tato fixní kombinace.


Zlepšení efektu diuretické léčby u hypertenze spočívá v užití fixních kombinací [22], účinné je přidání diuretika do trojkombinace a také podávání spironolaktonu u rezistentní hypertenze [21]. Naopak hlavní nevýhodou diuretik jsou nežádoucí metabolické účinky (především u hydrochlorothiazidu) s nárůstem rizika vzniku nového diabetu mellitu a vzestupem koncentrace sérového kreatininu či kyseliny močové [4, 23]. Známé jsou i iontové dysbalance objevující se především při podávání vyšších dávek diuretik.

Problematika diuretické léčby u srdečního selhání

Jedním z důsledků neurohumorální regulace u chronického srdečního selhání je retence sodíku a vody s následným zvýšením objemu extracelulární tekutiny. Dochází k městnání tekutiny na plicích a k rozvoji periferních otoků. Kromě dietních omezení (redukce příjmu sodíku) jsou diuretika nejúčinnějšími léčebnými prostředky. Na rozdíl od srdečních glykosidů a inhibitorů ACE poskytují okamžitou symptomatickou úlevu od dušnosti během několika minut a ústup otoků rovněž nastává za krátkou dobu (několik dnů).

tb2.jpgsrdečního selhání v počátečních stadiích, a hlavně je-li zachována glomerulární filtrace, podáváme thiazidová či thiazidům podobná diuretika (hydrochlorothiazid, chlorthalidon, indapamid). Nejsou-li účinná nebo poklesne-li glomerulární filtrace pod hodnotu 0,5 ml/s, použijeme kličková diuretika. Z kličkových diuretik je u nás nejužívanější furosemid, který můžeme dávkovat od 20 mg podávaných 1–2krát týdně až do dávky 1,0 g denně. Novější kličkové diuretikum torasemid, jehož hlavní výhoda oproti furosemidu spočívá v lepší biologické dostupnosti a v minimálním vlivu současného příjmu potravy (furosemid je nutno podávat nalačno), je zatím u nás nedostupné [19, 20]. S opakovaným podáváním se však relativně silný účinek furosemidu snižuje (tolerance) a vyžaduje zvyšování dávky.
Účinnost diuretik ovšem není vyhodnocena dvojitě slepou mortalitní studií; ve většině případů jsou podávána v kombinaci s léky ovlivňujícími renin-angiotenzinový systém a s betablokátory.

tb3.jpgZákladní zásadou pro stanovení dávky diuretik je snaha, aby nemocný neměl příznaky městnání a retence tekutin a na druhé straně nebyl dehydratován. Nemocný, se kterým je dobrá spolupráce, může měnit dávku diuretik podle svého aktuálního stavu, např. podle denní hmotnosti. Léčbu zahajujeme nižšími dávkami diuretik, která podáváme spolu s inhibitory ACE či sartany; při poklesu glomerulární filtrace pod 0,5 ml/s jsou thiazidová diuretika neúčinná, a proto je zaměníme za diuretika kličková (furosemid).Zásady léčby srdečního selhání ukazují tab. 23.

Je také nutno aktivně sledovat nežádoucí účinky diuretik: hypovolemii, zhoršení renálních funkcí, hypokalemii, hypomagnezemii, hyponatremii, hyperurikemii, poruchu glukózové tolerance, poruchy acidobazické rovnováhy, přechodnou hyperlipidemii a při podávání amiloridu naopak hyperkalemii.

Při nedostatečné diuretické odpovědi postupujeme tak, že zvýšíme četnost podávání diuretika na dvakrát denně, kombinujeme kličková a thiazidová diuretika a pátráme, zdali nemocný neužívá nesteroidní antiflogistika či jiné léky snižující diurézu.

Úskalí léčby diuretiky u srdečního selhání: zbytečné podávání, když nejsou přítomny známky retence tekutin, obava z kombinační léčby kličkovými a thiazidovými diuretiky či podcenění nežádoucích účinků – hypovolemie, hypokalemie, ev. zhoršení renálních funkcí.


Práce byla podpořena projekty:
European Regional Development Fund – Project FNUSA-ICRC (No. CZ.1.05/1.1.00/02.0123) Ministerstva zdravotnictví koncepčního rozvoje výzkumné organizace 65269705 (FN Brno).

