Přeskočit na obsah

Lékové profily

Všechny zprávy

Phenoxymethylpenicillinum (penicilin V)

20. 4. 2009

Penicilin V je přirozený základní acidostabilní penicilin k perorálnímu podávání. Inhibuje syntézu buněčné stěny bakterií vazbou na specifické…

Adefoviri dipivoxilum

20. 4. 2009

Léčba chronické hepatitidy B byla obohacena o další nový lék – nukleotidový analog adefovir dipivoxil odvozený od adenosin monofosfátu. Má…

Tiotropium

20. 4. 2009

Tiotropium bromid je inhalační anticholinergikum, selektivní, kompetitivní, reverzibilní antagonista cholinergních receptorů M1 a M3 s 24hodinovým…

Bortezomibum

20. 4. 2009

Bortezomib je první inhibitor proteazomu používaný v klinické praxi. Mechanismus jeho protinádorového účinku je zcela odlišný od působení konvenčních…

Ciclosporinum

20. 4. 2009

Ciclosporin je cyklický lipofilní undekapeptid s výrazným imunosupresivním účinkem, který spočívá zejména v blokádě transkripce interleukinu 2 a…

Venlafaxinum

20. 4. 2009

Venlafaxin je antidepresivum, které inhibuje zpětné vychytávání především serotoninu a v menší míře též noradrenalinu, jeho vliv na zpětné…

Docetaxelum

20. 4. 2009

Docetaxel je protinádorové chemoterapeutikum ze skupiny taxanů připravované semisynteticky z inaktivního prekurzoru extrahovaného z jehličí…

Leflunomidum

20. 4. 2009

Leflunomid patří mezi tzv. chorobu modifikující léky revmatoidní artritidy (DMARDs). Do klinické praxe byl zařazen zhruba před 6 lety a značně…

Rifaximinum

20. 4. 2009

Rifaximin je nevstřebatelné antibiotikum se širokým spektrem účinku zahrnujícím grampozitivní a gramnegativní bakterie a anaerobní flóru. Je velmi…

Dorzolamidum/timololum

20. 4. 2009

Dorzolamid hydrochlorid je účinný inhibitor enzymu karboanhydráza II, timolol maleat patří do skupiny neselektivních blokátorů B-adrenergních…

Strontii ranelas

20. 4. 2009

Strontium ranelat je nová účinná látka určená k terapii osteoporózy u postmenopauzálních žen. Přesný mechanismus účinku strontium ranelatu dosud není…

Ciclesonidum

20. 4. 2009

Ciclesonid je inhalační kortikosteroid (IKS) užívaný především v léčbě bronchiálního astmatu. Od ostatních léků téže skupiny se liší tím, že jde o…

Bevacizumabum

20. 4. 2009

Bevacizumab je humanizovaná monoklonální protilátka proti vaskulárnímu endoteliálnímu růstovému faktoru (VEGF), který je klíčovým faktorem pro…

Escitalopramum

20. 4. 2009

Escitalopram, aktivní S-enantiomer racemického SSRI (selektivního inhibitoru zpětného vychytávání serotoninu) citalopramu, je vysoce selektivní…

Sevofluranum

20. 4. 2009

Sevofluran je inhalační anestetikum vhodné k inhalačnímu úvodu i k vedení celkové anestezie u dětí i dospělých během hospitalizace i ambulantně. Nemá…

Adalimumabum

20. 4. 2009

Adalimumab je rekombinantní lidská IgG1 monoklonální protilátka proti TNF-α. Váže se s velkou afinitou a specificitou na cytokin TNF-α, který byl…

Od teorie k praxi

Všechny články

Přehledy, názory, diskuse

Všechny články

Klinická farmakologie a farmacie

Všechny články