Přeskočit na obsah

Aktuality

Všechny zprávy

Co nového o etomidatu?

20. 4. 2009

Etomidat (Hypnomidate, Janssen) je nebarbiturátové hypnotikum – karboxylový derivát imidazolu. Byl syntetizován koncem 60. let a do klinické praxe…

Nová hypolipidemika

20. 4. 2009

I když velké intervenční studie prokázaly, že léčba hyperlipidémie/dyslipidémie vede k významnému snížení kardiovaskulární morbidity a mortality, jen…

Oxaprozin

20. 4. 2009

Nesteroidní antirevmatika (NSA) jsou nejčastějším prostředkem léčby akutní i chronické muskuloskeletální bolesti, zánětlivého i degenerativního…

Ziprasidon

20. 4. 2009

Základní dělení antipsychotik (neuroleptik) rozlišuje bazální, incizivní a atypická (tzv. 2. generace). Atypická antipsychotika se potom podle…

Escitalopram

20. 4. 2009

Výskyt depresivních a úzkostných poruch je velmi častý v populaci celého světa se závažným dopadem na somatickou komorbiditu, suicidialitu, pracovní…

Ciclesonid

20. 4. 2009

Ciclesonid je proléčivo účinného kortikosteroidu C21-des-methylpropionyl-ciclesonidu (dále jen desciclesonidu), které bylo vyvinuto k inhalační…

Nové indikace pro adalimumab

20. 4. 2009

Společným rysem všech těchto onemocnění je mimo jiné nepřiměřená a nekontrolovaná produkce cytokinu TNF-alfa buňkami v místě zánětu.

Inhalační systém AIRMAX

20. 4. 2009

Inhalační formy léků se u astmatu staly absolutně převládajícími jak pro skupinu úlevových, tak i pro skupinu protizánětlivě působících. Podobně je…

Strontium ranelat

20. 4. 2009

Strontium ranelat je nová účinná látka určená k terapii osteoporózy u postmenopauzálních žen, u níž bylo v randomizovaných kontrolovaných studiích…

Cinacalcetum

20. 4. 2009

Cinacalcet je prvním kalcimimetikem přicházejícím na náš trh. V první části článku je popsána struktura calcium-senzing receptoru, tedy místo účinku…

Ibandronat

20. 4. 2009

Farmakologické vlastnosti ibandronatu umožnily klinický vývoj výhodné tablety pro užívání jednou měsíčně. Perorální ibandronat 150 mg jednou za měsíc…

Gefitinib

20. 4. 2009

Inhibitory tyrozinkinázy receptoru pro epidermální růstový faktor jsou preparáty s odlišným mechanismem inhibice růstu zhoubných nádorů, než jakým…

Teriparatid

20. 4. 2009

Parathormon produkovaný příštítnými tělísky je hlavním regulačním hormonem metabolismu vápníku a fosforu především proto, že zasahuje do regulačních…

Itoprid

20. 4. 2009

Prokinetikum, periferní antagonista dopaminových receptorů a inhibitor acetylcholinesterázy s predilekčním účinkem na horní část trávicí trubice,…

Od teorie k praxi

Všechny články

Přehledy, názory, diskuse

Všechny články

Klinická farmakologie a farmacie

Všechny články

Lékové profily

Všechny články

Tildrakizumab

Pro předplatitele
25. 9. 2023

Možnosti moderní terapie středně závažné a závažné psoriázy se stále rozrůstají o nové přípravky. Mezi nejúčinnější skupiny léčiv v současnosti patří…