Přeskočit na obsah

Od teorie k praxi

Všechny zprávy

Studie RECORD

2. 11. 2009

Rosiglitazon, který je řazen mezi perorální antidiabetika ze skupiny thiazolidindionů, je indikován pro léčbu pacientů s diabetem 2. typu, a to buď v…

Studie AVALON-AWC

22. 5. 2009

Ovlivnění poddajnosti cév u pacientů s hypertenzí a dyslipidémií po podání fixní kombinace amlodipin/atorvastatin

Acne postpubertalis

5. 5. 2009

Osobní anamnéza: pacientka 22 let, celkově zdráva, nemá žádnou chronickou medikaci, alergie neuvádí. Kožní anamnéza: kromě současných obtíží…

Studie UPLIFT

5. 5. 2009

UPLIFT je randomizovaná, multicentrická, dvojitě slepá, paralelní studie kontrolovaná placebem, která trvala 4 roky. Studie srovnává efekt léčby…

Studie JUPITER

20. 4. 2009

Studie JUPITER srovnávala podávání 20 mg rosuvastatinu a placeba v primární prevenci, u zdravých jedinců s hladinou LDL cholesterolu nižší než 3,4…

Studie CORONA

20. 4. 2009

Nemocní se systolickým srdečním selháním byli prakticky vyloučeni ze všech starších klinických studií, v nichž byli pacienti s ischemickou chorobou…

Přehledy, názory, diskuse

Všechny články

Klinická farmakologie a farmacie

Všechny články

Lékové profily

Všechny články

Tildrakizumab

Pro předplatitele
25. 9. 2023

Možnosti moderní terapie středně závažné a závažné psoriázy se stále rozrůstají o nové přípravky. Mezi nejúčinnější skupiny léčiv v současnosti patří…