Přeskočit na obsah

Od teorie k praxi

Všechny zprávy

Studie TRITON-TIMI 38

20. 4. 2009

Studie TRITON-TIMI 38 je klinická studie fáze III, která srovnávala antiagregační efekt prasugrelu a klopidogrelu přidaného ke kyselině…

Studie ADVANCE

20. 4. 2009

Mezinárodní klinická studie ADVANCE hodnotila účinnost podávání kombinace inhibitoru ACE perindoprilu s diuretikem indapamidem v léčbě diabetiků 2.…

Studie ASCOT

20. 4. 2009

Význam podávání statinů v primární i sekundární prevenci kardiovaskulárních příhod byl prokázán v řadě velkých studií. Z nich vyplývá, že snížení…

Studie ONTARGET

20. 4. 2009

Otázky: Je antagonista receptoru AT1 pro angiotenzin II – telmisartan – podobně účinný jako inhibitor ACE ramipril? Je kombinace telmisartan +…

Aktuálně z klinických studií

20. 4. 2009

Prevence kardiovaskulárních příhod antihypertenzní léčbou amlodipinem podle potřeby kombinovaným s perindoprilem oproti léčbě atenololem podle…

Výběr z klinických studií

20. 4. 2009

V nové rubrice, která nese název Výběr z klinických studií, přinášíme souhrny z farmakoterapeutických studií, jejichž výsledky mohou ovlivnit léčebná…

Aktuálně z klinických studií

20. 4. 2009

Srovnání krátkodobých analog inzulinu a humánního inzulinu u pacientů s diabetes mellitus : Vyhledány byly randomizované kontrolované studie …

Aktuálně z klinických studií

20. 4. 2009

Atypická antipsychotika a parkinsonismus; Riziko úmrtí u pacientů s demencí léčených atypickými antipsychotiky; metaanalýza; Terapeutická účinnost…

Studie ONTARGET/TRANSCEND

20. 4. 2009

Léčba inhibitory ACE vede ke snížení morbidity i mortality u celé řady onemocnění. Jednou z nevýhod inhibitorů ACE je však častý výskyt vedlejších…

Aktuálně z klinických studií

20. 4. 2009

Srovnání okamžitého a odloženého pravidelného podávání antiepileptik u časné epilepsie a ojedinělých záchvatů Autoři provedli multicentrickou…

Aktuálně z klinických studií

20. 4. 2009

Multicentrická randomizovaná, dvojitě zaslepená, prospektivní studie provedená u 1 255 pacientů léčených pravidelnou hemodialýzu; byli randomizováni…

Přehledy, názory, diskuse

Všechny články

Klinická farmakologie a farmacie

Všechny články

Lékové profily

Všechny články

Tildrakizumab

Pro předplatitele
25. 9. 2023

Možnosti moderní terapie středně závažné a závažné psoriázy se stále rozrůstají o nové přípravky. Mezi nejúčinnější skupiny léčiv v současnosti patří…