Seznam použité literatury

 • [1] Filipovský J, Widimský J jr., Ceral J, et al. Diagnostické a léčebné postupy u arteriální hypertenze – verze 2012. Doporučení České společnosti pro hypertenzi. Hypertenze a kardiovaskulární prevence 2012; 3: 1–16.
 • [2] Filipovský J, Widimský J jr., Ceral J, et al. Diagnostické a léčebné postupy u arteriální hypertenze – verze 2012. Doporučení České společnosti pro hypertenzi. Vnitř Lék 2012; 58: 785–802.
 • [3] Cífková R, Škodová Z, Bruthans J, et al. Longitudinal trends in cardiovascular mortality and blood pressure levels, prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension in the Czech population from 1985 to 2007/2008. J Hypertens 2010; 28: 2196–2203.
 • [4] Špinar J, Vítovec J, Zicha J. Hypertenze – diagnostika a léčba. Praha, Grada 1999. 228 s.
 • [5] Cobanian AV, Bakris BL, Black HR, et al. The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. The JNC 7 Report. JAMA 2003; 289: 2560–2572.
 • [6] Williams B, Poulter NR, Brown JM, et al. British Hypertension Society guidelines for hypertension management 2004 (BHS-IV). BMJ 2004; 328: 634–640.
 • [7] Mancia G, Laurent S, Agabiti-Rosei L, et al. Reappraisal of European guidelines on hypertension management: a European Society of hypertension Task Force document. J Hypertens 2009; 27: 2121–2158.
 • [8] Task Force Members 2007. Guidelines for the management of arterial hypertension. J Hypertens 2007; 25: 1105–1187.
 • [9] Špinar J, Vítovec J. Vývoj doporučení pro léčbu hypertenze. Vnitř Lék 2005; 51: 75–82.
 • [10] Špinar J, Vítovec J. Kombinační léčba hypertenze. Causa Subita 2012; 15: 10–13.
 • [11] Vítovec J, Špinar J. Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění. Praha, Grada 2004. 248 s.
 • [12] Vytřísalová M. Fixní kombinace v léčbě hypertenze. Remedia 2010; 20: 235–239.
 • [13] Vítovec J, Špinar J. Perindopril/indapamid – fixní kombinace. Remedia 2007; 17: 247–257.
 • [14] Asmar RG, et al for the REASON Project coordinators and investigators. Improvement of blood pressure, arterial stifness and wave reflections with a very-low-dose perindopril/indapamide combination in hypertensive patient, a comparison with atenolol. Hypertension 2001; 38: 922–926.
 • [15] Patel A; ADVANCE Collaborative Group, MacMahon S, et al. Effects of a fixed combination of perindopril and indapamide on macrovascular and microvascular outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus (the ADVANCE trial): a randomised controlled trial. Lancet 2007; 370: 829–840.
 • [16] Dahlöf B, Sever PS, Poulter NR, et al. Prevention of cardiovascular events with an antihypertensive regimen of amlodipine adding perindopril as required versus atenolol adding bendroflumethiazide as required, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA): a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2005; 366: 895–906.
 • [17] Poulter NR for the ASCOT investigators: Role of blood pressure and other variables in the differential cardiovascular event rate noted in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial:Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA). Lancet 2005; 366: 907–913.
 • [18] Dahlöf B, Devereux RB, Kjeldsen SE for the LIFE investigators: Cardiovascular morbidity and mortality in the Losartan Intervention For Endpoints reduction in hypertension study (LIFE): a randomised trial against atenolol. Lancet 2002; 359: 995–1003.
 • [19] Špinar J, Vítovec J, Hradec J, et al. Czech Society of Cardiology guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure 2011. Cor Vasa 2012; 54: E113–134.
 • [20] Vítovec J, Špinar J. Diuretika u srdečního selhání. Kapit Kardiol 2002; 4: 90–92.
 • [21] Widimský J, a kol. Hypertenze. 3. rozšířené a přepracované vydání. Praha, Triton 2008. 705 s.
 • [22] Bangalore S, Kamalakkannan G, Parkar S, Messerli FH. Fixed-dose combinations improve medication compliance: a meta-analysis. Am J Med 2007; 120: 713–719.
 • [23] Bakris GL, Sarafidis PA, Weir MR, et al. Renal outcomes with different fixed-dose combination therapies in patients with hypertension at high risk for cardiovascular events (ACCOMPLISH): a prespecified secondary analysis of a randomised controlled trial. Lancet 2010; 375: 1173–1181.

Sdílejte článek

Doporučené