Přeskočit na obsah

Od teorie k praxi

Všechny zprávy

Ramipril ve světle studie HOPE

2. 9. 2010

Studie HOPE (Heart Outcomes Prevention Evaluation) si stanovila cíl zjistit vliv podávání inhibitoru ACE ramiprilu na prognózu pacientů s vysokým…

Terapie sitagliptinem a inzulinem

9. 6. 2010

Potřeba nové farmakoterapie pro intervenci diabetu 2. typu vyplynula z diskrepance mezi nově stanovenými cíli pro terapii diabetu a možnostmi…

Studie CURRENT OASIS 7

9. 6. 2010

CURRENT OASIS 7 je mezinárodní randomizovaná multicentrická studie, která srovnávala účinnost a bezpečnost standardního dávkování klopidogrelu (první…

Trombóza a karcinom prsu

17. 3. 2010

Hluboká žilní trombóza je velmi častou komplikací nádorových onemocnění. Incidence hluboké žilní trombózy je u různých typů nádorů různá; u karcinomu…

Studie PATRICIA

17. 3. 2010

Účinnost adjuvantní vakcíny HPV-16/18 AS04 proti cervikálním infekcím a prekanceróze způsobené onkogenními lidskými papilomaviry: finální analýza…

Studie RECORD

2. 11. 2009

Rosiglitazon, který je řazen mezi perorální antidiabetika ze skupiny thiazolidindionů, je indikován pro léčbu pacientů s diabetem 2. typu, a to buď v…

Studie AVALON-AWC

22. 5. 2009

Ovlivnění poddajnosti cév u pacientů s hypertenzí a dyslipidémií po podání fixní kombinace amlodipin/atorvastatin

Acne postpubertalis

5. 5. 2009

Osobní anamnéza: pacientka 22 let, celkově zdráva, nemá žádnou chronickou medikaci, alergie neuvádí. Kožní anamnéza: kromě současných obtíží…

Studie UPLIFT

5. 5. 2009

UPLIFT je randomizovaná, multicentrická, dvojitě slepá, paralelní studie kontrolovaná placebem, která trvala 4 roky. Studie srovnává efekt léčby…

Studie JUPITER

20. 4. 2009

Studie JUPITER srovnávala podávání 20 mg rosuvastatinu a placeba v primární prevenci, u zdravých jedinců s hladinou LDL cholesterolu nižší než 3,4…

Studie CORONA

20. 4. 2009

Nemocní se systolickým srdečním selháním byli prakticky vyloučeni ze všech starších klinických studií, v nichž byli pacienti s ischemickou chorobou…

Studie TRITON-TIMI 38

20. 4. 2009

Studie TRITON-TIMI 38 je klinická studie fáze III, která srovnávala antiagregační efekt prasugrelu a klopidogrelu přidaného ke kyselině…

Studie ADVANCE

20. 4. 2009

Mezinárodní klinická studie ADVANCE hodnotila účinnost podávání kombinace inhibitoru ACE perindoprilu s diuretikem indapamidem v léčbě diabetiků 2.…

Studie ASCOT

20. 4. 2009

Význam podávání statinů v primární i sekundární prevenci kardiovaskulárních příhod byl prokázán v řadě velkých studií. Z nich vyplývá, že snížení…

Studie ONTARGET

20. 4. 2009

Otázky: Je antagonista receptoru AT1 pro angiotenzin II – telmisartan – podobně účinný jako inhibitor ACE ramipril? Je kombinace telmisartan +…

Přehledy, názory, diskuse

Všechny články

Hidradenitis suppurativa

Pro předplatitele
30. 4. 2024

Hidradenitis suppurativa (HS) je chronické onemocnění terminálních pilosebaceózních žláz primárně se projevující bolestivými zánětlivými…

Klinická farmakologie a farmacie

Všechny články

Lékové profily

Všechny články

Desmopresin

Pro předplatitele
30. 4. 2024

Souhrn Vranová V. Desmopresin. Remedia 2024; 34: 162–164. Desmopresin acetát je syntetickým analogem antidiuretického hormonu. Jeho indikací je…